• Tartalom

42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról1

2013.07.01.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével –, aki
a) a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
b) a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.”

2. § Az NMr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – kérheti a rá vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását.”

3. § Az NMr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott térítési díjat a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni.”

4. § Az NMr. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, illetve módosított 7. § (2) bekezdését – figyelemmel a 7. § (3) bekezdésének a hatályon kívül helyezésére is –, 7. § (5) bekezdését, 7/A. §-át, valamint 8. § (1a) bekezdését a Módr.2. hatálybalépését követően indult, az egészségi alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok esetében kell alkalmazni.
(2) Akinek a Módr.2. hatálybalépését megelőzően vagy azt követően elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálatát követő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatának esedékessége nem egyezik meg a lőfegyvertartási engedély soron következő meghosszabbításának esedékességével, az a lőfegyvertartási engedély meghosszabbításával egyidejűleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton vehet részt.
(3) Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérő alkalmassági vélemény hiányában a Módr.2. hatálybalépésekor lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy a Módr.2. hatálybalépésekor hatályos időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága igazolására annak hatályossági idejéig használhatja fel.”

5. § Az NMr. 7. § (5) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az „(1), a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott, valamint a 7/A. § alapján meghatározott” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az NMr. 7. § (3) bekezdése.

7. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére