• Tartalom

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól1

2015.02.18.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap – 2014 pályázati program (a továbbiakban: Civil Alap) keretében nyújtott támogatásokra (a továbbiakban: támogatás) terjed ki.

2. § (1) A Civil Alap keretében nyújtott támogatások tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) – (2) bekezdésben nem említett – rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)2 A Civil Alap keretében nyújtott támogatások tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 66. §-át, 74. § (1) bekezdését, 75. §-át, 76. § (1) bekezdését, 86. §-át és 87. § (1a) és (2) bekezdését.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. elszámolható költségek: mindazon költségek, amelyek nem tartoznak a nem támogatott költségek közé,

2.3 gazdasági tevékenység: az uniós versenyjogi értelemben vett kulturális célú támogatási jogcím alapján támogatásban részesített tevékenységek kivételével minden olyan tevékenység, amely egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, és amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,

3. kedvezményezett: támogatásban részesülő hazai és külföldi illetőségű természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek,

4.4 nem támogatott költségek: jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, valamint az előre nem tervezett költségek,

5. támogatási időszak: 2014. január 1. napja és 2014. december 31. napja közötti, a támogatói okiratban meghatározott időszak, amely alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani.

4. § (1) A támogatási igényhez be kell nyújtani

a) természetes személy igénylője esetében az általa kitöltött és aláírt 2. melléklet szerinti nyilatkozatot,

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet igénylője esetében

ba) a létesítő okiratának egyszerű másolatát és – ha működése hatósági nyilvántartásba vételhez kötött – a nyilvántartást vezető hatóság által a nyilvántartásban szereplő adataira vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítványt,

bb) képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,

bc) az általa kitöltött és aláírt 1. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(2) A támogatás igénylője a nem magyar nyelven kiállított (1) bekezdés szerinti dokumentumok magyar fordítását is csatolja a támogatási igényhez.

5. § (1) A támogatás támogatói okirattal kerül biztosításra, amelynek tartalmaznia kell:

a) a támogatott szakmai programra történő hivatkozást,

b) a költségvetési támogatás összegét,

c) a támogatási időszakot,

d) a felhasználás határidejét,

e) a fizetési feltételeket,

f)5 szükség esetén utalást az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre,

g) a beszámoló benyújtásának határidejét,

h) tájékoztatást a beszámolással, ellenőrzéssel, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésével, a költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésével, az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésével kapcsolatos kötelezettségekről és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

(2)6 Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem adható ki támogatói okirat, ha a támogatás igénylője a 4. §-ban meghatározott dokumentumokat 2014. január 20-ig a támogató részére nem nyújtotta be.

(3)7 A kedvezményezettnek nem kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerinti biztosítékot nyújtania.

(4) A támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását megelőzően egyösszegben nyújtott támogatási előleg formájában kerül sor.

6. § (1) A kedvezményezett a támogatást a támogatási időszak lejártát követő 2 hónap elteltéig, de legkésőbb 2015. február 28-ig köteles felhasználni. A támogatás akkor minősül felhasználtnak, ha a kedvezményezett részéről a kifizetés is megtörtént.

(2) A kedvezményezett a támogatást nem használhatja fel esetleges gazdasági tevékenysége körében.

7. § (1)8 Az Ávr. 92. § (1) bekezdése szerinti beszámolót 2015. április 30-ig akkor is be kell nyújtani, ha a támogatásból a köztartozások összege visszatartásra kerül.

(2)9 Az Ávr. 93. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a beszámolónak a (3)–(6) bekezdésben meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.

(3) A beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell számlaösszesítőt. A számlaösszesítő tartalmazza a felmerült költségek tekintetében a szállítók, a szolgáltatók megnevezését, a számla vagy a számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és összegét (nettó, általános forgalmi adó, illetve bruttó összeg megbontásban). A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítőt cégszerű aláírással kell ellátni és a támogató részére elszámoláskor átadni.

(4) A számlaösszesítőn túl a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok (számla, szerződés, egyéb számviteli bizonylatok) és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Az eredeti bizonylatokon a kedvezményezett köteles feltüntetni a támogatói okirat iktatószámát.

(5) A támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(6) A kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a költségek felmerülésének szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában a beszámolóhoz csatolni kell.

(7) A támogatás fel nem használt részét a támogató részére vissza kell fizetni.

(8) A támogatásból vásárolt eszközöket a kedvezményezett a beszámoló támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a támogató előzetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe vagy terhelheti meg.

7/A. §10 A kedvezményezett indokolt kérelme alapján

a) a 3. § 5. pontjában meghatározott határidő legfeljebb 2015. december 31. napjáig,

b) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidő legfeljebb 2016. február 28. napjáig,

c) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott határidő legfeljebb 2016. április 30. napjáig

meghosszabbítható.

8. §11 Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2016. június 30-án hatályát veszti.

9. §12 Ez a rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §13 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggős módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez15

NYILATKOZAT
támogatói döntés kiadásához szervezetek részére

 

Alulírott (név):

 

mint a (szervezet neve):

 

 

székhelye, címe:

 

 

nyilvántartási szám:

 

 

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság vagy hatóság:

 

 

adószám:

 

 

számlavezető pénzintézet neve:

 

 

fizetési számla száma, ahova a támogatás átutalását kéri:

 

 

kapcsolattartó neve:

 

 

kapcsolattartó telefonszáma:

 

 

kapcsolattartó elektronikus elérhetősége:

 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1.     Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek és valóságnak megfelelő hiteles adatokat tartalmazzák. Kijelentem továbbá, hogy a támogatási igénnyel azonos tárgyban az alábbi szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

 

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

 

 

 

2.     Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
3.     Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet támogatási kérelmében szereplő, valamint az azzal összefüggő adatokat a támogató a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszer részére közvetítse, valamint hogy a nyilvántartott adatokhoz a támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
4.     Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.
5.     Tudomásul veszem, hogy amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban változás következik be, úgy a tudomásra jutástól számított 8 napon belül azt írásban jelzem a támogató részére, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetem a támogató részére.
6.     Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül.
7.     Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének kezelésére.
8.     Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására
a)    

 

jogosult,

 

nem jogosult.

b)    

 

az adóterhet áthárítja

 

nem hárítja át.

9.     Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a)    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b)    a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.). 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c)    jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
d)    a harmadik országbeli állampolgár
da)    munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db)    a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e)    a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
f)    az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 5. §-ában meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.
10.    Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a)    6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 

nem áll fenn

 

fennáll a(z) ... pont alapján

b)    8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

 

nem áll fenn

 

fennáll a(z) ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez16

NYILATKOZAT
támogatói döntés kiadásához természetes személyek részére
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatomban és a jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és valódiak.
Név:    
Születési név:    
Születési hely:    
Születési idő:    
Anyja neve:    
Lakcím (postai irányítószámmal):    
Tartózkodási hely és cím (postai irányítószámmal):    
Telefonszám (hálózati vagy mobil):    
Állampolgárság:    
Magyar állampolgárság esetén
Személyazonosító igazolvány száma:    
Adóazonosító jele: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜    TAJ száma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
A fizetési számla tulajdonos neve :     
A fizetési számla tulajdonos címe:    
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve:    
Fizetési számla száma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ -⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ -⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜, ahova a támogatás átutalását kéri.
Nem magyar állampolgárság esetén
Útlevélszám:    
A fizetési számla tulajdonos neve: ......................................................................................., ahova a támogatás átutalását kéri
A fizetési számla tulajdonos címe:    
Pénzintézet neve (magyarul és az adott ország nyelvén):    
Pénzintézet címe:    
Fizetési számla száma:    
IBAN szám:    
SWIFT vagy BIC kód: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
A fizetési számla devizaneme:     
A megbízás devizaneme (pl. 1 millió forintnak megfelelő euró):     
Nyilatkozat az adófizetés helyszínéről, illetve az adószámról
Alulírott ........................................................................ (név) (lakhely) kijelentem, hogy a .............................................. után
járó adót ................................-ban fizetem meg. (az ország neve)
Kijelentem továbbá, hogy adóazonosító jellel rendelkezem/nem rendelkezem Magyarországon.17
Amennyiben Magyarországon rendelkezem adóazonosító jellel, úgy az a következő: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
1.     Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás és az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján írásban adott hozzájárulásom alapján történik. Aláírásommal a fenti adatok kezeléséhez hozzájárulok.
2.     Kijelentem, hogy a támogatási igénnyel azonos tárgyban az alábbi szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

 

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

 

 

 

3.     Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplő, valamint az azzal összefüggő adatokat a támogató a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszer részére közvetítse, valamint hogy a nyilvántartott adatokhoz a támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
4.     Tudomásul veszem, hogy amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban változás következik be, úgy a tudomásra jutástól számított 8 napon belül azt írásban jelzem a támogató részére, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetem a támogató részére.
5.     Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül.
6.     Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak a fenti kezelésére.
7.     Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a)    6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 

nem áll fenn

 

fennáll a(z) ... pont alapján

b)    8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

 

nem áll fenn

 

fennáll a(z) ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:
Aláírás
1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2016. június 30. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § 2. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 87. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § 4. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 92. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 28. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8. § a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 91. §-a szerint módosított szöveg.

14

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

15

Az 1. melléklet a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 29. §-a, 30. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 2. melléklet a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 29. §-a, 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére