• Tartalom

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Takata Safety Systems Hungary Kft. által Miskolc város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és a 47511/10 helyrajzi számú földrészleteken, illetve ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)3

(2)4

(3)5

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §9 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez12

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

 

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

Kiemelt beruházásként passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ, és az ezekhez tartozó építmények

Miskolc város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és 47511/10 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

11.

földmérési hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

13.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

14.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

15.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

16.

élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás

illetékes járási hivatal

 

17.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

 

18.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

19.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

20.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

21.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

22.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez13

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

11

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13

A 2. mellékeltet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére