• Tartalom

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről1

2022.07.01.

A Kormány a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A tankönyvellátásban közreműködők kijelölése

1. §2 A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt feladatok ellátására

a)3 állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervként az Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: hivatal),

b)4 könyvtárellátóként a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Könyvtárellátó),

c)5 tankönyvek előállításáért felelős gazdasági társaságként az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

jelöli ki.

2.6

2. §

3. §

4. §

3. A Könyvtárellátó, a tankönyvellátási szerződés

5. § (1)7 A Könyvtárellátó az Nkt. 93/E. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából megállapodást köthet tankönyvforgalmazóval a tankönyveknek az iskolákhoz történő eljuttatására, és

a) a nemzetiségi oktatás,

b) a két tanítási nyelvű oktatás,

c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató

iskolák tankönyvellátásának biztosítására.

(2) A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a Könyvtárellátóval kötött megállapodás alapján – közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. Az iskolai tankönyvellátás tárgyában szerződés csak a 6. § (1) bekezdése szerinti felek között köthető (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés).

6. § (1)8 A tankönyvellátási szerződés – a 8. §-ban foglalt kivétellel – a Könyvtárellátó és az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–j) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: iskola) – a tankerületi központ fenntartásában álló iskola esetén a tankerületi központ – között jön létre. A tankerületi központok tekintetében a tankönyvellátási szerződés hatályosulásához az oktatási központ jóváhagyása szükséges.

(2) A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve),

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait,

c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól,

d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit,

e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás végrehajtásáért felel (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős), valamint

f) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására,

g)9 a megrendelt tankönyvek iskola részére történő átadásának helyét és időpontját,

h)10 a tankerületi központ és az iskola kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az iskolai tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek vonatkozásában mennyiségi vagy minőségi kifogásait haladéktalanul jelzi a Könyvtárellátó részére.

(3)11 A tankönyvellátási szerződés keretei között a tanulók Nkt. 93/E. § (5) és (6) bekezdése szerinti személyes adatai kezelhetők.

(4) Az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésével kötött tankönyvellátási szerződés semmis.

7. § (1) Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.

(2)12 A tankönyvtámogatás összegét az iskola – a tankerületi központ által fenntartott iskola esetén a tankerületi központ – a Könyvtárellátónak utalja át.

(3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki.

8. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) közreműködésével is megszervezheti. Ha az iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni.

(2) A Szövetség az általa megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségei – általános forgalmi adóval megnövelt – összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolával szemben.

(3) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet kizárólag a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására – beleértve az iskolai könyvtári ellátást is – használták-e fel.

4.13

9. §

4/A.14 A tankönyvvé nyilvánítás szabályai

9/A. § (1) Ahol e rendelet 4/A. alcíme tankönyvet említ, azon a rendelet eltérő rendelkezése hiányában pedagógus-kézikönyvet is kell érteni.

(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul.

(3)15

(4) A kérelmet írásban, papír alapon és a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett tankönyvi adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával lehet benyújtani.

(5) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemhez – a 9/S. § szerinti eljárás kivételével – csatolni kell:

a) azt a dokumentumot, amely tartalmazza

aa) közismereti nyomtatott könyv esetén a kiadó adatait, a könyv adatait és jellemzőit, a nevelés-oktatás típusát,

ab)16

ac) digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv esetén a felhasználási jog jogosultjának adatát, a digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv adatait, jellemzőit, az oktatás típusát,

b) – a 9/D. §-ban szabályozott eljárások kivételével – a kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tankönyvvel lefedett tananyagának tanévhez igazodó felosztását is tartalmazza,

c) azt a könyvet, amelynek tankönyvvé nyilvánítását kérik,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljes körű felhasználási jogaival,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és ha igen, akkor a nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a kérelmező a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.

(6) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemnek az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott mellékleteit kettő példányban kell benyújtani.

(7) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet – az eljárás során a szakértők által feltárt hibák javításának kivételével – a kérelmező sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg.

(8)17

(9)18

(10)19

9/B. § A könyv különböző kötésmódban megjelenő változatainak tankönyvvé nyilvánítása iránt külön kérelmet kell benyújtani. Kérelmet kell benyújtani abban az esetben is, ha a könyv borítója, impresszuma változik.

9/C. § (1) Ha a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ide nem értve a (3) bekezdésben meghatározott esetet, valamint a 9/D. § (6) bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket – a tankönyvvé nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni.

(2) Nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá a tankönyvvé nyilvánítás eljárásának ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak a tankönyv adott oldalain történő javítása, feltéve, hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket a kérelmező – saját költségén – megküldi a hivatalnak, a Könyvtárellátónak és a Könyvtárellátón keresztül azoknak az iskoláknak, amelyek az adott tankönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.

(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a hivatal által jóváhagyott tankönyvben helyesírási- és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják, amennyiben azok nem haladják meg a tankönyv terjedelmének 10%-át, továbbá ha a tartós tankönyvvé nyilvánított tankönyv tartós jellegének megszüntetését kezdeményezik. Javítási kérelmet a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya alatt egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelemhez – a hibák jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell:

a) a jóváhagyott, javítandó könyvet egy példányban,

b) a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,

c) a javítások tételes felsorolását, továbbá

d) nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a javításokon túl – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg.

(4) A javítás tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni.

9/D. § (1) Ha a jogosult – a tankönyvvé nyilvánítás ideje alatt – a könyv felhasználási jogait másnak átengedi, erről a hivatalt harminc napon belül értesíti.

(2) A tankönyvvé nyilvánítás folyamatossága érdekében az új jogosultnak a jogok átengedésétől számított harminc napon belül kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az új jogosult kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

a) a tankönyvet – ide nem értve a tankönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a megváltoztatását – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg,

b) a tankönyvvé nyilvánítás időtartamára az új jogosult kérelmező rendelkezik a könyv kiadói szerződésben rögzített felhasználási jogaival,

c) a tankönyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, a nyilatkozatnak ki kell terjedni arra is, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt az új jogosult kérelmező folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.

(3) Kérelmet kell benyújtania a kérelmezőnek a hivatalhoz a jóváhagyott tankönyv megváltozó borítójára, impresszumára, kötésmódjára tekintettel is.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti és a megváltozott borítót PDF formátumban elkészítve, kinyomtatva papír alapon egy példányban, a megváltoztatott kötésmódú tankönyv esetében az eredeti és a megváltozott könyvet egy példányban, valamint a nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg; a változtatás tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni,

b) amennyiben a tankönyv borítója, impresszuma, kötésmódja kizárólag a (2) bekezdésben foglaltak miatt változott meg:

ba) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti tankönyvet,

bb) kizárólag PDF formátumban a tankönyvet, továbbá

bc) az új jogosult nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatta meg.

(5)20 A tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt a felhasználási jog tulajdonosa jogosult a tulajdonában álló egyes tankönyvek egy tankönyvvé történő egybeszerkesztésére.

(6) Ha az egybeszerkesztés során az annak alapjául szolgáló – külön-külön tankönyvvé nyilvánított – tankönyvek tartalmához képest az új tankönyv

a) tartalma nem módosult, továbbá

b) ára nem haladja meg az e rendeletben meghatározott legmagasabb iskolai terjesztési árat (a továbbiakban: árkorlát),

a jogosult erre irányuló kérelmére a hivatal – külön tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – a tankönyvet a tankönyvjegyzékre felveszi.

(7) A (6) bekezdés alapján egybeszerkesztett új tankönyv tankönyvvé nyilvánításának időtartama nem haladhatja meg az alapul szolgáló tankönyvek közül a legkorábban lejáró tankönyv tankönyvvé nyilvánítási engedélyében meghatározott időpontot.

9/E. § (1) Ha a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során szakértő bevonása szükséges, az pedagógiai szakértő, technológiai szakértő vagy bírálati szakértő lehet.

(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy

a)21 a könyv alkalmas-e a Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően az adott műveltségi terület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására,

b) a könyv biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását,

c) a könyv biztosítja-e az ismereteknek, fejlesztési feladatoknak az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő pedagógiai módszerekkel és nyelvezettel történő közvetítését, tartalmaz-e részletes bibliográfiai hivatkozást,

d) a könyv technológiai kivitelezése megfelel-e a könyvészeti, egészségügyi követelményeknek, továbbá alkalmas-e a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt történő felhasználásra,

e) a könyv alkalmas-e

ea) a tankönyv előállításának alapjául szolgáló, kerettantervek tananyagtartalmának a kerettantervben meghatározott időkeretben történő elsajátítására abban az esetben, ha kiadásra vagy jóváhagyásra került kerettanterv az adott könyv által lefedett pedagógiai szakaszra,

eb) a tantárgyi, műveltségi területi követelmények elsajátítására az adott iskolatípusban és évfolyamon,

ec) középiskolai tankönyv esetén az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt egyes tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményekre való felkészítésre,

f) a könyv

fa) a tanítási-tanulási folyamatban a szaktudományok eredményeit az adott évfolyamon vagy évfolyamokon a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodóan, a kognitív fejlődés törvényszerűségeinek figyelembevételével a Nemzeti alaptanterv összefüggésrendszerében jeleníti-e meg, és az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai eszköztárral segíti-e,

fb) segíti-e a tanulói képességek, készségek kialakítását, valamint

fc) a könyvhöz tartozó munkafüzet idegen nyelvi könyvek esetében 1–8. évfolyamon tartalmaz-e kétnyelvű szószedetet a köteten belül mellékletként.

(3) A tankönyvvé nyilvánítás részletes bírálati szempontjait a hivatal a honlapján közzéteszi.

(4) Nem nyilvánítható tankönyvvé az a könyv, amelyik nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt bírálati szempontoknak.

(5) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során pedagógiai szakértői véleményt olyan szakértőtől lehet kérni,

a) akit akkreditáció szakterület tantervi szakértői szakirány és tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány szakértőjeként tartanak nyilván,

b) aki az adott szakterületen tudományos címmel vagy tudományos fokozattal rendelkezik, vagy

c)22 aki az adott szakterületen, a felsőoktatásban, szerzett 10 év oktatói, pedagógus gyakorlati idő meglétét igazolja.

(6)23

(7) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatáshoz készített tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács által javasolt szakértő véleménye is beszerezhető.

(8) Nem várható tárgyilagos szakértői vélemény attól,

a) aki az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyvnek volt

aa) szerzője,

ab) szerkesztője,

ac) kiadója, vagy

ad) forgalmazója,

b) akinek a neve alatt az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyv szerepelt a tankönyvjegyzéken,

c) akinek a neve alatt szereplő könyvet az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül az iskolai oktatásban tankönyvként használt kiadványként forgalmaztak, vagy

d) aki olyan könyv szerzője, amelynek tankönyvvé nyilvánítási kérelmét az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül elutasították.

(9) Az eljárásban közreműködő szervezet és a döntéshozó szerv tagjaként nem járhat el az, aki a könyv elkészítésében – különösen annak írásában, szerkesztésében, szakmai vagy nyelvi lektorálásában és fordításában – részt vett, vagy a könyv kiadójával közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állt.

(10) A szakértő kirendelése előtt ötnapos határidő kitűzésével be kell szerezni az érintett szakértő írásos nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.

9/F. § Ha a könyv a nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készült, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben szakértő bevonása szükséges, – a 9/D. § (2)–(3) bekezdésében foglalt eljárások kivételével – szakértőként az Országos Nemzetiségi Tanács jelölhető ki.

9/G. §24

9/H. § (1) A könyv tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik a határozat véglegessé válását követő ötödik naptári évben fejeződik be. A tankönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a 9/B. § szerinti megváltozása miatt indult, valamint a 9/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban a könyv megváltozott borítójú, impresszumú, kötésmódú, valamint a 9/C. § (3) bekezdése szerinti javításokat tartalmazó változatának tankönyvvé nyilvánítása a megváltoztatott kivitelű és javított könyv tankönyvvé nyilvánításáról rendelkező végleges határozatban megjelölt időpontig tart.

(2) A nevelési-oktatási program, pedagógiai rendszer részeként jóváhagyott információhordozó tankönyvvé nyilvánításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási programnak, pedagógiai rendszernek a megnevezését, továbbá azt a rendelkezést, hogy a tankönyv kizárólag a nevelési-oktatási program, pedagógiai rendszer részeként alkalmazható.

9/I. § A tankönyvben feltüntetendő adatokat a hivatal a honlapján közzéteszi.

9/J. § (1)25 Hatályát veszti a könyv tankönyvvé nyilvánításának engedélye, ha

a) a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya lejárt, és annak lejárta előtt legfeljebb százötven, de legalább százhúsz nappal a kiadó nem kérte a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítását,

b) a 9/D. § (3) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtását elmulasztották, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő harmincadik napon,

c) a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – a 9/C. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – és azt külön eljárás lefolytatása nélkül – mint az eredetileg tankönyvvé nyilvánított könyvet – tankönyvként forgalmazzák, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését kimondó határozat véglegessé válásának napján.

(2) A tankönyvvé nyilvánítás megszűnésének tényét a hivatal kérelem alapján vagy hivatalból állapítja meg.

9/K. § A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését a hivataltól az kérheti, aki valószínűsíti, hogy a tankönyv nem felel meg a 9/E. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

9/L. § (1)26 A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására kizárólag

a) a tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek,

b) a nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret tantárgyakhoz készült, az önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása, valamint

c) a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek

esetében van lehetőség.

(2)27

(3) A 9/E. §-ban foglaltakat a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása során is alkalmazni kell azzal, hogy az eljárást a tankönyvvé nyilvánítás határidejének lejártát megelőző legfeljebb százötven, de legalább százhúsz nappal korábban kell kérelmezni és a kérelemhez a tankönyvet egy példányban kell megküldeni a hivatalnak.

(4) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása legfeljebb három alkalommal kérelmezhető. A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása öt évre szól.

4/B.28 A tankönyvjegyzék

9/M. § (1) A tankönyvnek tankönyvjegyzékre történő felvétele iránti kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani a hivatal által a KIR rendszereként működtetett elektronikus rendszeren keresztül, az ott meghatározott adattartalommal.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a tankönyvjegyzékre felkerülő adatok közzétételéhez történő hozzájáruló nyilatkozatot,

b)29

(3) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kérelmező vállalja

a) a tankönyv, valamint az elektronikus úton rögzített tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) elektronikus úton történő átadását a Szövetség részére, annak megkeresésére, valamint

b) a tankönyv árkorlátnak megfelelő értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében.

(4)30

9/N. § (1)31 A hivatal évente összeállítja a tankönyvek adott tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzékét, és minden év március 30-áig megküldi a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, aki gondoskodik az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételről.

(2)32 A tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek a következő tanévben alkalmazott tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmét a kiadó február 1-jétől március 25-éig nyújthatja be a hivatalhoz.

(3) A tankönyvjegyzékre azt a tankönyvet lehet kérelemre felvenni, amelynek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya legalább a rendelési időszak kezdeti időpontjában fennáll.

(4) A tankönyvjegyzékre felvett tankönyv ára nem módosítható.

(5) A tankönyvjegyzéken a miniszter által kiadott nevelési-oktatási programokat is fel kell tüntetni.

9/O. § (1) El kell utasítani az adott tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha

a)33 az Nkt. 93/C. § (3) bekezdésében meghatározott kettő tankönyv az adott tanévi tankönyvjegyzékre már felvételre került;

b) a könyvkiadást folytató jogi személy

ba) a tankönyv árát az előző tanévben alkalmazott árhoz képest változatlan közgazdasági feltételek mellett a Központi Statisztikai Hivatal által előző naptári évre közzétett ipari termelői árindex száz százalékát meghaladóan meg kívánja növelni,

bb) nem vállalja a 9/M. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget, vagy

bc) adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a miniszter nem választotta ki.

(2) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha bebizonyosodik, hogy

a) a tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti kérelmet el kellett volna utasítani,

b) a könyvkiadást folytató jogi személy utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének,

c)34 a miniszter által közzétett nyilvános felhívás keretében készült tankönyv nem felel meg a felhívásban előírt valamely feltételnek, vagy

d) a könyvkiadást folytató jogi személy a 9/M. § (3) bekezdésében vállalt kötelezettségeit megszegte.

(3)35 A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről – az Nkt. 93/B. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hivatal dönt.

(4) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképző iskola szakképzési tankönyve tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti eljárásban, ha szakvélemény beszerzése szükséges, a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsot szakértőként jelöli ki. A szakképesítésért felelős miniszter az általa jóváhagyott és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi a hivatalnak, amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételéről, illetve törléséről.

9/P. § (1) A tankönyvjegyzékre tankönyv csak abban az esetben vehető fel, ha az ára megfelel az árkorlátnak, függetlenül attól, hogy a tankönyv többszörözése és terjesztése üzletszerű vagy sem. E rendelkezés alkalmazásában a tankönyv többszörözése és terjesztése akkor üzletszerű, ha annak célja a nyereség elérése vagy a vagyonszerzés.

(2) A köznevelési közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az előző tanévben 1000 példánynál kisebb példányszámban rendelt nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 3. melléklet tartalmazza.

(5)36

(6)37 A (4) bekezdésben nem szabályozott esetekben a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek tekintetében a köznevelési közismereti tankönyvekre meghatározott árkorlát az irányadó.

(7) A digitális tananyagokra vonatkozó árkorlátot az 5. melléklet tartalmazza azzal a kivétellel, hogy a digitálisan rögzített könyv formátumú digitális tananyagra vonatkozó árkorlát az 1. melléklet egyszínnyomású, adott terjedelemkategória árának 70%-a.

4/C.38 A digitális tananyag jóváhagyása

9/Q. § (1) A digitális tananyag jóváhagyására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez a 9/A. § (5) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározottakon túl csatolni kell:

a) online digitális tananyag esetén

aa) az elérési útvonalát,

ab) a véleményezéshez szükséges hozzáférési jogokat biztosító információt,

ac) azt a nyilatkozatot, amelyben a kérelmező garantálja az anyag elérhetőségét és változatlanságát,

ad) HTML-alapú online digitális tananyag esetén a szöveges átiratát és a videó- és hangzóanyagokat adathordozón,

b) nem online digitális tananyag esetén a jóváhagyandó tananyagot.

(3) A digitális tananyag jóváhagyása, valamint a jóváhagyás meghosszabbítása öt évre szól.

(4) A tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező vagy a tankönyvjegyzékre felvehető tankönyv a digitális tanulás támogatása érdekében digitálisan rögzített könyv formátumban vagy online digitális tananyag formában közzétehető, amely esetekben tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell lefolytatni.

(5) A (4) bekezdés szerinti online digitális tananyag tíz százalékban eltérhet a tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező tankönyv tananyagtartalmától.

(6) Az (5) bekezdés szerinti – a tankönyv tananyagtartalmától legfeljebb tíz százalékban eltérő – digitális tananyag további interaktív vagy audiovizuális kiegészítő tananyagot tartalmazhat. Ezen kiegészítő tananyagok esetében nem kell lefolytatni tankönyvvé nyilvánítási eljárást. Az (5) vagy az e bekezdésben meghatározott digitális tananyagnak összhangban kell lennie az alapjául szolgáló tankönyv tananyagtartalmával.

(7) A digitálisan rögzített könyv formátumú tankönyv papíralapú változata is tankönyvvé nyilvánítható.

4/D.39

9/R. §

4/E.40 A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott tankönyvekre vonatkozó különös szabályok

9/S. §41 Ha az egyházi jogi személy az Nkt. 35. §-a alapján a nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatást, hit- és erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyház kezdeményezésére a fakultatív hitoktatásban, a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az e rendeletben szabályozott eljárás mellőzésével az egyháznak a hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek minősül, és az adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén fel kell venni az adott tanévi tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak. A fakultatív hitoktatásban, továbbá a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek jegyzékét a tankönyvjegyzék külön-külön részeként kell közzétenni.

4/F.42 A nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készített tankönyvekre vonatkozó különös szabályok

9/T. § (1) A nemzetiségi oktatás nyelvének megfelelő, a nemzetiségi iskolai oktatáshoz külföldről behozott tankönyv tankönyvjegyzékre vételét az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kérelmezi.

(2)43 Ha nincs a tankönyvjegyzéken a két tanítási nyelvű oktatáshoz alkalmazható tankönyv, és a hivatal által fejlesztett tankönyv előállítására sincs lehetőség, akkor a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő, külföldről behozott tankönyvvel is biztosítani lehet az adott tanévben. Ebben az esetben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyzékre történő felvételt az iskola is kérheti, amennyiben kérelmében nyilatkozik arról, hogy az adott könyvet külföldön tankönyvként használják.

(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését követően a munkatankönyveket át lehet alakítani tartós tankönyvvé és munkafüzetté.

9/U. § Nem kell benyújtani a 9/B. § és a 9/D. § (3) bekezdése szerinti kérelmet, ha a hivatal által jóváhagyott tankönyv megváltozott borítójának, impresszumának, kötésmódjának változását jogszabály-módosításra tekintettel szükséges elvégezni.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2014. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tankönyvfejlesztési javaslatot 2014. július 31-ig kell a Tanács,

b) 3. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tankönyvfejlesztésre vonatkozó tervet 2014. szeptember 15-ig kell a miniszter

részére megküldeni.

12. §44 A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint az egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 1. §-a alapján, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől a Könyvtárellátó által átvett feladatokkal összefüggésben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint megvalósult tőketartalék növekedés nem képezi a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésének alapját.

13. §45 (1) Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.

(2) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó tankönyvek esetében – az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvjegyzékre felvehetők azok a sajátos nevelési igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.

(3)46

(4)47

14. §48 A 9/N. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2019/2020. tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmek esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó és a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmét a kiadó június 15-éig nyújthatja be.

15. §49 E rendeletnek az egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2018. (XII. 27.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított 9/A–9/U. §, 13. §, 14. § rendelkezéseit a Módrendelet hatálybalépését50 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. §51 (1) A Nemzeti Alaptanterv 2020. szeptember 1-jével alkalmazandó módosításával összefüggésben az 1., 5. és 9. évfolyamon, valamint a hatévfolyamos gimnáziumi oktatásban a 7. évfolyamon a már tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező tankönyveket 2020. június 15-éig dolgozza át és veszi tankönyvjegyzékbe a hivatal.

(2) A miniszter által az Nkt. 93/D. § (2) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben közzétett felhívásra elkészített könyv tankönyvjegyzékre történő felvételére vonatkozó kérelmet – a 9/N. § (2) bekezdésétől eltérően – 2020. március 20-áig lehet benyújtani.

1. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez52

KÖZNEVELÉSI KÖZISMERETI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA

A

B

C

D

1.

Technológia

A tankönyv ára
(bruttó Ft)

2.

Kötészet

Színek

A tankönyv terjedelme
(A/5 ívben)

3.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

800

4.

10,1–20 ív

1 100

5.

20,1–30 ív

1 300

6.

30,1–50 ív

1 400

7.

Kétszínnyomás

1–10 ív

1 000

8.

10,1–20 ív

1 300

9.

20,1–30 ív

1 600

10.

30,1–50 ív

1 900

11.

Többszínnyomás

1–10 ív

1 200

12.

10,1–20 ív

1 500

13.

20,1–30 ív

1 800

14.

30,1–50 ív

2 100

15.

A megfelelő kategória felára

16.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

17.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

18.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

19.

Dosszié

20.

Spirálozott kötés

21.

Laponként zsugorfóliázott

22.

Speciális kötés

23.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális vagy önálló adathordozó)

1 000

2. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez53

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK TANKÖNYVEINEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

8K37033_0

A

B

C

D

E

F

1.

A tankönyv típusa

A tankönyv nyomása, gyártása

A tankönyv terjedelme (A/5 ívben)

1–500* példány

501–1000* példány

1001* példány felett

2.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

1 900

1 300

800

3.

10,1–20 ív

3 100

1 800

1 100

4.

20,1 ív felett

3 300

2 300

1 300

5.

Kétszínnyomás

1–10 ív

2 900

1 800

1 300

6.

10,1–20 ív

4 300

2 400

1 600

7.

20,1 ív felett

6 200

3 600

2 600

8.

Négyszínnyomás

1–10 ív

5 100

3 500

2 000

9.

10,1–20 ív

9 000

5 500

3 100

10.

20,1 ív felett

10 400

6 600

4 100

11.

A megfelelő kategória felára

12.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

13.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

14.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

15.

Dosszié

16.

Spirálozott kötés

17.

Laponként zsugorfóliázott

18.

Speciális kötés

19.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

1 000


*Előző évi rendelési szám alapján

3. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez54


A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

8K37034_0

A

B

C

D

E

1.

Kötészet

Színek

A tankönyv terjedelme
(A/5 ívben)

1–500 példány*

501–1000 példány*

2.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

3 500

2 500

3.

10,1–20 ív

5 500

3 800

4.

20,1–30 ív

7 000

4 800

5.

30,1–50 ív

8 500

6 300

6.

Kétszínnyomás

1–10 ív

4 000

2 800

7.

10,1–20 ív

6 500

4 100

8.

20,1–30 ív

8 500

5 100

9.

30,1–50 ív

10 500

6 600

10.

Többszínnyomás

1–10 ív

6 500

4 500

11.

10,1–20 ív

9 000

6 500

12.

20,1–30 ív

11 000

8 500

13.

30,1–50 ív

14 000

10 500

14.

A megfelelő kategória felára

15.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

16.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

17.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

18.

Dosszié

19.

Spirálozott kötés

20.

Laponként zsugorfóliázott

21.

Speciális kötés

22.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

1 000


*Előző évi rendelési szám alapján

4. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez55

5. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez56

A DIGITÁLIS TANANYAG TÍPUSAINAK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA

A

B

C

1.

A digitális tananyag fizikai megjelenése

A digitális tananyag felhasználójának száma

A digitális tananyag ára (bruttó)

2.

Online

legfeljebb 100 fő felhasználói létszámig egyéni hozzáférés egy évre

400 Ft

3.

legalább 100 fő felhasználói létszámtól kezdve korlátlan iskolai hozzáférés egy évre

40 000 Ft

4.

Adathordozó

1 200 Ft/db

1

A rendeletet a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § b) pontja a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § c) pontja a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. alcímet (2–4. §-t) a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított, a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdés g) pontját a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 6. § (2) bekezdés h) pontját a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 6. § (3) bekezdése a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 4. alcímet (9. §) a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4/A. alcímet (9/A–9/L. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 9/A. § (3) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9/A. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontját a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 9/A. § (8) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 9/A. § (9) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 9/A. § (10) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 9/D. § (5) bekezdése a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9/E. § (2) bekezdés a) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 9/E. § (5) bekezdés c) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 9/E. § (6) bekezdését a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 9/G. §-t a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 9/J. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 93. § szerint módosított szöveg.

26

A 9/L. § (1) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9/L. § (2) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 4/B. alcímet (9/M–9/P. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

29

A 9/M. § (2) bekezdés b) pontját a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 9/M. § (4) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 9/N. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 138. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 9/N. § (2) bekezdése a 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 9/O. § (1) bekezdés a) pontja a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 9/O. § (2) bekezdés c) pontja a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9/O. § (3) bekezdése a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 9/P. § (5) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 9/P. § (6) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 4/C. alcímet (9/Q. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

39

A 4/D. alcímet (9/R. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 6. pontja.

40

A 4/E. alcímet (9/S. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

41

A 9/S. § a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

42

A 4/F. alcímet (9/T. §) a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

43

A 9/T. § (2) bekezdése a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

46

A 13. § (3) bekezdését a 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 13. § (4) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A hatálybalépés napja 2019. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére