• Tartalom

442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

az 1–5. §, a 7. § és a 9. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 8. § és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § A Kjtvhr. a következő 6/G. §-sal egészül ki:

6/G. § (1) Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
(2) Alapító okirata szerint közművelődési intézményi, múzeumi vagy könyvtári feladatokat is ellátó költségvetési szerv vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
(3) A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1)–(2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.”

3. § A Kjtvhr. a következő 6/H. §-sal egészül ki:

6/H. § Országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, megyei könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár és a nemzeti könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkeznie kell.”

4–6. §3

„(9) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6/G. §-t – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2013. december 31-ét követően létrejött vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.
(10) A Módr. által megállapított 6/G. §-t a 2014. január 1-jét megelőzően létrejött vezetői megbízások tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a megbízás időtartama a Módr. hatálybalépését követően több mint két évig tart.”

8. § A Kjtvhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Hatályát veszti a Kjtvhr.

b)–c)4

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § a) és d) pontja, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez5

A Kjtvhr. 3. mellékletében foglalt táblázat
a)    3.1.3 megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék (%)]

„3.1.3

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezetője (tudományos titkára), a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatóhelyettese

225 ”

b)    a 3.1.3 megjelölésű sort követően a következő 3.1.3.1 és 3.1.3.2 megjelölésű sorral egészül ki:

 

[A

B

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék (%)]

„3.1.3.1

Országos intézmény megyei tagintézményének igazgatója

250

3.1.3.2

Országos intézmény megyei tagintézményének igazgató-helyettese

225”

c)    3.1.4–3.1.6 megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék (%)]

„3.1.4

Megyei könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgatója

275

3.1.5

Megyei könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgató-helyettese

250

3.1.6

Minisztérium vagy országos hatáskörű szerv szaklevéltára, országos szakmúzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója

250”

d)    3.2.11 és 3.2.12 megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék (%)]

„3.2.11

Megyei könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye osztályvezetője (tudományos titkára)

150

3.2.12

Megyei könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye egyéb vezetője

100”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 10. § (2) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére