• Tartalom

5/2013. (VII. 3.) HM rendelet

5/2013. (VII. 3.) HM rendelet

az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról1

2016.09.01.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni

a) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamának fegyveres erejét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 107. § (1) bekezdés c) pontja alapján megillető általános forgalmi adó alóli mentesség, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 13. § (1) bekezdés f) pontja, továbbá 53. § (1) bekezdésének a) pontja alapján megillető jövedéki adó alóli,

b) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a Békepartnerség részes államainak fegyveres erejét az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve alapján, a fegyveres erő és polgári állomány szolgálati járműveiben, légijárműveiben és hajóiban felhasznált üzemanyag-, olaj- és kenőanyag-ellátás tekintetében, a Jöt. 47/B. § szerint megillető jövedéki adó alóli, valamint az Áfatv. 107. § (5) bekezdése alapján megillető általános forgalmi adó alóli,

c) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erőt vagy annak katonai vagy polgári állományának tagjait törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli,

d) az Amerikai Egyesült Államok Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó fegyveres ereje tagjait és azok hozzátartozóit az 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás 5.2. cikke alapján megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli,

e) az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezetet a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hivatalos céljára történő termékbeszerzés vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli,

az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott mentességi státusz fennálltának igazolására irányuló eljárásokban.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai, valamint a Békepartnerség részes államai fegyveres erőinek a Jöt. 13. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Honvédség által saját készletéből kiszolgált üzemanyagok és kenőanyagok adómentes kitárolásához kapcsolódó igazolási eljárásra.

2. § Az adómentességi igazolás kiállítására – a jogosult e rendeletben meghatározott kérelme alapján – a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezet vezetője jogosult.

3. § (1) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetben a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, és a Küfetv. 4. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vett külföldi fegyveres erő Küfetv. 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezetője,

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az adómentességre jogosult személy,

c) az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a parancsnokság vagy nemzetközi katonai szervezet vezetője

jogosult benyújtani.

(2) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelem mintáját

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt esetek tekintetében az 1. melléklet,

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt eset tekintetében a 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A kérelemhez – annak benyújtásakor – csatolni kell

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti külföldi fegyveres erő esetében

aa) a Küfetv. 5. § (3) bekezdése szerinti igazolást és

ab) a kérelmet benyújtó vezető Küfetv. 5. § (1) bekezdés szerinti igazolványát,

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben

ba) a fegyveres erő tagja tekintetében a Küfetv. 5. § (1) bekezdés szerinti igazolványt,

bb) a hozzátartozó tekintetében a Küfetv. 5. § (6) bekezdése szerinti kivonatot,

c) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben

ca) a Küfetv. 5. § (4) bekezdése szerinti igazolást és

cb) a kérelmet benyújtó vezető Küfetv. 5. § (1) bekezdés szerinti igazolványát.

(4) A kérelmet az arra jogosult az adómentességi igazolás kiállítására jogosult szervezet hivatali helyiségében, a szervezet által meghatározott ügyfélfogadási időben és helyen

a) személyesen,

b) meghatalmazott képviselője útján,

c) a Magyar Honvédség futárszolgálatán keresztül, vagy

d) a küldő állam magyarországi diplomáciai képviselete útján

nyújthatja be.

(5)2 Az Észak-atlanti Szerződés és a Békepartnerség részes államainak Magyarországon szolgálati céllal három hónapot meg nem haladó ideig tartózkodó fegyveres erői és a nemzetközi katonai parancsokság hivatali beszerzéseire vonatkozó adómentességi igazolás kiállításához a Küfetv. 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 1. mellékletben szereplő kérelmet kell katonadiplomáciai úton benyújtani.

4. §3 A 2. §-ban meghatározott szervezet vezetője az adómentességi igazolást – az adómentességre való jogosultság fennálltának megállapítása esetén – az 1. vagy a 2. melléklet szerinti kérelem alapján az állami adóhatóság által e célra rendszeresített formanyomtatványon állítja ki, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2013. (VII. 3.) HM rendelethez4

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők és nemzetközi katonai parancsnokságok részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for foreign armed forces and international military headquarters –

A

B

Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás száma/Serial No. of International Military Residence Certificate

 

Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság teljes megnevezése
full name of the armed force/international military headquarters

Megnevezése/Unit’s full name:

Székhelye, elhelyezési címe/Accommodation address:

Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság által meghatározott számlázási név
Invoiced organization of the armed force/international military headquarters

Megnevezése/Invoiced Organization’s full name:

Székhelye/Accommodation address:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje/célja
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose1

From ......................................................... év/year
....................................... hó/month ........................... naptól/day
until ............................. év/year ................................. hó/
month .................................................. napig/day
for VAT exemption □ ÁFA mentesség
for excise tax refund □ jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund □ ÁFA mentesség és jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue
        ..................................................................
az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request
1 Jelölje X-szel az igényelt mentességi célt!/Please sign the requested purpose with an X .....................................................

2. melléklet az 5/2013. (VII. 3.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők állománya és jogosult hozzátartozóik részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for members of foreign armed forces and their eligible dependants –

Nemzetközi tartózkodási igazolvány száma/
Serial No. of International Military Residence Card

 

A jogosult személy/
Eligible person

Családi neve/family name:
Keresztneve/first name:
Rendfokozat/rank:
Állampolgárság/nationality:
Telefon/fax; phone/fax:

Állandó címe/permanent address (country, town, street, postalcode):

Elhelyezési hely levelezési címe/accommodation correspondence:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje és célja/
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose2

From ……………………………..év/year
…………………. hó/month …………………. naptól/day
until ………………év/year ………………………. hó/
month ……………………. napig/day
for VAT exemption □ ÁFA mentesség
for excise tax refund □ jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund □ ÁFA mentesség és jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue

 

 

 

az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request
___________________________
2 Please sign X for the requested purpose/jelölje X-szel az igényelt mentességet
1

A rendeletet a 16/2020. (XI. 6.) HM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2020. november 7. napjával.

2

A 3. § (5) bekezdését a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. melléklet a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére