• Tartalom

40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet

40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról1

2014.02.01.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés u) pontjában,

a 2. alcím tekintetében tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 4. és 6. alcím és a 23. § d) pontja tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § i) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában,

a 14. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában, valamint

a 23. § a)–c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), d), f) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről szóló 6/2002. (II. 20.) PM rendelet módosítása

1. §2

2. A piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet módosítása

2. §3

3. A jelzáloglevelek fedezete körében alkalmazandó jelenérték számítás szabályairól szóló
40/2005. (XII. 9.) PM rendelet módosítása

3–4. §4

4. A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása

5–8. §5

5. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása

9. §6

6. A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

10. §7

7. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása

11–13. §8

8. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása

14. § A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A biztosító a kártörténeti adatokat a (3) bekezdés szerinti besorolás céljából történő felhasználás mellett a díjtarifa szerinti további korrekciós tényezőként is figyelembe veheti.”

9. A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról szóló 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

15. §9

10. A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól szóló 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

16–17. §10

11. A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól szóló
48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

18. §11

12. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

19. §12

13. A Pénzügyi Jogok Biztosáról szóló 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet módosítása

20. §13

14. Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosítása

21. §14

15. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § 2014. február 1-jén lép hatályba.

23. § Hatályát veszti

a)–c)15

d)16

1. melléklet a 40/2013. (IX. 30.) NGM rendelethez17

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére