• Tartalom
Oldalmenü

44/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről1

2014.01.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 208. §-a,

c) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 130. §-a,

d) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-a,

e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 207. §-a,

f) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 123. §-a,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 116. §-a,

h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 9/A. §-a,

i) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.) 71. §-a,

k) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fiztv.) 71. §-a, és

l) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/K. §-a

alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett szervezetekre és személyekre (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett) terjed ki.

(2) Amennyiben a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) eltérően nem rendelkezik, a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj kiszámítása, és annak bevallása érdekében az MNBtv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, amelyet megküld a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(3) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységet (a továbbiakban: tevékenység) végez, vagy több, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenység végzéséhez rendelkezik engedéllyel, akkor minden tevékenység után külön bevallást nyújt be és törvény eltérő rendelkezése hiányában külön fizeti meg a felügyeleti díjat.

2. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását törvény eltérő rendelkezése hiányában az 1. mellékletben előírt tartalommal és formában, és a 2. mellékletben meghatározott kitöltési előírások szerint teljesíti.

3. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a tevékenységi engedélyről szóló határozat keltétől a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, nem felügyeleti engedélyköteles tevékenység esetén az MNB által történő nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a bevallást.

(2) A fióktelep a tevékenység megkezdésének napjától a tevékenység befejezésének az MNB-hez történő bejelentése napjáig teljesíti a bevallást.

(3) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett felügyeleti alapdíj bevallást készít, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik vagy ennek hiányában az MNB nyilvántartásában szerepel.

(4) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a tevékenységi engedély megadása vagy visszavonása negyedév közben történik, vagy az MNB általi nyilvántartásba vételére, vagy nyilvántartásból való törlésére negyedév közben kerül sor, a felügyeleti változó díj számítása a tevékenység időtartamára történik. A tevékenység időtartamának kiszámításánál egy negyedévet 90 naposnak kell tekinteni. A teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor 90-ből le kell vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

(5) A teljes naptári évben végzett tevékenység esetén a felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360 napot vall be az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte tevékenységét, akkor az éves tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

(6) E § rendelkezéseit a tőkepiaci függő ügynök, a független pénzpiaci közvetítő és a független biztosításközvetítő esetében nem kell alkalmazni.

4. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

(2) Szervezeti átalakulása esetén a felügyeleti díj fizetésére kötelezett az átalakulást kimondó határozatban megjelölt időpontig teljesíti a bevallást. A jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

5. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását

a) elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve az MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül, vagy

b) papíralapon

juttatja el az MNB részére.

6. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett

a) a tárgyévre vonatkozó felügyeleti alapdíj számításáról szóló bevallást a tárgyév január 31. napjáig,

b) a tárgynegyedévre vonatkozó változó díj számításáról szóló bevallást a tárgynegyedévet követő hónap huszadik munkanapjáig,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallás keretében külön korrekciós tételként juttatja el az MNB részére.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett

a) a tárgyévre vonatkozó éves felügyeleti alapdíjat a tárgyév január 31. napjáig,

b) a tárgynegyedévre számított felügyeleti változó díjat a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj különbözetet a tárgyévet követő második negyedévre vonatkozó díjfizetési kötelezettséggel egy időben

utalja át az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára.

(3) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj megfizetésekor a fizetési megbízás közlemény rovatában feltünteti a pénzforráskódot és pénzügyi alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az adószámot. A pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.

7. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallásokat és azok módosításait a (2) bekezdésben megjelölt határidőig megőrzi.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallásokat a bevallás készítését követő ötödik naptári év végéig az MNB felhívására rendelkezésre bocsátja.

(3) A felügyeleti díj kiszámításának és megfizetésének alapbizonylatait, adatszolgáltatási hátterét az MNB jogosult a helyszínen ellenőrizni, vagy erre vonatkozó adatbekéréssel annak helyességéről meggyőződni.

8. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez
A felügyeleti díj számítása és bevallása ezer forintban, egészre kerekítve történik.
Elektronikus bevallás esetén a módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.
I. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek köre
A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek köre az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok alapján:
1. Pénzpiac
a) Pénzügyi intézmény
- Hitelintézet
- Pénzügyi vállalkozás
b) Pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe
c) Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó - pénzügyi intézménynek és pénzforgalmi intézménynek nem minősülő – vállalkozás (pénzfeldolgozó)
d) Bankképviselet
e) Pénzforgalmi intézmény
f) Pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe
g) Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
h) Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe
2. Tőkepiac
a) Befektetési vállalkozás
b) Árutőzsdei szolgáltató
c) Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe
d) Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete
e) Befektetési alap
f) befektetési alapkezelő
g) Kockázati tőkealap
h) Kockázati tőkealap-kezelő
i) Szabályozott piac
j) Tőzsde
k) Központi értéktár
l) Központi szerződő fél
m) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
3. Biztosítási piac
a) Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület
b) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
c) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe
d) Biztosítási szaktanácsadó
e) Külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete
4. Pénztári piac
a) Magánnyugdíjpénztár
b) Önkéntes Nyugdíjpénztár
c) Önkéntes önsegélyező pénztár
d) Önkéntes egészségpénztár
e) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
5. Közraktár
II. A felügyeleti díj kiszámítása és bevallása
1. Pénzpiac
1.1. Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet)
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A hitelintézet által fizetendő alapdíj éves mértékét a szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. §-a, egyéb esetben a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
HAD Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (HAD1) sor tartalmazza a hitelintézetek részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (HAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A hitelintézet által fizetendő változó díj éves mértékét a szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. §-a, egyéb esetben a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A HVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A HVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja – tőkekövetelmény soron kell feltüntetni a Hpt. 79. § (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró állományát.
A HVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértékének (ún. kezelt portfolió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét. (Napi értékek összege / működési napok száma)
HVDN03= HVDN031+HVDN032
A HVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után soron jelenik meg HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A HVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után soron a HVDN022 soron kimutatott portfolió eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.
A HVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke megegyezik az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal.
Értéke a második negyedévben HVDN04=HVDN03-HVDN11
A HVDN05-HVDN11 csillaggal jelölt sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni
A HVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba a rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban a kezelt portfolió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni.
HVDN07= HVDN071+HVDN072
A HVDN071 Előző évre számított változó díj – tőkekövetelmény után – auditált adatok alapján soron az előző évre, a tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni
A HVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján soron az előző évre, a kezelt portfolió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni
HVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
HVDN09=HVDN08–HVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
HVDN10=HVDN101+HVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (HVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (HVDN08), amennyiben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
HVDN11=HVDN102-HVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. A második negyedév kivételével, ezen a soron csak 0 (nulla) érték szerepelhet.
1.2. EU másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
HFAD EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
HFVDN EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A HFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A HFVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja – mérlegfőösszeg soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét, a negyedéves jelentés F1AB0,4 cella (sor összesen) értékével egyezően.
A HFVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértékének (ún. kezelt portfolió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (a 31D1052,3 cella értékének megfelelő napi adatok negyedéves átlaga)
HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032
A HFVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után soron jelenik meg a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A HFVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után soron a HFVDN022 soron kimutatott portfolió eszközérték alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.
A HFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke megegyezik az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal.
Értéke a második negyedévben HFVDN04=HFVDN03-HFVDN11
A HFVDN05-HFVDN11 csillaggal jelölt sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni
A HFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni
HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072
A HFVDN071 Előző évre számított változó díj – mérlegfőösszeg után – auditált adatok alapján soron az előző évre, a mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni
A HFVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján soron az előző évre, a kezelt portfolió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni.
A HFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
HFVDN09=FVDN08 – HFVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
HFVDN10=HFVDN101+HFVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (HFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (HFVDN08), amennyiben a kiszámolt (bevallott) és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
HFVDN11=HFVDN102-HFVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. A második negyedév kivételével, ezen a soron csak 0 (nulla) érték szerepelhet.
1.3. Pénzügyi vállalkozás
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A pénzügyi vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
PVAD Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A pénzügyi vállalkozás által fizetendő változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A PVVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A PVVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – mérlegfőösszeg soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell jelenteni.
A PVVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.
A PVVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal lesz egyenlő.
Értéke a második negyedévben PVVDN04=PVVDN03-PVVDN11
A PVVDN05- PVVDN11 csillaggal jelölt sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni
A PVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A PVVDN06 sorban előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.
A PVVDN07 Előző évre számított változó díj – mérlegfőösszeg után - auditált adatok sorban az előző évre, a mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni.
A PVVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
PVVDN10=PVVDN101+PVVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PVVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (PVVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
PVVDN11=PVVDN102-PVVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. A második negyedév kivételével, ezen a soron csak 0 (nulla) érték szerepelhet.
1.4. EU tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A EU tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
PVFAD EU tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (negyedéves)) kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az EU tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
PVFVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a PVVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
1.5. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó - pénzügyi intézménynek és pénzforgalmi intézménynek nem minősülő – vállalkozás (pénzfeldolgozó)
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
PFELDAD Pénzfeldolgozók felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
1.6. Bankképviselet
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. §-a alapján kell meghatározni.
BKAD Bankképviselet alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    A bankképviselet változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
1.7. Pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Fiztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.
PIAD Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
ba) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény által fizetendő változó díj éves mértékét a Fiztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.
PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A PIVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A PIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – tőkekövetelmény soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget jelenteni a 84B22,11 cella értékével megegyezően.
A PIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – tőkekövetelmény után soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.
A PIVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal lesz egyenlő.
Értéke a második negyedévben PIVDN04=PIVDN03-PIVDN11.
A PIVDN05-PIVDN11 csillaggal jelölt sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
A PIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A PIVDN06 sorban előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni.
A PIVDN07 Előző évre számított változó díj – tőkekövetelmény után - auditált adatok sorban az előző évre, a tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni.
Az PIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
PIVDN09=PIVDN08 – PIVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
PIVDN10=PIVDN101+PIVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (PIVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
IVDN11=PIVDN102-PIVDN7 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).
bb) A elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe és, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Fiztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.
PIFVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A PIFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni
A PIFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét, a negyedéves jelentés 81A0,12 cella (sor összesen) értékével egyezően.
A PIFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni.
A PIFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal lesz egyenlő.
Értéke a második negyedévben PIFVDN04=PIFVDN03-PIFVDN11
A PIFVDN05-PIFVDN11 csillaggal jelölt sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
A PIFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.
A PIFVDN07 soron az előző évre, a mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni
A PIFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
PIFVDN09= PIFVDN08–PIFVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
PIFVDN10=PIFVDN101+PIFVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (PIFVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
PIFVDN11=PIFVDN102-PIFVDN7 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).
2. Tőkepiac
2.1 Befektetési vállalkozás
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A befektetési vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § alapján kell meghatározni.
BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A befektetési vállalkozás által fizetendő változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § alapján kell meghatározni.
BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A BVVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BVVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja – tőkekövetelmény: a tőkekövetelmény negyedév végi záró értéke
BVVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke: A piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfolió) napi átlaga a tárgynegyedévben (Napi értékek összege / működési napok száma)
BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032
BVVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után: soron jelenik meg a tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
BVVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után soron kezelt portfolió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.
A BVVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke megegyezik az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal.
Értéke a második negyedévben: BVVDN04=BVVDN03-BVVDN11.
A BVVDN05-BVVDN11 sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
A BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BVVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után: az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értéke
A BVVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után: a kezelt portfolió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értéke.
A BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072
A BVVDN071 Előző évre számított változó díj – tőkekövetelmény után soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni
A BVVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után soron az előző évre, a kezelt portfolió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni
BVVDN08 Az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, a befektetési vállalkozás nyilvántartás alapján.
BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07.
BVVDN10=BVVDN101+BVVDN102.
A BVVDN102 csak abban az esetben térhet el BVVDN08-tól, ha az előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
BVVDN11=BVVDN102–BVVDN07 (túlfizetés +/ hiány -).
2.2 Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § alapján kell meghatározni.
BVFAD Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § alapján kell meghatározni.
BVFVDN Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A BVFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BVFVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja – mérlegfőösszeg: a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értéke
A BVFVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke: A piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfolió) napi átlaga a tárgynegyedévben (Napi értékek összege / működési napok száma)
BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032
BVFVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után soron jelenik meg a mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
BVFVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után soron a kezelt portfolió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.
A BVFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke megegyezik az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal.
Értéke a második negyedévben: BVFVDN04=BVFVDN03-BVFVDN11
A BVFVDN05-BVFVDN11 sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
A BVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BVFVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adat: az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állománya
BVFVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke: A nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értéke.
BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07
A BVFVDN071 Előző évre számított változó díj – mérlegfőösszeg után – auditált adatok alapján soron az előző évre, az auditált mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni
A BVFVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke soron az előző évre, a kezelt portfolió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni
BVFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege a fióktelep nyilvántartása alapján..
BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07
BVFVDN10=BVFVDN101+BVFVDN102
BVFVDN102: Csak abban az esetben térhet el BVFVDN08-tól, ha az előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
BVFVDN11 =BVFVDN102–BVFVDN07 (túlfizetés +/ hiány -).
2.3 Árutőzsdei szolgáltató
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az árutőzsdei szolgáltató által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § alapján kell meghatározni.
ASZAD Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Árutőzsdei szolgáltató változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
2.4 Befektetési alap, kockázati tőkealap
a)    Befektetési alap, kockázati tőkealap alapdíjat nem fizet a Felügyelet részére.
b)     Felügyeleti változó díj éves mértéke
A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell meghatározni.
A kockázati tőkealap által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
ALAPVDN Befektetési alap, kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
ALAPVDN00001 Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve: A táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összege, ahol xxx három számjegyet jelöl.
ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték): Az alap HUF-ra átszámított nettó eszközértékének negyedéves átlaga.
ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen soron a nettó eszközérték alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni.
Az ALAPVDN00104 sor értéke csak a második negyedévben térhet el az ALAPVDN00103 sor értékétől.
Értéke a második negyedévben ALAPVDN00104=ALAPVDN00103-ALAPVDN00111.
Az ALAPVDN00105-ALAPVDN00111 sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az ALAPVDN00106 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték: az alap HUF-ra átszámított nettó eszközértékének éves átlaga
ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj: a nettó eszközérték alapján fizetendő változó díj.
ALAPVDN00108 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
ALAPVDN00109=ALAPVDN00108–ALAPVDN00107
ALAPVDN00110=ALAPVDN001101+ALAPVDN001102
ALAPVDN00111=ALAPVDN001102-ALAPVDN00107 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.5 Befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell meghatározni.
A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § alapján kell meghatározni
AKAD Befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A kockázati tőkealap-kezelő változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
A befektetési alapkezelő által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell meghatározni.
AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
AKVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - portfolió kezelési tevékenység keretében kezelt portfolió átlagos nettó eszközértéke: A kezelt portfólió nettó eszközértékének napi átlaga a tárgynegyedévben (Napi értékek összege / működési napok száma)
AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj: a kezelt portfolió nettó eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos része
Az AKVDN04 sor értéke csak a második negyedévben térhet el az AKVDN03 sor értékétől.
Értéke a második negyedévben AKVDN04=AKVDN03-AKVDN11.
Az AKVDN05-AKVDN11 sorokat kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni.
AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
AKVDN06 Előző évi változó díj alapja: A portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke
AKVDN07 Előző évre számított változó díj: A kezelt portfolió átlagos nettó eszközértéke alapján számított változó díj
AKVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
AKVDN09=AKVDN08–AKVDN07
AKVDN10=AKVDN101+AKVDN102
AKVDN11=AKVDN102-AKVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.6 Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell meghatározni.
AKFAD EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell meghatározni.
AKFVDN EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik az AKVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
2.7. Szabályozott piac, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A szabályozott piac, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
SZPAD Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Szabályozott piac változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
SZPVDN EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
Az SZPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja mérlegfőösszeg soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
Az SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: SZPVDN05 sortól a SZPVDN11 sorig.
Az SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07
SZPVDN10=SZPVDN101+SZPVDN102
SZPVDN11=SZPVDN102-SZPVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.8. Tőzsde, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEAD Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEVDN Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: TOZSDEVDN05 sortól a TOZSDEVDN11 sorig.
A TOZSDEVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07
TOZSDEVDN10=TOZSDEVDN101+TOZSDEVDN102
TOZSDEVDN11=TOZSDEVDN102-TOZSDEVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.9. Központi értéktár, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe
a)     Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
KETAD Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KETVDN Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KETVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja –mérlegfőösszeg összesen soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KETVDN05 sortól a KETVDN11 sorig.
A KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az KETVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07
KETVDN10=KETVDN101+KETDN102
KETVDN11=KETVDN102-KETVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.10. Központi szerződő fél, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni
KSZFAD Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KSZFVDN Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KSZFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KSZFVDN05 sortól a KSZFVDN11 sorig.
A KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KSZFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
KSZFVDN09=KSZFVDN08–KSZFVDN07
KSZFVDN10=KSZFVDN101+KSZFVDN102
KSZFVDN11=KSZFVDN102-KSZFVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
2.11. Tőkepiac egyéb szereplői
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.
TESZAD tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
3. Biztosítási piac
3.1. Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. § alapján kell meghatározni.
BIZTAD Biztosító Rt., biztosító szövetkezet, biztosító egyesület alapdíj számítása (éves )jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület által fizetendő változó díj éves mértékét a Bit. 207. § alapján kell meghatározni.
BIZTVDN Biztosító Rt, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)jelentés kitöltése
A BIZTVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BIZTVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja (minimális szavatoló tőkeszükséglet): 42B15C3,1 cella értéke (kisegyesületeknél a 42C15C3,1 cellaértékének megfelelő negyedéves adattartalom).
BIZTVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja (biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti értéke): 42B8A1,3 és 42B861,4 cellák értékének összege (kisegyesületeknél a 41D23,4 és 41D24,4 cellák értékének megfelelő negyedéves adattartalom).
BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032
BIZTVDN031) Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkeszükséglet után: a tőkeszükséglet alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
BIZTVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - biztosítástechnikai tartalékok után: a biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A BIZTVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen értéke megegyezik az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a tárgynegyedévre számított változó díjjal.
Értéke a második negyedévben BIZTVDN04=BIZTVDN03-BIZTVDN11.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: BIZTVDN05 sortól a BIZTVDN11 sorig.
A BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
BIZTVDN061 Előző évi változó díj alapja - minimális szavatoló tőkeszükséglet után - auditált adatok alapján: az éves jelentés 42A15C3,1 cellájának értéke (kisegyesületeknél a 42C15C3,1 cella értéke).
BIZTVDN062 Előző évi változó díj alapja - biztosítástechnikai tartalékok után - auditált adatok alapján: az éves jelentés 42A8A1,3 és 42A8A1,4 celláinak összege (kisegyesületeknél a 41D23,4 és 41D24,4 cellák értéke).
BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072
BIZTVDN071 Előző évre számított változó díj: a minimális szavatoló tőkeszükséglet után - auditált adatok alapján - számított változó díjat kell a soron jelenteni.
BIZTVDN072 Előző évre számított változó díj: a biztosítástechnikai tartalékok után - auditált adatok alapján - számított változó díjat kell a soron jelenteni
BIZTVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: a biztosító saját nyilvántartása alapján.
BIZTVDN09=BIZTVDN08–BIZTVDN07
A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
BIZTVDN10=BIZTVDN101+BIZTVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (BIZTVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól
BIZTVDN11=BIZTVDN102-BIZTVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. A második negyedév kivételével, ezen a soron csak 0 (nulla) érték szerepelhet.
3.2. Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFAD EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFVDN EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
A BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen sorban jelenik meg a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: BIZTFVDN05 sortól a BIZTFVDN11 sorig.
A BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
BIZTFVDN10=BIZTFVDN101+BIZTFVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (BIZTFVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
BIZFTVDN11=BIZTVDN102-BIZTVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
3.3. A biztosítási piac egyéb szereplői (biztosítási szaktanácsadó, külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A biztosítási piac egyéb szereplői által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    A biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
4. Pénztári piac
4.1. Magánnyugdíjpénztár
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A magánnyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj éves mértékét az Mpt. 116. § alapján kell meghatározni.
73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A magánnyugdíjpénztár által fizetendő változó díj éves mértékét az Mpt. 116. § alapján kell meghatározni.
71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke: 72MB1,29 cella értéke.
71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után: A vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A 71MNYVDN04 soron feltüntetett összeg – a tárgyév második negyedéve kivételével – megegyezik a 71MNYVDN3 sor értékével.
Értéke a második negyedévben71MNYVDN04=71MNYVDN03-71MNYVDN11
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: 71MNYVDN05 sortól a 71MNYVDN11 sorig.
71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A 71MNYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján sor megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.
71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a soron a vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.
71MNYVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: A pénztár a saját nyilvántartása alapján (a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonattal alátámasztva).
71MNYVDN09=71MNYVDN08–71MNYVDN07
71MNYVDN10=71MNYVDN101+71MNYVDN102
71MNYVDN11=71MNYVDN102-71MNYVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
4.2. Önkéntes nyugdíjpénztár
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
73ONYAD Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
71ONYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
71ONYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke): 72OA1,13 illetve a 72OB1,47 cella értéke.
71ONYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után: A vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A 71ONYVDN04 soron feltüntetett összeg – a tárgyév második negyedéve kivételével – megegyezik a 71ONYVDN3 sor értékével.
Értéke a második negyedévben71ONYVDN04=71ONYVDN03-71ONYVDN11
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: 71ONYVDN05 sortól a 71ONYVDN11 sorig.
71ONYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A 71ONYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján sor megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.
71ONYVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a soron a vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.
71ONYVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: A pénztár a saját nyilvántartása alapján (a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonattal alátámasztva).
71ONYVDN09=71ONYVDN08–71ONYVDN07
71ONYVDN10=71ONYVDN101 +71ONYVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (71ONYVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (71ONYVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltér egymástól.
71ONYVDN11=71ONYVDN102-71ONYVDN07 A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
4.3. Önkéntes önsegélyező pénztár
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az önkéntes önsegélyező pénztár által fizetendő alapdíj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
73SPAD Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az önkéntes önsegélyező pénztár által fizetendő változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
71SPVDN Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
71SPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
71SPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon könyv szerinti értéke): 71SDAA1,4 cella értéke.
71SPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon könyv szerinti értéke után: A vagyon könyv szerintii értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A 71SPVDN04 sor értéke csak a második negyedévben térhet el a 71SPVDN03 sor értékétől.
Értéke a második negyedévben 71SPVDN04=71SPVDN03-71SPVDN11
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: 71SPVDN05 sortól a 71SPVDN11 sorig.
71SPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A 71SPVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján sor megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.
71SPVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a soron a vagyon könyv szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.
71SPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: a pénztár saját nyilvántartás alapján (vonatkozó főkönyvi kivonattal alátámasztva).
71SPVDN09=71SPVDN08 –71SPVDN07
71SPVDN10=71SPVDN101+71SPVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (71SPVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (71SPVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltér egymástól.
71SPVDN11=71SPVDN102-71SPVDN07. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
4.4. Önkéntes egészségpénztár
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az önkéntes egészségpénztár által fizetendő alapdíj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
73EPAD Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az önkéntes egészségpénztár által fizetendő változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § alapján kell meghatározni.
71EPVDN Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
71EPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
71EPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon könyv szerinti értéke): 71EDAA1,4 cella értéke.
71EPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon könyv szerinti értéke után: A vagyon könyv szerintii értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A 71EPVDN04 sor értéke csak a második negyedévben térhet el a 71SPVDN03 sor értékétől.
Értéke a második negyedévben 71EPVDN04=71EPVDN03-71EPVDN11
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: 71EPVDN05 sortól a 71EPVDN11 sorig.
71EPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A 71EPVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján sor megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.
71EPVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a soron a vagyon könyv szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.
71EPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: a pénztár saját nyilvántartás alapján (vonatkozó főkönyvi kivonattal alátámasztva).
71EPVDN09=71EPVDN08–71EPVDN07
71EPVDN10=71EPVDN101+71EPVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (71EPVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (71EPVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltér egymástól.
71EPVDN11=71EPVDN102-71EPVDN07. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
4.5. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő alapdíj éves mértékét az Fnytv. 71. § alapján kell meghatározni.
77FNYIAD Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Felügyeleti változó díj éves mértéke
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő változó díj éves mértékét az Fnytv. 71. § alapján kell meghatározni.
76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
76FNYIVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
76FNYIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke): a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értéke.
76FNYIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után: A vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része.
A 71FNYIVDN04 sor értéke csak a második negyedévben térhet el a 71SPVDN03 sor értékétől.
Értéke a második negyedévben 76FNYIVDN04=76FNYIVDN03-76FNYIVDN11
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: 76FNYIVDN05 sortól a 76FNYIVDN11 sorig.
76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell írni.
A 76FNYIVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értéke auditált adatok alapján.
76FNYIVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján: a soron a vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni.
76FNYIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: a pénztár saját nyilvántartás alapján (vonatkozó főkönyvi kivonattal alátámasztva).
76FNYIVDN09=76FNYIVDN08–76FNYIVDN07
76FNYIVDN10=76FNYIVDN101 +76FNYIVDN102
Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (76FNYIVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (76FNYIVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltér egymástól.
76FNYIVDN11=76FNYIVDN102-76FNYIVDN07. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
5. Közraktár
a)    Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Krt. 12/A. § (3) bekezdése értelmében a Krt. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár felügyeleti díjat fizet a Felügyelet részére. Az általa fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krt. 12/A. §-a alapján kell meghatározni.
KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
A tábla kitöltése megegyezik a HAD tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
b)    Közraktár felügyeleti változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

3. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj megfizetésekor a fizetési megbízás közlemény rovatában a következő pénzforráskódot tünteti fel:

Pénzforráskód

Jelentése

ALAP

Befektetési alap

ALAPKEZ

Befetketési alapkezelő

ALKUSZ

Alkusz

ARUT_SZOL

Árutőzsdei szolgáltató

ARUTOZSDE

Árutőzsde

BANK

Bank

BANK_KEPV

Bank képviselet

BEF_SZOLG

Befektetési szolgáltató

BEF_VALL

Befektetési vállalkozás

BEV_FK

Külf. befektetési vállalkozás fióktelepe

BIZT_EGYE

Biztosító egyesület

BIZT_FIOK

Biztosító fiók

BIZT_FKFK

Független biztosításközvetítő fiókja

BIZT_KEPV

Biztosító képviselet

BIZT_SZAK

Biztosítási szaktanácsadó

BIZT_SZOV

Biztosító szövetkezet

BIZT_TARS

Biztosítótársaság

BIZT_TOBB

Többes biztosítási ügynök

ELSZHAZ

Elszámolóház

EP_UGYNOK

Értékpapír ügynök

ERTEKTOZS

Értéktőzsde

FIOK

Külföldi pénzintézet fióktelepe

FKÖZVETÍT

Pénzpiaci független közvetítő

FOGL_NYSZ

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

HITSZOV

Hitelszövetkezet

HOLDING

Holding

KERESK

Kereskedőház

KOCK_ALAP

Kockázati tőkealap

KOCK_KEZ

Kockázati tőkealapkezelő

KOCK_TAR

Kockázati társaság

KOZRAKTAR

Közraktár

KSZF

Központi szerződő fél

MAG_NYUG

Magánnyugdíjpénztár

ONK_EGESZ

Önkéntes egészségbiztosítási pénztár

ONK_NYUG

Önkéntes nyugdíjpénztár

ONK_ONS

Önkéntes önsegélyező pénztár

P_TÖBBES

Pénzpiaci többes ügynök

PENZFELD

Pénzfeldolgozó

PENZFFIOK

Pénzforgalmi intézmények fióktelepe

PENZFORG

Pénzforgalmi intézmény

PU_VALL

Pénzügyi vállalkozás

PUV_FIOK

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe

SZABPIAC

Szabályozott piac

SZARM

Származékos

TAKSZOV

Takarékszövetkezet

TÖBB_KÖZV

Többes kiemelt közvetítő

1

A rendeletet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával.