• Tartalom

432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet

432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2013. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2014-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve az 1019, 1021, 1023, 1039, 1071, 1072, 1074, 1077, 1156, 1206, 1210, 1373, 1775, 1845, 2157, 2239, 2241, 2257, 2258 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

5. §3

2. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló
170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. §4

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3–4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

 

 

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Központi Statisztikai Hivatal

*

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

AGY

Havonkénti

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 8.

2223/96/EK
98/715/EK

Rendelet
Határozat

1006

Fogyasztói árösszeírás

AGY

Havonkénti

kijelölt üzletek, szervizek, piacok

tárgyhó 27-29.

2494/95/EK

Rendelet

*

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

AGY

Havonkénti

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyhót követő hó 8.

1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK 656/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

Havonkénti

Országos Rendőr-Főkapitányság

a tárgyhót követő 40. nap

93/704/EK

Határozat

*

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról

AGY

Évenkénti

Országos Mentőszolgálat, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő Nonprofit Kft

a tárgyévet követő március 20.

*

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat

a tárgyévet követő január 31.

*

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

AGY

Évenkénti

háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok

a tárgyévet követő január 31.

*

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

AGY

Évenkénti

az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1893/2006/EK 2701/98/EK
295/2008/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

AGY

Eseményhez kötődő

az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

az eseményt követő 15 napon belül

177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet
Rendelet

*

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

AGY

Évenkénti

utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások

a tárgyévet követő május 31.

692/2011/EU

Rendelet

*

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

AGY

Havonkénti

gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők

a tárgyhót követő hó 6.

692/2011/EU

Rendelet

1037

Szabálysértési jelentés

Évenkénti

Belügyminisztérium

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1893/2006/EK 3924/91/EGK
912/2004/EK 973/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások

a tárgyhót követő hó 20.

1165/98/EK 1503/2006/EK 1893/2006/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

AGY

Évenkénti

valamennyi közfürdő üzemeltetője

a tárgyévet követő április 20.

 

*

1058

Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról

AGY

Évenkénti

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő április 15.

2003/54/EK

Irányelv

*

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

AGY

Évenkénti

a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő március 1.

90/377/EGK
91/296/EGK

Irányelv
Irányelv

*

1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

AGY

Évenkénti

a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások

a tárgyévet követő január 25.

2004/8/EK

Irányelv

*

1061

Települési hulladékgazdálkodás

AGY

Évenkénti

köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 25.

2150/2002/EK

Rendelet

*

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

AGY

Évenkénti

a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

a tárgyévet követő március 24.

2000/60/EK 91/271/EGK 93/481/EGK

Irányelv
Irányelv
Határozat

*

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési intézmények

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK 995/2012/EU

Határozat
Rendelet

*

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat
Rendelet

*

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat
Rendelet

*

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

AGY

Eseményhez kötődő

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

folyamatos

 

*

1077

Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

AGY

Évenkénti

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

a tárgyévet követő január 15.

 

*

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről

AGY

Eseményhez kötődő

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

folyamatos

1165/98/EK

Rendelet

*

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

AGY

Évenkénti

önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1081

Építési engedélyek

AGY

Havonkénti

külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

a tárgyhót követő hó 7.

1165/98/EK

Rendelet

*

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

június 6.

543/2009/EK

Rendelet

*

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

augusztus 13.

543/2009/EK

Rendelet

*

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

november 25.

543/2009/EK

Rendelet

*

1087

Állatállomány június 1., december 1.

AGY

Évenként kétszeri

állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

június 12., december 12.

1165/2008/EK

Rendelet

*

1097

Jelentés a felvásárlásról

AGY

Havonkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyhót követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1099

Áruforgalmi mérleg

AGY

Évenkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyévet követő február 28.

138/2004/EK

Rendelet

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

AGY

Havonkénti

budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK

Rendelet

*

1117

Munkaerőköltség-felvétel

AGY

Évenkénti

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

224/2007/EK 450/2003/EK 530/1999/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

AGY

Eseményhez kötődő

az eseményben érintett gazdasági szevezetek

az eseményt követő 3 héten belül

 

*

1156

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről

AGY

Évenkénti

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények

május 31.

 

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

AGY

Eseményhez kötődő

egészségügyi intézmények

az eseményt követő hó 10.

 

*

1174

Jelentés a médiaszolgáltatásról

AGY

Évenkénti

televízió és rádió műsorszolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

*

1180

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

AGY

Évenkénti

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK
1304/2007/EK
91/2003/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1183

A közúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*

1190

A csővezetékes szállítás adatai

AGY

Évenkénti

kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

 

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

AGY

Havonkénti

NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal)

a tárgyhót követő hó 4.

1304/2007/EK
1365/2006/EK
425/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

AGY

Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1203

Bölcsődei kérdőív

AGY

Évenkénti

valamennyi bölcsőde

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok

a tárgyévet követő március 31.

 

*

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

AGY

Évenkénti

szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó települési önkormányzatok és intézményt fenntartó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről

AGY

Évenkénti

gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

AGY

Évenkénti

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) gyámhivatalok és a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai

a tárgyévet követő január 31.

 

*

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

AGY

Eseményhez kötődő

a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője

külön értesítés szerint

 

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

Évenkénti

Vidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet

a tárgyévet követő február 7.

 

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is)

a tárgynegyedévet követő hó 15.

184/2005/EK
555/2012/EU
707/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

1475

Egységes vámokmány (import)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU
2454/93/EGK
2913/92/EGK
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

1476

Egységes vámokmány (export)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU
2454/93/EGK
2913/92/EGK
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1511

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

AGY

Évenkénti

javítóintézetek

a tárgyévet követő január 31.

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti

a Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete

a tárgyévet követő július 31.

2223/96/EK

Rendelet

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

Évenkénti

helyi önkormányzatok

a tárgyévet követő március 20.

 

*

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

Havonkénti

Szerencsejáték Zrt.

a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap

2223/96/EK

Rendelet

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követő június 1.

 

*

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

451/2008/EK

Rendelet

*

1640

A távközlés területi adatai

AGY

Évenkénti

távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő április 10.

 

*

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1287/2003/EK
1553/89/EGK
2223/96/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

AGY

Negyedévenkénti

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

AGY

Negyedévenkénti

Országos Széchényi Könyvtár

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

AGY

Negyedévenkénti

véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők

folyamatos

2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére

AGY

Évenkénti

bevett egyházak

a tárgyévet követő június 30.

 

*

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

június 30.

 

*

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai

AGY

Évenkénti

távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

 

*

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

AGY

Évenkénti

családsegítő szervezeti egységek

a tárgyévet követő január 31.

 

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

AGY

Eseményhez kötődő

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők

az eseményt követő 15 napon belül

 

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

Havonkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyhónapot követő hó 10.

 

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Havonkénti, negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanap

2223/96/EK

Rendelet

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

Évenkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő május 30.

 

*

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

AGY

Évenkénti

a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

a tárgyévet követő február 25.

91/271/EGK

Irányelv

*

1725

Repülőterek forgalmi adatai

AGY

Évenkénti

repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek

a tárgyévet követő március 10.

1358/2003/EK
158/2007/EK
437/2003/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 31.

295/2008/EK

Rendelet

*

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője

a tárgyévet követő január 31.

 

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

Havonkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyhót követő 2. hónap 15.

 

1748

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

Havonkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

a tárgyhót követő második hó 30.

 

*

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 10.

1893/2006/EK
3924/91/EGK
912/2004/EK
973/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő május 31.

138/2004/EK
1893/2006/EK

Rendelet
Rendelet

*

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

AGY

Negyedévenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

 

*

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő február 26.

692/2011/EU

Rendelet

*

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet
Rendelet

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

Évenkénti

önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak

a tárgyévet követő április 30.

 

*

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

AGY

Évenkénti

gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók)

a tárgyévet követő január 31.

 

1788

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők

Évenkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1789

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

AGY

Évenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

*

1791

Baromfikeltetés

AGY

Havonkénti

baromfikeltető állomások

a tárgyhót követő hó 12.

1234/2007/EK
617/2008/EK

Rendelet
Rendelet

*

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK

Rendelet

*

1824

Takarmányok értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

*

1831

Építőipari árstatisztika

AGY

Évente négyszeri

a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások

a tárgynegyedév középső hónap 23.

1165/98/EK
1503/2006/EK
98/715/EK

Rendelet
Rendelet
Határozat

*

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről

AGY

Évenkénti

Szociális és Gyámhivatalok

július 15.

 

*

1840

Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

január 20.

1006/2009/EK
808/2004/EK

Rendelet
Rendelet

*

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK 1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1846

Telepi adatok

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 15.

177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
696/93/EGK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1852

Üzletek és más telepek adatai

AGY

Évenkénti

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

a tárgyévet követő június 15.

295/2008/EK

Rendelet

*

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

AGY

Félévenkénti

a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások

a tárgyfélévet követő hó 31.

 

*

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

AGY

Havonkénti

tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyhót követő hó 15.

2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
96/16/EK
97/80/EK

Irányelv
Határozat
Határozat
Irányelv
Határozat

*

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele

AGY

Évenkénti

tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő január 31.

2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
96/16/EK 97/80/EK

Irányelv
Határozat
Határozat
Irányelv
Határozat

*

1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK

Rendelet

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő február 28.

 

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 10. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév)

2223/96/EK

Rendelet

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő április 5.

 

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

Havonkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 30.

 

*

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1392/2007/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

AGY

Évenként kétszeri

Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacok

Eurostat igénye szerint

1445/2007/EK

Rendelet

*

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői

a tárgyévet követő március 14.

692/2011/EU

Rendelet

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

AGY

Havonkénti

az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

a tárgyhót követő hó 25.

1358/2003/EK
158/2007/EK
437/2003/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő második hó 15.

1889/2002/EK
448/98/EK

Rendelet
Rendelet

*

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 12.

1062/2008/EK
19/2009/EK
453/2008/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2010

Intrastat kiszállítás

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2012

Intrastat beérkezés

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK
1982/2004/EK
222/2009/EK
638/2004/EK
91/2010/EU
96/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai

AGY

Többévenkénti

nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet) reprezentatív mintája

a tárgyévet követő június 1.

1338/2008/EK

Rendelet

*

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

AGY

Évenkénti

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

a tárgyévet követő január 31.

 

2037

Központi költségvetési szervek mérlegjelentése

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő
45. nap

 

2038

Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése és költségvetési jelentése

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet
Rendelet

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyfélévet követő 90. nap

 

2040

Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2041

Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

Évenkénti

Magyar Államkincstár

az adott év 3. hónap vége

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet
Rendelet

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai

Negyedévenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK

Rendelet

2044

Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő 150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

Évenkénti

Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő150. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2046

Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgyévet követő 8. hónap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról

Havonkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyhót követő hó 10. nap

264/2000/EK

Rendelet

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet
Rendelet

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2050

MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Negyedévenkénti

Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal

a tárgynegyedévet követő hó 20.

184/2005/EK
555/2012/EU
707/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után)

Évenként háromszori

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyév május 31., augusztus 31., szeptember 30.

 

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint

Évenkénti

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1338/2008/EK
349/2011/EU

Rendelet
Rendelet

2064

Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

a tárgyévet követő május 31.

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

szeptember 30.

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

Negyedévenkénti

települési önkormányzatok

a tárgynegyedévet követő hó 15.

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Évenkénti

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2087

Védőnői jelentés összesítője

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

a tárgyévet követő január 31.

2096

Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő december 20.

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő április 30.

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő június 15.

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30.

*

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

AGY

Évenkénti

Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő május 31.

1338/2008/EK

Rendelet

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK

Határozat

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK

Határozat

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonkénti

Magyar Államkincstár, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

a tárgyhót követő 30. nap

1221/2002/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

*

2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági szolgáltatást végzők

a tárgyévet követő január 31.

1185/2009/EK
138/2004/EK
408/2011/EU
543/2009/EK
656/2011/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2129

Magzati veszteség adatai

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.

 

*

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

AGY

Negyedévenkénti

üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 8. nap

1158/2005/EK
1503/2006/EK
2002/990/EK 2223/96/EK
98/715/EK

Rendelet
Rendelet
Határozat
Rendelet
Határozat

*

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

AGY

Negyedévenkénti

országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1192/2003/EK
91/2003/EK

Rendelet
Rendelet

*

2132

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

AGY

Többévenkénti

a kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követő szeptember 30.

1450/2004/EK
1608/2003/EK 540/2009/EK
995/2012/EU

Rendelet
Határozat
Rendelet
Rendelet

2134

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai

Évenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyévet követő március 1.

 

*

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

AGY

Évenkénti

a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások

a tárgyévet követő május 5.

1158/2005/EK
295/2008/EK

Rendelet
Rendelet

2155

Jelentés a kórházi ápolási esetekről

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő május 31.

 

*

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

177/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
696/93/EGK
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő június 30.

 

*

2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

csővezetékes szállítás és légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági sazervezetek valamint a MOL NYRt.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*

2161

A vasúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK
91/2003/EK

Rendelet
Rendelet

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája

Évenkénti

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

a tárgyévet követő január 30.

 

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezet

a tárgyévet követő április 30.

1192/2003/EK
91/2003/EK
996/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2167

Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája

Negyedéven-
kénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság

a tárgynegyedévet követő hó 20.

 

2168

Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő szeptember 20. és a tárgyévet követő második év március 20.

364/2008/EK 58/97/EK 716/2007/EK 747/2008/EK 834/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 80 nap

2223/96/EK

Rendelet

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról

AGY

Havonkénti

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások

a tárgyhót követő hó 15.

113/2010/EU
471/2009/EK
92/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2196

Külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

január 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2197

A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

január 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2198

Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 10. nap

1221/2002/EK
264/2000/EK

Rendelet
Rendelet

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

2014. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10., 2015. február 5., március 10.

2223/96/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2210

Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről

AGY

Évenkénti

költségvetési fejezetgazda szervezetek

március 16.

1608/2003/EK 995/2012/EU

Határozat
Rendelet

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Egyéb

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap

2223/96/EK

Rendelet

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 20. munkanap

 

2218

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

június 15.

1165/2008/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

december 15.

1165/2008/EK
138/2004/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

2228

Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Közigazgatási és Elektronikus Közsszolgáltatások Központi Hivatala

március 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

2232

Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól

Havonkénti

Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.

a tárgyhót követő hó 7.

 

2233

Fogvatartotti jelentés

Évenkénti

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

január 31.

 

2234

Adatszolgáltatás PPP projektekről

AGY

Évenkénti

Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek

tárgyévet követő február 28.

479/2009/EK

Rendelet

*

2235

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK
586/2001/EK
656/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2236

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1392/2007/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2238

Havi munkaügyi jelentés

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 12.

1158/2005/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK 329/2009/EK 450/2003/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2239

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

2240

Éves beruházásstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2241

Éves munkaügyi jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelése bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
177/2008/EK
1893/2006/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
2223/96/EK
275/2010/EU
295/2008/EK
364/2008/EK
479/2009/EK
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

2253

Jelentés a magyarországi mozikról

AGY

Évenkénti

mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek

tárgyévet követő január 31.

*

2254

Jelentés a befejezett filmekről

AGY

Évenkénti

filmgyártó gazdasági szervezetek

tárgyévet követő január 31.

2255

Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként

AGY

Havonkénti

az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)

tárgyhót követő 30. nap

2256

Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként

AGY

Évenként kétszeri

az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)

tárgyévet követő, február 28. és augusztus 5.

*

2257

A támogatott lakhatás adatai

AGY

Évenkénti

támogatott lakhatást nyújtó szervezetek

tárgyévet követő január 31.

2258

Igénybe vevői nyilvántartás

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

tárgyévet követő március 31.

2259

Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő március 20.

2260

Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása

Többévenkénti

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

a tárgyévet követő május 31.

1185/2009/EK
408/2011/EU
656/2007/EK
656/2011/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Központi Statisztikai Hivatal

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

1006

Fogyasztói árösszeírás

A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői egységára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

(1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról

(1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)
(2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei
(3) Mentési esetek száma ok szerint
(4) Mentési esetek száma helyszín szerint
(5) Tömeges balesetek adatai
(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(7) Betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint
(8) Működési adatok (betegszállító állomások száma)
(9) Betegszállítási feladatok száma
(10) Betegszállítási feladatok száma a szállítás célja szerint

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/
osztály-szakrendelés) szerint

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi szolgálat működtet kislaboratóriumot, fiziotherápiás ellátást; internet alkalmazás, elektronikus betegnyilvántartás
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként
(5) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(6) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége
(7) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

(1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)

(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)

(3) Beruházás tervezett értéke

(4) Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül)

(5) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(6) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(7) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)

(8) Mezőgazdasági haszonállat tartása

(9) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)

(10) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére

(11) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása

(12) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)

(13) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára

(14) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel

(15) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

(1) Az utazásszervezés adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

b) árbevétel adatok

c) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok

d) utazásközvetítésre vonatkozó információk

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

(1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:

a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok

b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)

d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok

1037

Szabálysértési jelentés

(1) A szabálysértési ügyben eljáró hatóságok/bíróság megnevezése

(2) Az ügyben kitöltött szabálysértési adatlapok száma

(3) Az ügyben korábban áttételre került sor

(4) A szabálysértés minősítése

(5) Az időpontokra és helyszínekre vonatkozó adatok (elkövetés helye, elkövetés ideje, feljelentés ideje, eljárás megindításának ideje, eljárás befejezésének ideje)

(6) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben a feljelentést elutasították

(7) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben az eljárást megszüntették

(8) Azon eljárás alá vont személyek száma, akiket elmarasztaltak

(9) Az eljárás alá vont személyek életkorára és nemére vonatkozó adatok

(10) Az eljárás alá vont személyek állampolgárságára vonatkozó adatok

(11) Az alkalmazott kényszerintézkedésekre vonatkozó adatok (elővezetés, szabálysértési őrizet, lefoglalás, rendbírság)

(12) Az eljárás befejezésének módjaira vonatkozó adatok (feljelentés-elutasítások, felfüggesztések, eljárás-megszüntetések)

(13) A szabálysértési hatóság határozatával szembeni panaszokra vonatkozó adatok

(14) Az előkészítő eljárásra vonatkozó adatok

(15) Az ügydöntő határozat meghozatalának módjára vonatkozó adatok (a szabálysértési hatóság által meghallgatás nélkül hozott határozat, a szabálysértési hatóság által tartott meghallgatás, a bíróság által meghallgatás nélkül hozott határozat, bíróság által tartott tárgyalás, bíróság elé állítás)

(16) A jogkövetkezményekre vonatkozó adatok (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás, figyelmeztetés)

(17) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(18) A nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(19) A pénzbírság megváltása közérdekű munkával adatai

(20) A kifogásokra vonatkozó adatok

(21) A fellebezésekre vonatkozó adatok

(22) A szabálysértési elzárásra vonatkozó adatok (a szabálysértési elzárás jogcíme, a szabálysértési elzárás hossza, a büntetés-végrehajtási intézetből elbocsátás oka)

(23) A helyszíni bírság kiszabására vonatkozó adatok

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

2) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

3) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

4) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

5) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

6) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

7) Export értékesítés nettó árbevétele

8) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele

9) Belföldi értékesítés nettó árbevétele

10) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele

11) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele

(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom

(3) Üzemeltetett egységek száma

(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai

(2) Üzemeltetési és terhelési adatok

1058

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

(1) Településsoros adatok:

a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,

b) a fogyasztók számáról,

c) a villamosenergia-szolgáltatás, és a közvilágítás villamosenergia-hálózati adatairól

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

(1) Lakossági díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a fogyasztók számáról

b) a csőhálózat hosszáról

c) az értékesített gázmennyiségéről

d) a gáz fűtőértékéről

1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

(1) Díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a szolgáltatott hőmennyiségről

b) az ellátott lakások számáról

c) az ellátott fogyasztók számáról

d) a hőközpontok számáról

e) a távhővezeték-hálózat hosszáról

f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről

1061

Települési hulladékgazdálkodás

(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai

(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele

(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása

(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai

(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

(1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(2) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek

(3) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(4) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei

(5) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint

(6) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek

(7) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek
kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint

(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága

1077

Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

(1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről

(1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint
(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint
(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése
(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége
(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama
(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

(1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai
(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei
(4) Kiadások a lakáságazatban
(5) Lakóházjavítás, -fenntartás
(6) Privatizáció
(7) Lakbérek
(8) Lakásigénylők

1081

Építési engedélyek

(1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma
(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete
(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

(1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt földterület megyénkénti elhelyezkedése

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

(1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete

1087

Állatállomány június 1., december 1.

(1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Értékesített állatállomány és eladási ár

1097

Jelentés a felvásárlásról

A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára

1099

Áruforgalmi mérleg

(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)

(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

1117

Munkaerőköltség-felvétel

(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint

(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai

(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések

(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások

(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

(6) Létszám és munkaóra

(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja

(8) Foglalkoztatást segítő támogatások

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő

(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások

(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye

1156

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek

(1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:

tevékenységéről

a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai

(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:

a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre

b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra

(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei

a) Központi állami támogatások források szerint

b) Önkormányzati támogatások források szerint

c) Belföldi magántámogatások források szerint

d) Külföldi támogatások összege források szerint

e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint

(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban

(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

(6) A szervezet alapítóinak, vezetőségének adatai

(7) A foglalkoztatottak, speciális helyzetű munkavállalók demográfiai adatai, foglalkoztatási formák

(8) A pénzbeni, természetbeni adományozás jellemzői, az adományozottak köre, az adományozás célja, módja rendszeressége

(9) A szervezet által végzett tevékenység speciális jellemzői

(10) A szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátottak köre, működési jellemzők

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai

1174

Jelentés a médiaszolgáltatásról

(1) Éves adásidő nyelv szerinti bontásban
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
(6) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)

1180

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

(1) Országos vasúti árutovábbítási működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek:
a) vasúti szállítási teljesítmények (vasúti kimenő és bejövő áruszállítás országonként, tonna, tkm, tranzitáruszállítás, árunemenként, veszélyes áruk, kilométer-övezetek szerint, vasúti vonatmozgás)
b) kombinált és konténeres fuvarozás
c) bevételek

1183

A közúti személyszállítás adatai

(1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:
a) járműállomány
b) pályaállomány
c) teljesítmény
d) bevételek

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

(1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:
a) helyi személyszállítási teljesítmények
b) helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrendszerinti bontásban)
c) menetdíjbevétel
d) összes megtett kocsikilométer

1190

A csővezetékes szállítás adatai

(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:
a) áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
b) üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
c) a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
d) bevételek

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

(1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:
a) a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye
b) a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás
c) a berakodás és a kirakodás hely
d) a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint

(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem, korcsoport és fogyatékosság típusa szerint, ellátástípusonként

(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként

(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként

(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként

(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma

(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint

(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma

(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma

(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele

(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai

(12) Szenvedélybetegek a betegség típusa szerint

(13) Foglalkoztatottak száma

1203

Bölcsődei kérdőív

(1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során

(2) Engedélyezett férőhelyek száma

(3) Működő férőhelyek száma

(4) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én

(5) Az év folyamán létesült férőhelyek száma

(6) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma

(7) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma

(8) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma

(9) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma

(10) Nyitvatartási napok száma

(11) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai

(12) Bölcsődei csoportok adatai

(13) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma

(14) A beíratott gyermekek adatai május 31-én

(15) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)

(16) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai

(17) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma

(18) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma

(19) Álláshelyek, foglalkoztatottak adatai

(20) Egyéb szakemberek adatai

(21) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról

(22) Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi körülményei

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

(1) Rendszeres szociális ellátásban részesülők számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, jogosultak december 31-ei száma)

(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált összeg)
(3) Az aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)

(4) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(5) Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)

(6) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek száma életkor szerint

(7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyerekek száma szerint

(8) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint

(9) Rászorultságtól függő egyéb ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)

(10) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint

(11) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(12) A lakásfenntartási támogatásban és önkormányzati segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint

(13) Az egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma

(14) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)

(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)

(16) Szociális ügyintézők száma

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma

(2) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill. létesült férőhelyek száma)

(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma„ az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)

(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)

(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)

(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,

(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és

(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.

a külső férőhelyek helyzetéről

(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint

(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)

(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek száma

(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai

(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint

(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok

(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban

(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok

(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma

(11) Azon gyermekek száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak

(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma

(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban

(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása

(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma

(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszáma, végzettség szerint

(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)

(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

(1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),

(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,

(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),

(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),

(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),

(6) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által utógondozottak száma (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát),

(7) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok, ellátási szükséglet és sajátos nevelési igény szerint),

(8) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

Jegyző: (1) Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
Járási gyámhivatal:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) ügykezelők száma,

(3) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(4) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),

(5) adatok a védelmbe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)

(6) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,

(7) adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről

(8) adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)

(9) adatok a családi jogállás rendezéséről,

(10) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)

(11) szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,

(12) a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,

(13) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,

(14) adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)

(15) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,

(16) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban

(17) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)

(18) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)),

(19) gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),

(20) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),

(21) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)
Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.

(22) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),

(23) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,

(24) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei és a sajátos nevelési igénye szerint),

(25) a mediáció elrendelésének adatai,
Kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint

(3) ügykezelők száma,

(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt

(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele az intézmény típusa szerint

(7) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzési programok helye szerinti bontásban) és a közreműködések száma szerint bontásban,

(8) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),

(9) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma),

(10) Alkalmazott hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.

1475

Egységes vámokmány (import)

Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

1476

Egységes vámokmány (export)

Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint

1511

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma

(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma éltekor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség, és munkaviszony szerint

(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint

(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

(7) Egyéb munkakörben alkalmazottak száma

(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves mérleg és eredménykimutatás adatai, hitelintézetek mérleg és eredménykimutatás adatai

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

(1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői

(2) A földterület alapadatai

(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai

(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői

(5) Strand, fürdő, uszoda

(6) Közlekedési területek és műtárgyaik

(7) Köztemetők jellemző adatai

(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői

(9) Közoktatási intézmények jellemzői

(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői

(11) Sportlétesítmények

(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői

(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői

(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői

(15) Üzemi épületek és jellemzői

(16) Egyéb önálló építmények jellemzői

(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői

(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

(1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

(1) A rádió-műsorszórásra felhasznált analóg és digitális adóberendezések
(2) A televíziós műsorszórásra felhasznált berendezések

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

(1) Belföldön felvett táviratok száma
(2) Műsorszórás adásideje
(3) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint
(4) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint
(5) Mobil adatforgalom, típus szerint
(6) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel
(7) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma
(8) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint

1640

A távközlés területi adatai

Telefonvonalak településszintű bontása az előfizető típusa szerint

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

(1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

(1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett

(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint

egyházak részére

(2) Pénzügyi adatok

a) bevétel főtevékenység szerint

b) kiadás főtevékenység szerint

c) beruházás főtevékenység szerint

(3) Munkaügyi adatok

a) főállásban foglalkoztatottak száma

b) keresete

c) részmunkaidősök száma

d) keresete

e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma

f) keresete

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén

A települési önkormányzat illetékességi területén

működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

(1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,

(2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,

(3) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,

(4) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai

(1) Távközlési bevételek

(2) Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele

(3) A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

(1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)

(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint

(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint

(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint

(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint

(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték

(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban

(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma

(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma

(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma

(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének

(1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám, székhelycím)

összeállításához

(2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)

(3) Felelős vezető adatai

(4) Létszám (megalakulás első évében)

(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

(1) Biztosítottak létszáma (fő)

(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)

(3) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)

(4) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)

(5) Baleseti (ÜB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)

Alkalmazásban állók, egyéni és társas vállalkozók, közfoglalkoztatottak esetén:

(6) Táppénzre jogosultak létszáma

(7) Táppénzesek napi átlagos létszáma

(8) Táppénzes napok száma

(9) Táppénzes esetek száma

(10) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(11) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(12) GYÁP-táppénzes napok száma

(13) GYÁP-táppénzes esetek száma

(14) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(15) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(16) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(17) Úti baleseti napok száma

(18) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(19) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes napjainak száma

(20) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes eseteinek száma

(21) Táppénzes napok, táppénzes esetek és táppénzkiadás beteség-csoportok (3 jegyű BNO kód) szerint

(22) Betegszabadságra jogosultak létszáma

(23) Betegszabadság naptári napjainak száma

(24) Betegszabadság naptári napjaiból a munkanapok száma

(25) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok alapján

(26) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma munkanapok alapján

(27) Betegszabadságra kifizetett összeg

(28) Egy munkanapra jutó kifizetett összeg

(29) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők havi átlagos száma

(30) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők esetén igénybe vett napok száma

(31) Terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg

(32) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma

(33) Gyermekgondozási díjra kifizetett összeg

(34) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként (igénybe vevők száma, havi bruttó átlagkereset, havi bruttó gyed összeg, a gyed maximális összegében részesülők aránya)

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

A települési folyékony hulladékok gyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása

1725

Repülőterek forgalmi adatai

(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:

a) légi járatok adatai

b) utasforgalmi adatai

c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint

(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök

(3) Az üzletek alapterülete

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási

A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások

és területváltozásokról

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

(1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(2) Táppénzes napok száma

(3) Táppénzes esetek száma

(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(6) GYÁP-táppénzes napok száma

(7) GYÁP-táppénzes esetek száma

(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(12) Baleseti táppénzes napok száma

(13) Baleseti táppénzes esetek

(14) Terhességi-gyermekágyi segély

(15) Gyermekgondozási díj

(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban

(17) Terhességi- gyermekágyi segélyt igénybe vevők száma megyés bontásban

(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban

1748

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

(1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma

Ebből (1)-ből:

(2) Öregségi nyugdíj

(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj

(4) Életkoron alapuló ellátások

(5) Rokkantsági ellátás

(6) Rehabilitációs ellátás

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati

(1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele

tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

(2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele

(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

(1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve

(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban

b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása

2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása

3) A szervezet működési állapota

4) Tárgyév összes árbevétele

5) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

6) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele

7) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

8) Éves átlagos létszám

9) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

Gyermekjóléti szolgálatok

(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban

(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)

(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint

(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint

(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma

(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek

(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)

(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)

(13) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)

Biztos kezdet gyerekházak

(1) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)

(2) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)

(3) A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)

(4) A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai

Napközbeni ellátást biztosítók

(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)

(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)

(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai

Átmeneti gondozást biztosítók

(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint

(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban

(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint

(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)

(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint

(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint

(7) Adatok a helyettes szülőkről

(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai

1788

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők

(1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)

(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén

1789

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

(1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint

1791

Baromfikeltetés

(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői

1824

Takarmányok értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára

1831

Építőipari árstatisztika

Építési tételek egységára és mennyisége

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
(1) törzsszáma
(2) székhelyei,
(3) telephelyei,
(4) a telephelyeken működő szolgáltatások
(5) a szolgáltatások működési formája,
(6) a fenntartó típusa,
(7) a fenntartó törzsszáma.

1840

Az információs és kommunikációs technológiák

1) Változatlan adatkörök:

állományának minőségi és mennyiségi adatai

a) számítógépek állománya

b) elektronikus számlázás

c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei

d) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere

e) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül történő vásárlás

f) az internet letöltési sebessége

(2) Változó adatkör:

a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata

b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa

c) felhő alapú számítástechnika

d) automatikus feldolgozásra alkalmas EDI-alapú üzenetek használata

e) az ellátásilánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása

f) rádiófrekvencián alapuló beazonosító (Radio Frequency Identification, RFID) technológia használata

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

(1) Éves átlagos létszám

(2) Éves munkajövedelem

(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma

(4) Értékesítés nettó árbevétele

(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel

(6) Anyag- és energiaköltség

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(9) Egyéb költségek

(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke

(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke

(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

1846

Telepi adatok

(1) Éves átlagos állományi létszám

(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

1852

Üzletek és más telepek adatai

(1) Üzletek és telepk adatai:

a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme

b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek

(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány

(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások

(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők

(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó

(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők

árbevétele

(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi

(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek

termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról

(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások

(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása

(4) Környezetvédelmi beruházások

(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása

(6) Melléktermékekből származó bevételek

(7) A szervezet jellemzői

(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált

(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

(1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében

(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében

(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások

(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma

(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma

(6) A támogatásra felhasznál összeg

(7) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a fogyatékosság jellege szerint

(8) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a támogatás mértéke szerint

(9) A december folyamán támogatásban részesítettek száma kor és nem szerint

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési

(1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:

költségei, ráfordításai

a) ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

(1) Gyermekgondozási segély

(2) Gyermeknevelési támogatás

(3) Anyasági támogatás

(4) Családi pótlék

(5) EU-s családi ellátás

(6) Átmeneti keresetkiegészítés

(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

(1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Átmeneti keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj (negyedéves adatok)

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

(1) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának értéke építménycsoportonként
(2) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának várható teljes használati időtartama építménycsoportonként
(3) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(4) Belföldi új gép-, járműberuházások értéke termékcsoportonként
(5) Import új és használt gép-, járműberuházások éréke termékcsoportonként
(6) Belföldi új és import új és használt gép-, járműberuházások várható teljes használati időtartama termékcsoportonként
(7) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(8) Felújítások értéke
(9) Selejtezett tárgyi eszközök értéke a várható használati idő végén
(10) Selejtezett tárgyi eszközök értéke kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb okból
(11) Kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb ok esetén a selejtezést megelőző állag %-ban

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai:
a) üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
b) SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
c) kapacitás (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
d) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatainak adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
b) utasforgalom
c) áru- és postai küldemények forgalma
d) rendelkezésre álló férőhelyek

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához

A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel és betétállományok és hitel- és betétkamatok

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

(1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban

2010

Intrastat kiszállítás

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2012

Intrastat beérkezés

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók

(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint

bevételei és kiadásai

(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint

(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek

a) törzsszáma

b) székhelye

c) telephelyei

d) a telephelyeken működő szolgáltatások

e) a szolgáltatások működési formája

f) a bevont települések neve

g) a bevont településeken működő ellátások típusa

h) a bevont településeken működő ellátások működési formája

i) a fenntartó neve, típusa, törzsszáma

j) a szervezetek gazdálkodásának módja

k) az intézmények szervezeti felépítése (integráltsága)

l) a foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

m) a foglalkoztatottak természetes létszáma

n) a foglalkoztatottak szakképzettsége

2037

Központi költségvetési szervek mérleg-jelentése

(1) Mérleg-jelentés részei:

a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

2038

Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és

(1) Mérleg-jelentés részei:

költségvetési jelentése

a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

(2) Költségvetési jelentés részei:

a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára

A költségvetési szervek azonosítása név, költségvetési fejezet, megyekód, szakágazatkód szerint

2040

Központi költségvetési szervek éves költségvetési

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

beszámolója

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2041

Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves

(1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai:

adatai

a) költségvetési kapcsolatai

b) bevételei

c) kiadásai

2044

Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója

(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2046

Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai

A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-garnitúrájának részletességében

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról

Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Éves költségvetési törvényjavaslat

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Éves zárszámadási törvényjavaslat

2050

MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló

(1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése:

jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói

a) mérleg

b) eredménykimutatás

c) kiegészítő melléklet

d) hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Kormányzati szolgáltatások értéke a kijelölt adatszolgáltatókra (Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal) vonatkozóan, az időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, EBOPS-kód, ország (országkód) szerint

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után)

(1) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

(2) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként

(3) A januári, nyugdíjemelés előtti állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint

Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint
(1) A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma
(2) A sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa
(3) A sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész
(4) A baleset dátuma, ideje és földrajzi helye
(5) A munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat
(6) Konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük

2064

Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról

(1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a) ágazati azonosító
b) székhelyei
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a fenntartó típusa
g) férőhely

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:
a) a nyilvántartásba vétel indoka
b) a szálláshely nyilvántartási száma
c) a nyilvántartásba vétel időpontja
d) a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése
e) a szálláshely neve, címe, nyitvatartása
f) szobaszám
g) férőhelyszám
h) a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Bőr- és nemibeteg-gondozók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2087

Védőnői jelentés összesítője

(1) Várandós anyák, 0-11 hónapos csecsemők, 12-35 hónapos, 3-6 éves illetve 7-18 éves gyermekek védőnői gondozása családgondozás, egészségnevelés
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) 1. életévüket betöltő gyermekek táplálása
(4) Védőnői állások száma

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Addiktológiai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok

(1) Szakorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

egészségügyi szakvizsgáiról

(2) Szakfogorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(3) Szakgyógyszerészek száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(4) Klinikai szakpszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

2096

Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

A bőr-és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

(1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma

(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)

(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)

(4) A szűrővizsgálaton résztvett tanulók száma (beíratkozottak száma)

(5) A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján (növekedés elmaradás, átlagot meghaladó növekedés, tápláltsági állapot, alultáplált, sovány, túlsúlyos, elhízott)

(5) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

(1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek száma, nemenként, betegség csoportonként (BNO-10 szerint)
(2) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma születési hónap szerint

(3) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma területi bontásban

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

(1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai

a) Az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek

b) A regisztrált fogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószerfajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban

(2) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószerfajtája szerint és nemek szerinti bontásban.

(3 A kábítószerfogyatás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai

a) a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban

b) elterelésben résztvevők adatai terület és nemek szerinti bontásban

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

(1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa szerint

(2) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a teljesített vizitek száma és megoszlása a tíz leggyakoribb betegség szerint

(3) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(4) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(5) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma a tíz leggyakoribb betegség szerint

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint:

a) gyógyító ellátás

b) rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás

c) kiegészítő szolgáltatások

d) egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban

e) prevenció és népegészségügyi ellátás

f) egészségügyi adminisztráció

g) egyéb és tőkefelhalmozás

(2) a szolgáltató intézmény szerint:

a) kórházak és ápolási intézetek

b) járóbeteg ellátás

c) egészségügyi termékek szolgáltatói

d) népegészségügyi intézmények

e) nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények

(3) egészségügyi bevétel a finanszírozás forrásai szerint

a) államháztartás

b) magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól

(1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:

a) beavatkozások száma (db)

b) pontok száma

c) finanszírozás összege

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós

(1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:

teljesítményadatairól

a) aktív finanszírozási eset (db)

b) aktív súlyszám (db)

c) aktív finanszírozási díj (eFt)

d) ápolás átlagos tartama (nap)

e) kórházi halálozás (db)

f) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

g) más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db)

h) más osztályra történő áthelyezés (db)

i) egynapos ellátási esetek száma (db)

(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:

a) krónikus eset (db)

b) súlyozott krónikus nap (db)

c) krónikus díj (eFt)

d) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett

(1) Befizetések az EU költségvetésébe:

transzferek

a) ÁFA alapú befizetés

b) GNI alapú befizetés

c) Brit korrekció

(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:

a) támogatás-típusonként

b) EU-s és hazai forrás kifizetése

c) intervenciós műveletek

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR adatbázisához hozzáférés

2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének,

(1) A szántóterület hasznosítása

termelés eredményeinek éves adatai

(2) Faiskolai termesztés területe és árbevétel

(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés területe és betakarított termésmennyiség

(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele

(5) Vetőmagtermelés területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele

(6) Gombatermesztés területe és termésmennyisége

(7) Gyümölcs- és szőlőtermelés (betakarított terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel) és telepítés-kivágás

(8) Agrotechnika (szerves és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem)

(9) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat termelés

(10) Állati termékek termelése és felhasználása, árbevétele

(11) A mezőgazdasági termelés ráfordításai (munkaerő input; beruházások mennyisége és értéke)

2129

Magzati veszteség adatai

A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhesség megszakításokra) vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-kódok) leválogatása az OEP adatbázisa alapján

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

(1) A reprezentáns szolgáltatások tárgyidőszaki és előző időszaki kibocsátási (egység)ára, és a szolgáltatás-csoportok TEÁOR’08 6 és 4 számjegyű előző évi árbevétele az alábbi szolgáltatási területekre vonatkozóan:

a) közúti áruszállítás (Teáor’08 4941)

b) raktározás, tárolás (Teáor’08 5210)

c) rakománykezelés (Teáor’08 5224)

d) postai tevékenység (Teáor’08 5310)

e) egyéb postai, futárpostai tevékenység (Teáor’08 5320)

f) távközlés (Teáor’08 61)

g) információ-technológiai szolgáltatás és információs szolgáltatás (Teáor’08 62 és 63 ágazatok)

h) jogi tevékenység (Teáor’08 6910)

i) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (Teáor’08 6920)

j) üzletviteli tanácsadás (Teáor’08 702)

k) építészmérnöki tevékenység és mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Teáor’08 7111 és 7112)

l) műszaki vizsgálat, elemzés (Teáor’08 7120)

m) reklám (Teáor’08 7311 és 7312)

n) piac-, közvélemény-kutatás (Teáor’08 7320)

o) munkaerőpiaci szolgáltatás (Teáor’08 78)

p) biztonsági, nyomozói tevékenység (Teáor’08 80)

r) takarítás (Teáor’08 812)

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

Személyszállítási, szállítási teljesítmények (utas és utaskilométer) belföldi és nemzetközi bontásban

(3) Bevételek (Bruttó fuvardíj-és menetdíjbevétel)

2132

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

(1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)

(2) Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)

(3) A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma

(4) A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások

(5) Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége

(6) Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai

(7) Az innováció céljai, a célok fontossága

(8) A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)

(9) A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)

(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)

2134

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai

A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

(1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint

(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést

2155

Jelentés a kórházi ápolási esetekről

(1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;

(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint

(3) Pszichiátriai osztályokon ápoltak diagnózis és nemek szerint

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott

(1) Átlagos állományi létszám

egységekről

(2) Értékesítés (összes) árbevétele

(3) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

(4) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

(5) Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke

(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

(8) A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke

(9) Ebből: a vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke

(10) Munkavállalói jövedelem

(11) Saját termelésű készletek állománya összesen

(12) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

(13) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

(14) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

(15) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

(16) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

(17) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

(18) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

(19) Ültetvények, erdők beruházási értéke

(20) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

(21) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

(22) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

(23) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

(24) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

(25) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

(26) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

(27) Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis tárgyévi változásai

(28) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

(29) Licenc, know-how tárgyévi változásai

(30) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

(31) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

(1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma

(2) Járóbeteg szakellátás beavatkozásainak száma

(3) Járóbeteg szakellátásban teljesített szakorvosi munkaórák száma

(4) Járóbeteg szakellátásban teljesített nem szakorvosi munkaórák száma szakmafőcsoportok és terület szerint

2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

(1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban

(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban

2161

A vasúti személyszállítás adatai

(1) Vasúti szállítási teljesítmények vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként (utas, utaskilométer, kilométer-övezetek és kocsiosztály szerint, vasúti vonatmozgások)

(2) Bevételek

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező

(1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája

gazdálkodási szervezetek listája

(2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok

a) törzsszám

b) vállalkozás irányítószáma

c) vállalkozás neve

d) székhelye

e) email-címe

f) telefonszáma

g) vagyoni biztosíték mértéke

h) tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő)

i) engedélyállapot

j) iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma

k) irodavezető neve, email-címe, telefonszáma

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

(1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai

(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai

(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai

2167

Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája

Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája

2168

Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29

(1) Befektetés: A külföldi közvetlen tőkebefektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése és a saját tőke, és az FDI publikációjához szükséges adatok

(2) Kifektetés: A külföldi közvetlen tőkekifektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkekifektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok

(3) FATS

a) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai

b) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai

c) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai

d) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok

e) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

(1) Éves adatok:

(2) Befektetések jövedelmei: Közvetlen befektetések jövedelme., Portfólió befektetések jövedelme., Egyéb befektetések jövedelme

(3) TB hozzájárulások

(4) Egyéb viszonzatlan átutalások

(5) Tőkeadók

(6) Adósságelengedés

(7) Egyéb tőketranszferek

(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak

(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról

Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

2196

Külföldi állampolgárok adatai

A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján

2197

A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai

A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége) külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa az OEP adatbázisa alapján.

2198

Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése

(1) Költségvetési jelentés részei:

a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

(1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban

(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban

2210

Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről

A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

(1) Negyedéves adatok:

(2) Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme

(3) TB hozzájárulások

(4) Egyéb viszonzatlan átutalások

(5) Tőkeadók

(6) Adósságelengedés

(7) Egyéb tőketranszferek

(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak

(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

(1) Biztosítók statisztikai mérleg adataiadatai

a) Belföldi követelések

b) Külföldi követelések

c) Egyéb pénzügyi eszközök

d) Nem pénzügyi eszközök

e) Eszközök összesen

f) Saját tőke

g) Alárendelt kölcsöntőke

h) Céltartalék

i) Biztosítástechnikai tartalék

j) Viszontbiztosítóktól kapott letét

k) Egyéb források

l) Források összesen

2218

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

(1) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban

(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás

(3) Élőállat-vágás

(4) Földterület használat szerint

(5) Földforgalmi adatok

(6) Üvegház és fólia alapterülete

(7) Gombatermesztésre használt alapterület

(8) Szántóterület hasznosítása

(9) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

(1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása

(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés

(3) Faiskolai termékek területe

(4) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás

(5) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása

(6) Bortermelés

(7) Agrotechnika

(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban

(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás

(10) Élőállat-vágás

(11) Tyúktojás termelés

(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése

(13) Munkaerő

(14) Mezőgazdasági szolgáltatás

(15) Mezőgazdasági beruházások

(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása

2228

Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai

A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok

2232

Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól

(1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai

a) a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként

b) az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft)

c) az érvényes Erzsébet utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft)

(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai

a) az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban, valamint turisztikai régiók szerint (db)

b) az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer Ft)

2233

Fogvatartotti jelentés

(1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok

(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok

(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok

(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok

(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok

(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok

(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok

(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok

(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok

(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok

(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok

(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok

(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok

(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok

(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok

(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)

(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)

(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok

(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok

(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok

(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)

(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok

2234

Adatszolgáltatás PPP projektekről

Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer

2235

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

1) Ipari tevékenység nettó árbevétele

2) Iparon kívüli tevékenység árbevétele

3) Építőipari tevékenység árbevétele

4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele

5) Értékesítés összes árbevétele

6) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

7) Eladott áruk beszerzési értéke

8) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke

9) Közvetített szolgáltatások értéke

10) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke

11) Fizetett bérmunkadíj

12) Ebből: A külföldieknek fizetett bérmunkadíj

13) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

14) Saját termelésű készletek állománya

15) Összes termelési érték

16) Építőipari tevékenység termelési értéke

17) Vásárolt készletek állománya

18) Anyag-és energiaköltség

19) Igénybe vett szolgáltatások értéke

20) Egyéb szolgáltatások értéke

21) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó

22) Rendelés- és szerződésállomány adatok

2236

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

1) Értékesítés összes árbevétele

2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

3) Eladott áruk beszerzési értéke

4) Közvetített szolgáltatások értéke

5) Fizetett bérmunkadíj

6) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

7) Saját termelésű készletek állománya

8) Összes termelési érték

9) Vásárolt készletek állománya

10) Anyag-és energiaköltség

11) Igénybe vett szolgáltatások értéke

12) Egyéb szolgáltatások értéke

13) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata

2) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

3) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke

4) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke

5) Import gépek és berendezések beruházási értéke

6) Import járművek beruházási értéke

7) Ültetvények, erdők beruházási értéke

8) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

9) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

10) Összes beruházás értéke

2238

Havi munkaügyi jelentés

(1) Átlagos állományi létszám

(2) Összes bruttó kereset

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

(4) Teljesített munkaórák száma

2239

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

1) Értékesítés (összes) árbevétele

2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

3) Értékesítés (összes) árbevételéből: export árbevétel

4) Ebből: külföldi vállalkozások hazai áfa-regisztrációinak értékesítése (csak B-E ágazat)

5) Ebből: a hazai vállalkozások külföldi áfa-regisztráción keresztüli export értékesítése (csak B-E ágazat)

6) Egyéb bevételek

7) Ebből: biztosítóintézetektől kapott kártérítések

8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

9) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

10) Anyag- és energiaköltség

11) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke (csak B-F ágazat)

12) Igénybe vett szolgáltatások értéke

13) Ebből: munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

14) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

15) Eladott áruk beszerzési értéke

16) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó

17) Egyéb szolgáltatások értéke

18) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó:

19) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

20) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

21) Bérköltség

22) Személyi jellegű egyéb kifizetések

23) Bérjárulékok

24) Értékcsökkenési leírás

25) Egyéb ráfordítás

26) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

27) Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység(csak F ágazat)

28) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések) (csak B-F ágazat)

29) Kiszervezett tevékenység

30) Saját termelésű készletek állománya összesen

31) Ebből: késztermékek

32) Ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés

33) Anyagok

34) Áruk és szolgáltatások

35) Vásárolt készletek

2240

Éves beruházásstatisztikai jelentés

1) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

2) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

3) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

4) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

5) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

6) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

7) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

8) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

9) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

10) Ültetvények, erdők beruházási értéke

11) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

12) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

13) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

14) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

15) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

16) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

17) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

18) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

19) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

20) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

21) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

22) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

23) Licenc, know-how tárgyévi változásai

24) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

25) Egyéb immateriális javak tárgyévi változásai

26) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

27) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

2241

Éves munkaügyi jelentés

(1) Átlagos állományi létszám

(2) Összes bruttó kereset

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

(4) Teljesített munkaórák száma

(5) Összes kereset

(6) Összes munkajövedelem

2253

Jelentés a magyarországi mozikról

(1) A mozi jellege

(2) A mozitermek (vetítővásznak) száma

(3) A mozi befogadóképessége

(4) A működés módja

(5) A működés jellege

(6) A gazdálkodás módja

(7) A fenntartó/üzemeltető típusa

(8) A vetített filmek száma

(9) Előadások száma

(10) Látogatások száma

(11) Jegybevétel

(12) Pénzügyi adatok, bevétel, kiadás

(13) A mozi forgalmazási adatai

2254

Jelentés a befejezett filmekről

(1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként

(2) A filmek műsorideje

(3) Koprodukciós filmek száma

(4) Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása

2255

Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként

Működési célú és felhalmozási célú támogatási bevételek és kiadások

(1) Előirányzat-felhasználási Keretszámlán (EFK) tárgyhónapban jóváírt EU támogatási összeg(ek), ebből: előleg kifizetések rendezése; nem előleg típusú kifizetések rendezése

(2) Mikori kifizetés(ek) rendezésére vonatkoznak a fenti jóváírások (év, hónap)

(3) EU támogatási részt érintő KHR (közösségi hozzájárulás rendezése) visszarendezések a tárgyhónapban

(4) A programozási időszakban EFK számlán jóváírt uniós támogatások kumulált KHR-ei

(5) Ebből: KHR-ezett, elszámolt előlegek

(6) A prioritáshoz tartozó, hó végén hatályos támogatási szerződések szerinti állományok, hazai rész; EU-s rész

(7) Időszaki kumulált, EFK-n terhelésre került forráslehívások, a forráslehívás visszarendezésekkel korrigálva, hazai rész; EU-s rész

(8) A tárgyhónapban folyósított támogatások a kedvezményezettjeik gazdálkodási formája szerint: Hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások; EU közösségi hozzájárulások terhére elszámolható folyósított támogatások

(9) Tárgyhónapban folyósított szállítói előlegek, támogatási program előlegek, fordított Áfa-előlegek pénzforgalmi adatai

(10) Időközi vagy záró kifizetési igénylésekre elszámolt összegekből: Számla alapú támogatás kifizetések pénzforgalmi adatai, előlegelszámolások

(11) Kifizetett támogatásokból: utolsó EU-s rész megelőlegezése

(12) Kifizetett támogatásokból: EU-s fedezet nélküli OP-számla helyetti előfinanszírozásra jóváhagyott kifizetések

(13) A korábban folyósított, de még nem bevételezett, nem elszámolható kifizetések EU-s része; a kifizetés éve, hónapja

2256

Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként

A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.

2257

A támogatott lakhatás adatai

(1) Engedélyezett férőhelyek száma

(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint

(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma

(4) Térítési díjat fizetők száma

(5) Térítési díjból eredő bevétel

(6) Működési költség alakulása

(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők

(8) Az ingatlan adatai

2258

Igénybe vevői nyilvántartás

(1) Igénybe vevők száma

(2) Igénybe vevők neme, korcsoportja, születési éve, igénybe vevő lakóhelye

(3) Igénybe vett szolgáltatások típusa, a szolgáltatást nyújtó fenntartója, a szolgáltatás időtartama

2259

Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi

(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint

és morbiditási adatai

(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként

(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként

(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai

(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként

(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai

(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai

(8) Szakrendelésre utalások száma

(9) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2260

Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása

(1) Kijuttatott növényvédőszer mennyisége

(2) Növényvédőszerrel kezelt alapterület nagysága

2. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Belügyminisztérium

 

1219

Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

AGY

Évenkénti

özponti szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján)

a tárgyévet követő február 18.

 

 

1222

Személy- és járműforgalmi jelentés

AGY

Havonkénti

rendőrség

a tárgyidőszakot követő hó 5.

692/2011/EU

Rendelet

 

1223

Szabálysértési statisztika

Évenkénti

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1224

Közlekedésrendészeti statisztika

AGY

Havonkénti

rendőrség

a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap

 

 

1225

Közbiztonsági tevékenységi statisztika

AGY

Havonkénti

rendőrség

a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap

 

 

1226

Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

AGY

Havonkénti

rendőrség

a tárgyidőszakot követő hó 5.

 

 

1228

Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (BM és a Legfőbb Ügyészség közös adatgyűjtése)

AGY

Eseményhez kötődő

rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap

 

 

1740

A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája

AGY

Évenkénti

központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek

a tárgyévet követő február 18.

 

 

1741

Beépített tűzvédelmi berendezések

AGY

Évenkénti

központi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján)

a tárgyévet követő február 18.

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Belügyminisztérium

 

1219

Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

(1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint

 

 

 

(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint

 

 

 

(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban

 

1222

Személy- és járműforgalmi jelentés

A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok

 

1223

Szabálysértési statisztika

(1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)

 

 

 

(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]

 

 

 

(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)

 

 

 

(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)

 

 

 

(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma, pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)

 

 

 

(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, figyelmeztetésben részesült személyek száma)

 

 

 

(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]

 

 

 

(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)

 

 

 

(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)

 

 

 

(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)

 

 

 

(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)

 

 

 

(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)

 

 

 

(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)

 

1224

Közlekedésrendészeti statisztika

(1) Szabálysértési feljelentések száma

 

 

 

(2) Büntetőfeljelentések száma

 

 

 

(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)

 

 

 

(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek,forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma

 

 

 

(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások

 

 

 

(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § (1) bekezdés c), d) pontok]

 

 

 

(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. (1) bekezdés k) pont]

 

 

 

(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § (1) bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]

 

 

 

(9) Alkoholos állapot vizsgálat

 

 

 

(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)

 

 

 

(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)

 

 

 

(12) Légirendészeti tevékenység

 

 

 

(13) Vízirendészeti tevékenység

 

1225

Közbiztonsági tevékenységi statisztika

(1) Szabálysértési feljelentések száma

 

 

 

(2) Büntető feljelentések száma

 

 

 

(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek száma

 

 

 

(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)

 

 

 

(5) Alkoholos állapot vizsgálat

 

 

 

(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés, túlittas személy ellátásra tett intézkedés)

 

 

 

(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok

 

 

 

(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok

 

 

 

(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma

 

 

 

(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)

 

 

 

(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága

 

 

 

(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása

 

 

 

(14) Egyéb tevékenységi adatok (rendőr által a helyszínen alkalmazott figyelmeztetés, közúti balesetek, helyszínén tett intézkedések, igazoltató lap kitöltése)

 

 

 

(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)

 

1226

Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

(1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések

 

 

 

(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény- főcsoportok szerint

 

 

 

(3) Nyomozás elrendelések

 

 

 

(4) Feljelentés elutasítások

 

 

 

(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint

 

 

 

(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint

 

 

 

(7) További nyomozási cselekmények

 

 

 

(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint

 

 

 

(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény- főcsoportok szerint

 

 

 

(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény- főcsoportok szerint

 

 

 

(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma

 

 

 

(12) Körözés elrendelések

 

 

 

(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések

 

 

 

(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása

 

 

 

(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma

 

 

 

(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma

 

 

 

(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma

 

 

 

(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint

 

 

 

(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma

 

 

 

(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint

 

1228

Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi

(1) Nyomozó hatóságok és eljáró ügyészségek megnevezése

 

 

statisztika (BM és a Legfőbb Ügyészség közös

(2) Bűncselekmények száma és megnevezése

 

 

adatgyűjtése)

(3) Bűncselekmények büntetőtörvény szerinti minősítése

 

 

 

(4) Bűncselekmények stádiuma

 

 

 

(5) Büntetőeljárást kezdeményezők

 

 

 

(6) A büntetőeljárás érdemi befejezésére vonatkozó adatok

 

 

 

(7) A bűncselekmények elkövetésének idejére, a feljelentés idejére, a feljelentés elutasítás, a nyomozáselrendelés és a nyomozásbefejezés idejére vonatkozó adatok

 

 

 

(8) Bűncselekmények elkövetésének helyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)

 

 

 

(9) A bűncselekmény elkövetésének, helyszínére, módszerére, eszközére, tárgyára, valamint az elkövetési magatartásra vonatkozó adatok

 

 

 

(10) Bűncselekmények természetes személy sértetteire vonatkozó adatok (természetes személy sértettek kilétének megállapíthatósága, száma, neme, állampolgársága, életkora, foglalkozása, a bűncselekmény helyén tartózkodásának a jellege)

 

 

 

(11) A bűncselekmény természetes személy sértetteinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságára vonatkozó adatok

 

 

 

(12) A bűncselekmény jogi személy sértetteire vonatkozó adatok (a jogi személy sértett gazdasági tevékenysége ágazati osztályozás szerint)

 

 

 

(13) Az elkövető és a sértett kapcsolatára vonatkozó adatok

 

 

 

(14) A bűncselekménnyel okozott kárra, vagyoni hátrányra, a bűncselekmény elkövetési értékére, az adóbevétel csökkenés mértékére és a megtérülésre vonatkozó adatok

 

 

 

(15) A bűncselekmény elkövetőinek számára vonatkozó adatok

 

 

 

(16) A bűncselekmény elkövetőinek állampolgárságára vonatkozó adatok

 

 

 

(17) A bűncselekmény elkövetői alakzatára vonatkozó adatok (tettesség, közvetett tettesség, közvetlen tettesség, társtettesség, részesség, bűnszövetségi tagság, bűnszervezeti tagság, csoportosság)

 

 

 

(18) A bűncselekmény elkövetőinek családi állapotára vonatkozó adatok

 

 

 

(19) A bűncselekmény elkövetőinek iskolai végzettségére vonatkozó adatok

 

 

 

(20) A bűncselekmény elkövetőinek foglalkozására vonatkozó adatok

 

 

 

(21) A bűncselekmény elkövetőinek lakóhelyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)

 

 

 

(22) A bűncselekmény elkövetőinek a bűncselekmény elkövetése helyén tartózkodása jellegére vonatkozó adatok

 

 

 

(23) A bűncselekmény elkövetőinek előéletére vonatkozó adatok (büntetlen előéletű, intézkedés hatálya alatt áll, büntettet előéletű)

 

 

 

(24) A bűncselekmény elkövetőinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságával kapcsolatos adatok

 

 

 

(25) A kábítószerek fajtájára és típusára vonatkozó adatok

 

 

 

(26) A bűncselekmény (büntetendő cselekmény) gyermek- vagy fiatalkorú elkövetőjével összefüggő adatok (tartózkodási hely, veszélyeztetettkénti nyilvántartásra vonatkozó adatok, társas elkövetésre vonatkozó adatok)

 

1740

A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája

(1) Ellenőrzések

 

 

 

(2) Közérdekű bejelentések, panaszügyek

 

 

 

(3) Hatósági ügyek

 

 

 

(4) Szakhatósági ügyek

 

 

 

(5) Kezdeményezett szankciók

 

 

 

(6) Más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyek

 

 

 

(7) Tűzvizsgálati tevékenység

 

 

 

(8) Elrendelt lakosságvédelmi intézkedések megoszlása

 

 

 

(9) Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásának száma

 

1741

Beépített tűzvédelmi berendezések

(1) Adott évben használatba vett tűzoltó/tűzjelző berendezések megoszlása

 

 

 

(2) Befogadó intézmény tűzveszélyességi osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa

 

 

 

(3) Védelem foka, berendezés fajtája, tűzjelző típusa, vezérlő funkciója

 

 

 

(4) Oltórendszer vezérlése, oltóanyag mennyisége, típusa

 

 

 

(5) Jelzésadók, szórófejek, fúvókák adatai, jelzésadók száma

 

 

 

(6) Kiegészítő berendezésekre vonatkozó információk

3. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

1410

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről

AGY

Évenkénti

köznevelési intézmények

október 15.

452/2008/EK
88/2011/EU

Rendelet
Rendelet

 

1430

Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról

Évenkénti

Oktatási Hivatal

a tárgyévet követő január 10.

 

 

 

1434

Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről

AGY

Évenkénti

felsőoktatási intézmények

november 15.

452/2008/EK
88/2011/EU

Rendelet
Rendelet

 

1435

Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról

AGY

Évenkénti

felsőoktatási intézmények

a tárgyévet követő január 10.

452/2008/EK
88/2011/EU

Rendelet
Rendelet

 

1438

Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működéséről

AGY

Évenkénti

valamennyi, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató önkormányzati, állami intézmény, társadalmi szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás

a tárgyévet követő március 1.

 

 

1441

Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről

AGY

Évenkénti

állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1442

Jelentés a könyvtárak tevékenységéről

AGY

Évenkénti

települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak

a tárgyévet követő március 1.

 

 

1444

Muzeális intézmények adatai

AGY

Évenkénti

muzeális intézmények

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1445

Jelentés a kiállításokról

AGY

Évenkénti

kiállítást szervezők

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1446

Jelentés a levéltárak működéséről

AGY

Évenkénti

levéltárak

a tárgyévet követő március 1.

 

 

1447

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

AGY

Évenkénti

színházak, opera

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1449

Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről

AGY

Évenkénti

szabadtéri színházak

október 30.

 

 

1451

Jelentés a hangversenyekről

AGY

Évenkénti

Hangversenyszervező szervezetek, Emtv hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok, énekkarok

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1467

Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról

Évenkénti

Oktatási Hivatal

az általános felvételi eljárás jelentkezési határidejét követő 50. nap

 

 

1468

Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról

Évenkénti

Oktatási Hivatal

szeptember 1.

 

 

1477

Az egészségügyi intézmények árinformációi

AGY

Negyedéven-
kénti, évenkénti

A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény

a t.negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.

 

 

1498

Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról

AGY

Eseményhez kötődő, évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31.,

 

 

1501

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben)

Havonként ill. évenként

Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Országos Egészségbiztosítási Pénztár által)

a tárgyidőszakot követő második
hó 1., ill. a tárgyévet követő
február 15.

 

 

1510

Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről

AGY

Eseményhez kötődő

a szakképzésben vizsgát szervező intézmények

eseményt követő 30 napon belül

 

 

1514

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés havonként (I. lap)

AGY

Havonkénti, negyedéven-
kénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

a tárgyidőszakot követő hó 11. napja

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

 

 

negyedévenként (II. lap, III. lap)

 

 

 

 

 

 

1527

Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről

AGY

Évenkénti

Állami sportigazgatási szerv

a tárgyévet követő január 15.

 

 

1549

Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről

Évenkénti

Nemzeti Rákregiszter

a tárgyévet követő június 30.

 

 

1560

Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről

AGY

Évenkénti

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

a tárgyévet követő február 20.

 

 

1561

Bejelentett fertőző megbetegedések

AGY

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

 

 

1565

Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején

AGY

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő év május 31.

 

 

1566

Védőoltási jelentés

AGY

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

 

 

1570

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

AGY

Évenkénti

az egészségügyi ellátást végző intézmények (kórházak, klinikák, egészségcentrumok), háziorvosok, mentők

a tárgyévet követő március 31.

 

 

1573

Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről

AGY

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

48 óra vagy diagnózis megerősítésekor, OEK a tárgyévet követő április 30.

 

 

1576

Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról

AGY

Évenkénti

(1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásáról.

1.) a tárgyévet követő március 10., 2.) a tárgyévet követő március 31.

 

 

 

 

 

 

(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról.

 

 

 

 

 

 

 

Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények részére végzett beruházási és felújítási költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.

 

 

 

1578

Jelentés a gyógyszertárakról

AGY

Évenkénti

Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár, a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerészek, illetve tisztigyógyszerészek közreműködésével

a tárgyévet követő február 28.

 

 

1589

Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról

Évenkénti

Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv.

a tárgyévet követő március 31.

 

 

1626

Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez valamint a közreműködői szerződésekről

AGY

Évenkénti

A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő és járóbeteg szakellátást). Közreműködői szerződésekről: valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézet, valamint önálló járóbeteg-ellátást nyújtó szakorvosi rendelőintézet.

a tárgyévet követő január 31., a közreműködői szerződéssel rendelkezők a tárgyévet követő február 28.

 

 

1630

Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1631

Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről

AGY

Évenkénti

állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek fekvőbeteg intézményei

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1860

Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása

Évenkénti

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

a tárgyévet követő február 28.

 

 

1861

Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról

Évenkénti

Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv.

a tárgyévet követő március 31.

 

 

1913

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól

AGY

Havonkénti

valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő

a tárgyidőszakot követő hónap 15. nap

 

 

1914

Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről

AGY

Negyed-
évenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

a tárgynegyedévet követő hó
11. napja

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

 

2179

Jelentés a táncegyüttesekről

AGY

Évenkénti

hivatásos táncegyüttesek

a tárgyévet követő január 31.

 

 

2204

Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

Havonkénti

Magyar Államkincstár (MÁK)

a tárgyhónapot követő hónap 25.

 

 

2220

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól

AGY

Évenkénti

A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények

a tárgy évet követő május 31.

452/2008/EK
88/2011/EU

Rendelet
Rendelet

 

2230

Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

tárgyévet követő január 31.

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

1410

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről

(1) Köznevelési intézmények infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár

 

 

 

(2) A pedagógusok továbbképzésben való részvétele

 

 

 

(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatonként bontva

 

 

 

a) a csoportok, osztályok,

 

 

 

b) termek,

 

 

 

c) gyermekek, tanulók, magántanulók

 

 

 

d) pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak

 

 

 

e) végzettségi adatok, tanévvégi adatok

 

 

 

f) külföldi tanulók,

 

 

 

g) nemzetiségi oktatás, idegennyelv-oktatás,

 

 

 

h) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

 

 

 

i) szakképzés adatai szakképesítésenként,

 

 

 

j) diákjóléti adatok

 

 

 

k) emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként

 

 

 

l) tanórán kívüli ill. nem tanórai foglalkozások,

 

 

 

m) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók,

 

 

 

n) mulasztási adatok,

 

 

 

(4) alapfokú művészetoktatás,

 

 

 

(5) kollégium,

 

 

 

(6) logopédiai ellátás,

 

 

 

(7) nevelési tanácsadó tevékenysége,

 

 

 

(8) szakértői és rehabilitációs bizottság,

 

 

 

(9) korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás,

 

 

 

(10) gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó adatok

 

 

 

(11) Feladatellátási helyenkénti adatok: gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma

 

1430

Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról

Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként

 

1434

Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről

(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként

 

 

 

(2) Külföldi hallgatók országonként

 

 

 

(3) Koréves létszám képzési szintenként

 

 

 

(4) Új belépők elővégzettsége

 

 

 

(5) A hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa

 

 

 

(6) Idegennyelv-oktatás

 

 

 

(7) Kollégiumi ellátásban részesülők adatai

 

 

 

(8) A hallgatók térítései és juttatásai

 

 

 

(9) Oktatók és nem oktatók adatai

 

 

 

(10) IInformatikai ellátottság

 

1435

Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot,

(1) Az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai

 

 

címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget

a) szakonként, képzési szintenként

 

 

szerzett hallgatókról

b) korév és képzési szint szerint

 

1438

Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működéséről

(1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

 

 

 

(2) A közművelődési tevékenység adatai:

 

 

 

a) Alkotó művelődési közösségek

 

 

 

b) Klubok, körök, szakkörök

 

 

 

c) Tanfolyamok

 

 

 

d) Képzések

 

 

 

e) Ismeretterjesztés

 

 

 

f) Táborok

 

 

 

g) Kiállítások, műsorok, rendezvények

 

 

 

h) Nemzetiségi és etnikai közművelődési tevékenység

 

 

 

i) Szolgáltatások

 

 

 

j) Külső szervek tevékenysége

 

 

 

k) Külföldiek részvétele a hazai programokban

 

 

 

l) Külföldön rendezett programok

 

 

 

m) Kiadott közművelődési ismerethordozók

 

 

 

n) Székhelyen kívül végzett tevékenység

 

1441

Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és

(1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya

 

 

kultúrparkok tevékenységéről

(2) Látogatók száma

 

 

 

(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók

 

 

 

(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

 

1442

Jelentés a könyvtárak tevékenységéről

(1) A könyvtári szolgáltatóhelyek száma, alapterület, nyitva tartás

 

 

 

(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok

 

 

 

(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás,fénymásolás

 

 

 

(4) Könyvtárhasználók, használatok, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés

 

 

 

(5) A könyvtár által szervezett rendezvények

 

 

 

(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátóhelyek adatai

 

 

 

(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

 

 

 

(8) A könyvtár digitalizált anyaga

 

1444

Muzeális intézmények adatai

(1) Tárgyi gyűjteményi anyag

 

 

 

(2) Egyéb gyűjteményi anyag

 

 

 

(3) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak

 

 

 

(4) Műtárgynyilvántartás

 

 

 

(5) Kutatás, publikációk

 

 

 

(6) Kommunikációs kapcsolatok

 

 

 

(7) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)

 

 

 

(8) Kiállítások (Állandó, időszaki, külső helyszínen)

 

 

 

(9) Kiállítások és rendezvények látogatói

 

 

 

(10) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

 

1445

Jelentés a kiállításokról

(1) Kortársművészeti kiállítások címe, helye, műfaja, látogatók száma

 

 

 

(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)

 

1446

Jelentés a levéltárak működéséről

(1) A levéltári anyag feldolgozottsága

 

 

 

(2) A levéltári anyag mennyiségének változása

 

 

 

(3) Irattáros képzés

 

 

 

(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése

 

 

 

(5) Iratképző szervek felügyelete

 

 

 

(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása

 

 

 

(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység

 

 

 

(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga

 

 

 

(9) A levéltár digitalizált anyaga

 

 

 

(10) Kutatószolgálat

 

 

 

(11) Ügyfélszolgálat

 

 

 

(12) Levéltári iratok kölcsönzése

 

 

 

(13) Közművelődési feladatok

 

 

 

(14) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

 

1447

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

(1) A színházlátogatók száma jegyfajták szerint

 

 

 

(2) Bérletezés

 

 

 

(3) Előadások és látogatók megyei bontásban

 

 

 

(4) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben

 

 

 

(5) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok

 

 

 

(6) Külföldi vendégszereplések

 

 

 

(7) Vendégszereplő társulatok

 

 

 

(8) A színház típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,

 

1449

Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről

(1) A szabadtéri színházak látogatóinak száma jegyfajták szerint

 

 

 

(2) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben

 

 

 

(3) A szabadtéri színház, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,

 

1451

Jelentés a hangversenyekről

(1) Hangversenyek és látogatóik száma a hangverseny műfaja szerint

 

 

 

(2) Hangversenyek és látogatóik száma megyénként

 

 

 

(3) Bérletezés

 

 

 

(4) A látogatott helységek száma megyénként

 

 

 

(5) Pénzügyi adatok, munkaügyi adatok

 

1467

Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról

(1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók

 

 

 

a) száma,

 

 

 

b) nők száma,

 

 

 

c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,

 

 

 

d) a jelentkezés évében érettségizettek száma

 

 

 

e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma,

 

 

 

f) a jelentkezések összes száma szakonként.

 

1468

Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról

(1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók

 

 

 

a) száma,

 

 

 

b) nők száma,

 

 

 

c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,

 

 

 

d) a felvétel évében érettségizettek száma,

 

 

 

e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma

 

 

 

szakonként.

 

1477

Az egészségügyi intézmények árinformációi

(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint

 

 

 

(2) Egészségügyi intézmények éves dologi kiadásai

 

1498

Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról

Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változása az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői, éves karbantartási-javítási költség, karbantartás-javítás önköltsége a kivonás idejéig, eszköz kihasználtság, eszközzel ellátott esetszám, aktuális bruttó érték:

 

 

 

javítás és karbantartás előző évi költsége (saját tevékenység értéke) (Ft)

 

 

 

javítás és karbantartás előző évi költsége (kiszervezett tevékenység értéke) (Ft)

 

1501

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem

(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként

 

 

támogatott gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben)

(2) Vényre kiadott nem támogatott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a vényazonosító, a gyógyszer neve és a dobozszám feltüntetésével)

 

 

 

(3) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)

 

 

 

(4) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben

 

1510

Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről

(1) Az egészségügyi szakképzés formája és ideje

 

 

 

(2) A szakmai vizsga időpontja

 

 

 

(3) A kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint

 

 

 

(4) A szakképzésben résztvevők összetétele nem és állampolgárság szerint

 

1514

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

(1) Kifizetőhelyi létszámadatok

 

 

havonként (I. lap)

(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok, ebből:

 

 

negyedévenként (II. lap, III. lap)

a) táppénzes adatok

 

 

 

b) betegszabadság adatai

 

 

 

(3) Terhességi-gyermekágyi segély adatai

 

 

 

(4) Gyermekgondozási díj adatai

 

1527

Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről

(1) Az államháztartáson belüli szervezetek tulajdonában/fenntartásában lévő sportlétesítmények adatai

 

 

 

típusa

 

 

 

helye (régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

akadálymentesítettség foka

 

 

 

kora

 

 

 

tulajdonosok jellemző gazdálkodási formája

 

 

 

vagyonkezelők/használók jellemző vagyonkezelési formája

 

 

 

(2) A sportcélú szervezetek adatai (típusa, rendeltetése, helye /régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

típusa

 

 

 

rendeltetése

 

 

 

helye (régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

(3) Sportszakember és sportolói adatok

 

 

 

sportszakemberek (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

sportegészségügyi szakember (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

versenyző-hivatásos (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

versenyző-amatőr (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

szabadidős sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

diáksportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

hallgatói sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

 

 

 

utánpótlás vagy versenysport szervezetben sportolók száma olimpiai (nyári-, téli-, és paralimpia) sportágak szerint és nemi bontásban

 

1549

Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről

Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata

 

1560

Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről

Élelmiszer-fertőzési és élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozók szerinti bontásban

 

1561

Bejelentett fertőző megbetegedések

Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban

 

1565

Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején

Influenzás betegek száma

 

1566

Védőoltási jelentés

(1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai a védőoltásra kötelezettek száma és a védőoltás teljesítési aránya szerint

 

 

 

(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások

 

 

 

(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások

 

 

 

(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások száma megyénként

 

1570

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

(1) Gyógyszermérgezések adatai

 

 

 

(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai

 

 

 

(3) Növény-védőszer mérgezések adatai

 

 

 

(4) Egyéb mérgezések adatai

 

1573

Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről

(1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak rizikócsoportok és életkor szerint

 

1576

Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról

(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
(2) Egészségügyi intézmények felújítási adatai források szerint

 

1578

Jelentés a gyógyszertárakról

(1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai

 

1589

Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról

(1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
(2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

 

1626

Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez valamint a közreműködői szerződésekről

Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai

 

1630

Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról

(1) Az épület főbb jellemző adatai
(2) A telephely főbb jellemző adatai
(3) Az intézet főbb jellemző adatai

 

1631

Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről

(1) Éves energiafelhasználás adatai
(2) Telephelyek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Telephelyek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatok
(4) Telephelyek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatok
(5) Veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatok
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok

 

1860

Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása

Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszáma

 

1861

Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról

Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

 

1913

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól

(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
(2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára

 

1914

Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről

(1) A gyermekgondozási díjat igénybevevőre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) Az ellátás folyósítására vonatkozó adatok
(3) Az ellátás kifizetett összegére vonatkozó adatok

 

2179

Jelentés a táncegyüttesekről

(1) A táncegyüttesek látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók megyei bontásban
(3) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) Külföldi vendégszereplések
(6) Vendégszereplő társulatok
(7) A táncegyüttes állandó játszóhelyének befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság

 

2204

Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai

 

2220

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól

A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai

 

2230

Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról

(1) Intézmény és telephely informatikai jellemző adatai
(2) Számítógép- és szerverkörnyezet

4. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

 

 

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

1229

Hatósági statisztika

AGY

Évenkénti

helyi önkormányzatok

a tárgyévet követő január 31.

 

 

1300

Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól

AGY

Negyedéven-
kénti, havi bontásban

törvényszékek

a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

 

 

1301

A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi adatok

AGY

Negyedéven-
kénti, havi bontásban

törvényszékek

a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

 

 

1621

Önkormányzati törzsadattár

AGY

Félévenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyidőszakot követő hó 20.

 

 

1622

Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer

AGY

Félévenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyidőszakot követő hó 20.

 

 

1730

Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

AGY

Negyedéven-
kénti, havi bontásban

önálló birósági végrehajtók

a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

 

 

2030

Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységéről

AGY

Évenként kétszeri

fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai

a tárgyfélévet követő hó 20.

 

 

2031

Jelentés a közvetítői tevékenységről

AGY

Évenkénti

közvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

a tárgyévet követő január 31.

 

 

2118

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika

AGY

Évenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyévet követő február 15.

 

 

2143

A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységeinek ügyintézési és működési adatai

AGY

Évenkénti

a területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységei

a tárgyévet követő március 31.

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

1229

Hatósági statisztika

(1) Önkormányzatok ügyiratforgalma

 

 

 

(2) Önkormányzatok hatósági eljárásaiban született döntések

 

 

 

(3) Önkormányzati hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye

 

 

 

(4) Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye

 

1300

Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól

(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban

 

 

 

(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként

 

 

 

(4) A befejezett ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések száma)

 

 

 

(5) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(6) A befejezett ügyekből törvényszéki végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként

 

 

 

(7) A befejezett ügyekből önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként

 

 

 

(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben

 

 

 

(9) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként

 

 

 

(10) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

1301

A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és

(1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként

 

 

tevékenységi adatok

(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként

 

 

 

(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:Vüsz) 33. § szerint)

 

 

 

(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)

 

 

 

(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként

 

 

 

(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként

 

 

 

(9) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként

 

 

 

(10) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként

 

 

 

(11) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként

 

1621

Önkormányzati törzsadattár

(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)

 

 

 

(2) A helyi önkormányzat bizottsága(i) (száma, neve)

 

 

 

(3) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége

 

1622

Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer

(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,

 

 

 

(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet, normatív utasítás) száma,

 

 

 

(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,

 

 

 

(4) a megsértett jogszabályhely megjelölése,

 

 

 

(5) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,

 

 

 

(6) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma, továbbá ezen eljárások eredménye,

 

 

 

(7) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma, eredménye,

 

 

 

(8) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma, tárgya

 

1730

Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban

 

 

 

(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként

 

 

 

(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

 

 

(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint)

 

 

 

(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)

 

 

 

(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként

 

 

 

(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht. 52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként

 

 

 

(9) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként

 

 

 

(10) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

 

2030

Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységéről

(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma)

 

 

 

(2) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerinti bontásban

 

 

 

(3) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(4) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka szerinti bontásban

 

 

 

(5) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(6) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(7) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban

 

 

 

(8) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(9) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban

 

 

 

(10) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(11) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban

 

 

 

(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(13) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban

 

 

 

(14) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban

 

 

 

(15) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban

 

 

 

(16) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma

 

 

 

(17) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(18) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban

 

 

 

(19) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban

 

 

 

(20) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban

 

 

 

(21) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma

 

 

 

(22) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma

 

 

 

(23) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(24) Utógondozott felnőtt korúak száma az utógondozás jellege szerinti bontásban

 

 

 

(25) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(26) Utógondozott fiatalkorúak száma az utógondozás jellege szerinti bontásban

 

 

 

(27) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(28) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban

 

 

 

(29) A tárgyidőszakban befejezett, felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint

 

 

 

(30) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

 

 

 

(31) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban

 

 

 

(32) A tárgyidőszakban befejezett, fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint

 

2031

Jelentés a közvetítői tevékenységről

(1) A tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

 

 

(2) A tárgyévben érkezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

 

 

(3) A tárgyévben befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

 

 

(4) A tárgyévben eredményesen befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

 

 

(5) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35. § (1) bekezdés b)-d) pontja alapján) és közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

 

 

(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)

 

2118

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló

(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai

 

 

statisztika

(2) Ingatlanszerzők állampolgársága

 

 

 

(3) Megszerzett ingatlan adatai

 

2143

A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek

(1) Főszámra iktatott iratok száma

 

 

területi egységeinek ügyintézési és működési adatai

(2) Alszámra iktatott iratok száma

 

 

 

(3) Kimenő ügyiratforgalom

 

 

 

(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma

 

 

 

(5) Másodfokú hatósági határozatok száma

 

 

 

(6) Elsőfokú hatósági végzések száma

 

 

 

(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma

 

 

 

(8) Másodfokú hatósági végzések száma

 

 

 

(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma

 

 

 

(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma

 

 

 

(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma

 

 

 

(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma

 

 

 

(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma

 

 

 

(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma

 

 

 

(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma

 

 

 

(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma

 

 

 

(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma

 

 

 

(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma

 

 

 

(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma

 

 

 

(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma

 

 

 

(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma

 

 

 

(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma

 

 

 

(23) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma

 

 

 

(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma

 

 

 

(25) Ügyész által megóvott hatósági határozatok száma

 

 

 

(26) Ügyész által megóvott hatósági végzések száma

 

 

 

(27) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma

 

 

 

(28) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma

 

 

 

(29) Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma

 

 

 

(30) Személyes ügyfélforgalom

 

 

 

(31) Telefonos ügyfélforgalom

 

 

 

(32) Interneten keresztüli ügyfélforgalom

 

 

 

(33) Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik

 

 

 

(34) Teljes irodaterület

 

 

 

(35) Teljes irodaterületből állami tulajdon

 

 

 

(36) Teljes irodaterületből önkormányzati tulajdon

5. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

*

1382

A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

AGY

Negyedéven-
kénti

a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Állami Autópálya kezelő Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások

a tárgyidőszakot követő 30. nap

 

 

1390

A helyi közutak adatai

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő augusztus 15.

1108/70/EGK

Rendelet

*

1392

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán kikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai

AGY

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)

a tárgyévet követő február 28.

2005/44/EK
2006/87/EK
91/672/EGK
96/50/EK

Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv

 

1396

Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről

AGY

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Regionális Igazgatóságok, Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Hivatala

a tárgyévet követő április 15.

2000/53/EK
2003/59/EK
2006/126/EK
2006/22/EK
2007/46/EK
2008/65/EK
2008/68/EK
2009/40/EK
2163/2001/EK
561/2006/EK
70/156/EGK
91/439/EGK

Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Rendelet
Irányelv
Irányelv

*

1397

Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai

AGY

Évenkénti

létesítményt üzemeltető vállalkozások

a tárgyévet követő április 30.

 

*

1399

A vízi utak fenntartási munkái és költségei

AGY

Évenkénti

vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok

a tárgyévet követő május 30.

 

*

1705

A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követő április 30.

 

*

1707

A távközlési tevékenység évközi adatai

AGY

Negyedéven-
kénti

távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 30.

808/2004/EK
847/2007/EK

Rendelet
Rendelet

*

1708

A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai

AGY

Évenkénti

távközlési tevékenységet végző vállalkozások

a tárgyévet követő március 10.

808/2004/EK
847/2007/EK

Rendelet
Rendelet

*

1811

A postai szolgáltatás és eszközei

AGY

Évenkénti

a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követő március 10.

 

*

1812

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai

AGY

Évenkénti

vasúti pályahasználati, illetve pályaműködtetési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő április 30.

91/2003/EK

Rendelet

 

1857

A kikötői áru- és hajóforgalom

AGY

Havonkénti

Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások

a tárgyhót követő hó 10.

1304/2007/EK
1365/2006/EK
425/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

*

1957

A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző adatok

AGY

Negyedéven-
kénti

postai, futárpostai, távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 30.

808/2004/EK
847/2007/EK

Rendelet
Rendelet

*

1994

Az internet szolgáltatás évközi adatai

AGY

Negyedéven-
kénti

internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 30.

808/2004/EK
847/2007/EK

Rendelet
Rendelet

*

1995

Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai

AGY

Évenkénti

internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző vállalkozások

a tárgyévet követő március 10.

808/2004/EK
847/2007/EK

Rendelet
Rendelet

*

2145

A postai szolgáltatás negyedéves adatai

AGY

Negyedéven-
kénti

a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 20.

 

 

*

2222

Az út infrastruktúra adatai

AGY

Évenkénti

az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2223

A vasút infrastruktúra adatai

AGY

Évenkénti

a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2224

A vízi út infrastruktúra datai

AGY

Évenkénti

a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2225

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

AGY

Évenkénti

a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2226

A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

AGY

Évenkénti

az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2227

A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai

AGY

Évenkénti

az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő, szervezet

a tárgyévet követő szeptember 30.

1108/70/EGK

Rendelet

*

2246

Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai

AGY

Évenkénti

valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található

a tárgyévet követő március 31.

 

*

2247

Légiszállítási teljesítmények adatai

AGY

Évenkénti

valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található

a tárgyévet követő január 31.

 

*

2248

Légiszállítás az indulási és célállomások szerint

AGY

Negyedéven-
kénti

valamennyi nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található

a tárgynegyedévet követő hó 30.

 

*

2249

Légiszállítás a repülés szakaszai szerint

AGY

Évenkénti

valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található

a tárgyévet követő január 31.

 

*

2250

Légitársaságok pénzügyi adatai

AGY

Évenkénti

menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelynek központi ügyintézésének helye Magyarországon található és amelyeket a 2247 számú „Légiszállítási teljesítmények adatai” adatgyűjtés tekintetében havi adatszolgáltatási kötelezettség terhel

a tárgyévet követő április 30.

 

*

2251

Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

AGY

Negyedéven-
kénti

Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamit egyes nem nemzetközi repülőterek

tárgynegyedévet követő hó 20.

 

*

2252

Légiközlekedési szakszemélyzet adatai

Évenkénti

Nemzetközi Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

a tárgyévet követő január 31.

 

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás

Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma

cím

adatkör

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

1382

A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű

 

 

 

(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása

 

1390

A helyi közutak adatai

(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége

 

 

 

(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként

 

 

 

(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe

 

 

 

(4) A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével

 

 

 

(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban

 

1392

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán

(1) Hajózási engedélyek adatai:

 

 

kikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai

a) vízi szállítás

 

 

 

b) áruszállítás

 

 

 

c) személyszállítás

 

 

 

d) rév és komp üzemeltetés

 

 

 

(2) Közforgalmú/magán kikötők adatai:

 

 

 

a) Duna

 

 

 

b) Tisza

 

 

 

c) Balaton

 

 

 

d) egyéb

 

 

 

(3) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai:

 

 

 

a) tengeri nagyhajó

 

 

 

b) nagyhajó (gépi, vitorlás, gépnélküli)

 

 

 

c) kishajó (motoros, vitorlás)

 

 

 

d) úszómű

 

 

 

e) önjáró úszómunkagép

 

 

 

f) nem önjáró úszómunkagép

 

 

 

g) önjáró komp

 

 

 

h) nem önjáró komp

 

1396

Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó

(1) Komplex ellenőrzések (belföldi, külföldi járművek)

 

 

tevékenységekről

a) közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR

 

 

 

b) forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka

 

 

 

c) vezetési és pihenőidő ellenőrzés

 

 

 

d) autóbontók tevékenységének ellenőrzése

 

 

 

(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai:

 

 

 

a) kategóriák

 

 

 

b) vizsgatárgyak szerint

 

 

 

(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai:

 

 

 

a) műhelyek száma

 

 

 

b) tevékenység jellege

 

 

 

c) foglalkoztatott létszám

 

 

 

d) gépjárműjavító műhelyek tevékenységére vonatkozó adatok

 

 

 

(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint

 

 

 

a) saját/külső vizsga

 

 

 

b) forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga

 

 

 

(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai

 

 

 

(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek

 

 

 

(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység

 

 

 

a) gyártónál

 

 

 

b) kereskedőnél

 

 

 

c) felhasználónál

 

 

 

(8) Típusbizonyítvány, általános forgalomba helyezési engedély, sorozatátalakítási engedély, jóváhagyás, minősítés, elektronikus forgalomba helyezés (járműfajtánként)

 

1397

Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai

(1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)

 

 

 

(2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)

 

1399

A vízi utak fenntartási munkái és költségei

(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei

 

 

 

a) víziút jellemzői

 

 

 

b) víziútak beruházási és fenntartási költsége

 

 

 

c) beruházási kiadások

 

 

 

d) folyó kiadások

 

 

 

e) általános kiadások

 

 

 

f) vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások

 

 

 

(2) Víziútak jelzései

 

 

 

a) úszó jelek

 

 

 

b) parti jelek

 

1705

A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági

(1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya

 

 

tevékenység

(2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések

 

 

 

(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerzősédi Feltételek) módosítása

 

 

 

(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése

 

 

 

(5) Nyomvonal-jellegű elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése

 

 

 

(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele

 

 

 

(7) Általános hatósági felügyeletés piacfelügyelet

 

 

 

(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek

 

 

 

(9) Média hatósági tevékenység

 

1707

A távközlési tevékenység évközi adatai

(1) Helyhez kötött telefon szolgáltatás

 

 

 

a) bekapcsolt fővonalak száma

 

 

 

b) a tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma

 

 

 

c) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma

 

 

 

d) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama

 

 

 

e) közvetítőválasztás

 

 

 

f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma

 

 

 

g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)

 

 

 

h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)

 

 

 

(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás

 

 

 

a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége

 

 

 

b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai

 

 

 

c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)

 

1708

A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai

(1) Helyhez kötött telefon szolgáltatás

 

 

 

a) bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként

 

 

 

b) év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként

 

 

 

c) a kezdeményezett beszédcélú hívások száma településenként

 

 

 

d) a kezdeményezett beszédcélú hívások időtartama településenként

 

 

 

e) közvetítőválasztás

 

 

 

f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma

 

 

 

g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)

 

 

 

h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VoIP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)

 

 

 

(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás

 

 

 

a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége -(LTE)

 

 

 

b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai

 

 

 

c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)

 

 

 

d) a mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai az év végén

 

 

 

e) a mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyomvonalas hálózati eszközei, az év végén (a hálózat azon szakaszai, amelyek kizárólag a mobil bázisállomások működtetéséhez kerültek kiépítésre)

 

 

 

(3) Távközlési infrastruktúra

 

 

 

a) a szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma illetve kapacitása településenkénti bontásban, az év végén

 

 

 

b) a szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén

 

 

 

c) a kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén

 

1811

A postai szolgáltatás és eszközei

(1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések

 

 

 

(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)

 

 

 

(3) Levélküldemények

 

 

 

(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban

 

 

 

(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adati

 

 

 

(6) A küldemények menniysége felvételi hely szerint, területi bontásban

 

 

 

(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban

 

 

 

(8) Pénzforgalom

 

 

 

(9) Táviratforgalom

 

 

 

(10) Bélyegkibocsátás

 

 

 

(11) Hírlapforgalom

 

1812

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási

(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai

 

 

teljesítmények adatai

(2) Közlekedési eszközök forgalmi, energetikai, és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai

 

 

 

(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint

 

 

 

(4) Beruházások és ráfordítások az infrastruktúra és közlekedési eszközök főbb csoportjai szerint

 

 

 

(5) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján

 

1857

A kikötői áru- és hajóforgalom

(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai

 

 

 

(2) Kikötő neve, helye

 

 

 

(3) Rakodás helye

 

 

 

(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó-, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai

 

 

 

(5) Be-, vagy kirakott áru megnevezése és tömege (mennyisége)

 

 

 

(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma

 

1957

A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző

(1) Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)

 

 

adatok

(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai

 

 

 

(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai

 

 

 

(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj

 

 

 

(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj

 

 

 

(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai

 

 

 

(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai

 

 

 

(8) Beruházások adatai

 

 

 

(9) Munkaügyi adatok

 

 

 

(10) Információ az adatszolgáltatásra kijelölt társaságba történt befektetés tulajdonosi struktúrájáról

 

 

 

(11) Információ az adatszolgáltatást teljesítő társaság befektetésének tulajdonosi struktúrájáról (csak a „befolyásoló” részesedéssel rendelkező vállalkozásokról)

 

1994

Az internet szolgáltatás évközi adatai

(1) Helyhez kötött internet-szolgáltatás

 

 

 

a) a keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db

 

 

 

b) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma

 

 

 

c) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), kiskereskedelmi bérelt vonali előfizetések nélkül, negyedév végén, db

 

 

 

d) bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban

 

 

 

e) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), az negyedév végén, db

 

 

 

f) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db

 

 

 

g) a bérelt vonali szélessávú (144 kb/s-nál nagyobb letöltési irányú) - kiskereskedelmi forgalomban elérhető - szolgáltatás előfizetőinek száma, negyedév végén, db

 

 

 

h) a szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén

 

 

 

(2) Mobilinternet-szolgáltatás

 

 

 

(3) Televízió-szolgálatatás

 

 

 

a) a televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok év végi adatai

 

 

 

b) TV előfizetések száma technológiai bontásban

 

 

 

c) TV előfizetések száma vezetékes jelátviteli technológiák esetén

 

 

 

d) TV előfizetések száma sugárzott jelátviteli technológiák esetén

 

1995

Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai

(1) Helyhez kötött internet-szolgáltatás

 

 

 

a) a keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma év végén, db

 

 

 

b) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma

 

 

 

c) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), kiskereskedelmi bérelt vonali előfizetések nélkül, év végén, db

 

 

 

d) bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban

 

 

 

e) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), év végén, db

 

 

 

f) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db

 

 

 

g) a bérelt vonali szélessávú (144 kb/s-nál nagyobb letöltési irányú) - kiskereskedelmi forgalomban elérhető - szolgáltatás előfizetőinek száma területi bontásban, év végén, db

 

 

 

h) a szélesávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, év végén

 

 

 

(2) Mobilinternet-szolgáltatás

 

 

 

(3) Televízió-szolgáltatás

 

 

 

a) a televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok év végi adatai

 

 

 

b) TV előfizetések száma technológiai bontásban

 

 

 

c) TV előfizetések száma vezetékes jelátviteli technológiák esetén

 

2145

A postai szolgáltatás negyedéves adatai

(1) Küldemények

 

 

 

(2) A küldemények megoszlása

 

 

 

(3) A belföldön felvett, valamint a belföldön kézbesített küldemények száma CEP szegmensek szerint (db)

 

 

 

(4) Bevételi adatok

 

2222

Az út infrastruktúra adatai

(1) Az útra fordított költségek, autópálya

 

 

 

(2) Az útra fordított költségek, autóút

 

 

 

(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak

 

 

 

(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak

 

 

 

(5) Az útra fordított költségek, mellékutak

 

 

 

(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai

 

 

 

(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok

 

 

 

a) országos úthálózati kategóriákban

 

 

 

b) 7 jármű kategóriában

 

 

 

(8) Úthasználati (forgalmi) adatok

 

 

 

a) országos úthálózati kategóriákban

 

 

 

b) 15 (teher) jármű kategóriában

 

 

 

(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról

 

2223

A vasút infrastruktúra adatai

(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok

 

 

 

(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok

 

 

 

(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat

 

 

 

(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellék hálózat

 

 

 

(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.

 

 

 

(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellék hálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.

 

 

 

(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként

 

2224

A vízi út infrastruktúra datai

(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként

 

 

 

(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként

 

 

 

(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok

 

 

 

a) vízi út osztályonként

 

 

 

b) hajókategóriánként

 

 

 

c) a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság területéről

 

 

 

(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra

 

 

 

a) összevont osztályokban

 

 

 

b) hitelszolgálati módonként

 

2225

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

(1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)

 

 

 

(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)

 

 

 

(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások

 

 

 

(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások

 

 

 

(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások

 

 

 

(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

 

2226

A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként

 

 

 

(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként

 

 

 

(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként

 

 

 

(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

 

2227

A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai

(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként

 

 

 

(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

 

2246

Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai

(1) Légi járművek száma, kapacitása, tulajdonságai

 

 

 

a) repülőgép típusok (gyártó és modell)

 

 

 

b) verzió (személyszállító repülőgép, áru/teher szállító repülőgép, személy- és teherszállító repülőgép, egyéb nem kereskedelmi célra használt repülőgép)

 

 

 

c) légi járművek száma, év elején, év végén, beszerzés, selejtezés

 

 

 

d) repülőgépek kapacitása

 

 

 

e) repülőgép-használat az év folyamán

 

 

 

f) rendelkezésre állási napok száma

 

 

 

g) tulajdoni formák

 

 

 

(2) Alkalmazottak (személyzet) száma és bérköltsége

 

 

 

a) pilóták, másodpilóták

 

 

 

b) egyéb repülőszemélyzet

 

 

 

c) kabin-személyzet

 

 

 

d) karbantartó személyzet

 

 

 

e) jegyárusító és értékesítő személyzet

 

2247

Légiszállítási teljesítmények adatai

(1) Menetrendszerinti járatok adatai

 

 

 

(2) Nem menetrendszerinti járatok adatai

 

 

 

(3) Légitaxi járatok adatai

 

2248

Légiszállítás az indulási és célállomások szerint

(1) Indulási és célállomás

 

 

 

(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrendszerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)

 

2249

Légiszállítás a repülés szakaszai szerint

(1) Indulási és célállomás

 

 

 

(2) Repülőgép típusa

 

 

 

(3) Járatok száma

 

 

 

(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)

 

 

 

(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)

 

2250

Légitársaságok pénzügyi adatai

(1) Eredménykimutatás

 

 

 

a) bevétel adatok

 

 

 

b) kiadások adatai

 

 

 

c) eredmény adatai

 

 

 

(2) Mérlegkimutatás

 

 

 

a) vagyon adatok

 

 

 

b) tartozások adatai

 

 

 

(3) Eredménytartalék kimutatás

 

 

 

(4) Forgalmi és kapacitás adatok

 

 

 

a) menetrend szerinti járatok adatai

 

 

 

b) nem menetrend szerinti járatok adatai

 

 

 

c) összesített adatok

 

2251

Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

(1) A légiforgalom jellege

 

 

 

(2) Összes légijármű mozgás

 

 

 

(3) Utasforgalom adatai, induló, érkező, átszálló

 

 

 

(4) Áruforgalom adatai, felrakott, lerakott, összesített

 

 

 

(5) Postai küldemények forgalmára vonatkozó adatok, felrakott, lerakott, összesített

 

2252

Légiközlekedési szakszemélyzet adatai

(1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok

 

 

 

a) szakszolgálati engedély kategóriák és jogosítások típusai

 

 

 

b) Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások

 

 

 

c) érvényes szakszolgálati engedélyek és jogosítások

 

 

 

d) más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások éves adatai

 

 

 

e más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások összesített adatai

 

 

 

(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai

 

 

 

a) képző szervezetek száma

 

 

 

b) képző szervezetek számának várható alakulása

 

 

 

c) a férőhelyek számának várható alakulása

6. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek
Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

 

 

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

1318

A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és értékesítése

AGY

Évenkénti

kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követő február 28.

 

 

1405

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről

AGY

Évenkénti

a reprezentatív megfigyelésbe bevont vállalkozások és non-profit szervezetek

a tárgyidőszakot követő hó vége

1916/2000/EK
530/1999/EK

Rendelet
Rendelet

 

1485

Beszámolójelentés a foglalkozás- egészségügyi alapszolgálatok munkájáról

AGY

Évenkénti

foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok

a tárgyévet követő január 15.

 

 

1515

Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint

AGY

Évenkénti

Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Magyar Államkincstár

május 15.

 

 

1572

Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről

AGY

Évenkénti

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

a tárgyévet követő március 10.

1338/2008/EK
1893/2006/EK

Rendelet
Rendelet

 

1665

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

AGY

Eseményhez kötődő

felnőttképzést folytató intézmények

a vizsgát /képzés befejezését/ követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében évet követő 10. nap

452/2008/EK

Rendelet

 

1668

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről

AGY

Évenkénti

a költségvetési intézmények létszámnagyságtól függetlenül

a tárgyidőszakot követő 6. hét

1916/2000/EK
530/1999/EK

Rendelet
Rendelet

 

1915

Családtámogatási statisztikai jelentés

AGY

Havonkénti

Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 15.

 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére