• Tartalom

49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet

49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról1

2014.01.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 26–37. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 38. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1–18. §2

19. § Az NMr. 137. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Ha a megyei bizottság a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezésre tesz javaslatot, a szakszolgálat – a megyei bizottság szakvéleményének egyidejű megküldésével és a gyermekvédelmi gyám, valamint a gyámhivatal tájékoztatása mellett – értesíti az országos bizottságot, és felkéri szakvélemény elkészítésére.
(8) Ha az országos bizottság szakvéleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a központi speciális gyermekotthont kijelölni, a szakszolgálat erre irányuló javaslatot tesz a gyámhivatalnak, melyről tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot. Ha az országos bizottság szakvéleménye szerint nem indokolt, vagy férőhely hiányában nem lehetséges a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés, a szakszolgálat más, a gyermek állapotának megfelelő gondozási helyre tesz javaslatot a gyámhivatal számára, melyről értesíti a gyermekvédelmi gyámot.”

20–21. §3

22. § (1)–(2)4

(3)–(4)5

23. §6

24. § (1)7

(2) Hatályát veszti az NMr. 74. §-ában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

25–37. §8

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

38. §9

4. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása

39. § Nem lép hatályba az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

5. Záró rendelkezés

40. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. §, a 22. § (3) és (4) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

1–2. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez10

3–4. melléklet a 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelethez11

1

A rendelet a 40. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22. § (3)–(4) bekezdése a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 36. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

6

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 25–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3–4. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 36. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére