• Tartalom

448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet és az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.11.29.

A Kormány

az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzGyFr.) 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:)

f) ellátja az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon – ide nem értve a gazdálkodó szervezetekben fennálló tulajdoni részesedést – tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,”

2. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áár.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Főigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. A Főigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül
a) az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az átvétel időpontjától,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait az önállóan működő költségvetési szervekké történő átalakulásának időpontjától
a Főigazgatóság látja el.”

(2) Az Áár. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti átalakulást a Törvény 9/A. § (1) bekezdése alapján átvett integrált intézmények 2014. július 1-jéig teljesítik.”

(3) Az Áár. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési önkormányzat a Törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséről a Törvény 10. § (4) bekezdése, illetve a Törvény 10/A. § (3) bekezdése szerinti alapító okiratok másolatának egyidejű megküldésével tájékoztatja a Főigazgatóságot.”

4. § (1) Az Áár.

a) 1. §-ában a „2. § (1)” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése és a 9/A. § (1)” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „1-jén” szövegrész helyébe az „1-jén, integrált intézmény esetén 2014. január 1-jén” szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében az „1. mellékletében” szövegrész helyébe az „1. és 3. mellékletében” szöveg,

d) 1. melléklet I. pontjában az „1. mellékletében meghatározott intézmények, illetve a Törvény 2. § (1)” szövegrész helyébe az „1., illetve 3. mellékletében meghatározott intézmények, valamint a Törvény 2. § (1) bekezdése, illetve 9/A. § (1)” szöveg,

e) 1. melléklet II. pont f) alpontjában az „a 2012.” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző” szöveg,

f) 1. melléklet III. pont 1.3. alpontjában a „2012.” szövegrész helyébe az „átvételt megelőző” szöveg,

g) 1. melléklet III. pont 1.13. alpontjában az „A 2012. december 31-én” szövegrész helyébe az „Az átvételt megelőző év utolsó napján” szöveg,

h) 1. melléklet III. pont 1.14. alpontjában a „2012. december 31-ei” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző év utolsó napjával, mint” szöveg,

i) 1. melléklet IV. pontjában a „2013. január 1-jétől” szövegrészek helyébe az „a vagyonátszállás törvényben meghatározott időpontjától” szövegek,

j) 1. melléklet IV. pontjában a „2012. december 31-ei” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző év december 31-ei” szöveg,

k) 1. melléklet IV. pontjában a „2013. január 1.” szövegrész helyébe az „az átvétel évének január 1-je” szöveg,

l) 1. melléklet 13. számú melléklet ötödik oszlopában a „2012. 12. 31-ig” szövegrész helyébe az „Átvételt megelőző évben”, hatodik oszlopában a „2013.” szövegrész helyébe az „Átvétel évének” szöveg,

m) 1. melléklet 14. számú melléklet hatodik oszlopában a „2012. 12. 31-én” szövegrész helyébe az „Átvételt megelőző év december 31-én” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Áár.

a) 1. melléklet III. pont 1. alpontjában a „2013” szöveg,

b) 1. melléklet IV. pontjában a „2013. január 1-jét követően” szöveg.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére