• Tartalom

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet

egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2013.06.25.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet szerinti támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi Kvtv.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott nem állami köznevelési intézmény fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) igényelheti.

(2) E rendeletben meghatározott szabályok szerint illetik meg a fenntartót a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi Kvtv.) 5. mellékletének (a továbbiakban: 2012. évi Kvtv. 5. melléklet) 11. d) pont da)–de) és dg) alpontja szerinti jogcímeken, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatások.

2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

2. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont da) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a fenntartó a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény 1–13. évfolyamán – szakiskola esetében a 9–10. évfolyamán – és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók 2013. október 1-jei becsült létszáma alapján igényelheti.

(2) A tankönyvtámogatás felhasználható az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyveinek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen a vak tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történő beszerzésének támogatására.

(3) A tankönyvtámogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a tankönyvrendelésben érintett tanulók létszáma alapján a 2012. évi Kvtv. 8. melléklet I. rész 4. pont b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás fajlagos összege alapján biztosított támogatással csökkentett különbözete.

3. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani. A 2. mellékletet a 3. melléklet szerinti intézményi adatlap alapján kell kitölteni. A kitöltött intézményi adatlapot a kérelem benyújtásától számított öt évig a fenntartónak meg kell őrizni. A vak és a gyengénlátó tanulók tankönyveihez támogatást a fenntartó, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében meghatározott Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a vak és a gyengénlátó tanulók részére az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint igényelheti.

(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig fenntartónként, intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(3) A miniszter a tankönyvtámogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a tankönyvtámogatás fenntartónkénti és intézményenkénti összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszik. A miniszter döntését a kincstár fenntartó székhelye szerint területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) írásban közli a fenntartóval.

(4) A tankönyvtámogatást a fenntartó részére a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

3. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

4. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont db) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: felzárkóztatási támogatás) a fenntartó a fenntartásában lévő szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban, a 2012/2013. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján igényelheti.

(2) A felzárkóztatási támogatás kizárólag szakiskolában, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint működési jellegű kiadások – személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások – fedezésére.

(3) A felzárkóztatási támogatás összege 8000 Ft/hó/fő.

(4) A felzárkóztatási támogatás igénylésének alapja a 2012/2013. tanévre beiratkozott, tanulói jogviszonyban álló tanulók havi létszámadatainak január 1-jétől augusztus 31-éig vonatkoztatott matematikai átlaga. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot (egy főre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

5. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap, és a 2013. évet tekintve a 2012/2013. tanév január–augusztus tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap 2013. június 28-áig történő kitöltésével lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig, fenntartó szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a felzárkóztatási támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a felzárkóztatási támogatás fenntartónkénti összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a felzárkóztatási támogatásban részesült szakiskolákra és a támogatási összegekre vonatkozó – fenntartónkénti és intézményenkénti – adatokat közli az államháztartásért felelős miniszterrel.

(5) A fenntartó részére a felzárkóztatási támogatást a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

4. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

6. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont dc) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: gyakorlati oktatás támogatása) a fenntartó a 2012/2013. tanév 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-éig tartó, a 2013/2014. tanév 2013. szeptember 1-jétől 2013. december 31-éig tartó időszakában a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanulók után igényelheti, akik a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vesznek.

(2) A gyakorlati oktatás támogatása elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára legfeljebb 12 fős csoportban, legalább heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevő, a 2012/2013. tanévre beiratkozott, tanulói jogviszonyban állók létszáma. Ha a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhető a gyakorlati oktatás támogatása, abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott intézmény, intézményegység pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.

(3) A gyakorlati oktatás támogatásának egy tanulóra, egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg az 1000 Ft-ot.

(4) A támogatási kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakközépiskola pedagógiai programja részét képező, a szakközépiskola kilenc–tizenkettedik évfolyamán végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakmai programban meghatározottak szerint, a hatályos Országos Képzési Jegyzék előírásait figyelembe véve, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(5) A gyakorlati oktatás támogatása felhasználható

a) a szakmai orientációhoz és a szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó működési jellegű kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére és

b) a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló, továbbá új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányuló, illetve a nyilvántartásukban már szereplő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését megvalósító felújításhoz, fejlesztéshez.

7. § (1) A támogatási kérelmet az 1., 6. és 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra legkésőbb 2013. június 28-áig lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az intézményi nyilatkozatot a 6. § (4) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítésére vonatkozóan.

(3) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig, fenntartó szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter a gyakorlati oktatás támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt 2013. július 31-éig a gyakorlati oktatás támogatásának fenntartónkénti összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

(5) A fenntartó részére a gyakorlati oktatási támogatást a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

5. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

8. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont dd) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: nem magyar állampolgár tanulók támogatása) a fenntartó a fenntartásában lévő iskola olyan, a 2013/2014. tanév I. félévében nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói becsült létszáma alapján igényelheti, akik megfelelnek az Nkt. 92. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, feltéve, hogy a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

(2) A nem magyar állampolgár tanulók támogatása nem haladhatja meg a 140 000 Ft/fő/év összeget.

(3) A fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának a felére jogosult, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta előtt elköltözik az iskola településéről vagy elhagyja Magyarország területét, és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszűnik. A nem magyar állampolgár tanulók támogatására való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

(4) A támogatás

a) 70%-a az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, valamint az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére,

b) 30%-a az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire, valamint a programokkal összefüggő emberi erőforrások költségeire

fordítható.

9. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. szeptember 6-áig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. október 4-éig fenntartónként, intézményi bontásban, megyénként összesítve nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a nem magyar állampolgár tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. október 15-éig dönt a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának fenntartónkénti összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

(4) A fenntartó részére a nem magyar állampolgár tanulók támogatását a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

6. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

10. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont de) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása) a fenntartó a fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- vagy középfokú iskolai, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő olyan tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló köznevelési feladat ellátásának biztosításához igényelheti, akiknek fekvőbeteg-ellátás keretében végzett tartós gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt

a) egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc,

b) csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt

tanóra időtartamban biztosított az ismeretek szinten tartása, az iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülő írásos hozzájárulásával a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére.

(2) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minősül abban az esetben is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülőből, az egészségügyi intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

(3) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának mértéke tanulónként nem haladhatja meg

a) a 25 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap,

b) az 50 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap,

c) a 100 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

(4) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.

(5) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő – a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik.

11. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 9. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig fenntartónként, intézményi bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

(4) A fenntartó részére a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatását a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

(5) A 10. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített 11. melléklet szerinti összesítő adatlapot a fenntartó a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-éig megküldi a miniszternek.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

12. § (1) A 2012. évi Kvtv. 5. melléklet 11. d) pont dg) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: BTM támogatás) a fenntartó a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2012/2013. tanévi nyitó, október 1-jei közoktatási statisztikai létszáma alapján igényelheti.

(2) A BTM támogatás a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire használható fel a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban.

(3) A BTM támogatás összege legfeljebb 10 000 Ft/fő/év.

13. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 12. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani.

(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 26-áig fenntartónként, intézményenkénti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter a BTM támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére 2013. augusztus 9-éig dönt a BTM támogatás összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

(4) A fenntartó részére a BTM támogatást a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

8. Közös rendelkezések

14. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmet a fenntartó egy eredeti példányban postai úton nyújthatja be az Igazgatósághoz.

(2) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet a beadási határidő utolsó napján éjfélig postára adtak.

(3) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be a támogatási kérelem egyidejű pótlásával az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, amely az igazolási kérelem beérkezésétől számított három napon belül dönt az igazolási kérelemről.

(4) Az e rendeletben meghatározott benyújtási határidők elmulasztása jogvesztő.

(5) A kincstár szabályszerűségi szempontból megvizsgálja a támogatási kérelmet, és szükség esetén legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra történő felhívást ad ki. Ha a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a kincstár a támogatási kérelmet a miniszternek készítendő összesítő jelentésben nem szerepelteti, és a támogatási kérelmet visszaküldi a fenntartónak.

15. § (1) A támogatási kérelem benyújtásakor a fenntartó az 1. melléklet szerint nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelel.

(2) A kincstár a miniszter döntését megelőzően vizsgálja a fenntartónak az Áht. 50. § (1) bekezdésében előírtaknak történő megfelelését.

16. § (1) A támogatások fedezetét a 2013. évi Kvtv. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport biztosítja.

(2) A támogatásokat a fenntartó 2013. december 31-éig használhatja fel.

(3) Az igénylés és elszámolás alapját képező dokumentumokat a fenntartónak a benyújtástól számított öt évig meg kell őriznie.

17. § (1) Ha a fenntartó az Nkt.-ban meghatározott határidőig az intézmény fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat – a nem magyar állampolgár tanulók oktatásának támogatása kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet. Az intézmény jogutóddal történő megszűnése vagy átszervezése, illetve – az intézmény jogutód nélküli megszűnésének nem minősülő – fenntartói jogának átadása esetén a támogatási kérelmet a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 13. mellékletet is csatolni kell.

(3) Ha az intézmény jogutóddal történő megszűntetésről, átszervezéséről, fenntartói jogának átadásról a támogatási kérelem benyújtását követően születik döntés, e tényről a jogelőd intézmény fenntartója tájékoztatja a kincstárt. A támogatást a jogelőd vagy jogutód intézmény fenntartója időarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(4) A nem magyar állampolgár tanulók oktatásának támogatása esetében a támogatási kérelmet az intézmény átszervezésére, megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet nélkül a támogatási feltételeknek megfelelő fenntartó nyújthatja be. A támogatással a támogatásban részesült fenntartó számol el.

18. § A támogatás elszámolása a 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása keretében történik.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

FENNTARTÓI ADATLAP

Beküldendő az Igazgatósághoz az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel
egy eredeti példányban, postai úton.

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Képviselő neve:

Adószám: □□□□□□□□ □ □□

KSH-kód: □□□□□□□

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám: □□□□□□□□–□□□□□□□□–□□□□□□□□

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy
a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági nyilvántartási szám,
ha van)1:

 

A fenntartó képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelel.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
............................................................
fenntartó képviselője
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
–    a 13. mellékletet, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született
______________________
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni!

2. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

FENNTARTÓI ADATLAP
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása”

 

A közoktatási
intézmény

A 2013/2014. tanévre becsült létszám

 

 

 

 

A)

B)

C)

 

 

 

 

Sor-
szám

Neve

OM
azonosítója

Értelmi fogyatékos tanulók

Vak tanulók

Az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó –
az A és a B oszlopban nem jelzett –
SNI tanulók

Létszám összesen

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

Összes
létszám × a 2012. évi Kvtv.
8. melléklet
I. rész
4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás (Ft)

Igényelt támogatás
a 2013/2014. tanévre1
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1A tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a 2012. évi Kvtv. 8. melléklet I. rész 4. pont b) alpontja szerinti normatív hozzájárulással csökkentett összege.

A sorok száma bővíthető.
Az adatlapot a fenntartó – a 3. melléklet szerint, a fenntartó által elkészített, és a dokumentáció részeként a fenntartó által öt évig megőrzött intézményi adatlap alapján – tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.........................................................
fenntartó

3. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

INTÉZMÉNYI ADATLAP
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez

A fenntartó az intézményi adatlap alapján készíti el a 2. melléklet szerinti fenntartói igénylését. Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig megőrzi, az intézményi adatlapot az igénylés mellékleteként nem kell továbbítani!
Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Képviselő neve:

KSH-kód:

 

Adószám:

 

A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok

Az intézmény neve:

 

OM azonosító száma:

Az intézmény/előállító címe:

Az előállító adószáma:

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/D. §-a, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdés szerint közreműködő útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a közreműködők által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2013/2014. tanév

Megrendelt példányszám 2013/2014. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

2012. évi Kvtv. 8. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja pontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2013/2014. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó mozgásszervi, a vakok kivételével az érzékszervi, a beszédfogyatékos, az autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, SNI tanulók részére.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2013/2014. tanév

Megrendelt példányszám 2013/2014. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

2012. évi Kvtv. 8. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2013/2014. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó vak tanulók részére

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma 2013/2014. tanév

Megrendelt példányszám 2013/2014. tanév

Fizetendő összeg (egységár x megrendelt példányszám) (Ft)

2012. évi Kvtv. 8. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás összesen (Ft)

Igényelt támogatás
a 2013/2014. tanévre:
5. oszlop–6. oszlop (Ft)

 

 

 

 

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen:

Ft

A sorok száma növelhető! Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig megőrzi. Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ................., .......... év .................. hó ......... nap
P. H.
........................................................
fenntartó

4. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszámösszesítő lapja

Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Felzárkóztató oktatás támogatása”

Sorszám

A köznevelési intézmény

1.

2.

 

Neve

OM azonosítója

Összlétszám
(2013. I–VIII. hónap átlaga) (fő)

Igényelt támogatás=
Összlétszám x 8000 Ft x 8 (Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma,
e-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Összesen

 

 

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................
fenntartó

5. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam

Normál osztály

Előkészítő évfolyammal indult osztály

9.

9–10. évf. normatíva

— — —

10.

9–10. évf. normatíva

9–10. évf. normatíva

11.

11–12. évf. normatíva

9–10. évf. normatíva

12.

11–12. évf. normatíva

11–12. évf. normatíva

13.

 

11–12. évf. normatíva

6. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának igényléséhez

Beküldendő az Igazgatósághoz 2013. június 28-áig egy eredeti példányban postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Fenntartó neve: ………………………………………………………
Az intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett intézmény (székhely) pontos címe (település, irányítószám, utca, házszám) Intézményi kapcsolattartó (neve, e-mail címe)*

11. évfolyam tanulók
létszáma (fő)**

12. évfolyam tanulók
létszáma (fő)**

Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam létszámadatai
összesen (fő)

Intézmény 1

 

 

 

 

 

Intézmény 2

 

 

 

 

 

Intézmény 3

 

 

 

 

 

Intézmény 4

 

 

 

 

 

Intézmény 5

 

 

 

 

 

* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................
fenntartó képviselője
(valamint jogutód fenntartó képviselője)

7. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

Beküldendő az Igazgatósághoz 2013. június 28-áig egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról
Intézmény megnevezése:
Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézményben a szakközépiskola kilenc-tizenkettedik évfolyamán végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. §-ának (1) bekezdése alapján – a hatályos Országos Képzési Jegyzék előírásait figyelembe véve beszámításra kerül.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................
képviselő aláírása
(valamint jogutód képviselő
aláírása)

8. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

IGÉNYLŐLAP
A nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatásához (Intézményenként kérjük kitölteni)

Beküldendő 2013. szeptember 6-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Nem magyar állampolgár tanulók oktatásának támogatása”

Sor-
szám

Az int. neve

Az int. címe

OM azonosító

Az int. kapcsolat-
tartójának neve, tel. száma, e-mail címe

A 8. § (1) bek. szerinti tanulók becsült létszáma*
a 2013/2014. tanév
1. félévében
(fő)

A 8. § (1) bek. szerinti tanulók után igényelt támogatás (140.000 Ft/fő)

A 8. §
(3) bek.
szerinti tanulók becsült létszáma*
a 20132/2014. tanév
1. félévében* (fő)

A 8. §
(3) bek.
szerinti tanulók után igényelt támogatás (70.000 Ft/fő)

A 8. §
(1) bek. és (3) bek. szerinti tanulók után igényelt támogatás összesen
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorok száma bővíthető.
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen: ........................ Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................
fenntartó
____________________
* Kérjük, tüntessék fel a létszámnál zárójelben, hogy az Nkt. 92. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja teremti meg az igénylés jogalapját.
Az igénylés és elszámolás alapját képező dokumentumokat a támogatási igény benyújtásától számított öt évig meg kell őrizni.

9. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):

1.

Neve:

Címe:

2.

Neve:

Címe:

3.

Neve:

Címe:

A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe:

A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású köznevelési intézményként működik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt köznevelési intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közreműködésével történik,
c) köznevelési intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a köznevelési intézmény fenntartója és a klinika főigazgatója között kerül sor.
A sorok száma szükség szerint bővíthető.

A 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakban a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülők becsült létszáma (fő)

Gyógykezelés várható időtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés
(fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés
(fő)

Igényelt támogatás
(Ft)

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90–

 

 

 

Igényelt támogatás
összesen (Ft):

A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben köznevelési ellátás biztosítására kijelölt köznevelési intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a köznevelési intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közreműködő köznevelési intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodás-tervezetét, a köznevelési intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
............................................
fenntartó

10. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

Egyéni tanulói adatlap7

Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézmény P. H.

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:
Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló
................... tanórai foglalkozáson vett részt.

A tanuló neve:

felvétel napja:

hazabocsátás napja:

A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8
A gyógykezelés időtartama: .................................. nap
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás elszámolásához történő – név nélküli, statisztikai összesítést szolgáló – kezeléséhez hozzájárulok. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a nyilatkozat aláírása önkéntes.

................................................................

......................................................................

(hely, idő)

(nagykorú tanuló,

vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője)

Foglalkozás

Témája, tartalma

Megjegyzés

időpontja (hó, nap)

időtartama
(perc)9

A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:
....................................................................
kezelőorvos v. Megbízottja
_____________________________
6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2013. január 1. – 2013. december 31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló hazabocsátásakor – kell az adatlapot kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási naplóban vezetheti, a csoportban lévő tanulók egyéni tanulói adatlapjaira ebben az esetben csak az időpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni.
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás időtartam nem 45 perc.

11. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás összesítő adatlapja10

A támogatás felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-éig meg kell küldeni a miniszternek.
A borítékra rá kell írni: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása

A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz támogatást kapott fenntartó adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végző pedagógusok:

Sorszám

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

A 2013. január1.– 2013. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I.    Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama
(nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai megbetegedés (fő)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb megbetegedés (fő)

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90–

 

 


.......................................................................

...............................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

Gyógykezelés időtartama
(nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő)

Összesen

Mozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb megbetegedés miatt ellátottak

22–41

 

 

 

42–89

 

 

 

90–

 

 

 

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

.......................................................................

...............................................................

egészségügyi intézmény főigazgatója

támogatott fenntartó képviselője

______________________________
10 Az összesítő adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell kitölteni, a sorok száma szükség szerint bővíthető.

12. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása

Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton.
A borítékra rá kell írni: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása

Fenntartó neve:………………………………………………………………………………

 

A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok

Sor-
szám

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény

létszáma

Intézménynév

OM azonosító

Létszám
2012.10. 01.

Várható létszám
2013.10. 01.6

Támogatás igénylésére jogosító számított létszám
2012. 10. 01-jei tényleges, és a 2013.10. 01-jei várható létszám matematikai átlaga7

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

A sorok száma szükség szerint bővíthető.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért felel!
Kelt: ...................., 2013. .........................
P. H.
.......................................................
fenntartó
_____________________
6 2013. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2012/2013. tanév tényleges létszáma, és a 2013/2014. tanévre történő beiskolázási adatok ismeretében tervezhető.
7 Létszám és várható létszám adatának összege osztva kettővel.

13. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelethez

FENNTARTÓI NYILATKOZAT
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény
jogutódlással történt megszűnéséről*
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ................................................................, a fenntartó képviseletében eljáró személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenntartó ........................ számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorolja    
A jogutód intézmény megnevezése:……………………………………………………………
Kelt: ..........................., ............. év .............................. hó .......... nap
P. H.
...........................................................................
fenntartó képviseletében eljáró
személy aláírása
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló
P. H.
..........................................................................
jogutód fenntartó képviseletében eljáró
személy aláírása
__________________
* Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született.
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni.
1

A rendelet a 19. § alapján hatályát vesztette 2018. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére