• Tartalom

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

2021.05.24.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §1 (1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, katonai szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre terjed ki.

(2) Az utasítás alkalmazásában:

a) politikai felsővezető: a miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára és a HM honvédelmi államtitkára,

b) szakmai felsővezető: a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és a HM helyettes államtitkárai és

c) HM szerv: a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek.

2. § Ahol a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)

a)2 MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetet említ, azon a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központot (a továbbiakban: KORK),

b)3 MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetet említ, azon az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központot (a továbbiakban: MH RKKK),

c)4 MH szolgáltatásokat koordináló szervezetet említ, azon az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárt (a továbbiakban: MH BHD),

d)5 MH közép szintű vezető szervet említ, azon az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságot (a továbbiakban: MH TTP)

kell érteni.

2. 6 A KORK-ok feladatai és üzemeltetési szabályai, valamint a KORK-ok és az MH RKKK működésének forrásai

3. § (1)7 A KORK-ok feladata a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére

a) a 4. és az 5. számú KORK-ban missziós regeneráló pihentetés,

b) a 4. számú KORK-ban kondicionáló-kiképzési rendezvények,

c) katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények,

d) regeneráló pihenés,

e) hétközi és hétvégi pihenés és

f) a 7. számú KORK-ban különleges regeneráló pihenés és külön terv szerint az a)–e) pontban szereplő feladatok

biztosítása.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban együtt: MHP SZCSF) – az előzetes szervezési feladatok tekintetében a HM Tervezési és Koordinációs Főosztállyal (a továbbiakban: HM TKF) együttműködve – koordinálja. E tevékenysége során az MHP SZCSF az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatások esetén együttműködik az MHP Kiképzési Csoportfőnökséggel (a továbbiakban: MHP KIKCSF).

(3)9 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladatok koordinálása az MH BHD feladata. E tevékenysége során az MH BHD az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti szolgáltatások, valamint a HM rendelet hatálya alá nem tartozó, a KORK-ok által biztosított csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevétele esetén együttműködik az 1. számú KORK-ot üzemeltető MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezreddel (a továbbiakban: MH 64. LE.), a 2., a 4. és a 6. számú KORK-ot üzemeltető MH Anyagellátó Raktárbázissal (a továbbiakban: MH ARB). A csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényekről az MHP tájékoztatja az MH BHD-t. A KORK-okban megtartásra kerülő csoportos hétvégi rendezvények időpontjáról az MH TTP és az MH BHD tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő személyeket.

3/A. §10 (1) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendezvények beosztását a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve tartalmazza.

(2)11 A honvédelmi szervezetek a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekre vonatkozó igényeiket a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig küldik meg az MH BHD részére. A beérkezett igények alapján az MH BHD – az MHP SZCSF által meghatározott keretszámoknak megfelelően – összeállítja a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét és azt a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig megküldi a HVK SZCSF részére.

(3)12 Az MHP SZCSF az MH BHD által összeállított tervet az MHP KIKCSF-fel egyezteti, majd azt a tárgyévet megelőző év szeptember 25-ig – a HM KÁT előzetes egyetértésével – jóváhagyásra felterjeszti az MH parancsnoka részére.

(4)13 A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 31. és 32. §-aiban meghatározottakra figyelemmel a MHP SZCSF a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig megküldi a HM TKF részére a (3) bekezdés szerint jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét. A HM intézményi munkatervének jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az MH BHD tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények időpontjáról.

4. § (1)14 Az MHP üzemelteti az MH 64. LE szervezeti elemeként, annak badacsonylábdihegyi telephelyén az 1. számú KORK-ot.

(2)15 Az MH BHD szervezeti elemeként üzemelteti

a) mályi telephelyén a 3. számú KORK-ot,

b) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és

c) erdőbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.

(3)16 Az MH ARB szervezeti elemeként üzemelteti

a)17

b) csopaki telephelyén a 2. számú KORK-ot,

c) mátraházai telephelyén a 4. számú KORK-ot és

d) bánki telephelyén a 6. számú KORK-ot.

5. §18 (1) A KORK-ok

a)19 a működéséhez szükséges szabályozók, szerződések előkészítéséről, hatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről és megújításáról az MH ARB, az MH 64. log. e. és az MH BHD (a továbbiakban együtt: KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet) gondoskodik.

b) működési előirányzatait – a közüzemi és a szemétszállítási díj kivételével – a KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet elemi költségvetésében tervezi.

(2)20 A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenységének – a regeneráló pihenés, a rekreációs szolgáltatások, a kondicionáló-kiképzési rendezvény és a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény – ellátásához szükséges működési és fejlesztési kiadások fedezetét az elemi költségvetésben

a) a HM rendelet szerinti térítési díjbevételek,

b)21 az intézményi működési bevételek – ideértve a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti kiegészítő tevékenységből származó bevételeket is – és

c) a költségvetési támogatás

terhére kell megtervezni.

(3)22 A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenysége keretében teljesített terven felüli bevételek pótelőirányzatként történő jóváhagyását a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasításban meghatározottak szerint kell kezdeményezni.

3. A rekreációs és az üdültetési szolgáltatásokat biztosító honvédelmi szervezetek feladatai

6. § (1)23 Az MH RKKK feladata a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére

a) rekreációs szolgáltatások – ide nem értve a belföldi gyermekrekreációt –,

b) hétközi és hétvégi pihenés,

c) napi pihenés és intézménylátogatás,

d) a Honvéd Kemping szolgáltatásainak elő-, utó- vagy főszezonban,

e) a belföldi gyermekrekreáció főszezonban,

f) missziós regeneráló pihentetés elő- és utószezonban és

g) a különleges regeneráló pihenés szabad kapacitás terhére történő

biztosítása.

(2)24 A HM rendeletben meghatározottak szerint az MH BHD feladata

a) a külföldi csoportos csereüdülés, valamint a nemzetközi csoportos üdülés,

b) a külföldi egyéni üdülés és

c) a külföldi gyermek üdülés

szervezése.

(3)25

(4)26 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat az MHP SZCSF szakmai irányítása mellett az MH BHD koordinálja. A Honvéd Kemping igénybevételével kapcsolatos feladatokat az MH RKKK végzi.

4. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

7. § (1)27 A KORK-ok és az MH RKKK a tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig az MHP SZCSF részére megküldik a tárgyévre vonatkozó regenerálódási, rekreációs és üdültetési szolgáltatások férőhelykereteit. Az MH RKKK tájékoztatja a HVK SZCSF-et a Honvéd Kemping férőhelyeiről.

(2)28 Az (1) bekezdés szerinti férőhely-kapacitásokat az MHP SZCSF megküldi az MH BHD részére, aki azokat a tárgyév március 1-jéig létszámarányosan átadja az 1. melléklet szerinti Keretgazda Rekreációs Szervezetek (a továbbiakban: KRSZ) részére.

(3) A KRSZ-ek a (2) bekezdés szerint átadott férőhely-kereteket létszámarányosan leosztják és a tárgyév március 5-ig megküldik az illetékességi körükbe tartozó szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy részére.

(4)29 A HM rendelet 2. és 3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 14. § (1) és (2) bekezdése, 14. § (5) és (6) bekezdése, 16. § (4) bekezdése, valamint 19. §-a szerinti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyomtatványt a 2. melléklet, a HM rendelet 7. § b) pontja szerinti nyomtatványt a 3. melléklet tartalmazza.

(5)30 A Szociális Munkacsoport javaslata alapján, a honvédelmi szervezet parancsnokának, vagy vezetőjének döntését követően a honvédelmi szervezetnél kijelölt rekreációért felelős személy az igényjogosult által kitöltött, a rekreációért felelős személy által aláírt és a honvédelmi szervezet pecsétjével ellátott adatlapot a tárgyév április 5-ig megküldi a KRSZ-ek részére. Az adatlapot a KRSZ-ek a tárgyév április 15-ig továbbítják az MH BHD részére.

(6)31 A beutalót az MH RKKK, az MH BHD és az MH TTP állítja ki az igényjogosult részére.

(7)32 A HM rendelet 12. § (1) bekezdés g)–k) pontja szerinti igényjogosult által a lakhely szerint illetékes katonai igazgatási szervhez leadott adatlapokat az illetékes katonai igazgatási szerv a főidényi rekreáció vonatkozásában az MH BHD-nak, az elő- és utószezon rekreáció vonatkozásában az MH RKKK-nak, a regeneráló pihenés vonatkozásában az MH BHD-nak küldi meg.

8. § (1)33

(2)34

(3)35 Az 1. számú KORK vonatkozásában az MH 64. LE., a 2., a 4. és a 6. számú KORK vonatkozásában az MH ARB, a 3., az 5. és a 7. számú KORK vonatkozásában az MH BHD, az MH RKKK vonatkozásában az MH RKKK az év végi ünnepekhez kapcsolódóan minden évben speciális rekreációs csomagot dolgoz ki.

(4) A honvédelmi szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy által a HM rendelet 23. § (3) bekezdés d) pontja szerint vezetett nyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza.

9. §36 A kondicionáló-kiképzési rendezvény költségei az MHP kiképzésért felelős szerve által kezelt külön címrend kódon kerülnek betervezésre.

10. §37

10/A. §38 A honvédelmi szervezet a kondicionáló-kiképzési rendezvény esetén a HM rendelet 5. § (1) bekezdése, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény esetén a HM rendelet 7. §-a szerinti, férőhelyekre vonatkozó megrendelését – a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve alapján – a kondicionáló-kiképzési rendezvény, illetve a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény időpontja előtt legalább 1 hónappal, a kondicionáló-kiképzési rendezvények esetén az utasítás 2. melléklete, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények esetén az utasítás 3. melléklete szerinti nyomtatvány MH BHD-hoz történő megküldésével véglegesíti.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

12. § (1) Az utasítást a hatálybalépését követő utószezonban induló első turnustól kell alkalmazni.

(2) A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről szóló 21/2008. (HK 6.) HM utasítást az utószezonban induló első turnusig kell alkalmazni.

13. §39

1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz40

KERETGAZDA REKREÁCIÓS SZERVEZETEK

 

A

B

C

 

KRSZ száma

KRSZ megnevezése

KRSZ alá tartozó szervezetek

1.

1. KRSZ

HM Közigazgatási Államtitkár által kijelölt szervezet

Politikai felsővezetők, szakmai felsővezetők

HM szervek

Tábori Lelkészi Szolgálatok

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

2.

2. KRSZ

HM Védelemgazdasági Hivatal

HM Védelemgazdasági Hivatal

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

HM alapítású gazdasági társaságok

3.

3. KRSZ

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

KNBSZ állománya

4.

4. KRSZ

MHP SZCSF

MH Parancsnoksága

MHP Haderőnemi Szemlélőségek

MHP Főnökségek

MHP Csoportfőnökségek

MHP Parancsnoki Iroda

MHP közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek

MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási Központok

NKE HHK

NATO Erőket Integráló Elem

NATO/EU beosztásban szolgálatot teljesítő állomány

MH rendelkezési állománya

5.

5. KRSZ

MH Egészségügyi Központ

MH EK állománya

6.

6. KRSZ

MH BHD

MH BHD állománya

7.

7. KRSZ

MH HFKP

MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási Központok kivételével az MH HFKP és alárendelt szervezetek

MH LK és alárendelt szervezetek

MH RKKK

MH Geoinformációs Szolgálat

MH Altiszti Akadémia

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

MH Katonai Rendészeti Központ

MH Modernizációs Intézet

MH Ludovika Zászlóalj

2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz41

ADATLAP

Foglalási szám (A KORK, MH BHD KR vagy az MH RKKK tölti ki.)

I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel, olvashatóan töltse ki az összes rubrikát!)

(Kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!)

Igényjogosult: o Nem igényjogosult: o

Az igényjogosult

családi és utóneve:

Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):

anyja neve:

1. hivatásos katona

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

2. szerződéses katona

rendfokozata/jogviszonya:

3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona

munkahelye:

4. honvéd tisztjelölt

beosztása/munkaköre:

5. honvéd altiszt-jelölt

lakcíme:

6. honvédelmi alkalmazott

Tel., e-mail:

7. közalkalmazott

Az igényjogosult családtagjainak adatai

családi és utóneve:

Térítési kód:

8. kormánytisztviselő

anyja neve:

9. munkavállaló

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

10. gazdálkodó szervezet munkavállalója

lakcíme:

11. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja

rokonsági fok:

rf:

alakulat:

12. nyugállományú katona

családi és utóneve:

13. honvédségi nyugdíjas

anyja neve:

14. MH nemzeti gondozottja

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

15. az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú

lakcíme:

katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és

rokonsági fok:

árvaellátásra jogosult családtagja

családi és utóneve:

16. az MH/HM személyi állományába tartozásra

anyja neve:

figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

a „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilvánított elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra

lakcíme:

jogosult hozzátartozói

rokonsági fok:

17. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált,

és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,

valamint e személy özvegye

18. „Hazáért Érdemjellel” kitüntetett

családi és utóneve:

anyja neve:

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

lakcíme:

rokonsági fok:

A pihenés formája (A megfelelő sor aláhúzandó!):

családi és utóneve:

1. missziós regeneráló pihentetés

anyja neve:

2. kondicionáló-kiképzési rendezvény

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

3. regeneráló pihenés

lakcíme:

a) térítési díj ellenében

rokonsági fok:

b) térítési díj nélkül

Az igénybevételre
vonatkozó adatok

Objektum megnevezése (KORK megnevezése vagy az MH RKKK, illetve a Honvéd Kemping beírása!):

4. rekreáció

5. belföldi gyermekrekreáció

6. hétközi és hétvégi pihenés

7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi

Igénybevétel időpontja:

csoportos üdülés

Elhelyezés típusa:

8. kiképzési rendezvény

Az igénybevételre vonatkozó adatok

Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság stb.):

Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhúzandó!):

1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)

2. félpanzió (reggeli, vacsora csak az MH RKKK-ban)

3. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül

Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől):

Kelt:

20… ………………… hó … nap

Igényjogosult aláírása

II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki!)

Szervezet megnevezése:

Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:

Rekreációért felelős neve, telefonszáma:

Térítési kód*:

Pénzügyi referens aláírása

P. H.

Orvosi javaslat, megjegyzés
[A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.]:

Orvos aláírása

P. H.

 

 

 

 

Kelt:

20… ………….. hó … nap

Parancsnok/vezető aláírása**

P. H.

Rekreációért felelős aláírása

P. H.

* A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 3. melléklete szerinti kód.

** Csak különleges regeneráló pihenés illetve orvos által javasolt regeneráló pihenés igazolásakor kell aláíratni a vezetővel!

NYILATKOZAT

Az alább megjelölt honvédelmi szervezetek által a személyemet (valamint 18. évet be nem töltött gyermek esetén,
az ő személyét) érintő adatkezeléssel (adatkezelésekkel) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót (tájékoztatók) tartalmát megismertem,

□ ……………………………………………………… (küldő honvédelmi szervezet megnevezése) adatkezelési tájékoztatója

□ MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár KRI adatkezelési tájékoztatója

□ ……………………………………………………… (üdülő) adatkezelési tájékoztatója

A megtekintett tájékoztatók előtt látható négyzetet kérjük megjelölni!

Kelt: 20……………… hó … nap


Név: ……………………………………………

Aláírás: …………………………………………

érintett/igényjogosult (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője)

Név: ……………………………………………

Aláírás: …………………………………………

hozzátartozó (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője)

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó

18. életévet betöltött hozzátartozó

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó

18. életévet betöltött hozzátartozó

3. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz42

Igénylő szervezet:

 

 

Telefaxon továbbítandó!1

……………………………………

Munkaszám:2

Nyt. szám:

 

Hiv. szám:

 

 

 

 

 

Tervezett rendezvény

 

Pótigény

engedélyező aláírása


1 Az MH BHD faxszámára kell küldeni!

2 Az MH BHD tölti ki!

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

(a továbbiakban: MH BHD)

Budapest,

RENDELVÉNY

(kiképzési, rendezvényigény)

1./ A rendezvény adatai:

Azonosító száma:

A rendezvény helye (Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ megnevezése):

A rendezvény ideje:

Létszáma (fő):

Ügyintéző neve, beosztása, telefonszáma:

2./ Szállásigény (férfi/nő):

Étkezés:

 

 

2…. év …… hó…… nap ……… fő

reggeli: …… fő, ebéd: …… fő, vacsora: …… fő

2…. év …… hó…… nap ……… fő

reggeli: …… fő, ebéd: …… fő, vacsora: …… fő

2…. év …… hó…… nap ……… fő

reggeli: …… fő, ebéd: …… fő, vacsora: …… fő

2…. év …… hó…… nap ……… fő

reggeli: …… fő, ebéd: …… fő, vacsora: …… fő

3./ Igényelt kiképzés-technikai eszközök:

1.

2.

4./ Egyéb igények:

Kelt: …………………, 20………… hó …… nap

…………………………………………
megrendelő parancsnok

4. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz43

NYILVÁNTARTÓ LAP
Név:     
Anyja neve:     
Születési év, hó, nap:     
Beosztása:     
Rendfokozat:     
Állománykategória:    

Rekreációs szolgáltatások

Rekreáció helyszíne

Időpontja

Időtartama

Megjegyzés

 

 

 

Üdültetési szolgáltatások

Üdülés helyszíne

Időpontja

Időtartama

Megjegyzés

 

 

 

Regeneráló pihenés

Regeneráló pihenés helyszíne

Időpontja

Időtartama

Parancs száma1

Megjegyzés

 

 

 

_________________
1 A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti regeneráló pihenés esetében.

5. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz44

1

Az 1. § a 15/2020. (III. 25.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § b) pontja a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § c) pontja a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 7. § a) pontja és 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. alcím címe a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 1. §-ával megállapított, a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (2) bekezdésével megállapított, az 57/2002. (X. 16.) HM utasítás 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3/A. §-t a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 3. §-a iktatta be.

13

A 3/A. § (4) bekezdése a 12/2019. (II. 27.) HM utasítás 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdése az 57/2002. (X. 16.) HM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdése a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdését a 45/2016. (VIII. 12.) HM utasítás 7. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (3) bekezdés a) pontját az 57/2002. (X. 16.) HM utasítás 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 5. § a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (5) bekezdésével megállapított, az 57/2002. (X. 16.) HM utasítás 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 19/2015. (V. 11.) HM utasítás 16. §-ával megállapított, a 20/2021. (V. 19.) HM utasítás 142. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (1) bekezdése a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (3) bekezdését a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 6. § (4) bekezdése a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 12/2019. (II. 27.) HM utasítás 14. § g) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (1) bekezdése a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 4. §-ával megállapított, a 12/2019. (II. 27.) HM utasítás 14. § h) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (2) bekezdése a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 4. §-ával megállapított, a 12/2019. (II. 27.) HM utasítás 14. § i) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (4) bekezdése a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. § (5) bekezdése a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. § (6) bekezdése a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. § (7) bekezdését a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 4. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 8. § (1) bekezdését a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 8. § (2) bekezdését a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 8. § (3) bekezdése a 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 11. § (7) bekezdésével megállapított, az 57/2002. (X. 16.) HM utasítás 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 9. § a 12/2019. (II. 27.) HM utasítás 12. §-ával megállapított szöveg.

37

A 10. §-t a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 10/A. §-t a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 5. §-a iktatta be.

39

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 1. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasítás 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

41

A 2. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasítás 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

42

A 3. melléklet a 15/2016. (IV. 25.) HM utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

43

A 4. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) HM utasítás 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 5. mellékletet a 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére