• Tartalom

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Takata Safety Systems Hungary Kft. által Miskolc város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és a 47511/10 helyrajzi számú földrészleteken, illetve ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § (1)3

(2)4

(3)5

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §10 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)12 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését13 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez14

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ, és az ezekhez tartozó építmények

Miskolc város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és 47511/10 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 15

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 16

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 17

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 18

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 19

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság20

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 21

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 22

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 23

11.

földmérési hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 24

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

13.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal25

14.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal26

15.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 27

16.

élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás

illetékes járási hivatal

17.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

18.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

22.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez28

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

11

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

12

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

14

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:14 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:15 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 2. mellékeltet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére