• Tartalom

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

2023.01.01.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

(2) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a 2. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

(3) A számlavezető a Fétám tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott írásbeli megkereséséhez mellékeli az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolási űrlapot.

2. §1 A Fétám tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja és 9/B. §-a szerinti adatszolgáltatást a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a 3. melléklet szerinti formában és tartalommal elektronikus úton teljesíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) részére.

3. §2 A Fétám tv. 5. § (4) bekezdése szerinti kérelmek egységes tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.

4. §3

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §4

1. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez5


IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)

A gyermek

neve: …………………………………………………………..

adóazonosító jele: …………………………………………….

születési helye: ………………………………………………..

születési ideje: ………………………………………………...

anyja születési neve: ………………………………………….


A települési önkormányzat jegyzője mint első fokú gyámhatóság igazolása

Eljáró hatóság megnevezése és címe: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................


Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a és a közötti időszakban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

__________________, 201__________________
P. H.
________________________
aláírás


Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a gyermek a naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, ezen igazolás alapján emelt összegű állami támogatás illeti meg. A támogatás összege az adott évben a Start-számlára befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 12 ezer forint. (Amennyiben a gyermek a naptári évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult, a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.

2. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez6


IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, nevelésbe vett gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról

(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)
A gyermek neve:
adóazonosító jele:
születési helye:
születési ideje:
anyja születési neve:
A fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala mint gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése és címe:

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a □□□□□□□□ és a □□□□□□□□ közötti időszakban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vétel alatt állt.

................................................., 20.........................................

P. H.
.......................................................
aláírás

Tájékoztató

Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a gyermek a naptári évben nevelésben van vagy volt, a támogatás összege évi 12 ezer forint, legfeljebb azonban ezen összegnek a nevelésbe vétel naptári évre eső időszakával arányos része, a gyermek számlájára történt befizetésektől függetlenül. (Amennyiben a gyermek a naptári évben nem állt nevelésbe vétel alatt, a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.

3. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez7


A területi gyermekvédelmi szakszolgálat adatszolgáltatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vett gyermekekről

[a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magasabb összegű állami támogatás jóváírásához, és a 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg jóváírásához]

201... év
(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február első munkanapján kell a kincstár részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:

7K35287_0

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

A gyermek
neve

Adóazonosító jele

Anyja
születéskori neve

Születési
helye

Születési

ideje

A nevelésben töltött idő kezdő napja

A nevelésben töltött idő záró napja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez8


Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú vagy „Magyar igazolvánnyal” rendelkező nem magyar állampolgárságú gyermek esetén

1. A kérelmezővel kapcsolatos adatok
1.1. a kérelmező
1.1.1. neve
1.1.2. születési neve
1.1.3. születési helye, ideje
1.1.4. anyja születési neve
1.1.5. lakcíme
1.1.6. állampolgársága
1.1.7. „Magyar igazolványának” száma (ha rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”)
1.1.8. elérhetősége

2. A szülővel kapcsolatos adatok, amennyiben a kérelmező nem a szülő
2.1. a szülő
2.1.1. neve
2.1.2. születési neve
2.1.3. születési helye, ideje
2.1.4. anyja születési neve
2.1.5. lakcíme
2.1.6. állampolgársága
2.1.7. „Magyar igazolványának” száma (ha rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”)
2.1.8. elérhetősége

3. A gyermekre vonatkozó adatok
3.1. azon gyermeknek, aki számára a szülő, törvényes képviselő az életkezdési letéti számla megnyitását kéri
3.1.1. a neve
3.1.2. a születési helye
3.1.3. a születési ideje
3.1.4. az anyja születési neve
3.1.5. állampolgársága
3.1.6. „Magyar igazolványának” száma (ha nem magyar állampolgárságú)
3.1.7. külföldi anyakönyvi kivonatának száma vagy egyéb azonosítója

4. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
4.1. nyilatkozat az életkezdési letéti számla megnyitásáról és az azon évente jóváírt állami támogatásokról szóló értesítés postai úton történő megküldésének igényléséről
4.2. nyilatkozat az életkezdési letéti számla megnyitása során a gyermek(ek) részére képezett adóazonosító jelről kiadott adóigazolvány kiállításának és megküldésének igényléséről
4.3. nyilatkozat az adóigazolvány kézbesítésének és az életkezdési letéti számlával a kapcsolatos postai küldemények postázási címéről, amennyiben az a gyermek lakcímétől eltérő
4.4. a kérelmező aláíróhelye
1

A 2. § a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. §-t a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 7/2020. (VII. 30.) PM rendelet 14. §-ával megállapított, a 15/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. melléklet a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére