• Tartalom

5/2013. (II. 20.) NGM rendelet

5/2013. (II. 20.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2013.12.20.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)2 a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában szakmai kezelő az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § Az előirányzatok cél szerinti, időbeni és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő, a kötelezettségvállaló, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv a felelős.

4. § Az előirányzatokból költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható.

5. § Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költséget.

6. § (1) Ha a 23. §, a 34. § és 44. § szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, arra csekély összegű támogatás nyújtható a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban.

(2) A bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

4. A kezelő szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok

7. § (1) A kezelő szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott előirányzatok tekintetében felel

a) az elkülönített – lebonyolító szerv esetében az elkülönített lebonyolítási – számla kezeléséért, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok körében az előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalásért, a szakmai teljesítés igazolásáért és az utalványozásért, a pénzügyi lebonyolítás körében a pénzügyi ellenjegyzésért és az érvényesítésért, a pénzügyi, számviteli elszámolásért és a miniszterrel a feladat ellátására kötött szerződésben foglaltak teljesítéséért,

b) a dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,

c) a kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv feladatkörébe tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért,

d) a kezelő szerv az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szabályzatának e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belüli elkészítéséért.

(2)3 A kezelő szerv és a lebonyolító szerv – az olyan előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások kivételével, amelyeknek a kezelő szerve vagy a lebonyolító szerve e rendelet alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – a szakmai kezelőt 5 munkanapon belül tájékoztatja

a) a költségvetési támogatás igénylője és kedvezményezettje által a pályázatok és az egyedi támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos eljárással,

b) a támogatási igények befogadásával,

c) a támogatási döntés meghozatalával,

d) a támogatói okiratok kiadásával és a támogatási szerződések megkötésével,

e) a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével

összefüggésben tett intézkedésekről és döntésekről, továbbá az ezekkel összefüggő kifogások kivizsgálásával kapcsolatban.

5. A költségvetési támogatások pályázati úton történő elosztási módja

8. § (1) A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelő – ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.

(2) A miniszter a szakmai kezelő javaslatáról annak felterjesztésétől számított 10 munkanapon belül dönt.

9. § A miniszter által meghozott támogatói döntést a szakmai kezelő, ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.

6. A költségvetési támogatások rendelkezésre bocsátásának módja

10. § Költségvetési támogatás pénzügyi teljesítésére kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlára történő átutalással, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetében előirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással kerülhet sor.

11. § Ha e rendelet vagy a támogatási szerződés költségvetési támogatás visszafizetésének céljától eltérő biztosíték kikötéséről nem rendelkezik, – támogatási előleg nyújtása, előfinanszírozás, valamint több részletben történő utófinanszírozás esetén – a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozatát csatolni kell.

7. A támogatási szerződés módosítása

12. § A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridők lejártának időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése

13. § (1) A kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó írásbeli beszámolóját a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban megállapított határidőn belül küldi meg a támogatónak. A beszámoló szakmai és pénzügyi részből áll.

(2) A beszámoló szakmai része tartalmazza a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és időpontját a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló elkészítésére meghatározott feltételek szerint.

(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati kiírás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat másként nem rendelkezik – a következőket tartalmazza:

a) az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának nevét, címét, adószámát, a számla kiállításának idejét és teljesítési időpontját, a szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó számlaértéket és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítőt;

b) a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan cégszerűen aláírt olyan összesítőt, amely tartalmazza

ba) a feladat ellátásban részt vevő személyek nevét,

bb) az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-előleg mértékét, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az éves jövedelemre vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek;

c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, számviteli bizonylat kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerződés iktatószámát és a támogatási szerződés alapján fizetett összeget, a kontírozást, a könyvelő aláírását és a könyvelés dátumát;

d) a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolt alábbi mellékleteket:

da) – szolgáltatás esetében – a megrendelőt, a szerződést vagy a teljesítésigazolást;

db) – hirdetés, műsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, műsorfüzetet;

dc) – rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevők listájával;

dd) – étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és a felhasználás eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;

e) a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok, így különösen a banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum kedvezményezett által hitelesített másolatait;

f) azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatároz.

(4) A fel nem használt összeget – előfinanszírozás és költségvetési támogatási előleg esetén – a kedvezményezett a végső elszámolás benyújtását és elfogadását követően a támogatási szerződés számára történő hivatkozással, a támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja vissza.

14. § (1) A támogatott program, projekt lezárása a költségvetési támogatás teljes összegének elszámolásáról készített beszámoló alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak elfogadásával történik.

(2) A beszámoló értékelését a támogató az annak beérkezésétől számított 60 napon belül elvégzi és ennek eredményéről a kedvezményezettet értesíti.

(3) A beszámoló értékelése során – szükség esetén – hiánypótlás rendelhető el. A beszámoló megtételére megállapított határidőbe a hiánypótlásra előírt határidő nem számít bele.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése

15. § A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a beszámoló követelményeire is figyelemmel – dokumentálni és azt az ellenőrzéskor bemutatni.

16. § (1) A költségvetési támogatás helyszíni ellenőrzése során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.

(2) A helyszíni ellenőrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekről jegyzőkönyv készül.

III. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

10. Magyar találmányok külföldi bejelentése (25/02/04)

17. § (1) Az előirányzat természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, nonprofit szervezetek, kutatóintézetek, nevelési-oktatási intézmények

a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújításának költségeinek biztosítására, valamint

b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására

szolgáló kiadások költségeinek fedezésére szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása az Ávr. 36 § (4) bekezdése alapján történik.

11. Kárrendezési célelőirányzat (25/02/05)

18. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt

a) a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségekre,

b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre,

c) az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azoknak a személyeknek a kártérítési igényének megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,

d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítésére.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogosult javára történő kifizetéssel történik.

(3) Az előirányzat kezelő szerve a kincstár.

12. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez (25/02/07)

19. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működéséhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szerv költségvetési támogatásban részesül.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kamarával kötött támogatási szerződéssel, elő-vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

13. ÁKK Zrt. osztalék befizetés (25/02/10)

20. § (1) Az előirányzat az Államadósság Kezelő Központ Zrt. éves eredménye utáni osztalék befogadására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, államháztartáson belüli jogi és nem jogi személy részére történik.

14. Közigazgatási fejlesztési feladatok (25/02/16)

21. § (1) Az előirányzat az Országos Statisztikai Rendszer működtetésére, az ezzel összefüggő adatszolgáltatási feladatok finanszírozására, a jogszabály- és döntési előkészítési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási, területfejlesztési feladatok ellátására biztosít fedezetet.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel, utófinanszírozással,

b) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján

történik.

(3) Előleg folyósítása nem lehetséges.

(4) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

15. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése (25/02/33)

22. § (1) Az előirányzat az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ működtetési költségei biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetével kötött szerződés alapján történik.

16. Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat (25/02/51)

23. § (1)4 Az előirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatásához, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához, a magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatásához, kereskedelemfejlesztési pályázatok finanszírozásához, lebonyolításához, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) pályázati úton, természetes személlyel, egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal, civil szervezettel, köztestülettel, szövetkezettel kötött támogatási szerződés alapján, utófinanszírozással,

b) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával, egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal, köztestülettel kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással,

c) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött szerződés alapján,

d) költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással

történik.

(3) Előleg folyósítása nem lehetséges.

(4) Előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

(6)5 A 2012. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatására felhasználható, 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány lebonyolító szerve a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, amely e tevékenységét a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) bevonásával végzi.

(7)6 Az előirányzaton rendelkezésre álló 2013. évi eredeti előirányzat terhére kiírandó 2013. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok lebonyolító szerve a MAG Zrt.

17. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat (25/03/08)

24. § (1) A magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban az előirányzat biztosítja a befektetések ösztönzésének és a kereskedelem szakmai tevékenységének, programjainak a megvalósítását.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése alapján történik.

18. Állami támogatású bérlakás program (25/04/03)

25. § (1) Az előirányzat a települési önkormányzati és vállalkozói bérlakás-program támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) pályázati úton, egyházzal és helyi önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján, utófinanszírozással,

b) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel, utófinanszírozással

történik.

(3) Előleg folyósítása nem lehetséges.

(4) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

(5) Az előirányzat kezelő szerve az ÉMI Nonprofit Kft.

19. Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása (25/06/04)

26. § (1) Az előirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodásról szóló 2010. évi CLXVI. törvény végrehajtása kapcsán az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EITI) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az EITI épületei bérleti díjának, valamint az alkalmazottak munkabérének finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel az EITI részére, illetve a feladat ellátásával megbízott költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással történik.

20. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (25/14/01/01)

27. § (1) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerinti mértékű díj és a békéltető testületek működési költségei fedezetéül szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) és területi kamarákkal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

21. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (25/14/01/02)

28. § (1) Az előirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindítása költségeinek fedezésére, valamint oktatási és tájékoztatási célokat szolgál.

(2) Az előirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton támogatásban részesülhetnek. A pályázatban a Fgytv. 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek vehetnek részt.

(3) Az előirányzat felhasználására a miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság tesz döntési javaslatot a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül.

(4) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter és a pénz- tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy–egy – az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselője.

(5) Az előirányzat felhasználása pályázati úton, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján, előfinanszírozással történik.

(6) Előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(7) Előleg folyósítása nem lehetséges.

(8) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

(9) Az előirányzat kezelő szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal.

22. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése (25/14/01/04)

29. § (1) Az előirányzat a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek előző éveket érintő visszafizetési kötelezettségeiből származó bevételek beszedésére szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, államháztartáson belüli jogi és nem jogi személy részére történik.

23. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok (25/14/05)

30. § (1) Az előirányzat támogatást biztosít a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT), valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) alap- és nemzetközi feladatai ellátásához.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az MSZT-tel és a NAT-tal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

24. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján (25/30/01)

31. § (1) Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál a különleges jogrend esetén az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

(2) A különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – nyújtható támogatás.

(3) Az előirányzat felhasználása

a) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással,

b) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján

történik.

(4) Előleg folyósítása lehetséges.

(5) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

25. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok (25/30/02)

32. § (1) Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása nemzetközi szervezetek részére közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Ha új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, annak kifizetését ennek az előirányzatnak a terhére kell teljesíteni.

26. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok (25/30/03)

33. § (1) Az előirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az érintett szervezetek felkészítésének, a miniszter által vezetett minisztérium főügyeletének, a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésének finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb szintű működési állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással,

b) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján

történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

27. Nemzetgazdasági programok (25/30/09)

34. § (1) Az előirányzat

a) a külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátására,

b) a Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztésére,

c) a Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítására,

d) a védelmi és biztonsági ipar versenyképességének támogatására,

e)7 a turizmusfejlesztési feladatok megvalósítására,

f) a Virágos Magyarországért díjat elnyert helyi önkormányzat támogatására,

g) a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátására,

h) a K+F és Innováció programok és feladatok támogatására,

i) az Innovációs Nagydíj nyerteseinek, illetve a rendezvény lebonyolításának a költségeihez való hozzájárulásra, azaz a Magyar Innovációs Szövetség (a továbbiakban: MISZ) támogatására,

j) a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására,

k)8 azon gazdálkodó szervezetek támogatása vagy részükre pénzbeli hozzájárulás (tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék) biztosítására, amelyek esetében az állami tulajdonosi részesedés tekintetében a gazdaságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat,

l)9 vállalkozások versenyképességének elősegítésére,

m)10 fuvarozók versenyképességét biztosító e-útdíj hitelprogram megvalósításának lebonyolítására,

n)11 pénztárgépgyártás elősegítésére,

o)12 Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet piacfelügyeleti eljárásával kapcsolatos feladatok ellátására

használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása

a)13 pályázati úton, természetes személlyel, gazdálkodó szervezettel, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, helyi önkormányzattal, köztestülettel kötött támogatási szerződés alapján, elő- és utófinanszírozással,

b)14 egyedi döntés alapján a MISZ-szel, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-vel, az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben helyi önkormányzattal, az (1) bekezdés k) pontja szerinti esetben gazdálkodó szervezettel kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással,

c)15 támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján gazdálkodó szervezettel, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel, határon túli szervezettel, helyi önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján, elő- vagy utófinanszírozással,

d)16 közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdálkodó szervezettel kötött szerződés alapján,

e) pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel az (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó szervezet részére

történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg, illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is megbízható.

(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

28. Szervezetátalakítási alap (25/30/10)

35. § (1) Az előirányzat a közfeladat-ellátás módszereit, működését érintő jelentős átszervezésre, átalakításra, átalakulásra, illetve intézmények megszüntetésére szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) támogatási kérelemre, a Kormány vagy a miniszter egyedi döntése alapján költségvetési támogatás nyújtásával,

b) az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter által önállóan vagy közösen alapított alapítvánnyal, közalapítvánnyal, államháztartáson kívüli személlyel közösen alapított alapítvánnyal, közalapítvánnyal, az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel,

c) elő- vagy utófinanszírozás útján, illetve költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással

történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

29. ClusterCOOP program támogatása (25/30/11)

36. § (1) Az előirányzat az EU Közép-Európai Program (CEP) keretében 2010. decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP pályázat 7 ország 10 partner szervezetének közös, 2011. április 1-jén indult – az innovatív kis- és középvállalkozások klasztereken keresztüli nemzetközi együttműködésének fejlesztését elősegítő – projektjéhez kapcsolódik. Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a miniszter által vezetett minisztérium, mint Vezető Partner ClusterCOOP Programban való részvételéhez szükséges, illetve kötelezően előírt feladatainak kiadásai.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval kötött szerződések alapján történik.

30. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése (25/30/12)

37. § (1)17 Az előirányzat a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) üzemeltetésére, működtetésére, a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program megvalósítására, főtevékenységéhez kapcsolódó szakmai programjainak végrehajtására, működésével összefüggő pénzbeli hozzájárulás, így különösen tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék megfizetésére biztosít támogatást.

(2) Az előirányzat felhasználására

a) pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén a KRÜH Zrt. részére történő közvetlen kifizetéssel,

b) egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a KRÜH Zrt.-vel kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással

kerül sor.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

31. MKIK támogatása (25/35/00)

38. § (1) Az előirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az MKIK-val kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

32. Ipartestületek Országos Szövetség (25/36/00)

39. § (1) Az előirányzat az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése alapján történik.

33. Kereskedőház (25/37/00)

40. § (1) Az előirányzat a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (a továbbiakban: Kereskedőház), a viszonylati kereskedőházak működésére, a működésükkel összefüggő pénzbeli hozzájárulás, így különösen tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék megfizetésére, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására biztosít támogatást.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel a Kereskedőház és viszonylati kereskedőházak részére,

b) egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kereskedőházzal és a viszonylati kereskedőházakkal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással,

c) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel, határon túli szervezetettel kötött támogatási szerződés alapján, elő- vagy utófinanszírozással,

d) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött szerződés alapján

történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

34. Keleti kapcsolatok bővítése (25/38/00)

41. § (1) Az előirányzat a magyar külgazdasági stratégiában, a földrajzi diverzifikáció során kiemelt szerepet betöltő gyorsan növekvő keleti államokkal, így különösen Kínával, Oroszországgal, a Független Államok Közösségével, Indiával, az Öböl-államokkal, Koreával megvalósuló gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez, valamint az ilyen tevékenységet folytató, részben vagy egészben állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő pénzbeli hozzájáruláshoz, így különösen tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék kifizetéséhez biztosít támogatást.

(2) Az előirányzat felhasználása

a) pályázati úton, természetes személlyel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel kötött támogatási szerződés alapján, elő- vagy utófinanszírozással,

b) támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kereskedőházzal és a viszonylati kereskedőházakkal, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel, határon túli szervezettel kötött támogatási szerződés alapján, elő- vagy utófinanszírozással,

c) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött szerződés alapján,

d) költségvetési szervek részére előirányzat-átcsoportosítással,

e) pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet részére

történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is megbízható.

(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

35. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása (25/39/00)

42. § (1) Az előirányzat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működési költségeihez biztosít támogatást.

(2) Az előirányzat felhasználása támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a feladat ellátásával megbízott köztestülettel, gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg, illetve előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

36. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (25/43/00)

43. § (1) Az előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.) működési költségeinek biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozással történik.

(3) Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

37. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (25/44/00)

44. § (1) Az előirányzatból valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá a fővárosi önkormányzat és a helyi adót önállóan beszedő kerületi önkormányzatok turisztikai tevékenységének költségvetési támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása a helyi önkormányzat támogatási kérelme alapján, egyedi döntéssel, költségvetési támogatás formájában, a helyi önkormányzattal kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utófinanszírozás útján történik.

(3) Az előirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai kezelő javaslata alapján a miniszter dönt.

(4) Előleg folyósítása lehetséges.

(5) Előleg és előfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(6) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az előirányzat terhére lebonyolító szerv is megbízható.

(7) A költségvetési támogatás nem visszafizetendő támogatás.

38. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (25/46/00)

45. § (1) Az előirányzat a kártérítési polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel összefüggő költségek finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel nemzetközi szervezeteknek, természetes személyeknek, valamint a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján történik.

39. Kötött segélyhitelezés (25/47/00)

46. § (1) Az előirányzat a kötött segélyhitelezési program működtetésének biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggő szakértői tárgyalások dologi költségeinek, valamint az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a miniszter által teljesítendő egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel a Magyar Export-Import Bank Zrt. részére történik.

39/A. 18 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása (25/48/00)

46/A. § (1) Az előirányzat felhasználásának szabályait a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet állapítja meg.

(2) Az előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

40. Fejezeti általános tartalék (25/50/00)

47. § (1) Az előirányzat az 1. § a) pontja szerinti költségvetési fejezetbe tartozó, a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a költségvetési év során felmerülő, az évközben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése alapján történik.

41. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (25/51/00)

48. § (1) Az előirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése alapján történik.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Hatályba léptető rendelkezések

49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

43. Hatályon kívül helyező rendelkezések

50. §19

44. Az Európai Unió jogának való megfelelés

51. § A 23. §, a 34. § és a 44. § a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet 47. §-a hatályon kívül helyezte 2014. február 7. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 23. § (1) bekezdése a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 23. § (6) bekezdése a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 23. § (7) bekezdését a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

7

A 34. § (1) bekezdés e) pontja a 65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 34. § (1) bekezdés k) pontja a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 34. § (1) bekezdés l) pontját a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 34. § (1) bekezdés m) pontját a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be.

11

A 34. § (1) bekezdés n) pontját a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 34. § (1) bekezdés o) pontját a 65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

A 34. § (2) bekezdés a) pontja a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 34. § (2) bekezdés b) pontja a 30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 34. § (2) bekezdés c) pontja a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 34. § (2) bekezdés d) pontja a 6/2013. (II. 28.) NGM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 37. § (1) bekezdése a 65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 39/A. alcímet (46/A. §) a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 16. §-a iktatta be.

19

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére