• Tartalom

437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.11.20.

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A működési költségvetési támogatás
a) települési nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,
b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma
alapján kerül megállapításra.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harminc, illetve legfeljebb ötven,
b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
b) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 31-éig az összkormányzati portálon (továbbiakban: honlap) közzéteszi.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és
b) – ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor –, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-éig benyújtja.”

(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti határnap elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerint benyújtott jegyzőkönyvet január 15-éig elektronikus úton küldi meg a támogató részére.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A feladatalapú költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) közreműködik a támogató által meghatározott rendben.”

4. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti pontszámokat és a képviselő-testületi ülések dátumát a támogató honlapján február 15-éig közzéteszi.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az észrevételt a támogató a beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek megfelelően az (1) bekezdés szerinti pontszámokat módosítja. A támogató a módosított pontszámok alapján meghozott támogatási döntését március 15-éig a honlapján közzéteszi.”

5. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásnak a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat számára történő folyósítása iránt március 15-éig a feladatalapú költségvetési támogatásban részesülő települési nemzetiségi önkormányzatok és területi nemzetiségi önkormányzatok jegyzékének és a megállapított támogatási összegnek a kincstár részére történő megküldésével intézkedik.”

6. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ezen alcímben meghatározott rendben és feltételekkel a támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult a működéséhez szükséges támogatásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: működési támogatás).
(2) A működési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66–67. §-át, 72. §-át, 74–78. §-át, 80–84. §-át, és 89. §-át nem kell alkalmazni.”

7. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 30 napon belül benyújtja a támogatónak eredeti vagy hitelesített másolati példányban
a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét,
b) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
c) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő nemzetiségi önkormányzati intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét a szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével, továbbá a 8. § b) pontja szerinti megállapodást,
d) – ha a működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetője nem az országos nemzetiségi önkormányzat – a működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetőjének alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot,
e) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,
f) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul igénybe vett működési támogatás esetén, a támogató erről szóló értesítése alapján, az e) pont szerinti fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a támogató javára a kincstár megterhelje,
g) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott működési támogatás kedvezményezettjének jogszabályban meghatározott adatait elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság részére, és
h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az a)–g) pontokban megjelölt adatokban bekövetkező bármely változást annak bekövetkeztét követő három naptári napon belül bejelenti a támogatónak, és egyidejűleg csatolja a változást igazoló dokumentum egy eredeti vagy hitelesített másolati példányát.
(2) A támogató a működési támogatás negyedévenként egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a költségvetési év első negyedéve tekintetében január 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig intézkedik.
(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak elfogadását követő tizenöt naptári napon belül megküldi támogató részére.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, az időszaki lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a működési támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.
(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadása elfogadását követő tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a támogató részére.
(6) A beszámoló tartalmazza a működési támogatás felhasználásáról szóló szöveges összefoglalót nemzetiségi önkormányzati intézményenként a következő költségnemek szerinti bontásban:
a) bérköltség,
b) egyéb személyi jellegű kifizetések,
c) munkaadókat terhelő járulékok,
d) dologi kiadások, tárgyi eszköz beszerzések,
e) egyéb – az a)–d) pont szerinti költségnembe nem sorolható – a támogatási cél megvalósításához szükséges kiadás, szolgáltatás.
(7) Az országos nemzetiségi önkormányzat a beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a beszámoló teljes körű, a valóságnak megfelel és az abban feltüntetett adatokat alátámasztó dokumentumok az országos nemzetiségi önkormányzatnál rendelkezésre állnak.”

8. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A központi költségvetésről szóló törvény nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra pályázati úton vagy egyedi döntéssel támogatás nyújtható.
(2) A pályázati úton nyújtott támogatások bonyolítása elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül történik.
(3) A pályázó a pályázat benyújtásakor regisztrációs díjat fizet. A regisztrációs díjat a támogató a pályázati felhívásban határozza meg. A regisztrációs díj mértéke legalább ezer, legfeljebb ötezer forint lehet.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások tekintetében az Ávr. 78. § (5a) bekezdésében, 84. § (4a) és (4b) bekezdésében, valamint 89. §-ában foglalt feltételeket nem kell alkalmazni.”

9. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 11. § (1) bekezdése szerinti támogatási célokra pályázati úton nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a Támogatáskezelő a – támogató által meghatározott rendben és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján – lebonyolítóként ellátja a pályázatkezelői feladatokat, amelyek keretében
a) a támogató által meghatározott prioritások alapján előkészíti és közzéteszi a pályázati kiírásokat,
b) működteti a Nemzetiségi Támogatási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), amely a beérkezett támogatási igények felosztására javaslatot tesz a támogatónak,
c) ellenőrzi a pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolását, valamint ennek eredményéről kiértesíti a kedvezményezetteket,
d) a támogató részére adatszolgáltatást nyújt,
e) a lebonyolításra átadott pénzeszközök felhasználásáról részletes elszámolást készít a támogató részére és összeállítja a pályázatok monitoring jelentését a támogatói döntés előkészítésére,
f) biztosítja a támogatási folyamat alatt a támogatással összefüggésben a pályázókkal történő kapcsolattartást.”

10. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Ha a támogatás időarányos kifizetésére a támogatási év június 30-áig nem kerül sor, ezt követően a támogatás egy összegben folyósítható.
(2) A támogatás kedvezményezettje a támogatott feladat megvalósítása során köteles a támogató által nyújtott támogatás tényét honlapján, és a támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel, rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási szerződésben meghatározott módon – jelezni.”

11. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésére az államháztartásról szóló törvényt és az Ávr.-t kell alkalmazni azzal, hogy helyszíni ellenőrzésre az országos nemzetiségi önkormányzat székhelyén, telephelyén, illetve a támogatás felhasználásának helyszínén is sor kerülhet.”

12. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A 2014. költségvetési évben a feladatalapú költségvetési támogatás alapjául szolgáló időszak 2013. április 1-től december 31-ig tart.
(2) A 2014. költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb,
b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,
c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,
d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.”

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 15. § (1) bekezdésében a „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész,

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére