• Tartalom

435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.12.20.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdés f)–h) pontja és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § (1) bekezdés d) és e) pontja tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 8. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 9. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 10. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,”

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

m) eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,
n) az OTSZ-ben meghatározott esetben a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, illetve a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el.”

(3) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,
j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi.”

(4) Az R1. 1. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely]

i) eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,”

(5) Az R1. 1. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely]

l) az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokkal összefüggésben:
la) személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról,
lb) ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét.”

2. § Az R1. 5. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § Az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokról a központi szerv által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tűzvédelmi szakértői nyilatkozat száma,
b) a tűzvédelmi szakértői engedély száma,
c) az építményszerkezet létrehozásának címe,
d) az építményszerkezet megnevezése,
e) az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe,
f) az építményszerkezettel szemben műszaki előírásban támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma,
g) az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása az alábbi adatokkal:
ga) név,
gb) típus,
gc) szállító neve,
gd) szállító címe,
ge) teljesítmény igazolásának módja, száma,
h) az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja, és
i) az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi tulajdonságai.”

3. § Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–16. a), 17–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén – az 5. § szerinti eljárások kivételével – a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.”

4. § Az R1. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).”

5. §2

6. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)” szövegrész helyébe az „a Ttv.”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „j)–l) pontja” szövegrész helyébe a „j)–n) pontja”,

d) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „területi szerv” szövegrész helyébe a „területi szerv és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ”,

f) 7. § (2) bekezdésében az „az 1. mellékletben rögzített” szövegrész helyébe az „a tűzvédelmi bírsággal sújtható”,

g) 8. § (1) bekezdésében az „1. melléklet 38–39. sorában rögzített eseteket kivéve” szövegrész helyébe az „1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve”,

h) 8. § (1) bekezdésében az „1. melléklet 38–39. sorában rögzített esetekben” szövegrész helyébe az „1. melléklet 39. sorában rögzített esetben”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés h) pontjában az „és felülvizsgálata” szövegrész, és

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában a „folyamatos” szövegrész.

3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §3

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6–8. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletének 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)

26.

a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott

60 000


60 000

1 000 000


1 000 000

2. Az R1. 1. mellékletének 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)

37.

Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

100 000

1 000 000

38.

A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése

100 000

1 000 000

3. Az R1. 1. melléklete a következő 43–45. sorral egészül ki:

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)

43.

Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása

100 000

1 000 000

44.

Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének elmulasztása

30 000

100 000

45.

Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz

100 000

1 000 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 21. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére