• Tartalom

41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelet

41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról1

2013.07.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az R. „Intézményi feltételek” alcíme a következő 15/D. és 15/E. §-sal egészül ki:

15/D. § Az OTH a honlapján nyilvántartást tesz közzé a szövet- és sejtbankokról. A nyilvántartás tartalmazza az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglalt adatok közül az egészségügyi szolgáltató nevét, a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó adatokat, valamint az engedélyezett egészségügyi szakmákat és tevékenységeket.
15/E. § (1) A szövet- és sejtbank nyilvántartást vezet a gyűjtött, vizsgált, megőrzött, feldolgozott, tárolt és elosztott, illetve egyéb módon felhasznált szövetek és sejtek típusáról és mennyiségéről, továbbá az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek származásáról és rendeltetési helyéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a szövet- és sejtbank évente január 31-ig – a 12. számú mellékletben foglalt elemeket tartalmazó – jelentést küld előző évi tevékenységéről az OTH-nak. Az OTH a jelentést a honlapján közzéteszi.”

3–5. §3

6. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

(2)4

7. §5

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 6. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) az átültetésre szánt emberi szervek tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások meghatározásáról szóló 2012. október 9-i 2012/25/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelethez

A szövetbank éves jelentése
A szövet- és sejtbank 15/E. § szerinti éves jelentése a következőket tartalmazza:
1.    Szövetbankban végzett tevékenységek
1.1.    Szövetdonorok száma
1.2.    Adományozott szövetek száma (egyedi adományozások száma)
1.3.    Szemből származó szövetek (szaruhártya) száma (egységek)*
1.4.    Bőr (hámsejt)
1.4.1.    Bőr (hámsejt) (egységek száma)*
1.4.2.    Bőr (hámsejt) cm2*
1.5.    Szívbillentyűk száma (egységek)*
1.6.    Vérerek száma (egységek)*
1.7.    Kötő- és támasztószövet
1.7.1.    Teljes vagy részleges csontok száma (egységek)*
1.7.2.    Ínak/ínszalagok száma (egységek)*
1.7.3.    Porcok száma (egységek)*
1.7.4.    Csontot kitöltő anyagok száma (egységek)*
1.7.5.    Egyéb kötő- és támasztószövetek száma (egységek) (például porckorong, hallócsontocskák stb.)*
1.8.    Amniomembrán
1.8.1.    Amnionmembrán egységnyi száma*
1.8.2.    Amnionmembrán cm2*
1.9.    Petefészek- és hereszövetek (egységek)*
1.10.    Egyéb szövetek száma (zsírszövet, dobhártya stb.)*
2.    Hemopoetikus őssejtbankban végzett tevékenységek [autológ, allogén (rokontól származó, nem rokontól származó) eredet feltüntetésével]
2.1.    Sejtdonorok száma
2.2.    Donációk száma
2.2.1.    Csontvelőből*
2.2.2.    Perifériás vérből*
2.3.    Tasakok száma
2.3.1.    Csontvelőből*
2.3.2.    Perifériás vérből*
3.    Köldökzsinórvér bankban végzett tevékenységek
3.1.    Sejtdonorok száma
3.2.    Köldökzsinórvér egységek száma*
4.    Ivarsejt bankban végzett tevékenységek
4.1.    Sejtdonorok száma
4.2.    Donációk száma
4.2.1.    Hímivarsejt*
4.2.2.    Petesejt**
4.2.3.    Embrió*
4.3.    Tárolt egységek száma
4.3.1.    Hímivarsejt*
4.3.2.    Petesejt*
4.3.3.    Embrió*
* Az előző év január 1-jén és december 31-én tárolt, valamint az előző évben gyűjtött, feldolgozott, megsemmisített, elosztott szövetek számát (egységét) egymást követően szám szerint kell megjeleníteni.
** Az előző évben történt donációk száma és az adományozott petesejtek száma.
5.    Külföldről történő behozatal és külföldre történő kivitel ***
5.1.    Szemből származó szövetek (szaruhártya) száma (egységek)
5.2.    Bőr (hámsejt) (egységek száma)
5.3.    Szívbillentyűk száma (egységek)
5.4.    Vérerek száma (egységek)
5.5.    Kötő- és támasztószövetek száma
5.5.1.    Teljes vagy részleges csont száma (egységek)
5.5.2.    Ínak/ínszalagok száma (egységek)
5.5.3.    Porcok száma (egységek)
5.5.4.    Csontot kitöltő anyagok száma (egységek)
5.5.5.    Egyéb kötő- és támasztószövetek száma (egységek) (például porckorong, hallócsontocskák stb.)
5.6.    Amnionmembrán száma (egységek)
5.7.    Petefészek- és hereszövetek (egységek)
5.8.    Egyéb szövetek száma (zsírszövet, dobhártya stb.)
5.9.    Csontvelő (tasakok száma)
5.10.    Perifériás vér (tasakok száma)
*** Adott sejt, illetve szövet vonatkozásában rögzíteni kell a származási helyet és a rendeltetési helyet is.
A szövetek és sejtek vonatkozásában a fenti adatokat a gyűjtés, vizsgálat, megőrzés, feldolgozás, tárolás és elosztás, illetve egyéb módon történő felhasználás vonatkozásában kell megadni.

2. melléklet a 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére