• Tartalom

486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.12.25.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított rendelkezéseit – a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) A Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.”

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

(1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája)
„1.164. Körforgalmú csomópont kiépítése a 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében.”
2. A Rendelet 1. melléklete a következő 4. címmel és 4.1–4.2. ponttal egészül ki:
„4. Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
4.1. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.
4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére