• Tartalom

494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet

494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről1

2014.01.02.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 2,4 százalékkal kell emelni a 2014. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított

a) öregségi nyugdíjat,

b) rehabilitációs járadékot,

c) özvegyi nyugdíjat,

d) szülői nyugdíjat,

e) árvaellátást,

f) baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) korhatár előtti ellátást,

j) szolgálati járandóságot,

k) átmeneti bányászjáradékot,

l) balettművészeti életjáradékot,

m) rokkantsági ellátást,

n) rehabilitációs ellátást,

o) baleseti járadékot,

p) bányászok egészségkárosodási járadékát,

q) fogyatékossági támogatást,

r) vakok személyi járadékát,

s) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

t) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot,

u) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, és

v) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást [az a)–v) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás].

(2) Ha a saját jogú ellátást 2014. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2014. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító rehabilitációs járadéknak, rokkantsági ellátásnak, rehabilitációs ellátásnak, baleseti járadéknak vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások emelésére való jogosultság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2014. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) Az emelést a 2014. január havi ellátásoknak

a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés g)–l) pontja és s)–v) pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

1

A rendeletet a 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 26. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére