• Tartalom

48/2013. (VI. 7.) VM rendelet

48/2013. (VI. 7.) VM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2015.04.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1)2 E rendelet hatálya

a)3 a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

d)4 az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az előző évről áthúzódó, illetve a tárgyévben jelentkező többletbevételre

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §5 E rendelet alkalmazásában:

1. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

2. szakmai kezelő: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. Közös szabályok

3. §6 (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok cél szerinti, időbeni és szabályos felhasználásáért, a feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő, a kezelő szerv, vagy a lebonyolító szerv a felelős.

(2) A szakmai felelős gondoskodik arról, hogy lehetőség szerint legkésőbb a tárgyév november 30-áig a kezelésében lévő előirányzaton rendelkezésre álló keretösszeg terhére a kötelezettségvállalások maradéktalanul megtörténjenek és a keretösszeg felhasználása a tárgyév december 31-éig realizálódjon.

(3) Ha az előirányzatok felhasználása során kötött támogatási szerződés vagy más szerződés több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatait érinti, a szerződés megkötéséhez a miniszter írásos jóváhagyása szükséges.

(4) A szakmai kezelő, a 35. §-ban meghatározott esetben a kezelő szerv – az éves beszámoló elkészítése és a zárszámadás keretében – szöveges értékelést készít az általa kezelt előirányzatok felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.

4. § (1) Ha az előirányzatok kezelésében lebonyolító szerv vesz részt, tevékenységéért – ha a lebonyolító szervvel kötött megállapodás így rendelkezik – külön díjazásban részesülhet. A lebonyolítási díj összege – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – nem haladhatja meg a fejezeti kezelésű előirányzatból lebonyolítási célra átadott összeg 4%-át. A lebonyolítási díj a lebonyolító szervnek a lebonyolítással kapcsolatos összes költségét fedezi, ezt meghaladóan a lebonyolító szerv további díjazásban vagy költségtérítésben nem részesülhet.

(2) A lebonyolító szervnél a lebonyolítással összefüggésben felmerült és igazolt költségek a lebonyolítás céljából átadott fejezeti kezelésű előirányzatból téríthetőek meg, utólagos elszámolás mellett.

5. §7 Az előirányzatokból költségvetési támogatás visszatérítési kötelezettséggel – a 62. §-ban meghatározott kivétellel – költségvetési szerv részére nyújtható.

6. §8 Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költségeket.

4. A költségvetési támogatás igénylése

7. § A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát;

b) a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatását;

c) a támogatással elérni kívánt cél, feladat részletes bemutatását a megvalósítás ütemezésének és felelősének megjelölésével; valamint

d) a megvalósítani kívánt feladat, elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltséget tartalmazó részletes költségtervet, részletezve a saját forrás, egyéb forrás vagy támogatás, valamint az igényelt költségvetési támogatás összegét és annak időbeli ütemezését.

8. § (1) A támogatói okirat kiadásához és a támogatási szerződés megkötéséhez – ha azok a támogatási igényhez nem kerültek benyújtásra – az Ávr. 72. §-ában meghatározottakon túl az igénylőnek be kell nyújtania

a) a gazdálkodó szervezet képviselőjének banki aláírási címpéldányát,

b) a gazdálkodó szervezet fennállását igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okiratot,

c)9 a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenység, feladat, beszerzés részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, kapcsolódását a megjelölt támogatási célhoz, szükség szerint költség-haszonelemzést és megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a megvalósításba bevonni kívánt közreműködőket, szükség esetén bemutatva azok szakmai relevanciáját,

d) ha a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet gyakorol, a tulajdonosi joggyakorló üzleti tervet elfogadó határozatát,

e) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, ha azt jogszabály előírja, valamint

f) a támogatott projekttel kapcsolatban előírt egyedi feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.

(2) Ha a benyújtott dokumentum tekintetében hiánypótlásra van szükség, a szakmai kezelő – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – legfeljebb 15 napos határidőt állapít meg azok pótlására. Ha a támogatás igénylője a hiánypótlást nem teljesíti vagy azt hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a támogatási igényt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, és erről a támogatás igénylőjét – megjelölve az elutasítás indokát – írásban értesíteni kell.

(3) A civil szervezet hatályos adatait tartalmazó igazolásokat a szakmai kezelő hivatalból beszerzi.

(4)10 Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható. Ebben az esetben a kedvezményezett a megállapított támogatásnak megfelelő költségtervet nyújt be.

5. A támogatási szerződés és a költségvetési támogatás folyósítása

9. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott ütemezés szerinti mértékben és időpontban kerül sor.

(2) A lebonyolítás céljából átadásra kerülő előirányzat összegét és folyósításának ütemezését úgy kell megállapítani, hogy az a kötelezettségvállalás pénzügyi finanszírozási igényének megfeleljen.

10. § A támogatási szerződés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél – a költségvetési támogatás költségterve, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 15 nappal írásban kezdeményezheti.

10/A. §11 Támogatási előlegként – ha jogszabály nem zárja ki – a támogatói okirat, támogatási szerződés ilyen rendelkezése esetén a támogatás 100%-a folyósítható.

6. Beszámolás, ellenőrzés

11. §12 A kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználását az egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolt költségeket más finanszírozó által nyújtott támogatás terhére nem számolja el.

12. § (1) A kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolóját a megvalósított tevékenység, feladat, beszerzés támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidejét vagy határnapját követő 30. napig postai úton nyújtja be a szakmai kezelőnek. A beszámolás határidejének vagy határnapjának módosítása írásban kérhető a támogatótól, a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott határidő leteltét vagy határnap elteltét megelőző 15. napig. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás indokait.

(2)13 A kedvezményezett köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes és eredeti dokumentációját az ellenőrzésre jogosult szervezetek felhívására bemutatni és rendelkezésre bocsátani.

(3)14 A beszámolót – annak beérkezését követő 45 napon belül – a teljesítés igazolására jogosult személy megvizsgálja és javaslatot tesz a szakmai kezelőnek annak elfogadására, elutasítására vagy – ha azt a pályázati felhívás vagy a támogatói okirat, támogatási szerződés nem zárja ki – hiánypótlására.

(4) A beszámoló elfogadása esetén a szakmai kezelő 8 napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet a rendelkezésre álló felhatalmazó levél egyidejű visszavonásáról szóló nyilatkozattal együtt. A beszámoló részbeni vagy teljes elutasítása esetén a költségvetési támogatás vagy annak meghatározott része visszafizettetéséről a szakmai kezelő gondoskodik.

(5) A beszámoló elbírálására vonatkozó határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

13. §15 A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználását a miniszter, a szakmai kezelő, a kezelő szerv, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI), Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott személy ellenőrizheti.

14. § Ha a kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter írásos döntésével a kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az érintett fejezeti kezelésű előirányzat támogatási rendszeréből.

7. A pályázati eljárásra vonatkozó szabályok

15. § Az előirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás tekintetében a 3–6. alcímet az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

16. § (1) A pályáztatási tevékenység éves pályázati terv alapján működik.

(2) Az éves pályázati tervet a szakmai kezelő készíti el és azt a miniszter hagyja jóvá. A jóváhagyott pályázati tervet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(3) A pályázati terv jóváhagyásáig pályázatot kiírni csak a miniszter egyedi engedélye alapján, civil szervezet számára szóló pályázat esetén az Ávr. 92. §-ában és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil tv.) 53. §-ában meghatározott egyeztetéseket követően lehet.

17. §16 A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelő – ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek. A pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntést a beadási határidőt követő 60 napon belül meg kell hozni.

18. § (1) A minisztert döntése meghozatalában a miniszter vagy a szakmai kezelő által kijelölt Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.

(2) A Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll. A Bizottságot elnök vezeti, akinek személyére és a Bizottság összetételére a szakmai kezelő tesz javaslatot, amelyet a miniszter hagy jóvá.

(3) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

(4) A Bizottság az üléseiről írásos emlékeztetőt készít, amit minden esetben a Bizottság elnöke és egy felkért bizottsági tag hitelesít.

19. § (1)17 A miniszter által meghozott döntésről a szakmai kezelő, – ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, a kezelő szerv, illetve a lebonyolító szerv, – a pályázót a pályázat befogadásáról az arra vonatkozó döntéstől számított 15 napon belül a miniszter által vezetett minisztérium honlapján a benyújtott pályázatokról készített lista közzétételével tájékoztatja. A közzétett lista tartalmazza a befogadott és be nem fogadott pályázatokat.

(2) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül készíti el, majd azt a szakmai kezelő 5 napon belül a miniszter elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére előírt határidőtől a szakmai kezelő – indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott módon – eltérhet.

(3) Ha a pályázat jellege lehetővé teszi, a Bizottság üléseiről készített írásos emlékeztetőben a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

(4) Ha az Ávr. 74. § (1) bekezdése szerinti felszabaduló támogatási keretösszeg nem fedi le teljes egészében a forráshiány miatt elutasított sorban következő pályázat számára döntéssel megítélt támogatás összegét, a pályázó elfogadó nyilatkozata alapján a döntéshez képest az alacsonyabb összegű támogatásra vonatkozóan is köthető támogatási szerződés.

20. § (1)18 A beszámoló vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a támogatási összeg 2%-áig terjedő, egy összegű késedelmi kötbér köthető ki.

(2) A beszámoló 60 napon túli késedelmes benyújtása a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

(3) A kötbérfizetési kötelezettség részletes feltételeit a támogatói okiratban, támogatási szerződésben kell meghatározni.

8. Egyedi döntés alapján nyújtott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

21. §19 Közalapítvány, köztestület, szakmaközi szervezet, civil szervezet, érdekképviseleti szerv, helyi önkormányzat vagy gazdasági társaság szakmai feladataihoz kapcsolódóan egyedi döntés alapján nyújtott költségvetési támogatásra a 3–6. alcímet a 22. §-ban meghatározott kiegészítéssel kell alkalmazni.

22. §20 A támogatási kérelem hiányosságainak pótlására, annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül legalább 3, de legfeljebb 8 munkanapos határidőt kell megállapítani.

III. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

9.21

23. §

10.22

24. §

11.23

25. §

12.24

26. §

12/a. 25 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20/01/21/00)

26/A. § (1) Az előirányzat a Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztésére használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az Állami Ménesgazdaság.

(2) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, előirányzat-átcsoportosítással történik.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

13. 26 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (20/01/22/00)

27. § (1) Az előirányzat felhasználásának célja a budapesti Cséry-telep kármentesítés előkészítésének finanszírozása. Az előirányzat kedvezményezettje a települési önkormányzat lehet.

(2) Az előirányzatból egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő kifizetéssel valósul meg.

(4) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

14. Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás (20/02/08/00)

28. §27 Az előirányzatból a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor.

15. Természetvédelmi kártalanítás (20/02/09/00)

29. §28 (1) Az előirányzatból

a) a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek,

b) a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló törvény és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti területvásárlásokat, kisajátításokat és kártalanítási igényeket, a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő adminisztratív, valamint a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek

finanszírozhatók.

(2)29 Az előirányzat kedvezményezettjei a megyei kormányhivatalok és a nemzeti park igazgatóságok.

(3) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik.

(4) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

16. Természetvédelmi pályázatok támogatása (20/02/10/00)

30. § (1)30 Az előirányzat a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja.

(2) Az előirányzatból támogatható költségvetési szerv, környezet-, illetve természetvédő civil szervezet, közalapítvány vagy gazdasági társaság.

(3)31 Az előirányzat felhasználása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv részére közvetlen kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történik.

(4)32 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)33 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

17. Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (20/02/11/00)

31. § (1)34 Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és hasznosításának ellátásához szükséges támogatás.

(2)35 Az előirányzat felhasználása az OKTF-fel kötött megállapodás alapján, előirányzat-átcsoportosítással történik.

(3)36 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)37 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

18.38

32. §

19. Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában (20/02/14/00)

33. § (1) Az előirányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott, aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak támogatását biztosítja. Támogatás kizárólag szakmai programok megvalósításához biztosítható. Beruházási célú támogatás az előirányzatból indokolt esetben nyújtható.

(2)39 Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3)40 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)41 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

20. Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (20/02/16/00)

34. § (1) Az előirányzat célja a közhasznú civil szervezetek támogatása a közterületen elhagyott hulladékok felszámolásában, a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításában.

(2)42 Az előirányzat felhasználása közvetlenül a kedvezményezett szervezet részére történő kifizetéssel valósul meg.

21. 43 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése (20/02/19/00)

35. § (1) Az előirányzat célja a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján, az Európai Bizottság által a derogációs kérelemben jóváhagyott – intelligens hálózat mintaprojekt (Brüsszel, 2012.11.30. C(2012)8675 final), valamint az összekötő gázvezeték (Brüsszel, 2010.10.13. C(2010)6980 final) – beruházások támogatásának kifizetése.

(2)44 A támogatás kifizetéséről a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján az OKTF határozattal dönt.

(3) Az előirányzat kezelő szerve az OKTF. Az OKTF ellátja az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, az utalványozást, valamint végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat.

(4) Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számlákat az OKTF kezeli.

22. Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (20/02/21/00)

36. § (1) Az előirányzatból a környezeti levegő minőségének fenntartásához és javításához, illetve az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzéséhez nyújtható költségvetési támogatás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások közül a használt autóbuszok részecskeszűrővel történő utólagos felszereléséhez nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, amelynek felhasználására a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 315., 2007.12.03., 1. o.), valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak az irányadóak.

(3) Az előirányzatból költségvetési szerv, kutatóintézet, gazdasági társaság és civil szervezet részére adható támogatás.

(4)45 Az előirányzat felhasználása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv részére közvetlen kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történik.

(5)46 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)47 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

23. Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (20/02/22/00)

37. §48 (1) Az előirányzat a hulladékról szóló törvény végrehajtási kormányrendeletében, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításról szóló törvény végrehajtási kormányrendeletében meghatározott célokra fordítható.

(2) Az előirányzatból

a)49 a feladatok végrehajtásában közreműködő költségvetési szerv,

b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatti szükségellátás előfinanszírozására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vagy annak területi szerve,

d) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató,

e) települési önkormányzat,

f)50 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás

g)51 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet,

h)52 a katasztrófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet

részesülhet.

(3)53 Az előirányzat felhasználása

a) költségvetési szerv részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, megállapodás alapján,

b) nem költségvetési szerv részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, valamint

c) kártalanítás esetén a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja alapján

történik.

(4)54 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)55 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

(6)56 Az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető – a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő – működési és fejlesztési költség felmerülése esetén a miniszter az előirányzat terhére az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató részére költségvetési támogatást biztosíthat.

37/A. §57

24. Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (20/02/30/00)

38. § (1) Az előirányzat szolgál a környezetvédelmi célú, elsősorban klímavédelmi, természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási és meteorológiai feladatok ellátásához szükséges fejlesztések forrásául.

(2) Az előirányzaton szereplő PHARE Visszaforgó Hitelalap maradványából kerülnek finanszírozásra az előirányzat terhére 2010. évben meghirdetésre került – a „Védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása”, a „Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak előkészítése”, valamint az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” című – pályázatok. Az előirányzat kedvezményezettjei civil szervezetek és önkormányzatok.

(3)58 Az előirányzat rendelkezésre bocsátása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, közvetlen kifizetéssel történik.

25. Egyéb szervezetek feladatai (20/02/35/00)

39. §59 (1) Az előirányzat helyi önkormányzat, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság részére nyújtandó támogatások átadását szolgálja a 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék előirányzatból történő átcsoportosítást követően.

(2) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

26. Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (20/02/39/00)

40. § (1) Az előirányzat biztosítja a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (a továbbiakban: KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat terhére vállalt kötelezettségek finanszírozását.

(2)60 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az előirányzat bevétele biztosítja a pályázatok ellenőrzését végző kincstár részére fizetendő megbízási díj forrását, a KAC pályázatokkal kapcsolatos irattározási feladatok finanszírozását, valamint a korábban támogatásban részesített pályázatok záró-, illetve utóellenőrzési feladataival kapcsolatban felmerülő költségeket is.

(3) Az előirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok és önkormányzatok.

(4)61 Az előirányzat rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel történik.

27.62

41. §

28. FAO intézmények finanszírozása (20/03/01/00)

42. § (1)63 Az előirányzatból az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala és a Közös Szolgáltató Központ felállítására vonatkozó megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása, a FAO ösztöndíjas program megvalósítása, valamint a budapesti FAO irodák bővítése támogatható. Projektfinanszírozás keretében a kapacitásfejlesztést, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, az állategészségügyet, a halászatot és akvakultúrát, az erdőgazdálkodást, az organikus mezőgazdaságot, a fenntartható vidékfejlesztést, a vízgazdálkodást, valamint a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését szolgáló fejlesztések kerülnek támogatásra.

(2)64 Az előirányzat felhasználása a projektfinanszírozás esetében közvetlen módon a FAO Letéti Alapja részére történő fejezeti kifizetéssel valósul meg, a FAO ösztöndíjas program esetében a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

(3)65 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)66 Az előirányzatra befolyó bevétel átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére.

29. Agrárkutatás támogatása (20/03/02/00)

43. § (1)67 Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás elősegítése.

(2)68 Az előirányzat kedvezményezettje a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv és a végrehajtásban közreműködő gazdálkodó szervezet lehet.

(3)69 Az előirányzat rendelkezésre bocsátása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv részére közvetlen kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történik.

(4)70 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)71 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

30.72

44. §

31. Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (20/03/04/00)

45. §73 (1) Az előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.

(2)74 Az előirányzat rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, illetve a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

(3)75 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)76 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

32. Tanyafejlesztési Program (20/03/05/00)

46. § (1) Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása a következő területeken:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése,

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése,

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések,

d) a tanyagondnoki szolgálatok és tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek tevékenységének fejlesztése,

e) megyei tanyafejlesztési programok kidolgozása,

f) tanyagazdaságok fejlesztése,

g) tanyagazdaságok indító támogatása,

h) villanynélküli tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések,

i)77 tanyatavak építésének támogatása.

(2)78 Az előirányzat felhasználása lebonyolító szerveken keresztül valósul meg.

(3) Az előirányzat kedvezményezettjei:

a) a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit gazdasági társaságok,

b) a tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

c) a tanyás településeken bejegyzett és ott működő civil szervezetek, támogatásra jogosult civil szervezetek,

d) tanyai piacszövetkezetek,

e) a tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított nonprofit gazdasági társaságok,

f) fővárosi kerületi önkormányzatok,

g) a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai,

h)79 egyházi jogi személyek,

i) a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,

j) mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó,

k) tanyán élő természetes személy.

(4)80 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)81 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton nyújtható.

33. Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása (20/03/06/00)

47. §82 (1) Az előirányzat felhasználható

a) a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényből következő, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi feladatok támogatására:

aa) a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása,

ab) szakmai útmutatók készítése,

ac) szakmai felkészítő képzések, valamint szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, tájékoztató kiadványok és rendezvények szervezése,

ad) hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése,

ae) a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása.

b) a Pálinka Nemzeti Tanács pálinkával és törkölypálinkával, mint hungarikumokkal kapcsolatos feladatainak finanszírozására,

c) a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek fedezetére.

(2)83 Az előirányzat kedvezményezettje önkormányzat, gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy költségvetési szerv lehet. Az előirányzatból határon túli szervezetek részére is nyújtható támogatás.

(3)84 Az előirányzat rendelkezésre bocsátása – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – nem költségvetési szerv esetében közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, költségvetési szerv esetében fejezeten belüli, illetve más fejezethez történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

(4)85 Határon túli szervezet kedvezményezett esetében az előirányzat rendelkezésre bocsátása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján valósul meg, vagy az előirányzat átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

34. Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában (20/03/08/00)

48. §86 (1) Az előirányzat célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, civil tv.-ben meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú jogállású civil szervezetek szakmai feladatainak támogatása. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

35. Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (20/03/10/00)

49. § (1) Az előirányzat felhasználásának a célja a parlagfű elleni közérdekű védekezés és a kapcsolódó célprogramok finanszírozása.

(2)87 A támogatásból pályázat és egyedi kérelem alapján a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy önkormányzatok, civil szervezetek, valamint a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

(4)88 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)89 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

36. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (20/03/13/00)

50. § (1) Az előirányzat a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény és a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés kifizetéséhez,

b) a földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének kifizetéséhez,

c)90

d) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos kommunikációs feladatok költségének kifizetéséhez,

e) a megosztási eljárás földhivatali feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadásokhoz

használható fel.

(2) Az előirányzatból nem nyújtható támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő földtulajdonosnak.

(3)91 Az előirányzatból költségvetési támogatás költségvetési szerv és gazdasági társaság részére adható.

(4)92 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(5)93 Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, az államháztartáson kívüli kedvezményezett részére közvetlen kifizetéssel történik.

(6)94 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(7)95 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

37. Intézményi feladatok támogatása (20/03/15/00)

51. §96 (1) Az előirányzatból finanszírozhatóak a miniszter által vezetett minisztérium és a miniszter által felügyelt költségvetési szervek olyan többletfeladatai, amelyek elvégzését jogszabály írja elő vagy egyébként szükségszerű, de a költségvetési szerv elemi költségvetése a feladatok finanszírozására fedezetet nem, vagy nem elegendő mértékben biztosít. Az előirányzatból kerülhet finanszírozásra a MePAR rendszer KAP reformra történő felkészítésével kapcsolatos kiadások finanszírozása is az érintett költségvetési szervek felé.

(2) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

38. Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (20/03/16/00)

52. § (1) Az előirányzat célja

a)97 a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 41. §-ában és a miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között létrejött együttműködési megállapodásban,

b) a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben és a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban,

c) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében és a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

(2)98 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlenül a kedvezményezett szervezet részére – támogatási szerződés vagy megállapodás keretében történő – fejezeti kifizetéssel valósul meg.

(4)99 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

39. Állami génmegőrzési feladatok támogatása (20/03/19/00)

53. § (1)100 Az előirányzat célja a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és természetes személyek támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési szervek, illetve az egyéb kedvezményezettek részére történő fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.

(3)101 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)102 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

40. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (20/03/20/00)

54. § (1) Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 33–38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott feladatok hatósági működési és informatikai fejlesztési feladataira adható támogatás.

(2) Az előirányzat felhasználására a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a miniszter közötti együttműködési megállapodás alapján kerül sor.

(3)103 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kötött együttműködési megállapodás alapján a támogatás átadására ütemezetten kerül sor.

(4)104 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)105 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

41. Bormarketing és minőség-ellenőrzés (20/03/22/00)

55. §106 (1) Az előirányzat bevétele a 2011. november 30-a után forgalomba hozott borok után tévesen megfizetett forgalombahozatali járulék befizetésekből származik, amely összegből kerül sor:

a) a visszaigényelt összegek megtérítésére;

b) az a) pont szerint felhasznált összeg kifizetését követően fennmaradó előirányzatból a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS), illetve az Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszer (ISZBIR) fejlesztésére és működtetésére.

(2)107 Az előirányzat felhasználása

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére való átutalással,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben közvetlen kifizetéssel

történik.

(3)108 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható

42. Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai (20/03/25/00)

56. § (1) Az előirányzat felhasználásának célja a miniszter által vezetett minisztérium és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.

(2)109 A nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak kiegyenlítése közvetlen kifizetéssel történik.

43. Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása (20/03/28/00)

57. §110 Az előirányzat a miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között a GMO kártalanítás engedményezése kapcsán létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően befolyt kártérítési bevételek központi költségvetés részére történő közvetlen továbbutalására használható fel.

43/A. 111 Ágazati társaságok támogatása (20/03/30/00)

57/A. § (1) Az előirányzat terhére támogatható a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ágazati társaságok) által a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvételével, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

(2) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása az ágazati társaságokkal kötött támogatási szerződés alapján közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

43/B. 112 Falugazdász hálózat támogatása (20/03/31/00)

57/B. § (1) Az előirányzat nyújt forrást a fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdászok 2014. évi bruttó bérének, a bérekhez kapcsolódó munkáltatói járulékok és cafeteria juttatások részbeni fedezetére.

(2) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása támogatási szerződés alapján, közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

43/C. 113Állami erdőgazdasági társaságok támogatása (20/03/32/00)

57/C. § (1) Az előirányzatból az állami erdőgazdasági társaságok közjóléti fejlesztéseihez támogatás nyújtható.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságok.

(3) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása a Földművelésügyi Minisztérium igazgatása részére történő előirányzat-átcsoportosítást követően a kedvezményezettnél tőkeemeléssel valósul meg, illetve közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történhet.

(4) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

(6) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

44. Méhészeti Nemzeti Program (20/04/06/00)

58. §114 (1) Az előirányzat a 2013–2016. időszakban a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja.

(2) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016. közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendeletben nevesített kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

45. Igyál tejet program (20/04/07/00)

59. § (1) Az előirányzatból a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátásához az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet szerinti közösségi támogatás nyújtható.

(2) Az előirányzatból az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl differenciált nemzeti kiegészítő támogatás is nyújtható, amelynek mértéke az általános iskolai nevelés-oktatás keretében tanulók esetében a köznevelési intézmény székhelye szerint 20%, 50% vagy 100%-os mértékben kerül megállapításra, az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek esetében egységesen 50% lehet. Nemzeti kiegészítő támogatás a gimnáziumban, a szakközépiskolában és a szakiskolában folyó nevelési-oktatási tevékenységhez kapcsolódóan nem nyújtható.

(3) Az előirányzatból nemzeti forrásból, pályázatos rendszerben történik a program népszerűsítéséhez kapcsolódó intézkedés lebonyolítása. A program népszerűsítéséhez kapcsolódó intézkedés lebonyolítását végző civil szervezet részére közvetlenül, fejezeti kifizetéssel kerül a forrás átadásra.

(4)115 Az előirányzat – a (3) bekezdésben meghatározott feladat kivételével –pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló miniszteri rendeletben nevesített kérelmezők felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(5)116 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

46. Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása (20/04/08/00)

60. § (1) Az előirányzat a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, fejlesztését, a válságok megelőzését és kezelését segíti elő.

(2) Az előirányzat – a (3) bekezdésben meghatározott feladatok kivételével – megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(3)117 A miniszter által informatikai rendszer létrehozására és környezetvédelmi intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésére kötött vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a vállalkozó részére történő közvetlen kifizetéssel történik.

(4)118 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

47. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (20/04/09/00)

61. §119 (1) Az előirányzat az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve zoonózisok felszámolását, ellenőrzését és megfigyelését segítő programok, továbbá a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos önkéntes felügyeleti tanulmányi programok finanszírozására fordítható.

(2) Az előirányzatból kerül finanszírozásra közvetlen kifizetéssel az ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Unió által megállapított visszafizetési kötelezettség vagy közvetlen levonás teljesítése.

(3) Az előirányzat – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a NÉBIH felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

48.120

62. §

49. Iskolagyümölcs program (20/04/11/00)

63. §121 (1) Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) belpiaci intézkedése a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében. A támogatások nemzeti támogatási előirányzatának aránya legalább 31% lehet.

(2) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kérelmező zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek, társulások és termelők felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére a program és az ahhoz kapcsolódó kommunikációs és értékelési programok végrehajtására.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

(4) A kommunikációs feladatokkal, illetve az iskolagyümölcs-program értékelésével összefüggő vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére.

50. Nemzeti Diverzifikációs Program (20/04/12/00)

64. § (1) Az előirányzat a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegekre használható fel.

(2) Az előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kártérítési keresetet megnyerő ügyfél felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

51. Állattenyésztési feladatok támogatása (20/05/03/00)

65. § (1) Az előirányzat célja a hazai tenyésztésszervezési feladatok ellátása, a tenyésztői, genetikai fejlesztő munka elősegítése.

(2) A támogatások célja a bel- és külpiaci versenyképesség megőrzése, a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és tenyészérték megállapításán belül az egyes támogatott célterülethez kapcsolódó támogatható szolgáltatásokon keresztül.

(3) Az előirányzat kedvezményezettjei tenyésztő szervezetek tagjai, illetve akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltatnak.

(4)122 Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(5)123 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

52. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (20/05/04/00)

66. § (1) Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések végrehajtásában közreműködő költségvetési szervek, szakmai és gazdálkodó szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs programok, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés). Az előirányzat célja továbbá a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható.

(2) A támogatásból pályázat és egyedi döntés alapján a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a feladatok végrehajtásában közreműködő nonprofit szakmai szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek, ezen belül sertéstartók és feldolgozók részesülhetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, lebonyolító szervezeten keresztül, vagy előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

(4) Az előirányzatból – előirányzat-átcsoportosítással – finanszírozandóak a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

(5)124 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)125 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

53. Vadgazdálkodás támogatása (20/05/05/00)

67. § (1) Az előirányzat támogatási céljai:

a) az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése,

b) a fogoly repatriációs program mintaterületeinek támogatása,

c)126 a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása, fajvédelmi terveinek kidolgozása,

d) a vadgazdálkodás pályázatos rendszerében történő támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása fejezeti kifizetéssel, valamint megállapodás alapján, fejezeten belüli, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történik. Az előirányzatból költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok részére adható támogatás.

(3)127 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(4)128 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

54. Erdőfelújítás (20/05/06/03)

68. § (1)129 Az előirányzat biztosítja a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek támogatását. Az előirányzat forrást biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatásához.

(2) Az előirányzat – a (3) bekezdésben szereplő támogatások kivételével – pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül az erdőgazdálkodók felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(3) Az előirányzatból a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján forrás biztosítható a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatásához.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatások címzettjei erdőgazdálkodói nyilvántartásban és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személyek, a feladatok végrehajtását végző külső személyek, részben a miniszter, részben a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

(5)130 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)131 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

55. Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (20/05/06/04)

69. § (1)132 Az előirányzat a 2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő munkáinak támogatására szolgál. Az előirányzat forrást biztosít továbbá az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, kutatási témák és döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatásához.

(2) Az előirányzat – a (3) bekezdésben szereplő támogatások kivételével – pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(3) Az előirányzatból a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján forrás biztosítható a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatásához.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatások címzettjei erdőgazdálkodói nyilvántartásban és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személyek, a feladatok végrehajtását végző külső személyek, részben a miniszter, részben a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

(5)133 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)134 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

56.135

70. §

57. Fejlesztési típusú támogatások (20/05/07/00)

71. § (1)136 Az előirányzatból a miniszter a kincstár, mint lebonyolító szerv közreműködésével nyújt támogatást. Az előirányzatból finanszírozandóak a 2004. május 1-jét megelőző időszakban vállalt agrárberuházások forrásai.

(2)137 A támogatások lebonyolítását, folyósítását, a követelések kezelését és az analitikus nyilvántartást a kincstár, továbbá a támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését a kincstár és a NÉBIH végzi a miniszterrel kötött megbízási szerződés alapján.

(3)138 Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő kincstár részére.

(4) Az előirányzatból finanszírozandóak a lebonyolító szerv feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

(5)139 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)140 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

58. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (20/05/08/00)

72. § (1)141 Az előirányzatból kerül finanszírozásra – a Kvtv.-ben nevesített kiadásokon túl – az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási célok és csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű (de minimis) támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett célok, valamint az átmeneti támogatások.

(2) Az előirányzat felhasználása lebonyolító szerveken keresztül történik azzal a kivétellel, hogy az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók adminisztratív lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. látja el.

(3)142 A 2014. évi támogatási jogcímek az alábbiak:

1. az állattenyésztés támogatása, ezen belül

a) állatjóléti támogatások (a sertés- és a baromfi ágazatban),

b) állategészségügyi szolgáltatások támogatásaként egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése,

c) állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,

d) rendezett piaci kapcsolatok kialakítása a baromfi- és a sertés ágazatban,

e) a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatása,

2. az agrár-finanszírozás támogatása, ezen belül

a) birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,

b) éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása,

c) családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,

d) aszály és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,

e) a miniszter által megbízott pénzintézet adatszolgáltatás költsége,

f) agrár forgóeszköz hitelprogram és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás,

g) Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók,

h)143 élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram,

i)144 a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása,

j)145 birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása.

3. egyéb támogatások, úgymint

a) növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,

b) jégeső elhárítás díjtámogatása,

c) gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása,

d) mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,

e) cukorrépa-termelők támogatása,

f)146 szárított takarmány de minimis támogatása,

g)147 méhészeti járművekre igénybe vehető de minimis támogatás,

h)148 mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,

i)149 mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény alapján igénybe vehető egyéb támogatásokról szóló miniszteri rendelet, valamint miniszteri utasítás szerinti támogatások,

j)150 egyéb, év közben meghirdetett támogatási jogcímek.

k)–l)151

(4) Az előirányzat a lebonyolító szervekkel kötött együttműködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolításban résztvevő szervek részére. Az előirányzat végső kedvezményezettjei a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy önkormányzatok, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve természetes személyek.

(5)152 Az előirányzatból közvetlen kifizetéssel kerül sor az adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerült költségek és a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás jogcím jogos igényeinek rendezésére.

(6)153 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

(7)–(8)154

58/A. 155 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (20/05/09/00)

72/A. § (1) Az előirányzat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.), valamint az annak végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott célok közül

a) a halgazdálkodásra jogosultak Hhvtv.-ben meghatározott feladatainak támogatására;

b) halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatására;

c) őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítésére, riasztására;

d) védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítására, visszatelepítésére;

e) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzésére, rekonstrukciójára;

f) új ívó- és vermelőhelyek kialakítására;

g) természetes partszakaszok megőrzésére, helyreállítására;

h) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítására;

i) halászati őrzés támogatására, fejlesztésére;

j) a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatására

használható fel.

(2) Az előirányzat kedvezményezettje

a) költségvetési szerv,

b) a Hhvtv.-ben meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy,

c) halgazdálkodással kapcsolatos kutatással, oktatással, illetve szakképzéssel foglalkozó természetes személy vagy jogi személy

lehet.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.

(4) A rendelkezésre álló források felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.

(5) Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

59. Nemzeti agrár-kárenyhítés (20/05/10/00)

73. § (1) Az előirányzat a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetését teszi lehetővé.

(2) Az előirányzatból finanszírozható azon gazdálkodók kárenyhítése, akik az MVH-nak a kárenyhítési hozzájárulás összegét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti határidőre befizették, és akiknek az egész gazdaságukat tekintve a tárgyévi mezőgazdasági káresemények miatti hozamérték-csökkenése meghaladja a 30%-ot. A kártalanítás feltétele továbbá, hogy a mezőgazdasági termelő az egységes kérelem benyújtásával a kockázatközösség tagjává válik és a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmet határidőben benyújtotta az illetékes agrárkár-megállapító szervhez.

(3) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

(4)156 Az előirányzatból előirányzat-átcsoportosítással, vagy közvetlen kifizetéssel finanszírozandóak az agrár-kárenyhítési rendszerben résztvevő költségvetési szervek és köztestületek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

(5)157 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(6)158 Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

60. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (20/05/11/00)

74. § (1)159 Az előirányzat célja a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása, beruházási célú támogatás az előirányzatból nem nyújtható. Az előirányzat kedvezményezettjei nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv lehet. Támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

(2) Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázat meghirdetését követően hatósági szerződés formájában valósulhat meg.

(3)160 Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére

(4)161 Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

(5)162 Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton nyújtható.

61. 163 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20/06/00/00)

75. § (1) Az előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása.

(2) Az előirányzatból történik

a) a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése,

b) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

c) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag termesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint a NÉBIH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a károsult termelő és harmadik személynek okozott kár megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

d) a b) és c) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére, valamint

e) a c) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kár megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére.

(3) Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában az előirányzat az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekű védekezés céljára, továbbá a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő költségek fedezetére, továbbá az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére szolgál.

(4) Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában az előirányzat pénzeszköz átadás formájában kerül átutalásra a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére, amely a támogatást a kártalanításra jogosultak, az ártalmatlanítást végző ATEV és SZATEV Fehérjefeldolgozó, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai részére, azok járványügyi intézkedései során keletkezett költségeire fedezetet nyújtó forrás biztosítására utalja át.

(5) A GMO-kártalanítás vonatkozásában az előirányzat a (2) bekezdés b)–e) pontjában foglaltakon túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál az engedményezési szerződések megkötésével és a kárfedező juttatás kifizetésével, valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő megtérítésére használható fel. A felmerült költségek fedezetére átadott támogatásból származó visszafizetés az előirányzat bevételét képezi.

(6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

(7) A GMO-kártalanítás vonatkozásában az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.

(8) A GMO-kártalanítás vonatkozásában támogatási előleg indokolt esetben nyújtható.

62. Uniós programok árfolyam-különbözete (20/07/01/00)

76. § (1)164 Az előirányzat az EMGA által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-ingadozás kezelésére szolgál.

(2) Az előirányzatból kizárólag az MVH részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.

63. Egyéb EU által nem térített kiadások (20/07/02/00)

77. § (1) Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségeknek az Európai Unió által nem térített részének a Kincstári Egységes Számla felé történő rendezését szolgálja. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melyek teljesítése fejezeti kifizetés útján történik.

(2) Az előirányzatból kerül biztosításra az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon része, amely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.

64. Termőföldvédelem támogatása (20/10/02/00)

78. § (1) Az előirányzat a földvédelmi járulék befizetések kezelését szolgálja.

(2)165 A miniszter által vezetett minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára beérkező földvédelmi járulékok összege, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14/E. §-ában foglalt költségtérítési és kártalanítási összeg kivételével, havi rendszerességgel kerül továbbutalásra a kincstár részére.

65.166

79. §

66.167

80. §

66/A.168

80/A. §

67. Peres ügyek (20/13/00/00)

81. § (1) Az előirányzat célja a miniszter által vezetett minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.

(2) Az előirányzat forrást biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre.

(3) Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók.

(4) Az előirányzatból a forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres üggyel érintett költségvetési szerv részére.

68. Fejezeti általános tartalék (20/14/00/00)

82. § (1) Az előirányzat az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési fejezetbe tartozó, a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a költségvetési év során felmerülő, az évközben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik.

69.169

83. §

70.170

84. §

71. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (20/17/00/00)

85. § (1) Az előirányzaton keresztül kerül továbbításra a központi költségvetés felé az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti része.

(2) Az MVH kezdeményezésére a NAV végzi a végrehajtási eljárásokat, és a behajtott összegek nemzeti része a miniszter által vezetett minisztérium előirányzat felhasználási keretszámláján keresztül kerül továbbításra a központi költségvetés részére.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72. Hatályba léptető rendelkezések

86. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

72/A. 171 Átmeneti rendelkezések

86/A. § A „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (20/02/22/00)” előirányzatból nyújtott támogatás támogatásként tovább adható a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról szóló 23/2014. (III. 20.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő támogatás esetén is.

73. Hatályon kívül helyező rendelkezések

87. §172

1

A rendeletet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015. május 27. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 92. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (4) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 10/A. §-t a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

12

A 11. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § (2) bekezdése a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 17. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 19. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

18

A 20. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

19

A 21. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

20

A 22. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. alcímet (23. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. alcímet (24. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 11. alcímet (25. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 12. alcímet (26. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 12/a. alcímet (26/A. §) a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 62. §-a iktatta be, szövege a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. alcím (27. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

27

A 28. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

28

A 29. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

29

A 29. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 30. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 30. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 30. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 30. § (5) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

34

A 31. § (1) bekezdése a 42/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 31. § (2) bekezdése a 42/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 31. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

37

A 31. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

38

A 18. alcímet (32. §) a 42/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 33. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 33. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 33. § (4) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 34. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

43

A 21. alcím (35. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

44

A 35. § (2) bekezdése a 42/2014. (XII. 29.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 36. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 36. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 36. § (6) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

48

A 37. § a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.

49

A 37. § (2) bekezdés a) pontja a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 37. § (2) bekezdés f) pontját a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

51

A 37. § (2) bekezdés g) pontját a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 37. § (2) bekezdés h) pontját a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

53

A 37. § (3) bekezdése a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 37. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

55

A 37. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

56

A 37. § (6) bekezdését a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

57

A 37/A §-t a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § b) pontja.

58

A 38. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

59

A 39. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

60

A 40. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 40. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

62

A 27. alcímet (41. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

63

A 42. § (1) bekezdése a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

64

A 42. § (2) bekezdése a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

65

A 42. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

66

A 42. § (4) bekezdését a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 65. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 43. § (1) bekezdése a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

68

A 43. § (2) bekezdése a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

69

A 43. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 43. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 43. § (5) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be.

72

A 30. alcímet (44. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

73

A 45. § a 88/2013. (X. 2.) VM rendelet 67. §-ával megállapított szöveg.

74

A 45. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 45. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 45. § (4) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

77

A 46. § (1) bekezdés i) pontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése iktatta be.

78

A 46. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 46. § (3) bekezdés h) pontja a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

80

A 46. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 46. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 47. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

83

A 47. § (2) bekezdése a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

84

A 47. § (3) bekezdése a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

85

A 47. § (4) bekezdése a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

86

A 48. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

87

A 49. § (2) bekezdése a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 49. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

89

A 49. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

90

Az 50. § (1) bekezdés c) pontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

91

Az 50. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

92

Az 50. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

93

Az 50. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

94

Az 50. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

Az 50. § (7) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 37. § (2) bekezdése iktatta be.

96

Az 51. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

97

Az 52. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

98

Az 52. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 39. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

Az 52. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 39. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

100

Az 53. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

101

Az 53. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

102

Az 53. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

103

Az 54. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

Az 54. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

105

Az 54. § (5) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 41. § (2) bekezdése iktatta be.

106

Az 55. § a 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

107

Az 55. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

108

Az 55. § (3) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 42. § (2) bekezdése iktatta be.

109

Az 56. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

110

Az 57. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

111

A 43/A. alcímet (57/A. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 45. §-a iktatta be.

112

A 43/B. alcímet (57/B. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 46. §-a iktatta be.

113

A 43/C. almcímet (57/C. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

114

Az 58. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

115

Az 59. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 48. §-ával megállapított szöveg.

116

Az 59. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 48. §-ával megállapított szöveg.

117

A 60. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

118

A 60. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

119

A 61. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 50. §-ával megállapított szöveg.

120

A 48. alcímet (62. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

121

A 63. § a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 52. §-ával megállapított szöveg.

122

A 65. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.

123

A 65. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.

124

A 66. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

125

A 66. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

126

A 67. § (1) bekezdés c) pontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

127

A 67. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 55. §-ával megállapított szöveg.

128

A 67. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 55. §-ával megállapított szöveg.

129

A 68. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 56. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

130

A 68. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 56. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 68. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 56. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

132

A 69. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 57. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 69. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 57. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 69. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 57. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

135

Az 56. alcímet (70. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

136

A 71. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

137

A 71. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

138

A 71. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

139

A 71. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

140

A 71. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

141

A 72. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

142

A 72. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 69. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 72. § (3) bekezdés 2. pont h) alpontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (1) bekezdése iktatta be.

144

A 72. § (3) bekezdés 2. pont i) alpontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (1) bekezdése iktatta be.

145

A 72. § (3) bekezdés 2. pont j) alpontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (1) bekezdése iktatta be.

146

A 72. § (3) bekezdés 3. pont f) alpontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

147

A 72. § (3) bekezdés 3. pont g) alpontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

148

A 72. § (3) bekezdés 3. pont h) alpontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

149

A 72. § (3) bekezdés 3. pont i) alpontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A 72. § (3) bekezdés 3. pont j) alpontja a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

151

A 72. § (3) bekezdés 3. pont k)–l) alpontját a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

152

A 72. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

153

A 72. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 59. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A 72. § (7)–(8) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

155

Az 58/A. alcímet (72/A. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 60. §-a iktatta be.

156

A 73. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

157

A 73. § (5) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

158

A 73. § (6) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

159

A 74. § (1) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 62. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

160

A 74. § (3) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 62. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

161

A 74. § (4) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 62. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

162

A 74. § (5) bekezdését a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 62. § (3) bekezdése iktatta be.

163

A 61. alcím (75. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 63. §-ával megállapított szöveg.

164

A 76. § (1) bekezdése a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

165

A 78. § (2) bekezdése a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.

166

A 65. alcímet (79. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

167

A 66. alcímet (80. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

168

A 66/A. alcímet (80/A. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 67. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § d) pontja.

169

A 69. alcímet (83. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

170

A 70. alcímet (84. §) a 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

171

A 72/A. alcímet (86/A. §) a 23/2014. (III. 20.) VM rendelet 68. §-a iktatta be.

172

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére