• Tartalom
Oldalmenü

47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet

az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (13) bekezdésében,

a 28. § és a 31. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés c) és u) pontjában, valamint az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében,

a 29. § és a 32. § tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2 bankkártyával bonyolított fizetési művelet: az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül bankkártyával bonyolított fizetési művelet,

2. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZEÜSZR.) szerinti, az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

3.3 egy összegben történő befizetés: az adózó fizetési kötelezettségeinek EFER igénybevételével történő teljesítése házibankon keresztül, valamint bankkártyával bonyolított fizetési művelet útján,

4.4 elektronikus fizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel és házibankon keresztül történő fizetés,

5. elektronikus űrlap: a SZEÜSZR. 2. § 3. pontja szerinti elektronikus űrlap,

6.5 elektronikus tárhely: a SZEÜSZR. szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részét képező ügyfélkapuhoz rendelt elektronikus tárhely, valamint az állami adó- és vámhatóság E-Banktitok rendszeren keresztül indított megkereséseinek fogadására szolgáló, a pénzügyi intézmények, pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési vállalkozások részére kialakított felhasználói postafiók,

7.6 felosztási rendelkezés: az EFER igénybevételével történő házibankos befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet a központi elektronikus szolgáltató rendszer (a továbbiakban: KR) használatával lehet megtenni,

8. képviselő: az adózó törvényes képviselője, és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti állandó meghatalmazottja, megbízottja,

9. rendelkező nyilatkozat: a magánszemély adózó befizetett jövedelemadója meghatározott részének felhasználásáról szóló rendelkező nyilatkozat,

10. telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer: az állami adóhatóság multimédiás, internet protokoll alapú rendszere, mely az ügyfél tájékoztatására, ügyintézésre, valamint az állami adóhatósági ügyintéző közreműködésével az adózó vagy képviselője azonosítására is alkalmas,

11.7 ügyfélazonosító-szám: a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben az adózó vagy képviselője azonosítására szolgáló számsor,

12.8 felosztási nyilatkozat: a befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet az adózó a POS terminálon történő fizetés során megad,

13.9 E-Banktitok rendszer: az állami adó- és vámhatóság és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi szolgáltató, befektetési vállalkozás közötti, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (19)–(21) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását biztosító elektronikus megkeresési rendszer,

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az állami adóhatósághoz elektronikus úton történő

aa) bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

ab) bevallási kötelezettség teljesítésére,

ac) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,

b) az adóhatósági igazolás iránti, elektronikus úton benyújtott kérelem alapján induló eljárás egyes szabályaira,

c) a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre,

d) a beadványoknak az állami adóhatósághoz elektronikus úton történő előterjesztésére, beérkezésének visszaigazolására,

e) rendelkező nyilatkozat megtételére,

f) a KR-en keresztül

fa) az adózó adószámlájának megtekintésére,

fb) az adózóra vonatkozóan a bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettséghez kapcsolódó, az állami adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetve az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintésére,

fc) a pótléklevezetés adatainak megjelenítésére,

fd) megbízólevél és értesítés érvényességének ellenőrzésére,

fe) foglalkoztatottakról, illetve biztosítottakról az állami adóhatósághoz teljesített bejelentések lekérdezésére,

ff) az állandó meghatalmazások és az adóügyek elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó képviseleti jogosultságok lekérdezésére,

fg) a bevallási kötelezettségekkel kapcsolatos lekérdezésekre,

fh) a kérelemre indult ügyek, különösen a fizetési könnyítési és mérséklési kérelmek állapotáról szóló tájékoztatásra,

fi) munkáltatók vagy kifizetők által a magánszemélyekről beadott járulékkötelezettség adatok lekérdezésére,

fj) a személyi jövedelemadó meghatározott része felajánlásának lekérdezésére,

fk) adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk megjelenítésére,

fl)10 az általános forgalmi adó alanyának az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által az Art. 31/B. §-a alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak lekérdezésére,

g)11 a bankkártyával bonyolított fizetési műveletre,

h)12 az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással (a továbbiakban: házibank),

i)13 az egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésre,

j)14 a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó banktitokra irányuló adatkérésről szóló tájékoztatás, a végrehajtási eljárást megelőzően vagy a végrehajtási eljárásban kibocsátandó fizetési felszólítás, a végrehajtási eljárás megszüntetéséről szóló értesítés kézbesítésére, és

ka) 4. pont szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésére,

kb) 5. pont szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre, és

l)16 a részletfizetés vagy fizetési halasztás (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) vagy mérséklés iránti kérelmek alapján indult eljárások egyes szabályaira.

(2) E rendeletnek a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

a) az Európai Unió más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban letelepedett adóalanynak belföldön, az Art. 9. számú melléklet II. cím 2. pont a) alpontja szerinti elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával, valamint

b) a belföldön letelepedett adóalanynak az Európai Unió más tagállamában érvényesített hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával

kapcsolatos első fokú eljárásban.

2. Az elektronikus ügyintézés különös szabályai

3. § (1)17 Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés a)–f), h), j), l) pontjában és k) pont kb) alpontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének biztosítása érdekében a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(1a)18 Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének biztosítása érdekében külön hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(1b)19 Az (1a) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó a bejelentkezés során általa megadott felhasználói névvel és a bejelentkezés során meghatározott jelszóval rendelkezzen. Az eljárás során a (3)–(9) bekezdések rendelkezései nem alkalmazhatóak.

(2)20 A 2. § (1) bekezdés a)–f), h) és j) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének feltétele, hogy az adózó vagy képviselője a SZEÜSZR.-ben meghatározott, az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen.

(3) Az adózó vagy képviselője a felhasználói név és jelszó használata mellett – választása szerint – az elektronikus ügyintézéshez a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírást is alkalmazhat.

(4)21 Az adózó vagy képviselője a 2. § (1) bekezdés a)–f), j) és l) pontjában, valamint k) pont ka) alpontjában meghatározott adóügy elektronikus intézésére irányuló eljárást a KR útján a felhasználói nevével és jelszavával, sikeres azonosítást követően kezdeményezhet. A magánszemély adózó, valamint a nem magánszemély adózó önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője automatikusan jogosult az adózó adóügyeinek elektronikus intézésére. Amennyiben a törvényes képviselő együttes képviseleti joggal rendelkezik, – a KR útján történt azonosítás után – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen nyilatkozik arról, hogy az adóügyek elektronikus intézésére mely törvényes képviselővel együtt jogosult. Együttes törvényes képviselet esetén az adóügyek elektronikus intézése az érintett törvényes képviselők jóváhagyását követően lehetséges.

(5)22 Az állandó meghatalmazott, megbízott az Art. 17. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a 2. § (1) bekezdés a)–f), h), l) pontjaiban és k) pont kb) alpontjában megjelölt adóügy első elektronikus intézését, illetve a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti első telefonos ügyintézés időpontját megelőző 8. napig az erre rendszeresített nyomtatványon, papír alapon jelenti be képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz. Az állandó meghatalmazott, megbízott képviseleti jogosultságát – az elektronikus irattá alakított meghatalmazás, megbízás egyidejű csatolásával – az adózó, illetve törvényes képviselője is bejelentheti – a KR útján történt azonosítás után – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen, mely bejelentést az állandó meghatalmazottnak, megbízottnak a 2. § (1) bekezdés a)–f), h) és l) pontjaiban valamint k) pont kb) alpontjában megjelölt adóügy első elektronikus intézését megelőző 8. napig kell jóváhagynia. Az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen bejelentett meghatalmazás, megbízás az állandó meghatalmazott, megbízott jóváhagyásával válik érvényessé.

(6)23 Az állandó meghatalmazott, megbízott, illetve az adózó, vagy törvényes képviselője az (5) bekezdés szerinti bejelentés teljesítése során nyilatkozni köteles arról, hogy a bejelentett képviseleti jogosultság tartalma mely adóügyek elektronikus intézésére terjed ki.

(7)24 A bejelentés alapján az állami adóhatóság a képviselőt az adóalanyok nyilvántartásának részét képező – az Art. 179/A. § szerint közhiteles – képviseleti nyilvántartásba bejegyzi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti. Amennyiben az adózó vagy törvényes képviselője rendelkezik értesítési tárhellyel, az állami adóhatóság az értesítést kizárólag a tárhelyére küldi.

(8)25 Ha az (5) bekezdés szerinti első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következett be, azt a KR útján történt azonosítás után az állandó meghatalmazott az állami adóhatóság honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, vagy az adózó, illetve törvényes képviselője – az elektronikus irattá alakított meghatalmazás, megbízás egyidejű csatolásával – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen a bejelentéskor meglévő valamennyi jogosultságra kiterjedően jelenti be. Az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen bejelentett meghatalmazás, megbízás az állandó meghatalmazott, megbízott jóváhagyásával válik érvényessé.

(9)26 Az adózó vagy törvényes képviselője az (5) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles papír alapon vagy elektronikus úton vagy az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen bejelenteni az állami adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó állandó meghatalmazottja, megbízottja is bejelentheti. Az állami adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Amennyiben az adózó vagy törvényes képviselője rendelkezik értesítési tárhellyel, az állami adóhatóság az értesítést kizárólag a tárhelyére küldi.

4. § (1)27 Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés a)–f) és l) pontjában meghatározott adóügyek távolról történő intézéséhez olyan a SZEÜSZR. szerinti elektronikus űrlapot biztosít, amelyet a kitöltés után a rendszer részét képező titkosítási eljárást követően – az Art. 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az adózón és a képviselőn kívül csak az állami adóhatóság ismerhet meg.

(2) Az adózó vagy képviselője a 3. § (4) bekezdése szerint kezdeményezett eljárás esetén az elektronikus küldeményként továbbított kitöltött űrlapon az elektronikus dokumentum változatlanságát biztosító, a 3. § (3) bekezdésében említett fokozott biztonságú elektronikus aláírását is elhelyezheti.

(3) Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatait informatikai rendszerében tárolja. Az adózó és képviselője az állami adóhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.

(4) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b), c) és d) pontja szerinti eljárások kezdeményezéséhez az állami adóhatóság olyan űrlapot rendszeresít, amely alkalmas a kérelem benyújtása mellett a kérelem módosítására vagy visszavonására is.

(5)28 Az állami adóhatóság a KR elektronikus tárhely útján az adóhatósági igazolás kiadására, köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre irányuló kérelmet tartalmazó űrlap feldolgozásának megkezdéséről értesíti az adózót vagy a kérelmet benyújtó képviselőjét. Amennyiben a 8. § (3) bekezdése szerinti melléklet értelmezhetetlen, az állami adóhatóság erről a tényről az adózót vagy a kérelmet benyújtó képviselőjét értesíti és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel.

4/A. §29 (1) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott adóügyek távolról ftörténő intézéséhez olyan online felületet biztosít, amelyen keresztül intézett adóügyeket az adózón és a képviselőn kívül csak az állami adóhatóság ismerhet meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti eljárások esetében a KR rendszeren keresztül hozzáférhető, a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott eljárások esetében a 3. § (1a) bekezdés szerinti online felületen keresztül teljesíti az Art. 10. számú melléklete szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési és bevallási kötelezettségét.

(3) Az állami adóhatóság az online felületen megadható adatokat (a továbbiakban: online adatlap), valamint az eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatot (azonosító szám) informatikai rendszerében tárolja. Az adózó és képviselője az állami adóhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.

(4) A 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézése esetében az online adatlap útján teljesítendő bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

(5) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti eljárás során hozott határozatát, végzését és egyéb értesítéseit a KR rendszeren keresztül, a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti eljárások esetében elektronikus levélben közli az adózóval vagy a képviselőjével.

(6) A 2. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott adóügyekben az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag az adózó vagy képviselője által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti.

5. § (1)30 Ha az állami adóhatóság a KR-ből átvett elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az adózó vagy képviselője az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az adott adónem és időszak tekintetében már teljesítette adókötelezettségét, vagy az adott adóügy intézésére nem jogosult, az elektronikus űrlap adatainak feldolgozását – az önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap kivételével – visszautasítja, és erről az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt, a KR elektronikus tárhely útján tájékoztatja.

(2)31 Az elektronikus űrlapnak az adózó a jogszabályban meghatározott kötelező együttes képviselete miatt szükséges együttes jóváhagyása esetén az állami adóhatóság valamely jóváhagyás hiányáról a KR elektronikus tárhely útján az adózót értesíti és – az elektronikus űrlap feldolgozása visszautasításának terhe mellett – három munkanapos határidő tűzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.

6. § (1) A bejelentési (változás-bejelentési), bevallási, adatszolgáltatási, kötelezettség teljesítésének időpontja – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – az időbélyegzőben szereplő időpont.

(2)32 Amennyiben az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az együttes jóváhagyás határidőn belül megtörténik, az állami adóhatóság az elektronikus űrlapot a KR időbélyegzőjében foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan dolgozza fel. Eltérő esetben az elektronikus űrlap feldolgozását az állami adóhatóság elutasítja, melyről a KR elektronikus tárhely útján értesíti az adózót.

7. § (1) Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel elektronikus úton történő kezdeményezése esetén a megindított eljárás során hozott határozatát, végzését és egyéb értesítéseit elektronikus úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével.

(2) Az állami adóhatóság az adóhatósági igazolás kiadásának elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az eljárás során hozott, az érdemi döntést megelőző végzéseit, egyéb értesítéseit elektronikus úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével.

(2a)33 Az állami adóhatóság fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelem elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az eljárás során hozott határozatát, végzését, egyéb értesítéseit és felhívásait elektronikus úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével, kivéve, ha az adózó vagy a képviselője elektronikus kérelmében kifejezetten kéri, hogy az eljárás során ne elektronikus úton kerüljön sor a kapcsolattartásra.

(2b)34 Fizetési könnyítési vagy mérséklési eljárásban az Art. szabályai szerint elektronikus kérelem előterjesztésére nem kötelezett adózó vagy képviselője a fizetési könnyítés, mérséklés iránti kérelmében kérheti az elektronikus kapcsolattartást, amennyiben teljesíti a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket.

(3)35 Amennyiben az adózó vagy képviselője az állami adóhatóság által elektronikus úton kézbesített állami adóhatósági iratot annak az elektronikus tárhelyre érkezését követő ötödik munkanap huszonnégy órájáig nem töltötte le, az állami adóhatóság az iratot az elektronikus tárhelyre ismételten megküldi.

8. § (1) Ha az állami adóhatósághoz elektronikus úton benyújtandó adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján, elektronikus formában rendelkezésre nem álló mellékletet kell csatolni, az adózó vagy képviselője az elektronikus űrlap – az állami adóhatóság által képzett – érkeztető számának feltüntetésével a mellékleteket az állami adóhatóság hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervének küldi meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidő kezdő napja az elektronikus formában rendelkezésre nem álló melléklet beérkezésének a napja.

(3) Az adózó vagy képviselője az (1) bekezdéstől eltérően az állami adóhatóság által rendszeresített, csatolmány fogadására kialakított elektronikus űrlaphoz a papír alapon rendelkezésre álló dokumentumairól készített elektronikus másolatot vagy elektronikus adatállományt (e szakasz alkalmazásában: mellékletet) csatolhat, amennyiben

a) a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítéséhez, az adóhatósági igazolás kiadásához, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez ezt jogszabály előírja,

b) az állami adóhatóság az űrlap mellékleteként, illetve az eljárás során a tényállás tisztázásához kéri, vagy

c) annak csatolását az adózó szükségesnek tartja.

(4) Az elektronikusan befogadható mellékletek fájlformátumait és maximális méreteit az állami adóhatóság tájékoztatóban teszi közzé.

(5) Az állami adóhatóság az elektronikus adatállományban (mellékletben) szereplő adatok valódiságát és valóságtartalmát az eljárás bármely szakaszában vizsgálhatja.

9. § Az adóhatósági igazolás kiadásának elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az állami adóhatóság – az adózó vagy képviselője választása szerint – az eljárást lezáró döntését papír alapon vagy elektronikusan állítja ki. Az állami adóhatóság az illetőségigazolás kiadását és a papír alapon kezdeményezett adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelmet papír alapon teljesíti.

10. § A kiadott adóhatósági igazoláson az állami adóhatóság véletlenszám-generátor használatával képzett, legalább huszonnégy karakteres azonosítót helyez el, amelynek segítségével az adózó, a képviselője és az igazolás felhasználója – a KR-en történt azonosítást követően – az állami adóhatóság honlapján a kiadott igazolást megtekintheti, letöltheti a SZEÜSZR. 109–113. §-a alapján.

3.36

11–15. §

4. 37 Az EFER igénybevételével történő elektronikus fizetés

16. §38 (1)39 Az adózó vagy képviselője az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségét az EFER igénybevételével teljesítheti az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül vagy bankkártyával bonyolított fizetési művelet útján.

(2)40 Az EFER igénybevételével való házibankos vagy bankkártyával bonyolított fizetési műveletet az adózó vagy képviselője egy adónemre történő befizetésre is használhatja.

17. §41 Az EFER-en keresztül történő elektronikus fizetés során – figyelemmel az Art. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a SZEÜSZR. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

18. §42 (1) Az EFER-en keresztül történő elektronikus fizetés során az adózónak vagy képviselőjének – a 20/B. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – meg kell jelölnie azt az adónemet, illetve adónemeket, amelyre a fizetést teljesíteni kívánja.

(2) Az EFER elszámolási számlára egy összegben történő befizetésnek az egyes célszámlákra történő felosztását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) pénzforgalmi rendszere végzi.

19. §43 Az állami adó- és vámhatóság az egy összegben történő befizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, amely alkalmas a felosztási rendelkezés, illetve felosztási nyilatkozat figyelembevételével teljesített, egy összegben történő befizetésnek az adózó adószámláján adónemenként történő kimutatására.

20. §44 (1) Amennyiben az adózó az EFER igénybevételével történő házibankos befizetést választja, az állami adó- és vámhatóság megküldi a felosztási rendelkezés befogadásáról szóló igazolást az adózó elektronikus tárhelyére.

(2) Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére megadja:

a) a fizetendő összeget,

b) az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót,

c) a terhelendő fizetési számla számát,

d) a pénzforgalmi szolgáltató számára szükséges azonosító adatokat,

e) az előkészített fizetési megbízás az állami adó- és vámhatóság által meghatározott érvényességi idejét, és

f) az EFER elszámolási számla számát.

(3) A felosztási rendelkezés összeállítását követően az adózó vagy képviselője gondoskodik az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató részére megküldött fizetési megbízásban feltüntetett fizetendő adónak az EFER elszámolási számlára való átutalásáról az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankján keresztül.

(4) Több felosztási rendelkezésben szereplő végösszeg egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására vagy a fizetési kötelezettség teljesítése során részösszeg utalására nincs mód.

(5) A házibank igénybevételével történő átutalás költsége az adózót terheli.

20/A. §45 (1)46 Az Art. 38. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározottak szerinti bankkártyával bonyolított fizetési műveletet a 16. § (1) bekezdésében meghatározott személyek, illetve az adózó Art. szerinti pénzügyi képviselője is teljesíthet az állami adó- és vámhatóság előtt. Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a bankkártyával bonyolított fizetési műveletet a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti.

(2)47 Amennyiben a bankkártyával bonyolított fizetési műveletre az állami adó- és vámhatóság ügyfélszolgálati helyiségében kerül sor, az az adózó illetékességétől függetlenül a NAV elnöke által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthető. A kijelölt ügyfélszolgálatok listáját az állami adó- és vámhatóság a honlapján közzéteszi.

(3)48 A bankkártyával bonyolított fizetési művelet során a befizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik, hogy a megfizetett összeget mely adónemekre milyen összegben számolja el az állami adó- és vámhatóság, amely alapján az eljáró ügyintéző az erre szolgáló felületen rögzíti az utaláshoz szükséges adatokat. Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére átadja:

b) a tranzakció azonosítót,

c) a tranzakció időpontját,

d) a NAV EFER POS befizetések elszámolási számla számát.

20/B. §49 (1)50 Az árverési vételár vagy vételárelőleg megfizetése a bankkártyával bonyolított fizetési művelet szabályai szerint is teljesíthető. A végrehajtói letéti számlára történő befizetés bankkártyával történő teljesítése során nem kell alkalmazni a 18. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(2) Az állami adóhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés, valamint a nyilvános pályázat során (a továbbiakban együtt: árverés) az árverési vételár vagy vételárelőleg bankkártyával történő megfizetésének lehetőségét az állami adóhatóság az árverési hirdetményben a bankkártyával történő fizetés helyének feltüntetésével közli, ha az az árverés helyétől eltér. A befizetést bankkártyával teljesítő személy a befizetéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést.

20/C. §51 (1)52 A bankkártyával bonyolított fizetési művelet költségei az államot terhelik, e költségeket a Magyar Államkincstár a XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére, az Egyéb pénzügyi elszámolások elnevezésű számláról utalja át az EFER működtetőjének.

(2) Az EFER működtetője által kiállított számla és az ahhoz csatolt tételes kimutatás alapján a kifizetés teljesíthetőségét az állami adó- és vámhatóság a számlához csatolt tételes analitika alapján előzetesen igazolja.

5. Adatbiztonság

21. § Amennyiben a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az állami adóhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján, és közzététel céljából értesíti a KR üzemeltetőjét.

22. § Az állami adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint az esemény bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában tárolja, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig az arra jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

6. Tájékoztatás

23. § (1) Az állami adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelményeket, valamint tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.

(2) Az állami adóhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi.

(3) Az állami adóhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

7. Egyes adóügyek telefonon történő ügyintézése

24. § (1) Az állami adóhatóság által üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe való bejelentkezéshez az adózónak vagy képviselőjének ügyfélazonosító-számmal kell rendelkeznie, amelyet az adózó vagy képviselője a KR-en keresztül elektronikus űrlapon vagy papír alapon igényelhet az állami adóhatóságtól. Ügyfélazonosító-szám igénylése esetén az állami adóhatóság a véletlenszerűen képzett ügyfélazonosító-számról és annak alkalmazhatósági időtartamáról a kérelemnek megfelelő úton értesíti az adózót vagy képviselőjét.

(2) Az ügyfélazonosító-szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az adózó vagy képviselője haladéktalanul köteles az állami adóhatósághoz a KR-en keresztül elektronikus úton, papír alapon, vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén az állami adóhatóság az adózó vagy képviselőjének azonosítását az állami adóhatóság által nyilvántartott, 25. § (1) bekezdése szerint természetes személyazonosító-, és lakcímadatok felhasználásával végzi el.

(3) Az adózó vagy képviselője a részére képzett ügyfélazonosító-szám cseréjét annak alkalmazhatósági időtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton vagy papír alapon igényelheti, ha az ügyfél azonosító száma elveszett, megsemmisült vagy jogosulatlan személy tudomására jutott. Az adózó vagy képviselője a részére képzett ügyfélazonosító-szám megszüntetését annak alkalmazhatósági időtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton vagy papír alapon az ok megjelölése nélkül kérheti az állami adóhatóságtól. Az állami adóhatóság a megszüntetett vagy lejárt alkalmazhatósági idejű ügyfélazonosító-számot az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártával törli.

(4) Amennyiben az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme az állami adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében nem teljesíthető, az ügyintéző felhívja az adózó vagy képviselője figyelmét arra, hogy a kérelem szerinti adóügy nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá, továbbá tájékoztatja a kérelem előterjesztésének módjáról.

25. § (1) Az állami adóhatóság az általa üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe az adózó vagy képviselője ügyfélazonosító-szám igénybevételével történő bejelentkezését és azonosítását követően, a beszélgetés rögzítése mellett jár el. Az állami adóhatóság az ügyfélazonosító-szám mellett az adózó vagy képviselője állami adóhatóságnál nyilvántartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét is felhasználhatja az azonosításhoz.

(2)53 A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján az állami adóhatóság

1. az adózó – állami adóhatóságnál nyilvántartott törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel, változás-bejelentéseivel kapcsolatban jár el,

2. igazolást állít ki az adóazonosító jelről,

3. rögzíti a levelezési címet,

4. közösségi adószámot képez,

5. az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentést fogadja,

6. az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá bejelentkezést rögzít,

7. javítja az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot, az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben,

8. a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja,

9. átvezetést teljesít,

10. a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelmet javítja, az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben,

11. a személyi jövedelemadó tartozás rendezését követő kiutalást teljesít az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, nyugdíjbiztosítási számlára,

12. észrevételt rögzít az adófolyószámla egészét, illetve egyes adónemeit érintően,

13. az adózó adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás iránti kérelmét rögzíti,

14. a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozatot rögzíti,

15. tájékoztatást nyújt az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,

16. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről, illetve

17. egyedi tájékoztatást ad az adózó állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról, az adózó adószámla-kivonatáról, az adózót érintő fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról, a 3. § szerinti regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról, az adózó által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pont fd), fh) és fj) alpontja az e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

27. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28–32. §54

1

A rendeletet a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 28. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

3

Az 1. § 3. pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § 4. pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § 6. pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 7. pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § 11. pontja a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § 12. pontját a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § 13. pontját a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés f) pont fl) alpontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § c) pontjával megállapított, a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § d) pontja, a 47/201. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (1) bekezdés k) pontját a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 2. § (1) bekezdés l) pontját a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 3. § (1a) bekezdését a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 3. § (1b) bekezdését a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 3. § (2) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (4) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (5) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § (6) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § (7) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. § (8) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. § (9) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. § (1) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § h) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § (5) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4/A. §-t a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

30

Az 5. § (1) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (2) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6. § (2) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (2a) bekezdését a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be.

34

A 7. § (2b) bekezdését a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be.

35

A 7. § (3) bekezdése a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 3. alcímet (11–15. §) a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 4. alcím címe a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 16. § a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

39

A 16. § (1) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 16. § (2) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § i) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 17. § a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 10. § h) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 18. § a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

43

A 19. § a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

44

A 20. § a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

45

A 20/A. §-t a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 9. §-a iktatta be.

46

A 20/A. § (1) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § i) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 20/A. § (2) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 20/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 20/B. §-t a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 9. §-a iktatta be.

50

A 20/B. § (1) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 20/C. §-t a 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet 9. §-a iktatta be.

52

A 20/C. § (1) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 25. § (2) bekezdése a 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

54

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.