• Tartalom

42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás

42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás

az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Európai Unió Tanácsa által a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatban meghatározott prioritások, stratégiai célok és operatív akciótervek egységes gyakorlati végrehajtása érdekében – kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)2
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f)3 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: VMRFK).

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen;
b) COSI: Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security – Belbiztonsági Operatív Együttműködési Állandó Bizottság;
c) kijelölt szakértő: az a személy, aki a prioritás felelősök és a nemzeti EMPACT koordinátor között közvetítői szerepet játszik;
d) prioritás felelős: azon személy, aki a szakpolitikai ciklus stratégiai prioritásainak megvalósulásáért nemzeti szinten felelős.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásának mechanizmusa

3.4 A döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel központi koordinációjáért a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt szakértő a felelős, aki:
a) feldolgozza és továbbítja a megkereséseket és tervezeteket a prioritás felelősnek, majd az elektronikus úton érkezett válaszokat összesíti és továbbítja a megkereső szerv részére;
b) összeállítja és vezeti a prioritás felelősök nevét, beosztását, valamint elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartást;
c) a prioritás felelősök beszámolójából félévente összefoglaló jelentést készít, amelyet a szolgálati út betartásával felterjeszt a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

4.5 A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes feladat- és hatásköre, felelőssége

4.6 A nemzeti EMPACT koordinátori feladatokat a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes látja el, ennek keretében
a) gondoskodik az egyes prioritásokban meghatározott feladatok nemzeti szinten történő végrehajtásához szükséges humán- és pénzügyi erőforrásokról az alábbiak szerint:
aa) műveleti akciókban való részvétel esetén az adott akció végrehajtására intézkedési tervet készít a szükséges humán erők bevonására,
ab)7 évente – feltüntetve az egyes prioritás felelősök Európai Unió által szervezett ülésekre való kiutazási költségeit – pénzügyi tervet készít az adott évben meghatározott feladatok végrehajtására, amelyet a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes ellenjegyez;
b) gondoskodik arról, hogy a prioritás felelős megfelelően irányítsa az adott prioritási területet érintő feladatok végrehajtását;
c) engedélyezi és figyelemmel kíséri a műveleti akciótervek végrehajtását;
d) biztosítja a megfelelő kommunikációt, információáramlást az átfedések és duplikációk elkerülése érdekében, valamint az erők, eszközök megfelelő csoportosítását;
e) gondoskodik arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatást kapjon a projektekről az esetleges érdekeltség és csatlakozási szándék felmérése érdekében, ideértve azokat is, amelyekben Magyarország nem vesz részt;
f) gondoskodik arról, hogy a szakpolitikai ciklusban a NAV által vállalt prioritásokban meghatározott feladatok végrehajtásra kerüljenek egyes projektben való részvételre való felkéréssel, adatszolgáltatás bekérésével;
g) részt vesz a nemzeti EMPACT koordinátorok ülésein, akadályoztatása esetén gondoskodik megfelelő helyettesítéséről.
5.8 A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes – az Európai Unió Tanácsa által meghatározott prioritások, stratégiai célok és operatív akciótervek alapján – minden év február 20-ig meghatározza és a végrehajtásban érintett rendőri szervek részére megküldi az adott évben végrehajtandó rendőrségi feladatokat, kijelölve a végrehajtás felelősét, határidejét, illetve az esetleges közreműködőt is.

5. A prioritás felelősök kijelölése, nyilvántartása

6. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörébe tartozó prioritások tekintetében a prioritás felelősöket – a KR NNI igazgatójának jóváhagyásával – a KR NNI állományából a szolgálati elöljáró jelöli ki azzal, hogy a kijelölt személynek
a) megfelelő szintű szakmai angol nyelvtudással;
b) a prioritáshoz kapcsolódó szakmai ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie.
7.9 A prioritás felelős köteles a nevéről, beosztásáról, hivatali elérhetőségéről, valamint az azokban bekövetkezett változásokról a kijelölt szakértőt haladéktalanul tájékoztatni, a kijelölt szakértő pedig a tájékoztatásban foglaltakról a szolgálati út betartásával jelentést tesz a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.
8. A prioritás felelős egyes prioritásokból adódó feladatait a munkaköri leírásában szerepeltetni kell.

6. A prioritás felelősök feladatai

9. A prioritás felelősök a döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel keretében kötelesek:
a)10 az adott prioritáshoz kapcsolódóan a COSI ülés napirendjén szereplő tervezetekkel, dokumentumokkal kapcsolatos magyar rendőrségi szakmai álláspontot kialakítani a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes egyetértésével;
b)11 kitölteni az adott prioritáshoz kapcsolódó szakértői munkacsoportokban kiadott kérdőíveket, az ORFK BF Bűnügyi Főosztályon keresztül az VMRFK-tól igényelt adatok alapján teljesíteni az egyéb adatszolgáltatást;
c)12 felkérés esetén részt venni az adott prioritáshoz kapcsolódó fórumok ülésein, elkészíteni a jelentéseket, úti jelentéseket, felterjeszteni a beszámolókat – a szolgálati út betartásával – a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesen keresztül az ORFK BF Bűnügyi Főosztály kijelölt szakértője részére;
d) felkérés esetén javaslatot tenni az adott prioritáshoz kapcsolódó műveleti akciókban való részvételre, amelyet a szolgálati út betartásával jóváhagyás céljából felterjeszt az ORFK bűnügyi főigazgatója részére.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
1

Az 1. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 99. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 34. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont f) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 81. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. pont a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 4. alcím címe a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. pont nyitó szövegrésze a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. pont ab) alpontja a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. pont a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. pont a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. pont a) alpontja a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 81. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 9. pont c) alpontja a 23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 2. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére