• Tartalom

51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.03.01.

A Kormány

az 1. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 22. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4., és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ában az „a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél vagy” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében az „a jegyző,” szövegrész.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §3

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 40. § (2) bekezdésében a „terjeszthető elő” szövegrész helyébe az „is előterjeszthető” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R4.

a) 40. § (2) bekezdésében az „a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy” szövegrész,

b) 40. § (3) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzője és a” szövegrész.

6. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről,
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §5

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. §6

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §7

9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. §8

10. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. §9

11. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. §10

12. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. §11

13. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. §12

14. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §13

15. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. §14

16. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. §15

17. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. §16

18. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének
és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. §17

19. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. §18

20. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. §19

21. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. §20

22. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. §21

23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. §22

24. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

24. §23

25. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. §24

26. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. §25

27. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

27. §26

28. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. §27

29. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 5. §-a 2013. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelethez28

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére