• Tartalom

42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról1

2014.01.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5–7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

2. § Az 1. mellékletben meghatározott munkaköri csoportok esetében közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelező.

3. § A gyakornoki idő számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott I. és II. munkaköri csoport.

4. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

c) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

d) doktori fokozat (PhD, DLA),

e) a tudomány(ok) kandidátusa,

f) a tudomány(ok) doktora, vagy

g) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

5. § (1) Magasabb vezető a főigazgató és a gazdasági igazgató.

(2) Vezető az igazgató.

6. § A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a magasabb vezető legalább 3 éves szakmai és vezetői tapasztalattal, valamint

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezzen.

7. § (1) A magasabb vezetői, valamint a vezetői feladat ellátására történő megbízás 2 évtől 5 évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

8. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

9. § A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben számviteli referens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt.

10. § A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői pótlék illeti meg.

11. § (1) A munkaköre alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

12. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Szakértői munkaköri csoport

1. belső ellenőr

*

*

*

*

2. projektmenedzser

*

*

*

*

*

*

3. rendezvény és protokollfőnök

*

*

*

*

4. grafikus

*

*

*

*

*

*

5. kreatív vezető

*

*

*

*

II. Ügyintézői munkaköri csoport

1. titkárságvezető

*

*

*

*

*

*

 

2. informatikus

*

*

*

*

*

3. kommunikációs referens

*

*

*

*

*

*

4. gazdasági referens

*

*

*

*

5. pénzügyi referens

*

*

*

*

*

6. számviteli referens

*

*

*

*

7. jogi és humán referens

 

 

*

*

 

8. marketing referens

*

*

*

*

*

*

9. befektetési kapcsolatok referens

*

*

*

*

*

*

10. befektetési kapcsolatok koordinátor

*

*

*

*

11. pályázati és nemzetközi kapcsolatok koordinátor

*

*

*

*

12. rendezvényszervező

*

*

*

*

*

*

13. projekt munkatárs

*

*

*

*

*

*

III. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

1. titkársági asszisztens

*

*

*

*

2. asszisztens (szakterülettel)

*

*

*

*

*

3. rendezvényszervezési asszisztens

*

*

*

*

2. melléklet a 42/2013. (XII. 31.) KIM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
a pótlékalap %-ában

1.

Magasabb vezetői megbízás

2.

főigazgató

300

3.

gazdasági igazgató

250

4.

Vezetői megbízás

5.

igazgató

200

1

A rendeletet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére