• Tartalom

452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17., 24. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület, 24746 helyrajzi számú, természetben az 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. szám alatt, világörökségi területen található műemlék ingatlan felújítására és fejlesztésére irányuló építési beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)2

(3)3

(4)4 A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)5

2. § (1)6

(2)7

(3)8 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

b) építési beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §9 A beruházással összefüggő, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos tanácsadói feladatokat, valamint a beruházást megelőző tervpályázati eljárás előkészítését, feltételeinek kidolgozását, lebonyolítását a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §10

1. melléklet a 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez


A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások
2. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások
3. Környezetvédelmi hatósági eljárások
4.11 Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
5. Vízügyi hatósági eljárások
6.12
7. Tűzvédelmi hatósági eljárások
8. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításhoz közvetlenül szükségesek
1

A rendeletet az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 27. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § c) pontja.

6

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (3) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

9

A 3. § a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet 4. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

12

Az 1. melléklet 6. sorát a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére