• Tartalom

50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2013.07.16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. A költségvetési támogatást igénylők köre

1. § Az e rendelet szerinti költségvetési támogatásokat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény) 35. §-ában meghatározott, nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó nem állami intézményfenntartók (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartók) vehetik igénybe.

2. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

2. § (1) E rendeletben meghatározott szabályok szerint illeti meg a fenntartót a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének (a továbbiakban: törvény 5. melléklet) 5. pont a) és b) alpontja szerinti jogcímeken, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: működési támogatás). A költségvetési támogatás igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító óvodában, iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a működési támogatás.

(3) A törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda, illetve iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya ne érje el a hatvan százalékot.

(4) A működési támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes időtartamában minden nemzetiségi program szerint működő csoportban biztosítva van a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. melléklet 21. pontjában vagy a 99. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő főállású óvodapedagógus alkalmazása.

(5) A működési támogatás a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.

3. § A működési támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehető igénybe.

4. § A működési támogatás a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a működési támogatás nem használható fel.

5. § (1) A működési támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító iskolára tekintettel legfeljebb az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésének és a 2013. évi köznevelési célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatásoknak a különbözete,

b) az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben a 2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette, az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése,

c) a nemzetiségi óvodára, nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel gyermekenként, tanulónként legfeljebb 50 000 forint.

(2) A működési támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelés- oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

3. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

6. § (1) A törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, illetve nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

(2) A tankönyvtámogatás mértéke

a) az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek, továbbá az általános iskolai 1. osztályos tanulók munkatankönyvei és munkafüzetei esetében megegyezik a beszerzési árral,

b) a 2–12. osztályos tanulók munkatankönyvei és munkafüzetei esetében a beszerzési árnak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott tanulói árral csökkentett összege.

(3) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdése, a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.

7. § (1) A tankönyvek beszerzését – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2013/2014–2016/2017-es tanévek tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet támogatni.

(2) A középiskolai tankönyvek és szöveggyűjtemények beszerzése – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel – olyan példányszámban támogatható, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.

(3) A munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzése a 2013/2014. tanév várható tanulólétszáma alapján támogatható.

8. § A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt – a 6. § (3) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével – további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

4. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

9. § (1) A törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban: pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és a nemzetiségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos, az Nkt. 19. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhető.

(2) Olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatás, amelyet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésben meghatározott pedagógiai intézet lát el. A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az adott nemzetiségi nevelés-oktatásban gyakorlattal rendelkező, az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember is elláthatja.

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.

5. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása

10. § (1) A támogatási kérelmet legkésőbb 2013. augusztus 15-ig lehet benyújtani.

(2) A nem állami intézményfenntartó által 2013. szeptember 1-jei fordulónappal átvett köznevelési intézmények fenntartói a 2013. szeptember–december hónapokra szóló működési támogatási igényüket 2013. szeptember 1-ig nyújthatják be.

(3) A fenntartó a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan kinyomtatott igénylés két eredeti példányának postai úton a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő megküldésével.

(4) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet a benyújtási határidő utolsó napján postára adtak.

(5) Ha a nem állami intézményfenntartó az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül a (3) bekezdésben meghatározott szervhez, amely az igazolási kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

11. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési támogatás jogcímének megfelelő, a 2–4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.

(2) A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezőjét kötelező kitöltenie.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

12. § (1) A támogatási kérelemhez a működési támogatás esetén csatolni kell az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelés-oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés-oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát.

(2) A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell

a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és

b) a 6. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást a 7. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3) A támogatási kérelemhez a pedagógiai-szakmai szolgáltatás támogatása esetén csatolni kell

a) a nemzetiségi nevelés-oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát, és

c) ha a feladatot nem pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet látja el, az érintett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlását, javaslatát.

13. § (1) Az Igazgatóság az igénylés egy eredeti példányát és a kérelmekről készített összesítő adatokat fenntartónként intézményenkénti bontásban, megyénként külön összesítve, elektronikus úton 2013. augusztus 29-ig, a 10. § (2) bekezdés szerinti igényléseket 2013. szeptember 25-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter 2013. szeptember 20-ig, a 10. § (2) bekezdés szerinti igénylések esetében 2013. október 20-ig dönt a költségvetési támogatásról. Döntését a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(3) A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.

14. § (1) A költségvetési támogatást a 2013. évi költségvetési törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a miniszter utalványozása alapján a döntést követő húsz munkanapon belül a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére.

(2) A működési támogatás január–szeptember hónapokra eső, a törvény 5. melléklet 5. pontja szerinti jogcímen, a 2013. évi költségvetési törvény 35. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján folyósított előleggel csökkentett összege szeptemberben, a fennmaradó összeg azt követően havi egyenlő részletekben kerül folyósításra.

(3) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának folyósítása egy összegben történik.

(4) A 10. § (2) bekezdés szerinti működési támogatás 50%-ának folyósítása a döntést követő 20 munkanapon belül, a fennmaradó összeg két egyenlő részletben, novemberben és decemberben történik.

6. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok

15. § A költségvetési támogatást 2013. december 31-éig kell felhasználni, elszámolása a 2013. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

16. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényről haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot. Ebben az esetben a fenntartó a működési támogatás időarányos részére jogosult.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan intézménynek, amely megállapodásban vállalja, hogy a 2014/2015. tanévi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül az Igazgatóság részére megküldi. A szakmai szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) A működési támogatás esetében – a 2013-ban jogutód nélkül megszűnt intézmény kivételével – az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló és a 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő által elkészített értékelést kell csatolni. Az értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.

(4) A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül, de legkésőbb 2014. január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.

17. § (1) A fenntartói jog átadásával is járó megszűnés vagy átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A fenntartók által hitelesített megállapodás másolatát a jogelőd fenntartónak az Igazgatósághoz be kell nyújtania legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül. A költségvetési támogatás teljes összegéről a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(2) A működési támogatás időarányos része az intézmény jogutóddal történő megszűnéséig a jogelőd, azt követően a jogutód fenntartót illeti meg.

18. § A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrizheti.

7. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A D A T L A P
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:

1.    Megye:
2.    Fenntartó neve:
3.    Címe:
4.    Képviselő neve:
5.    Adószáma:
6.    Bank:
7.    Számlaszáma:
8.    Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
telefonszáma:
9.    PIR törzsszáma:
10.    ÁHT azonosító:
11.    Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma):

A nemzetiségi nevelés- oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)

12.    Az intézmény neve:

13.    Oktatási forma:

14.    Érintett nemzetiség:

15.    OM azonosító száma:

16.    Az intézmény címe:

17.    Kapcsolattartó neve:

e-mail címe:

telefonszáma:

18.    Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a

2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem

19.    Az igénylés jogcímei

Fenntartói támogatás
2-5. §

Tankönyv-támogatás
6-8. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §

 

 

 

12. Az intézmény neve:

13. Oktatási forma:

14. Érintett nemzetiség:

15. OM azonosító száma:

16. Az intézmény címe:

17. Kapcsolattartó neve:

e-mail címe:

telefonszáma:

18. Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a

2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem

19. Az igénylés jogcímei

Fenntartói támogatás
2-5. §

Tankönyv-támogatás
6-8. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §

 

 

 

12. Az intézmény neve:

13. Oktatási forma:

14. Érintett nemzetiség:

15. OM azonosító száma:

16. Az intézmény címe:

17. Kapcsolattartó neve:

e-mail címe:

telefonszáma:

18. Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a

2012/2013. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette: igen / nem

19. Az igénylés jogcímei

Fenntartói támogatás
2-5. §

Tankönyv-támogatás
6-8. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
9. §

 

 

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
Kitöltési útmutató:
A 11. sor kivételével az adatlap valamennyi sorát kötelező kitölteni. A 11. sort az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük.
8. és 17. sorok: A hivatalos elérhetőségeket kell megadni, a kapcsolattartás az itt megadott elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
13. sor: Az oktatási forma megjelöléséhez válasszon az alábbiak közül: nemzetiségi anyanyelvű óvoda, nemzetiségi kétnyelvű óvoda, nemzetiségi anyanyelvű iskola, nemzetiségi kétnyelvű iskola nemzetiségi nyelvoktató iskola, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő nemzetiségi iskola.
18. sor: Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
19. sor: Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
A 6. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
Beküldendő:
A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

2. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A D A T L A P
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
(az intézmény, illetve többcélú intézmény esetén a nemzetiségi nevelés-oktatást biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)
1.    A fenntartó neve:
2.    Az intézmény neve:

Megnevezés

2013. évi terv

3.

Felhalmozási kiadások (eFt)

 

4.

Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (eFt)

 

5.

Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (eFt)

 

6.

A köznevelési célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások (eFt)

 

7.

Óvodai csoportok száma

 

8.

Nemzetiségi program szerint működő óvodai csoportok száma

 

9.

Iskolai tanulócsoportok száma

 

10.

Nemzetiségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma

 

11.

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma

 

12.

Az iskolai nevelés-oktatásban résztvevő tanulók száma

 

13.

A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma

 

14.

A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma

 

15.

Az anyanyelvű, kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma

 

16.

Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok száma

 

17.    Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
Kitöltési útmutató:
A 16. sor kivételével az adatlap valamennyi sorát kötelező kitölteni. A 16. sort csak az óvodát érintő pályázatok esetében kell kitölteni.
6. sor: Az intézményi feladat mutatók alapján a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 38. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti jogcímen a fenntartó részére 2013-ban biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
11., 13., 14., 15. sorok: A 2013. februári létszámadatot kell megadni.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés-oktatás esetén a romani vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,
b)    a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
Beküldendő:
A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

3. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz

1.    A fenntartó neve:
2.    Az intézmény neve:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sor-
szám

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma

(fő)

Megrendelt példányszám

(db)

Ára

(Ft)

Tanulói ár

(Ft)

Támogatás

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
Kitöltési útmutató:
Az adatlap valamennyi sorát, oszlopát kötelező kitölteni. Valamennyi oszlop adatát az e rendelet 5. mellékletében megadott tartalommal kell kitölteni.
5. oszlop: Válasszon a következők közül: tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet
7. oszlop: Az adott évfolyamon nemzetiségi programban résztvevő összes tanuló száma
9. oszlop: Az 5. mellékletben meghatározott fogyasztói ár.
10. oszlop: Az 5. mellékletben meghatározott tanulói ár.
11. oszlop: A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b)    a 6. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást a 7. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
Beküldendő:
A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton.
A rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indoklást a 7. melléklet felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Az adatlapot és a 7. mellékletet elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

4. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő
pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

1.    A fenntartó neve:
2.    Az intézmény neve:

3.    A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma: ……….. fő

4.

5.

6.

7.

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató árajánlata
(Ft)

Kért
támogatás összege

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Igényelt támogatás mindösszesen:

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
Kitöltési útmutató:
Az adatlap valamennyi sorát, oszlopát kötelező kitölteni.
3. sor: A 2013. februári létszámadatot kell megadni.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a)    a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,
b)    a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát és
c)    ha a feladatot nem pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet látja el, az érintett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlását, javaslatát.
Beküldendő:
A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Az adatlapot (mellékletek nélkül) elektronikusan az oktatas.nemzetisegi@emmi.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.

5. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Megrendelhető tankönyvek
I. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói ára és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 194.
Tel: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói
ár

KT-0602/A

Liedersammlung. Übungsheft 1-4.

munkafüzet

-

725

KT-1201/M

Idem, idem do školičky

munkafüzet

-

1 925

KT-1203

Písmenká sú ako deti

munkafüzet

520

2 940

KT-1205

Svet je nádherná kniha

munkafüzet

520

3 110

KT-1207

Do srdca vlož

munkafüzet

520

2 945

KT-1305

Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1-2.

munkafüzet

-

3 950

KT-1306

Bunte Welt. Schreibheft 1-2.

munkafüzet

-

1 090

KT-1308/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 2.

munkafüzet

620

3 100

KT-1310/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 3.

munkafüzet

620

2 650

KT-1312/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 4.

munkafüzet

620

2 650

KT-1322

„Omas Fotoalbum erzählt“ Arbeitsbuch 7-8

munkafüzet

660

5 300

KT-1324

Ohne Vergangenheit keine Zukunft Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht Klasse 9-12

munkafüzet

660

5 300

KT-1325

Kombi Spielheft. Arbeitsheft

munkafüzet

-

1 500

KT-1326

Kombi Mini. Arbeitsheft

munkafüzet

540

1 500

KT-1327

Kombi Midi. Arbeitsheft

munkafüzet

600

2 540

KT-1328

Kombi Maxi. Arbeitsheft

munkafüzet

620

2 750

KT-1335

Geographie 7 Arbeitsheft

munkafüzet

730

4 990

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói
kód

Cím

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

MI-0002

Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského jazyka

munkafüzet

420

5 250

MI-0013

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá - pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0042

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.

munkafüzet

320

2 625

MI-0044

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.

munkafüzet

320

2 625

MI-0005

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. - Pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0028

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja - Pracovný zošit

munkafüzet

320

4 620

MI-0046

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.

munkafüzet

320

2 625

MI-0040

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.

munkafüzet

320

2 625

MI-0037

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať. Pracovný zošit

munkafüzet

----

6 510

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974

Kiadói
kód

Cím

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

CT-6111/m

Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet 1.-4.

munkafüzet

-

10.000

CT-6101/m

Bolgár nyelv munkafüzet 1.

munkafüzet

-

15.000

CT-5111/m

Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4. munkafüzet

munkafüzet

-

10.000

CT-5115/m

Görög nyelvtan munkafüzet

munkafüzet

800

15.000

CT-3117/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

munkafüzet

600

10.000

CT-3122/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

munkafüzet

600

10.000

CT-3116

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

munkafüzet

600

11.500

CT-3124

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

munkafüzet

600

11. 000

CT-3125/m

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.

munkafüzet

600

11. 000

CT-3119

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.

munkafüzet

600

10. 000

CT-3121

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.

munkafüzet

600

10. 500

CT-1131/M

Torjánácz Anna: Radna bilježnica 1.

munkafüzet

-

14. 000

CT-1132/M

Torjánácz Anna: Radna bilježnica 2.

munkafüzet

600

10. 500

CT-1138/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 3.

munkafüzet

600

10. 000

CT-1139/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 4.

munkafüzet

800

10. 500

CT-1134

Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilježnica 5.

munkafüzet

600

10. 500

CT-1136/M

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

munkafüzet

800

13. 500

CT-1137/M

Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.

munkafüzet

800

14. 000

CT-1111/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 1.

munkafüzet

-

9.500

CT-1112/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 2.

munkafüzet

700

9.500

CT-1113/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 3.

munkafüzet

700

9.500

CT-1114/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 4.

munkafüzet

700

9.500

CT-1115/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Vjezbanica
gramatike 5.

munkafüzet

600

10. 500

CT-1116/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 6.

munkafüzet

600

12. 000

CT-1117/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 7.

munkafüzet

600

12. 500

CT-1126/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8.

munkafüzet

800

10 000

CT-7111/m

Băjsescsé irkă dă lukru1.

munkafüzet

-

10.000

CT-7112/m

Băjsescsé irkă dă lukru 2.

munkafüzet

800

10.000

CT-7121/m

E rromani shib thaj e literatura – Irka 1.

munkafüzet

-

10.000

CT-7122/m

E rromani shib thaj e literatura – Irka 2.

munkafüzet

800

10.000

CT-4115/m

Román nyelv és irodalom 5. munkafüzet

munkafüzet

800

10.000

CT-4116/m

Román nyelv és irodalom 6. munkafüzet

munkafüzet

800

10.000

CT-4117/m

Román nyelv és irodalom 7. munkafüzet

munkafüzet

800

12.000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Munkatan-
könyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

AP-010929

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 1. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

AP-020929

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

AP-030929

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11 000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Munkatan-
könyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

NT-
30266/M/1

Mária Jakabová: Slovenčina. Pracovný zošit pre 10-11. ročnik

munkafüzet

380

9 370

NT-
30312/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 5

munkafüzet

800

8 000

NT-
30318/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 6

munkafüzet

600

8 000

NT-
30329/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 7

munkafüzet

630

8 000

NT-
30331/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 1

munkafüzet

----

7 780

NT-
30335/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 8

munkafüzet

630

8 000

NT-
30342/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 2

munkafüzet

670

6 180

NT-30351/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 3

munkafüzet

655

8 000

NT-30374/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 4

munkafüzet

630

8 000

NT-30375

Magda Pažická: Katka v lese

munkafüzet

----

7 430

NT-30376

Magda Pažická: Ahoj, dobrý deň

munkafüzet

----

8 320

NT-30381/M

Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja čítanka 4

munkafüzet

450

8 900

NT-30384

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 1

munkatankönyv

----

12 760

NT-30384/M

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 1

munkafüzet

----

12 760

NT-30386

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 2

munkatankönyv

1 080

12 760

NT-30386/M

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 2

munkafüzet

1 220

12 760

NT-30388

Simon Krisztina – Németh Józsefné: Zázračný svet 1-2

munkafüzet

----

16 580

NT-30394

Németh Józsefné – Simon Krisztina: Zázračný svet 3

munkatankönyv

1 080

15 890

NT-30406

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 1

munkafüzet

----

11 560

NT-30408/M

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov - pracovný zošit 7

munkafüzet

670

7 890

NT30409/M

Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z prírodopisu 4

munkafüzet

720

11 500

NT-30410

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 2

munkafüzet

620

12 550

NT-30411

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 9-10. ročník

munkafüzet

1 780

2 150

NT-30411/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 9-10. ročník

munkafüzet

780

980

NT-30412

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 11.ročník

munkafüzet

1 480

1 780

NT-30412/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 11.ročník

munkafüzet

540

710

NT-30413

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 12.ročník

munkafüzet

1 740

2 090

NT-30413/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 12.ročník

munkafüzet

780

980

NT-30418/M

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7. Pracovný zošit

munkafüzet

530

11 000

NT-30429/F

Horváth Péter: Dejepis - pracovné listy 5

feladatlap

570

8 280

NT-30429/M

Horváth Péter: Dejepis - pracovný zošit 5

munkafüzet

620

10 690

NT-30430/M

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8. Pracovný zošit

munkafüzet

500

10 880

NT-30431/M

Kaposi József - Száray Miklós: Dejepis 11.Pracovný zošit

munkafüzet

1 140

14 690

NT-30434/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 1

munkafüzet

----

3 090

NT-30435/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 2

munkafüzet

320

3 090

NT-30439/M

Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5. Pracovný zošit

munkafüzet

900

10 690

NT-
31283/M/1

Ivan Mokuter: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred gimnazije

munkatankönyv

555

11 500

NT-31521/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 1

munkafüzet

----

4 560

NT-31522/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 2

munkafüzet

620

5 060

NT-31523/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 3

munkafüzet

760

6 750

NT-31525

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna knjiga za 1.razred

munkafüzet

----

17 000

NT-31528

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred.

munkafüzet

800

11 500

NT-31535

Zlata Gergič: Nudim ti slova 1

munkafüzet

----

18 690

NT-31535/F

Zlata Gergič: Pisanka za 1. razred

munkafüzet

----

4 090

NT-31535/M

Zlata Gergič: Učim čitati. Radna bilježnica za 1. razred

munkafüzet

----

4 520

NT-31540

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 3. razred

munkafüzet

800

11 500

NT-31540/M

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski. Radna pisanka za gramatiku 3. razred

munkafüzet

600

7 640

NT-31544

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 1. razred

munkatankönyv

----

12 760

NT-31544/M

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica 1. razred

munkafüzet

----

12 760

NT-31546/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 2. razred

munkafüzet

600

3 090

NT-31547

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Radni udžbenik za 2. razred

munkafüzet

870

8 130

NT-31548/M

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski.Radna pisanka za gramatiku 4. razred

munkafüzet

600

8 050

NT-31552

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 2

munkatankönyv

1 270

12 760

NT-31552/M

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica 2. razred

munkafüzet

1 270

12 760

NT-31554/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 3. razred

munkafüzet

430

4 470

NT-31555/M

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica

munkafüzet

1 020

10 500

NT-31558

Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo 1. razred

munkatankönyv

----

7 850

NT-31559/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica 4

munkafüzet

430

5 140

NT-31560/M

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. Radna bilježnica

munkafüzet

850

9 370

NT-31569/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - radna bilježnica 5

munkafüzet

600

8 140

NT-31571/F

Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5

munkafüzet

570

5 970

NT-31571/M

Horváth Péter: Zadaci, križaljke iz povijesti 5

munkafüzet

620

11 500

NT-31574

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred

munkatankönyv

770

11 500

NT-31577/F

Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci - Povijest 6

munkafüzet

500

11 000

NT-31577/M

Csepela Jánosné: Zadaci, križaljke iz povijesti 6

munkafüzet

720

11 500

NT-31580

Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2

munkatankönyv

680

7 040

NT-31581/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode radna bilježnica 6

munkafüzet

720

7 620

NT-31582/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 6

munkafüzet

900

8 410

NT-31583

Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i društva 3

munkatan-könyv

1 000

11 140

NT-31585

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9-10

munkafüzet

1 780

2 120

NT-31585/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9-10

munkafüzet

780

950

NT-31586

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11.

munkafüzet

1 480

1 750

NT-31586/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11

munkafüzet

540

670

NT-31587

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 12

munkafüzet

1 740

2 060

NT-31587/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 12

munkafüzet

780

950

NT-31588/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 7

munkafüzet

1 000

8 730

NT-31589/M

Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7. Radna bilježnica

munkafüzet

570

4 840

NT-31591/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode 4. Radna bilježnica

munkafüzet

620

11 500

NT-31593/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 8

munkafüzet

980

9 370

NT-31594/M

Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. Radna biljeznica

munkafüzet

660

10 690

NT-31598/M

Kaposi józsef-Száray Miklós:Povijest 9. Radna biljeznica

munkafüzet

1 090

11 350

NT-32502/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Zvuci jezika srpskog 2.

munkafüzet

530

10 200

NT-
32502/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Sunce na mom dlanu 2.

munkafüzet

600

11 500

NT-
32503/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Svežanj zlatnih ključeva 3.

munkafüzet

555

11 500

NT-
32504/F/M

Snežana Došić-Pavle Ilić: Najbolje znam što uradim sam 4.

munkafüzet

620

4 200

NT-
32504/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Putevi do tajni 4.

munkafüzet

1 250

10 170

NT-32536/M

Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode –radna sveska 5.

munkafüzet

555

11 500

NT-32557

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 9-10.

munkafüzet

1 780

2 160

NT-32557/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 9-10 godina nastave

munkafüzet

780

1 010

NT-32558

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 11.

munkafüzet

1 480

1 800

NT-32558/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 11. godina nastave

munkafüzet

540

720

NT-32559

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 12.

munkafüzet

1 740

2 110

NT-32559/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 12. godina nastave

munkafüzet

780

1 010

NT-32574/M

Vesna Čaplar: Vežbanka uz bukvar 2.

munkafüzet

620

5 360

NT-32575/M

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

munkafüzet

620

4 970

NT-32576/M

Krisztina Bekic: Radna sveska uz čitanku 5.

munkafüzet

620

6 260

NT-32577/M

Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Radna sveska uz čitanku 7.

munkafüzet

620

7 540

NT-32585

Hartdégenné Rieder Éva: Okolina 1/I

munkafüzet

----

7 670

NT-32586

Hartdégenné Rieder Éva: Okolina 1/II

munkafüzet

----

7 670

NT-32587

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I

munkafüzet

----

11 420

NT-32587/M

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M.

munkafüzet

----

14 300

NT-32588

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II

munkafüzet

----

11 420

NT-33273/M

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române. Caietul elevului

munkafüzet

760

10 160

NT-33308/M

Lucia Borza: Limba română. Caiet de scriere 1.

munkafüzet

----

3 640

NT-33314/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. Caietul elevului

munkafüzet

----

7 070

NT-33315/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. Caietul elevului

munkafüzet

620

7 070

NT-33337/M

Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română 5. Caiet de lucrări

munkafüzet

640

7 060

NT-33339

Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 1.

munkafüzet

----

6 470

NT-33340/M

Hartdégenné Rieder Éva- Dr. Köves József- Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5. Caietul elevului

munkafüzet

600

10 360

NT-33342

Nagy Attiláné-Palócz Ferencné:Abilităţi practice. Clasa 2

munkafüzet

620

6 840

NT-33343

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anii 9-10

munkafüzet

1 780

2 120

NT-33343/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anilor 9-10

munkafüzet

780

960

NT-33344

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 11-lea

munkafüzet

1 470

1 760

NT-33344/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 11-lea

munkafüzet

540

680

NT-33345

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea

munkafüzet

1 740

2 060

NT-33345/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 12-lea

munkafüzet

780

960

NT-33347/F

Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5 . Teste recapitulative

feladatlap

700

5 230

NT-33348/F

Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste recapitulative

feladatlap

700

5 230

NT-33349/M

Tamasics Katalin: Geografia continentelor. Caietul elevului

munkatankönyv

700

8 280

NT-34191/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara-Uhrinyiné Hajdú Etelka: Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft

munkafüzet

----

2 040

NT-34195/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara-Uhrinyiné Hajdú Etelka: Mein zweites Deutschbuch 2. Arbeitsheft

munkafüzet

1 100

1 680

NT-34198/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 3. Arbeitsheft

munkafüzet

1 300

3 910

NT-34199/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Rund um das Jahr 3. Arbeitsheft

munkafüzet

1 300

4 560

NT-34206/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 4. Arbeitsheft

munkafüzet

1 300

4 560

NT-34207/M

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Lesebuch 4. Arbeitsheft

munkafüzet

1 300

4 560

NT-34251

Gerhard Dorn - Wolfgang Goldhammer: Wie spricht der Geograph über…?

munkafüzet

420

1 100

NT-34261

Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der Lupe

munkafüzet

760

3 670

NT-
34262/M/2

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 1.

munkafüzet

----

930

NT-34265

Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1.

munkafüzet

----

4 230

NT-34266/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 2.

munkafüzet

980

980

NT-34269/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 3.

munkafüzet

600

780

NT-34271/M

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 5.

munkafüzet

770

2 690

NT-
34271/II/M

Radnai Katalin: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule. Arbeitsheft

munkafüzet

600

2 870

NT-34273/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 4.

munkafüzet

600

860

NT-34277

Mária Péter-Faidt - Erzsébet Knipf: Mach mit! 6.

munkafüzet

870

2 220

NT-34284/M

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 6.

munkafüzet

660

3 190

NT-34285

Őszné Szigeti Vass Erzsébet - Farkas Brigitta:Umweltkunde 2.

munkafüzet

1 840

1 840

NT-34289

Medgyes Sándorné: Physik 9.

tankönyv + munkafüzet

930

11 460

NT-34291

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9.-10. Klasse

munkafüzet

1 780

2 080

NT-34291/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 9-10

munkafüzet

780

930

NT-34292

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse

munkafüzet

1 470

1 710

NT-34292/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 11.

munkafüzet

540

640

NT-34293

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Klasse

munkafüzet

1 740

2 020

NT-34293/E

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungsschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12.

munkafüzet

780

930

NT-34297/M

Kaposi József - Száray Miklós: Geschichte 9 Arbeitsheft

munkafüzet

1 050

11 000

II. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő ut 194.
Tel: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Tankönyv

Fogyasztói ár

KT-0320/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik I.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I.)

tankönyv

6550

KT-0321/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II.)

tankönyv

6550

KT-0601/A

Liedersammlung 1-4.

tankönyv

1 870

KT-1201

Idem, idem do skolicky

tankönyv

3 390

KT-1202

Písmenká sú ako deti

tankönyv

3 845

KT-1204

Svet je nádherná kníha

tankönyv

3 950

KT-1206

Do srdca vloz

tankönyv

3 620

KT-1301/A

Kombi Spielheft. Lesebuch

tankönyv

2 010

KT-1302/A

Kombi Mini. Lesebuch

tankönyv

2 530

KT-1303/A

Kombi Midi. Lesebuch

tankönyv

2 930

KT-1304/A

Kombi Maxi. Lesebuch

tankönyv

2 930

KT-1307/A

Bunte Welt. Lesebuch 2.

tankönyv

2 020

KT-1309/A

Bunte Welt. Lesebuch 3

tankönyv

3 050

KT-1311/A

Bunte Welt. Lesebuch 4

tankönyv

3 050

KT-1321

„Omas Fotoalbum erzählt“ Textsammlung 7-8

tankönyv

4 060

KT-1323

Ohne Vergangenheit keine Zukunft Textsammlung zum Volkskundeunterricht Klasse 9-12

tankönyv

4 060

KT-1334

Geographie 7

tankönyv

1 0170

KT-1340

Litera Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht der deutschen Literatur in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien

tankönyv

11 860

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói
kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

MI-0001

Horváth - Kmeť -Pecsenya – Pestiová: Szlovák nyelv -
Slovenský jazyk

tankönyv

7 240

MI-0009

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať

tankönyv

9 450

MI-0004

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo

tankönyv

9 450

MI-0041

Kraszlán Erika: Slovenčina 6.

tankönyv

6 500

MI-0043

Kraszlán Erika: Slovenčina 7.

tankönyv

6 500

MI-0027

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja

tankönyv

9 450

MI-0045

Kraszlán Erika: Slovenčina 8.

tankönyv

6 500

MI-0039

Kraszlán Erika: Slovenčina 5

tankönyv

6 500

MI-0038

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá. Čítanka 2.

tankönyv

6 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974

Kiadói
kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

CT-5111

Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4.

tankönyv

14. 000

CT-5112

Agárdi Elektra: Görög nyelv 3-4.

tankönyv

15. 000

CT-5113

Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9-12.

tankönyv

15. 000

CT- 5114

Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5-6.

tankönyv

14.000

CT-6111

Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret

tankönyv

15. 000

CT-3117

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

tankönyv

13. 000

CT-3122

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

tankönyv

12. 000

CT-3115

Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

tankönyv

11. 500

CT-3123

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén:
Z dobro voljo v slovenscino 3.

tankönyv

11. 000

CT-3125

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén:
Z dobro voljo v slovenscino 4.

tankönyv

11. 000

CT-3118

Glanz Lászlóné: Berilo 9.

tankönyv

11. 000

CT-3120

Glanz Lászlóné: Berilo 10.

tankönyv

10. 000

CT-1131

Torjánácz Anna: Slikovnica 1.

tankönyv

10. 500

CT-1132

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.

tankönyv

10.500

CT-1138

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3.

tankönyv

10. 500

CT-1139

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4.

tankönyv

10. 500

CT-1133

Tislér Jolán: Moj hrvatski 5.

tankönyv

13. 500

CT-1136

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

tankönyv

10. 500

CT-1137

Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.

tankönyv

14. 000

CT-1120

Stipan Pančić: Pjesmarica 1.

tankönyv

10. 500

CT-1121

Stipan Pančić: Pjesmarica 2.

tankönyv

10. 500

CT-1122

Stipan Pančić: Pjesmarica 3.

tankönyv

10. 500

CT 1123

Stipan Pančić: Pjesmarica 4.

tankönyv

12.000

CT-1135

Páncsity István: Pjesmarica 5.

tankönyv

11. 500

CT-1111

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 1.

tankönyv

13. 000

CT-1112

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 2.

tankönyv

12. 500

CT-1113

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 3.

tankönyv

12. 000

CT-1114

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 4.

tankönyv

12. 000

CT-1115

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 5.

tankönyv

13. 000

CT-1116

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 6.

tankönyv

12. 500

CT-1117

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 7.

tankönyv

12. 500

CT-4111

Veronica Garami: Cînt şi muzică 3-4.

tankönyv

2.000

CT-4112

Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 5.

tankönyv

2.000

CT-4113

Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 6.

tankönyv

2.000

CT-3111

Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 1-4.

tankönyv

10. 500

CT-3112

Francek Mukić – Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala

tankönyv

10. 500

CT-3113

Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 7-10.

tankönyv

11. 000

CT-1127

Frankovics György: Narodopis 1-4.

tankönyv

14. 000

CT-1129

Frankovics György: Narodopis 7-8.

tankönyv

10. 000

CT-1130

Heka László: Narodopis 9-10.

tankönyv

9.000

CT-7111

Băjsescsé kényvé1.

tankönyv

10.000

CT-7112

Băjsescsé kényvé2.

tankönyv

10.000

CT-7131

Cigány népismeret

tankönyv

6.500

CT- 7121

E rromani shib thaj e literatura - Pustik 1.

tankönyv

10.000

CT-7122

E rromani shib thaj e literatura – Pustik 2.

tankönyv

10.000

CT-3126

Spoznavanje slovenstva 5-6.

tankönyv

15.000

CT-4115

Román nyelv és irodalom 5. tankönyv

tankönyv

13.000

CT-4116

Román nyelv és irodalom 6. tankönyv

tankönyv

14.000

CT-4117

Román nyelv és irodalom 7. tankönyv

tankönyv

12.000

CT-1126

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 8.

tankönyv

14. 000

CT-6101

Bolgár nyelv tankönyv 1.

tankönyv

10.000

CT-5115

Görög nyelvtankönyv 7-8.

tankönyv

12.000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

AP-010928

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1. évf. (szlovén)

tankönyv

13 000

AP-020928

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2. évf. (szlovén)

tankönyv

17 000

AP-030928

Dr. mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3. évf. (szlovén)

tankönyv

17 000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

NT-30305/3

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.

tankönyv

10 270

NT-30308/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.

tankönyv

6 250

NT-30312/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.

tankönyv

9 690

NT-30314/1

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.

tankönyv

11 000

NT-30316/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.

tankönyv

3 850

NT-30318/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.

tankönyv

9 690

NT-30329/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.

tankönyv

10 000

NT-30331/2

Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina 1.

tankönyv

13 650

NT-30335/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.

tankönyv

10 000

NT-30336

C. Neményi Eszter – Káldi Éva: Matematika 4.

tankönyv

16 500

NT-30342/1

Miloslava Némethová: Obrázkový slovenčina 2.

tankönyv

11 730

NT-30351/2

Miloslava Némethová: Slovenčina 3.

tankönyv

11 420

NT-30370/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9-10.

tankönyv

9 450

NT-30374/1

Miloslava Némethová: Slovenčina 4.

tankönyv

9 700

NT-30381/1

Kormos Katalin: Svet okolo nás – Moja čítanka 4.

tankönyv

10 880

NT-30390

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.

tankönyv

8 780

NT-30391

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.

tankönyv

7 660

NT-30392

Mária Sutyinszká: Učíme sa po slovensky 1-4.

tankönyv

12 490

NT-30398

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.

tankönyv

8 110

NT-30399

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.

tankönyv

7 640

NT-30402/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.

tankönyv

10 880

NT-30403/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.

tankönyv

8 930

NT-30404

Dr. Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Geográfia 10.

tankönyv

12 760

NT-30405

Horváth Péter – Hámori Péter: Dejepis 6.

tankönyv

20 000

NT-30407

Oláh Zsuzsa: Biológia 10.

tankönyv

17 000

NT-30408

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.

tankönyv

17 000

NT-30409

Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.

tankönyv

12 760

NT-30414

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.

tankönyv

3 640

NT-30415

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.

tankönyv

4 010

NT-30416

Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 12.

tankönyv

21 880

NT-30417

Nemerkényi Antal - Bora Gyula - Tamasics Katalin: Zemepis 8.

tankönyv

14 700

NT-30418

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7

tankönyv

16 160

NT-30419

Nagy Attiláné- Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 3.

tankönyv

9 000

NT-30420

Száray Miklós: Dejepis 9.

tankönyv

20 000

NT-30421

C. Neményi Eszter - Wéber Anikó: Matematika 3.

tankönyv

13 220

NT-30422

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12

tankönyv

12 510

NT-30423

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12

tankönyv

11 500

NT-30424

Száray Miklós: Dejepis 10.

tankönyv

21 390

NT-30425

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 7-8.

tankönyv

3 790

NT-30426

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 5-6.

tankönyv

3 790

NT-30427

Helméczy Mátyás: Dejepis 7.

tankönyv

18 750

NT-30429

Horváth Péter: Dejepis 5.

tankönyv

15 510

NT-30430

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8

tankönyv

16 330

NT-30431

Száray Miklós: Dejepis 11

tankönyv

22 420

NT-30434

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.

tankönyv

5 100

NT-30435

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.

tankönyv

5 100

NT-30436

Hornokné Uhrin Erzsébet-Kiss Szemán Róbert-Lászik Mihály-Zsilák Mária: Szlovák népismeret 9-10

tankönyv

18 860

NT-30439

Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5.

tankönyv

17 900

NT-30439/F

Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5. Zbierka

feladatgyűj-
temény

10 690

NT-31491/1

Helméczy Mátyás: Povijest 7.

tankönyv

20 000

NT-31503

Melania-Larisa Fabčič: Slovensko-madžarski slikovni slovar 1-4.

tankönyv

12 760

NT-31511/1

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Fizička geografija 9.

tankönyv

19 410

NT-31534

Marta Mészáros – Živko Mandić: Riječ hrvatska Slikovnica 1-4.

tankönyv

12 760

NT-31543/1

Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.

tankönyv

12 610

NT-31546

Zlata Gergič: Pod duginim lukom. Udžbenik za 2. razred

tankönyv

14 610

NT-31548

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 4. razred

tankönyv

11 500

NT-31549

Matilda Bölcs: Antologija hrvatske književnosti

tankönyv

11 420

NT-31554

Zlata Gergič: U zemlji snova. Udžbenik za 3. razred

tankönyv

12 550

NT-31555/1

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred

tankönyv

13 000

NT-31559

Zlata Gergič: Mjesečeva priča. Udžbenik za 4. razred

tankönyv

15 660

NT-31560/1

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4.

tankönyv

13 000

NT-31567

Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti

tankönyv

8 320

NT-31569

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 5.

tankönyv

17 000

NT-31572

Josip Šibalin:Vilinska svirala. Hrvatska čitanka 5.

tankönyv

11 500

NT-31576

Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred

tankönyv

17 000

NT-31577

Horváth Péter – Hámori Péter: Povijest 6.

tankönyv

20 000

NT-31578

Josip Šibalin: Pružite dlan -- čitanka 6.

tankönyv

11 500

NT-31579/1

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred

tankönyv

11 290

NT-31581

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 6.

tankönyv

14 710

NT-31582

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred

tankönyv

9 870

NT-31588

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred

tankönyv

8 730

NT-31589

Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7, udžbenik

tankönyv

14 700

NT-31590

Probáld Ferenc: Regionalna geografija

tankönyv

17 900

NT-31591

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.

tankönyv

15 230

NT-31592

Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.

tankönyv

22 840

NT-31593

Janja Živković-Mandić: Gramatika 8

tankönyv

12 510

NT-31594

Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.

tankönyv

16 520

NT-31597

Helméczy Mátyás: Povijest 8.

tankönyv

16 710

NT-31598

Száray Miklós: Povijest 9

tankönyv

18 750

NT-32502/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Čarolije vragolije 2.

tankönyv

12 760

NT-32503/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Tajne beskrajne 3.

tankönyv

12 760

NT-32503/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Umilna reč maternja 3.

tankönyv

7 650

NT-32504/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Zlatne rukoveti 4.

tankönyv

12 710

NT-32504/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Jezik naš blagorodni 4.

tankönyv

10 100

NT-32519

Nemerkényi Antal: Fizička geografija 9.

tankönyv

12 760

NT-32534

Cveta Vuković: Školski rečnik iz istorije 5-8.

tankönyv

11 500

NT-32536

Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode 5.

tankönyv

12 760

NT-32542

Milan Nedeljkov: Školski rečnik iz fizike 5-8.

tankönyv

11 000

NT-32546

Zlata Jukić: Korak po korak 1.

tankönyv

12 760

NT-32551

Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Književnost 9.

tankönyv

16 500

NT-32552

Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Hrestomatija 9.

tankönyv

10 810

NT-32554

Lénárd Gábor: Biologija 10.

tankönyv

17 000

NT-32555

Dr Petar Milošević: Književnost 10.

tankönyv

16 500

NT-32556

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 10.

tankönyv

15 000

NT-32560

Száray Miklós: Istorija 9.

tankönyv

25 000

NT-32572

Szabó Péter - Závodszky Géza: Istorija 10.

tankönyv

25 000

NT-32574

Vesna Čaplar: Bukvar 2.

tankönyv

16 830

NT-32575

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

tankönyv

13 950

NT-32576

Krisztina Bekic: Čitanka szrpszkog jezika 5.

tankönyv

16 830

NT-32577

Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Čitanka 7.

tankönyv

17 000

 

 

 

 

NT-32579

Kaposi József- Száray Miklós: Istorija 12.

tankönyv

24 690

NT-32580

Dr Petar Milošević: Književnost 11.

tankönyv

19 790

NT-32581

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 11.

tankönyv

15 000

NT-32582

Dr Petar Milošević: Književnost 12.

tankönyv

19 790

NT-32583

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 12.

tankönyv

15 000

NT-32584

Száray Miklós: Istorija 11.

tankönyv

22 720

NT-32598

Dr Predrag Stepanović: Gramatika szrpszog jezika 5-6.

tankönyv

19 790

NT-32600

Krisztina Bekic: Čitanka 6.

tankönyv

16 100

NT-32601

Julijana Kotorčević-Andrea Apjok-Mešter: Čitanka 8

tankönyv

17 000

NT-32602

Zlata Jukić: Udzsbenik szrpszkog jezika 4.

tankönyv

16 770

NT-32701

Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.

tankönyv

19 120

NT-33273/2

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române

tankönyv

11 420

NT-33282/1

Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7-8.

tankönyv

11 000

NT-33308

Lucia Borza:Abecedar si carte de citire. Limba română.Prima mea carte

tankönyv

12 430

NT-33313

Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română. A doua mea carte

tankönyv

14 690

NT-33314/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1.

tankönyv

8 210

NT-33315/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2.

tankönyv

8 210

NT-33316

Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2-4

tankönyv

16 240

NT-33317/1

Iulia Olteanu: Literatura română. Culegere de texte literare pentru clasele 5-8

tankönyv

4 560

NT-33318

Lucia Borza: Cunoştinţe de gramatică. Manual pentru şcolile generale

tankönyv

5 170

NT-33321

Lucia Borza: Román nyelvkönyv

tankönyv

6 060

NT-33322

Mihaela Bucin - Florica Szántó: Limba română. A treia mea carte

tankönyv

11 500

NT-33330

Mihai Cozma: Limba română. Cunoştinţe generale. Fonetică. Lexicologie. Gramatică

tankönyv

12 790

NT-33333

Marta Mészáros - Viorica Orosz Fábián: Limba română. Dicţionar ilustrat. Vocabular român-maghiar

tankönyv

9 500

NT-33334

Rodica Müller – Teodor Cosma: Literatura română. Antologie de texte literare I.

tankönyv

12 760

NT-33335

Rodica Müller: Literatura română. Antologie de texte literare II.

tankönyv

11 340

NT-33337

Mihaela Bucin - Florica Szántó:Limba română 5.

tankönyv

7 970

NT-33340

Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5.

tankönyv

17 000

NT-33341

Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 6.

tankönyv

16 330

NT-33346

Kaposi József – Száray Miklós: Istorie 12.

tankönyv

21 880

NT-33347

Horváth Péter: Istorie 5.

tankönyv

18 750

NT-33348

Horváth Péter - Hámori Péter: Istorie 6.

tankönyv

18 750

NT-33349

Tamasics Katalin: Geografie 7.

tankönyv

17 900

NT-33350

Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Geografie fizică generală 9.

tankönyv

20 000

NT-33351

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 3-a

tankönyv

9 180

NT-33352

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 4-a

tankönyv

10 000

NT-33353

Száray Miklós: Istorie 9.

tankönyv

20 000

NT-33354

Mihaela Bucin - Florica Szántó: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească. Manual pentru clasele 5-8

tankönyv

7 080

NT-33356

Helméczy Mátyás: Istorie 7.

tankönyv

20 000

NT-33358

Olteanu Florea: Cunoştinţinte despre poporul român 9-10

tankönyv

6 240

NT-34191/2

Edina Rieder-Erdőfy - Theresia Klinger: Mein erstes
Deutschbuch 1.

tankönyv

2 040

NT-34192/1

Heves Ferenc: Musik 1-2.

tankönyv

2 030

NT-34195/2

Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2.

tankönyv

1 680

NT-34197/1

Heves Ferenc:Musik 3-4.

tankönyv

1 740

NT-34198/2

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 3.

tankönyv

3 910

NT-34199/2

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Rund um das Jahr.
Lesebuch 3

tankönyv

4 560

NT-34206/2

Ingrid Boros-Szilágyiné Dér Barbara: Deutsch 4.

tankönyv

8 160

NT-34207/2

Maria Bencze-Tóth: Lesebuch 4.

tankönyv

9 030

NT-34213/1

Theresia Klinger: Deutsch 5.

tankönyv

940

NT-34214/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 5.

tankönyv

940

NT-34215/1

Heves Ferenc: Musik 5-6.

tankönyv

1 370

NT-34220/1

Theresia Klinger:Deutsch 6.

tankönyv

940

NT-34221/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 6.

tankönyv

940

NT-34225/1

Heves Ferenc: Musik 7-8.

tankönyv

2 930

NT-34226/1

Edina Rieder-Erdőfy: Lesebuch 7.

tankönyv

4 470

NT-34227/1

Edina Rieder-Erdőfy:Deutsch 7.

tankönyv

860

NT-34244/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 8.

tankönyv

10 820

NT-34245/1

Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie

tankönyv

3 420

NT-34246/1

Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie

tankönyv

11 730

NT-34250/1

Knipf Erzsébet - Vágyi Vata: Wortschatztruhe 11-12

tankönyv

9 810

NT-34254/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 10.

tankönyv

12 110

NT-34255/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 11.

tankönyv

6 320

NT-34262

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 1.

tankönyv

1 300

NT-34264

Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen

tankönyv

4 760

NT-34266/1

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 2.

tankönyv

1 690

NT-34267

Probáld Ferenc: Regionale Geographie

tankönyv

2 560

NT-34269

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 3.

tankönyv

1 260

NT-34271/I

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde 5.

tankönyv

4 030

NT-
34271/II/1

Radnai Katalin: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

tankönyv

7 380

NT-34273

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! 4.

tankönyv

1 460

NT-34278

Meisterfeld - Scheyhing - Szabados - Englender: Bunte Erde I.

tankönyv

2 180

NT-34279

Elisabeth Knipf: Von Wort zu Wort 9

tankönyv

7 960

NT-34280

Bernd Meisterfeld - Michael Szabados: Bunte Erde II.

tankönyv

2 150

NT-34282

Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie I.

tankönyv

1 850

NT-34284

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde 6.

tankönyv

6 650

NT-34288

Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie II.

tankönyv

1 990

NT-34294

Medgyes Sándorné: Physik 10.

tankönyv

12 720

NT-34295

Medgyes Sándorné: Physik 11.

tankönyv

14 580

NT-34296

Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12.

tankönyv

18 630

NT-34297

Száray Miklós: Geschichte 9.

tankönyv

14 315

NT-34298

Horváth Péter: Geschichte 5.

tankönyv

13 810

NT-34300

Száray Miklós: Geschichte 10.

tankönyv

19 250

NT-34301

Horváth Péter - Hámori Péter: Geschichte 6.

tankönyv

15 560

NT-34302

Száray Miklós: Geschichte 11

tankönyv

20 570

NT-35106

Izbor pesmi 1-2.

tankönyv

13 000

NT-35107

Izbor pesmi 3-4.

tankönyv

11 000

NT-35108

Izbor pesmi 5-6.

tankönyv

11 000

NT-36002

Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1-2.

tankönyv

16 510

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 197.
Tel: 26-373 367

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

KT-0605

Varga Ilona: Beás–magyar, magyar–beás szótár

tankönyv

-

2 300

KT-0612

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv
7-12. o.

tankönyv

-

2 490

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55
Tel., 06 30 620 5379
Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Tanulói ár

Fogyasztói ár

MI-0003

Fazekas Sándorné dr : Slovenčina - Kezdők és középhaladók szlovák nyelvkönyve

tankönyv

-------

3 500

MI-0023

Kraszlán Erika: Čitanka 7.

tankönyv

-------

6 300

MI-0012

Fazekas Sándorné dr: Cestička belavá

tankönyv

-------

9 450

MI-0031

Kraszlán Erika: Čitanka 8.

tankönyv

-------

6 270

MI-0034

Kraszlán Erika: Čitanka 5.

tankönyv

-------

5 270

MI-0035

Kraszlán Erika: Čitanka 6.

tankönyv

-------

5 860

MI-0036

Monika Glücková-Szabóová: Slovenská vzdelanosť (Népismeret)

tankönyv

-------

10 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

CT 3128

László Domján: Priročnik

tankönyv

 

2.500

CT-1119

Horváth Csaba: Čitanka 2-4.

tankönyv

 

10 500

CT 1124

Horváth Csaba: ČITANKA 5-6

tankönyv

 

12.000

CT 1125

Horváth Csaba: ČITANKA 7-8

tankönyv

 

12.000

CT-3114

Cvetko Marieta: Slikanica za pouk slovenskega jezika 1. osztály

tankönyv

 

15.000

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

NT-30287/1

Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3-4

munkatankönyv

690

9 260

NT-30313/1

Mária Jakabová: Čítanka 5

tankönyv

-------

11 420

NT-30317/1

Mária Jakabová: Čítanka 6

tankönyv

-------

11 420

NT-30320/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 7

tankönyv

-------

11 420

NT-30324/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 8

tankönyv

-------

11 420

NT-30336/M

Káldi Éva - Varga Tamás: Pracovný zošit z matematiky 4

munkafüzet

830

830

NT-30378/M

Száray Miklós: Dejepis I - Pracovný zošit

munkafüzet

570

11 500

NT-30380

Helméczy Mátyás: Dejepis 8

tankönyv

-------

7 610

NT-30385

Hartdégenné Rieder Éva – Köves József: Prírodopis 5

tankönyv

-------

12 550

NT.30396

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geográfia 9

tankönyv

-------

12 780

NT-30405/F

Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu pre 6. ročník

munkafüzet

560

9 000

NT-30405/M

Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu pre 6. ročník

munkafüzet

810

11 420

NT-
31447/M/1

Suták Mihályné – Varga Tamás: Radna biljeznica iz
matematike 3

munkafüzet

730

11 420

NT-31470

C. Neményi Eszter – Suták Mihályné: Matematika 3. razred

tankönyv

-----

11 420

NT-31498/1

Závodszky Géza: Povijest III

tankönyv

-----

17 350

NT-31539

Anica Petreš-Németh: Zbirka stručnih izraza iz biologije

tankönyv

--------

3 740

NT-31545

Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija Mađarske

munkatankönyv

840

6 330

NT-31550

Győrvári Gábor: Zbirka stručnih izraza iz informatike i računalstv

tankönyv

-------

4 340

NT-31553

Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla: Drustvena geografija za gimnazije

tankönyv

-----

6 960

NT-31556

Győrvári Gábor: Nazivlje iz matematike

tankönyv

-------

4 340

NT-31561

Janja Živković-Mandić: Horvát nyelvkönyv alapfokon

munkatankönyv

850

1 010

NT-31561/M

Janja Živković-Mandić: Horvát nyelv alapfokon. Munkafüzet

munkafüzet

720

1 070

NT-31566

Szabó Péter: Povijest 10

tankönyv

-------

8 320

NT-31571

Horváth Péter: Povijest 5.

tankönyv

-------

12 760

NT-31579/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 5

munkafüzet

870

9 070

NT-32500

Georgije Mesaros: Slikovnica 1-4

tankönyv

-------

12 770

NT-32512

Szabó Péter: Istorija 6

tankönyv

-------

6 330

NT-32513

Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes – Sebestyén Zoltán: Fizika 6

tankönyv

-------

6 330

NT-32522

Helméczy Mátyás: Istorija 8

tankönyv

-------

7 610

NT-32535

Dr Jovanka Lastić: Školski rečnik iz biologije 5-8

tankönyv

-------

11 360

NT-32539

Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes – Sebestyén Zoltán: Fizika 7

tankönyv

-------

580

NT-32578

Jasmina Stanković: Srpska gramatika 5.

tankönyv

-------

11 740

NT-32578/M

Jasmina Stanković: Srpska gramatika - radna sveska 5.

munkafüzet

620

5 360

NT-32700

Rosica Penkova-Katus Elvira: Bolgarski ezik 0.

tankönyv

-------

12 170

NT-33325

Helméczy Mátyás: Istorie 8

tankönyv

-------

7 610

NT-33331

Liana Pop: Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română

munkatankönyv

370

4 340

NT-33332/1

I. Mureşanu - V. Moldovan - M. Gurzău Ceglédi: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească

tankönyv

-------

7 040

NT-33338

Lucia Borza: Cunoştinţe despre românii din Ungaria. Manual pentru clasele 1-4

tankönyv

-------

8 760

NT-33341/M

Hartdégenné Éva - Dr. Köves József: Cunoştinţe despre natură. Caiet de lucrări pentru clasa a 6-a

munkafüzet

700

6 380

NT-34189/3

Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8

tankönyv

-------

3 260

NT-34212

Heves Ferenc: Geographische und wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6-8

tankönyv

-------

4 780

NT-34230

Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 6

tankönyv

-------

10 170

NT-34230/M

Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 6

munkafüzet

630

5 360

NT-34232

Regine Horváth: Lesebuch 8

tankönyv

-------

2 520

NT-34233

Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie 7

tankönyv

-------

11 420

NT-34233/M

Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie Arbeitsheft 7

munkafüzet

630

5 360

NT-34238/1

Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender: Bunte Erde 9

tankönyv

-------

6 330

NT-34239

Hollós Lajos: Musik I-II-III

tankönyv

-------

5 940

NT-34240

Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 8

tankönyv

-------

6 210

NT-34240/M

Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 8

munkafüzet

630

5 360

NT-34242/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 7.

tankönyv

-------

11 050

NT-34249

Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke

tankönyv

-------

5 050

NT-34257

Farkas Józsefné: Unsere Feste

tankönyv

-------

2 530

NT-34257/M

Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft

munkafüzet

---------

1 900

NT-34258

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen

tankönyv

-------

2 530

NT-34260

Monika Jäger-Manz: "Ich sag' dir was!"

tankönyv

-------

1 900

NT-34263

János Almási: Geschichte der Deutschen in Ungarn

tankönyv

-------

3 810

NT-34270

Márkus - Buglák - Bankó: Arbeitsbuch für denLiteraturunterricht 11-12

munkatankönyv

1 180

2 560

NT-34272

Szabadka Zita: Mal anders

tankönyv

-------

11 460

NT-34274

Katharina Donovald: Ungarndeutsche Volkskunde 1-4

tankönyv

-------

7 020

NT-34275

Eva Angeli: Volkskunde der Ungarndeutschen 5-6

tankönyv

-------

7 030

NT-34276

Takács - Böröczki - Borda: Mach mit! 5.

munkatankönyv

640

1 420

IV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3.§ (3) bekezdés b) pontja szerint - az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján - 2011. szeptemberéig megjelenő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2519 Piliscsév, Topol u. 3.
Tel: 33-473-473

Raktári száma

Címe

Tankönyv
Munkafüzet

Tanulói ár

Fogyasztói ár

KT-1313/2

Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5

tankönyv

-

3 050

KT-1313/M

Deutsch Freu(n)de Arbeits- und Sprachbuch 5

munkafüzet

620

2 650

KT-1350

Entdecke deine Welt Buch Klasse 1-2

tankönyv

-

4 900

KT-1350/M

Entdecke deine Welt Arbeitsbuch Klasse 1-2

munkafüzet

-

4 200

KT-1319/M1

Schatztruhe - Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht 1

munkafüzet

-

3 900

6. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
nemzetiségi támogatások
igényléséhez
Alulírott ……………………………… (a támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a(z) ……………………… ……………………..…………….. (fenntartó, a támogatás igénylője) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa

7. melléklet az 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez

Indoklás
A nemzetiségi tankönyvek pótlólagos beszerzésének okairól
Alulírott ……………………………… (a fenntartó képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
1.    az általunk fenntartott ………………………………………. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    az általunk fenntartott ………………………………………. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    az általunk fenntartott ………………………………………. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    az általunk fenntartott ………………………………………. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    az általunk fenntartott ………………………………………. (Intézmény neve) tanulói számára a 2010/2011/2012. (megfelelő aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követően 2013-ban az alábbi tankönyvek esetében újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:

 

Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P.H.
……………………………………
Fenntartó képviselőjének aláírása
Megjegyzés:
A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként négy évig kell használni.
Az indoklást csak abban az esetben kell benyújtani, és papír alapon két példányban mellékelni az igényléshez, ha a fenntartó a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése. a 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése és a 29/2012. (IV.27) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez kér támogatást.
Az adatokat úgy kell benyújtani, hogy a korábbi megrendelésekkel összehasonlítható legyen:
-    több intézmény fenntartása esetén a pótrendelésben érintett intézményenként
-    több érintett tagintézmény esetén intézményenként vagy tagintézményenként, attól függően, hogy a korábbi években intézményenként vagy tagintézményenként igényelték a támogatást a tankönyvbeszerzéshez.
1

A rendeletet a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére