• Tartalom

43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás

43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás

az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az ország egész területét vagy több megyét (fővárost) érintő rendőri feladatok, összetett rendőri műveletek tervezése, koordinálása, valamint a vezetői döntések szakszerű előkészítése érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
e)2 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra [a b)–d) alpontokban felsoroltak a továbbiakban együtt: területi szervek].

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Az Országos Törzs

2. Az országos rendőrfőkapitány, távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt országos rendőrfőkapitány-helyettes elrendelheti
a)3 országos jelentőségű vagy több vármegyét (fővárost) érintő – rendőri intézkedést igénylő – események esetén, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényében meghatározott különleges jogrend időszakában;
b) rendkívüli személy- és létesítményvédelmi feladatoknál;
c) közbiztonsági kockázatot jelentő rendezvények csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál;
d) nagy tömegeket vonzó rendezvények csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál;
e) több megyét (Budapestet) érintő védett delegációk utazásának biztosításánál;
f) kiemelt bűnügyi feladatok, terrorcselekmények kapcsán
az Országos Törzs (a továbbiakban: OT) működését.
3. Az OT részére utasítást az országos rendőrfőkapitány, távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt országos rendőrfőkapitány-helyettes és az általa kijelölt biztosítás parancsnok adhat.
4.4 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az elhúzódó vagy több napot átölelő feladat esetén, valamint az OT részleges állománnyal való működtetésének elrendelésekor az OT vezetőjének helyettesítésére az ORFK Rendészeti Főigazgatóság vezetői állományából jelöl ki főtisztet. A kijelölt személynek az OT vezetéséhez szükséges szakmai gyakorlattal, illetve tapasztalattal, továbbá eredményes törzsvezetői képzéssel kell rendelkeznie.
5. Az OT megalakításának normaideje – békeidőszakban – a riasztás elrendelésétől számítva:
a) hivatali munkaidő alatt 1 óra;
b) hivatali munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon 4 óra.

3. Az OT teljes állományának kijelölése
6.5 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a közbiztonsági csoport állományába kijelöl
a) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály állományából 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek, 8 fő hivatásos állományú beosztottat és 2 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály állományából 3 fő hivatásos állományú beosztottat;
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály állományából 1 fő hivatásos állományú beosztottat;
d) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Osztály állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat;
e) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat;
f) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat.
7. A KR parancsnoka a közbiztonsági csoport állományába kijelöl a KR Rendészeti Igazgatóság állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat.
8.6 A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a bűnügyi csoport állományába kijelöl
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 2 fő hivatásos állományú – közülük 1 fő „SECRET UE” „NATO SECRET” „Szigorúan titkos!” felhasználói engedéllyel rendelkező – beosztottat;
c) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 1 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat;
d)7 a NEBEK állományából 1 fő ügyintézőt.
9. A bűnügyi csoport állományába a KR parancsnoka a KR Nemzeti Nyomozó Iroda állományából 1 fő hivatásos állományú beosztottat jelöl ki.
10.8 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a híradó- és informatikai csoport állományába kijelöl
a) 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek;
b) 2 fő szakirányú végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező beosztottat (1 fő informatikus).
11.9 A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az anyagi-technikai-egészségügyi csoport állományába kijelöl 1 fő orvost és 2 fő hivatásos állományú beosztottat.
12.10 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes az anyagi-technikai-egészségügyi csoport állományába kijelöl 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek és 1 fő hivatásos állományú beosztottat.
13. Az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője által vezetett összekötő-futár csoport állományába
a) a KR parancsnoka az Állami Futárszolgálat állományából 4 fő futárt 2 gépjárművel;
b) az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője az állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat
jelöl ki.
14. A KR személy- és objektumvédelmi igazgatója kijelöl a személy- és létesítménybiztosítási csoport állományába 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek és 2 fő hivatásos állományú beosztottat.
15.11 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője útján az ügyeleti szolgálatot – szükség esetén – 1 fő hivatásos állományú beosztottal megerősíti, és az ügyeletes tiszteket is bevonja a feladatok végrehajtásába.

4. Az OT működésének szabályai

16. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Csapatszolgálati Szabályzat) 396. pontjában meghatározott segítő testületben – az elrendelés alapján – a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Honvédség által kijelölt személyek láthatnak el feladatot.
17. Az OT vezetési pontját a Rendőrségi Igazgatási Központ –2. szintjén kell kijelölni.
18. Az OT működésével összefüggő szállítási feladatok végrehajtásáért a KR parancsnoka a felelős.
19.12 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes felelős az OT vezetési pontja fenntartásáért, elhelyezéséért, a tárgyi eszközök rendelkezésre bocsátásáért és azok működőképes állapotáért, az állomány élelemmel és védőitallal történő ellátásáért, a működés költségeinek, valamint a feladat elrendelésének időszakában szolgálatot teljesítő állomány többlet személyi juttatásainak a biztosításáért.
20. Az OT-be beosztani csak olyan személyt lehet, aki szakterületét országos szinten ismeri, valamint az OT személyi állománya részére előírt tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett.
21. Az utasítás alapján kijelölésre köteles vezetők felelősek az OT személyi állományának:
a) váltásáért (az igénybevétel idejét figyelembe véve);
b) öltözetéért, felszereléséért, szolgálatra alkalmas állapotáért.
22. Az OT csoportjaiba kijelöltek nevét, rendfokozatát, beosztását, lakcímét, telefonszámát, a kiértesítéshez szükséges egyéb adatokat a kijelölésre köteles vezetők első alkalommal az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül, az időközben bekövetkező változásokkal kapcsolatos adatokat soron kívül az ORFK Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének írásban küldik meg.
23.13 Az OT a működése során elsődlegesen EDR-en keresztül tartja a kapcsolatot a vármegyei (fővárosi) ügyeleti szolgálatokkal, vagy a vármegyei (fővárosi) törzsekkel, az RRI törzsével (a továbbiakban együtt: vármegyei törzs), valamint a KR törzsével. A telefonon adott utasítást, jelentést a lehető legrövidebb időn belül az EDR rendszeren is meg kell ismételni. A vezetékes telefonokat úgy kell kialakítani, hogy a telefonon adott utasítások, jelentések hangrögzítő útján dokumentálásra kerüljenek.
24.14 Az írásos utasításokat, jelentéseket, kimutatásokat az OT vezetője az OT elektronikus levelezési címéről küldi el a címzetteknek, illetve a vármegyei törzsek vezetői, valamint az ügyeleti szolgálatok vezetői arra terjesztik fel.
25.15 Az OT vezetője feladatkörében eljárva utasításadási jogkörrel rendelkezik a KR, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és az RRI teljes személyi állománya irányába. Az egyes személyeknek kiadott utasításokról, feladatmeghatározásokról a vármegyei törzsek, ügyeletek vezetőit tájékoztatni kell. Az alárendelt törzsek, ügyeletek a kapott utasításokat jelentik a területi szervek vezetőinek.
26. Az OT vezetője felelős:
a) az OT-be beosztott állomány eligazításáért, az OT feladatainak végrehajtásáért;
b) az összesítő táblázatok, kimutatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért és annak adattartalmáért, felterjesztéséért;
c) a társszervekkel és együttműködőkkel történő kapcsolattartásért;
d) az OT működési helyiségében elhelyezett technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért.
5.16 A KR törzs és a vármegyei törzs

27. Az OT elrendelésével egyidejűleg a KR parancsnoka útján fel kell állítani a KR Törzset.
28. A KR törzs vezetési pontját a Rendőrségi Igazgatási Központ –2. szintjén, valamint önálló működés esetén a KR objektumában kell kijelölni.
29.17 Egy megyét, a fővárost vagy az RRI-t érintő 2. pontban meghatározott rendőri feladatok eredményes végrehajtása érdekében a vármegyei törzsek felállítását a 2. pontban meghatározott parancsnokokon kívül a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetője, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt rendőrfőkapitány-helyettes, valamint az RRI igazgatója, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt igazgatóhelyettes rendelheti el teljes vagy részleges formában.
30.18 A vármegyei törzs működtetésének elrendeléséről, elérhetőségeiről a vármegyei törzs vezetőjének az ORFK Főügyeletet és az OT vezetőjét, amennyiben az OT nem működik az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét – a lehető legrövidebb időn belül – tájékoztatnia kell.
31.19 A KR törzs és a vármegyei törzsek vezetője az OT részére elektronikus formában (e-mail) és EDR-en is soron kívül jelenti a törzs működésének a megkezdését, a feladattal kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a megtett rendőri intézkedéseket, a működés befejezését.
32.20 A KR törzs és a vármegyei törzsek vezetője az OT vezetője által – esetileg – meghatározott időközönként megküldi a Robotzsaru Neo rendszerben található, a feladathoz igazodó, kitöltött táblázatot az OT vezetője részére.

6. Közös szabályok

33. A Csapatszolgálati Szabályzat 446. pontjában szabályozott eseménynaplót elektronikusan kell vezetni. Vezetéséért a törzs vezetője a felelős, míg a rögzített adatok helyességéért az adatot rögzítő személy.
34.21 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes feladata a törzsvezetői (csoportvezetői) képzés megszervezése, a továbbképzések végrehajtása és a résztvevő állomány vizsgáztatása.
35.22 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felelős – a KR parancsnokával egyeztetve – a törzsekbe beosztott állomány képzésének megszervezéséért, az ismeretek frissítéséért és a vizsgáztatásért.
36.23 Az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői és az RRI igazgatója kötelesek a törzsvezetői és a törzsekbe beosztott állomány részére szervezett továbbképzésekre és vizsgáztatásokra a résztvevő állományt kijelölni, részvételüket biztosítani.
37. A 34. és 35. pontban megjelölt vezetők évente gondoskodnak a képzések végrehajtásáról, amelyről a végrehajtást követő 10 munkanapon belül jelentést tesznek az országos rendőrfőkapitánynak.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Ez az utasítás – a 39–41. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.
39. A 47. pont az utasítás hatálybalépésétől számított 46. napon lép hatályba.
40. A 32. és 48. pont 2014. január 1-jén lép hatályba.
41. A 49. pont 2014. április 1-jén lép hatályba.
42.24
43.25
44–45.26
46.27
47–48.28
49.29
1

Az 1. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 100. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 82. pontjával megállapított szöveg.

4

A 4. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. pont d) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 101. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 19. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 23. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 24. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 25. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont g) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. alcím címe a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 29. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 30. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont g) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 31. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 32. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 34. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont f) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 35. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 36. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 61. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 83. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 42. pontot a 47. pont hatályon kívül helyezte.

25

A 43. pontot a 48. pont hatályon kívül helyezte.

26

A 44–45. pontot a 49. pont hatályon kívül helyezte.

27

A 46. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 47–48. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 49. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére