• Tartalom

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról1

2019.06.12.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § r) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy – a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse az anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján – a roma nemzetiség kivételével – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 1. melléklete által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, középiskolai kiemelkedő képességű tanulókat.

(2)3 A nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzetiségi célú előirányzat.

(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta hatvanezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra.

2. § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi a honlapján.

(2) A felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű középfokú oktatási intézmények felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

(3) A pályázaton kizárólag azok a pályázati felhívásban szereplő nemzetiségi nevelést, illetve, oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek:

a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, továbbá

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytatnak.

(4) A középiskola az általa kiválasztott (ajánlott) legalább két, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.

(5) A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki

a)4 nyilatkozata szerint – a roma nemzetiség kivételével – valamely nemzetiséghez tartozik,

b) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén az e rendelet Melléklete szerint számított 4.00 átlageredményt eléri,

c) más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá

d) aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.

(6) A benyújtott pályázati anyag a határidőt követő nyolc napos hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(7) Az ösztöndíjban az részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és

b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

(8) Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – a középiskola e rendelet Melléklete szerinti nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

(9) Az ösztöndíj időtartama a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanév.

(10) Ösztöndíjban középiskolánként kettő, ezen belül évfolyamonként egy tanuló részesülhet.

3. § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a honlapján közzéteszi.

(2)5 A pályázatokat a miniszternek kell benyújtani az e rendelet Melléklete szerinti, egy példányban kitöltött papíralapú formanyomtatványon, a következő mellékletekkel:

a) a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve;

b) a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás;

c) a középiskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést;

d) a középiskolának a 2. § (4) bekezdése szerinti ajánlása és

e) a tanuló, vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

(3) Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele – a (2) bekezdésben felsorolt mellékleteken kívül – a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

4. § (1)6 Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló, a középiskola és a miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, szerződés megkötését követően folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középiskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – közös (időarányos) beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy

c) az ösztöndíjról lemond.

(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik abban az esetben is, ha az ösztöndíjas tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző 2 évfolyam bármelyikének végén a 4.00 átlagot nem éri el, illetőleg az ösztöndíjjal érintett időszak féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

(6) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint – a miniszter a támogatási szerződést felmondja.

(7) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5. § (1)7 A miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium mint adatkezelő az e rendelet szerint pályázó tanulóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat tartja nyilván.

(2) Az e rendelet szerinti személyes adatokat az EMMI az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 3 évig kezeli.

(3) Az e rendelet szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)8

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő pályázati eljárásban is alkalmazni kell.

Melléklet a 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelethez9

Iktatószám:

Beérkezett:

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!
PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj pályázathoz
    I.    A középiskola adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény képviselője:
Az intézmény telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe:
    II.    A pályázó tanuló és törvényes képviselőjének adatai
A tanuló adatai:
A tanuló neve:
Születési helye, ideje (év/hónap/nap):
Anyja leánykori neve:
Lakcíme:
Levelezési címe (ha nem egyezik meg a lakcímmel):
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla-tulajdonos neve:
A törvényes képviseletet gyakorló személy(ek) adatai:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:

III. A tanuló nyilatkozata
nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitásőrzéssel kapcsolatos érdeklődési köréről, továbbtanulási szándékairól
(például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon, tehetséggondozásban történő részvétel)

IV. A középiskola ajánlása
1. A tanuló tanulmányi átlaga: (a tanuló féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégtelen osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehető figyelembe)
2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása: (a középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és állapít meg sorrendet a pályázó tanulók között, a következő szempontokra is tekintettel: részesül-e kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más szociális ellátásban)
3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka:

V. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 1. melléklete szerinti bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzetiséghez tartozom. (A megfelelő rész aláhúzandó)

VI. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem, hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – a miniszterelnök általános helyettese nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjasaként – a Kormány honlapján közzétételre kerüljön,
b) a Miniszterelnökség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adataimat nyilvántartsa.

A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó az Njtv. 11. § (2) bekezdése alapján nem kötelezhető, de a nemzetiségi hovatartozás feltüntetésének hiányában a pályázatot a Miniszterelnökség nem tudja elfogadni. Az Njtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott rendben – a nemzetiséghez tartozásra tekintettel nyújtott állami támogatás megállapításához, továbbá cél szerinti felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek.
A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az Infotv.-ben leírtaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat – az V. pontban foglaltak kivételével – kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetővé.
Dátum: ..............., 20... .............. hó .... nap

 

.............................................................................

........................................................................

    Tanuló aláírása    Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén
        a törvényes képviselő aláírása

 

P. H.

 

..............................................................................

A középiskola képviselőjének aláírása

 

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.

Telefonszám: (06 1) 795 1454

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj”

1

A rendeletet a 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 18. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A melléklet a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított, a 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére