• Tartalom

51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez érkező panaszok és bejelentések kezelése, így különösen a kapcsolódó ügykezelési, ügyintézői és adminisztratív tevékenység részletszabályainak egységes alkalmazása érdekében – kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: rendőrség).

2. Az utasítás rendelkezéseit
a) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti panaszok és közérdekű bejelentések;
b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) IV–V. Fejezetében – a 46/A.–46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetében meghatározott kötelezettség megsértésével, a rendőri intézkedéssel, annak elmulasztásával és a kényszerítő eszköz alkalmazásával okozott alapvető jogsérelemre, illetve jog- vagy érdeksérelemre vonatkozó panaszok;
c) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rendészeti törvény) 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz;
d) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbőtv.) 10/A. §-a szerinti panasz;
e) az utasítás alapján egyéb bejelentésnek minősülő bejelentések
kivizsgálására irányuló eljárások során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában
a) közérdekű bejelentés: a Törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott kérelem;
b) panasz: a Törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kérelem;
c) rendőri intézkedés elleni panasz: az Rtv. 92. § (1)–(2) bekezdése szerinti panasz;
d) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek kényszerítő eszköz alkalmazásával összefüggő panasz: a Rendészeti törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz;
e) fegyveres biztonsági őr tevékenységével kapcsolatos panasz: az Fbőtv. 10/A. §-a szerinti panasz;
f) egyéb bejelentés: olyan bejelentés, amely nem közérdekű, hanem elsősorban a bejelentő érdekét szolgálja és elbírálása nem tartozik más, így különösen bírósági, közigazgatási hatósági, szabálysértési vagy büntetőeljárás hatálya alá.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A közös szabályok

4. Ha az utasítás 3. pontjában meghatározott bejelentés vagy panasz (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában együtt: beadvány) az országos rendőrfőkapitány kinevezési jogkörébe tartozó vezetőt érint, vagy a rendőrség személyi állományába tartozó személyhez köthető, különös tárgyi súlyú – így különösen korrupciós vagy vagyon elleni – bűncselekménnyel van összefüggésben, azt az országos rendőrfőkapitánynak szóban jelenteni kell.

5. A rendőri szerv szignálásra jogosult vezetője a beadvány tartalma alapján dönt arról, hogy azt milyen eljárási szabályok szerint kell kezelni.

6.1 Az elektronikus úton érkezett beadványt az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás rendelkezései szerint kell kezelni.

7. A beadványokat a Robotzsaru-Neo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) kell nyilvántartani és kezelni.

8. A beadványokat tartalmának megfelelően, teljes körűen ki kell vizsgálni.

9. A beadványokat kezelő munkatársak – amennyiben ez a felmerülő szakkérdések megválaszolása, a tényállás megfelelő tisztázása érdekében szükséges – kötelesek az érintett szakterületek munkatársaival együttműködni.

10. Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Ellenőrzési Szolgálata minden év január 31-ig intézkedik a rendőrség beadványkezelési gyakorlatáról készült, előző évre vonatkozó jelentés Belügyminisztériumba történő felterjesztésére. Az ennek alapjául szolgáló éves statisztikai adatszolgáltatást az utasítás 1. melléklete szerinti táblázatban foglaltak alapján kell teljesíteni.

4. A panaszok, közérdekű bejelentések és egyéb bejelentések vizsgálatának szabályai

11. A személyesen, szóban előadott panaszról, közérdekű bejelentésről, valamint egyéb bejelentésről (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában együtt: bejelentés) feljegyzést, kérelemre jegyzőkönyvet kell készíteni. Erről a panaszost, a közérdekű bejelentőt vagy az egyéb bejelentést tevő személyt (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában együtt: bejelentő) megfelelően tájékoztatni szükséges.

12. A telefonon előadott bejelentésről feljegyzést kell készíteni.

13. Az utasítás 11. és 12. pontja szerinti feljegyzésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az eljáró szerv megnevezését, az ügy tárgyát, az ügyiratszámot és az ügyintéző nevét;
b) a feljegyzés készítésének helyét és időpontját;
c) a bejelentés lényeges tartalmi elemeit;
d) az ügyintéző aláírását.

14. Az utasítás 11. pontja szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:
a) az eljáró szerv megnevezését, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;
b) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját;
c) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, eljárásjogi helyzetét és elérési lehetőségét;
d) a bejelentő jogaira és kötelezettségeire való figyelmeztetés megtörténtét, így az arra vonatkozó tájékoztatást is, hogy bejelentését írásban is megteheti;
e) a bejelentő, az eljárási képességgel nem rendelkező személy esetén képviselője, a jogi képviselő, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

15. Elektronikus úton tett panasz vagy közérdekű bejelentés esetén az értesítésről elektronikus úton kell gondoskodni. A tájékoztatás megtörténtét az alapiraton rögzíteni kell.

16. A bejelentés kivizsgálásáról annak a szervnek a vezetője gondoskodik, amelynek feladat- és hatáskörét a panasz vagy a közérdekű bejelentés érinti.

17. A vizsgálat során az eljáró szerv más szervtől iratok, adatok rendelkezésre bocsátását kérheti.

18.2 A Törvény 2/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az érdemi vizsgálat mellőzéséről első ízben értesíteni kell, az ezt követően ismételten változatlan tartalommal benyújtott panasz és közérdekű bejelentés érdemi vizsgálat és az erről szóló értesítés nélkül irattárazható.

5. A rendőri intézkedés elleni panaszok vizsgálatának szabályai

19.3

20.4 Annak érdekében, hogy a rendőrség és az alapvető jogok biztosa által folytatott párhuzamos eljárások megelőzhetőek legyenek, az ORFK az alapvető jogok biztosa részére a Netzsaru rendszeren keresztül online lekérdezési jogosultságot biztosít a Robotzsaru rendszer 105-ös iktatókönyvének »rendőri intézkedés, kényszerítő eszköz alkalmazása elleni panasz (Rtv. IV–V–VI. fejezet)« elnevezésű tárgyköréhez rendelt tárgykódjára (a továbbiakban: Tárgykód) iktatott ügyekben.

21.5 Amennyiben az alapvető jogok biztosa az eljáró rendőri szervet és az ORFK Ellenőrzési Szolgálatát arról értesíti, hogy a vizsgálat alapvető jogok biztosa általi lefolytatásának lehetőségéről szóló tájékoztatástól számított nyolcnapos határidő eredménytelenül eltelt, a rendőri szerv köteles az eljárását folytatni.

22.6 Az ORFK Ellenőrzési Szolgálata gondoskodik a rendőri intézkedésre vonatkozó, a Netzsaru rendszeren keresztül az alapvető jogok biztosa számára el nem érhető iratoknak – megkeresés alapján – az alapvető jogok biztosa részére történő megküldéséről.
23.7 A Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői szakmai koordinátort jelölnek ki, aki a rendőri intézkedés elleni panaszok kezelését és az utasításban foglalt feladatok végrehajtásának koordinációját végzi.

24.8 A Tárgykódra iktatott ügyeket az iktatást követő 3 munkanapon belül a Robotzsaru rendszer ügyintézői Moduljában az »Ügyintézői Műveletek/Panaszok Kezelése/Panasz rögzítése« almenüben a legördülő listák kitöltésével rögzíteni kell. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 12. pontjában meghatározott elektronikus irat csatolási kötelezettség teljesítése során tekintettel kell lenni az alapvető jogok biztosának az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 22. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 28. § (3) bekezdésében foglalt adatmegismerési jogosultságaira és annak korlátozásaira.

25.9

26.10 Azokban az ügyekben, amelyekben az alapvető jogok biztosa közreműködött, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat az alapvető jogok biztosa részére megküldi a rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása tárgyában hozott döntést.

27.11 Amennyiben az alapvető jogok biztosa a panasszal érintett rendőri intézkedést foganatosító rendőri szervnél előterjesztett rendőri intézkedés elleni panaszokról, továbbá vizsgálata során közvetlenül az érintett rendőri szervtől kér soron kívül felvilágosítást, azt a rendőri szerv adja meg, azonban a megkeresés lényegéről, a válasz továbbításának módjáról és annak tartalmáról az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetőjét írásban tájékoztatni köteles. A nem soron kívüli megkeresést az ORFK Ellenőrzési Szolgálat útján kell teljesíteni.

28. Az országos rendőrfőkapitány által rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása tárgyában hozott döntés kézbesítéséről az ORFK Ellenőrzési Szolgálata gondoskodik, valamint a rendőrség internetes oldalán anonimizált módon közzéteszi. A panaszkivizsgálás keretében keletkezett iratokat és a határozat egy eredeti példányát az ORFK Ellenőrzési Szolgálata irattárazza.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29.12 Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály biztosítja
a) a panaszok országos nyilvántartására és kezelésére, továbbá a statisztikai adatszolgáltatásra alkalmas szoftverfeltételeket a Robotzsaru rendszer keretében;
b)13 az alapvető jogok biztosa online lekérdezési jogosultságával összefüggő informatikai együttműködést.

30. Évente legalább egy alkalommal, az országos rendőrfőkapitányi értekezlet keretében értékelni kell a panaszkezelési tevékenység országos tapasztalatait.

31. Ez az utasítás 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott bejelentések és panaszok kezelése során kell alkalmazni.

32.14

1. melléklet az 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasításhoz15


Adatok a rendőri szervek beadványkezelési gyakorlatának éves értékeléséhez

Megnevezés

Előző évről áthozott

Tárgyévben érkezett

Intézkedés mellőzése

Áttétel

Kivizsgálva

Alapvető jogok biztosa vagy más szerv közreműködésével
kivizsgálva

Következő évre átvitt

Alaptalan

Részben megalapozott

Megalapozott

Alaptalan

Részben megalapozott

Megalapozott

Közérdekű
bejelentés

Panasz

Rendőri intézkedés elleni panasz

Egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
kényszerítő eszköz alkalmazásával kapcsolatos panasz

Fegyveres biztonsági őrök tevékenységével kapcsolatos panasz

Egyéb bejelentés

Összesen:

2. melléklet az 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasításhoz16

1

A 6. pont a 31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás 4. pontja, a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 40. pontja, a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 18. pont a 31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 19. pontot a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 7. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 20. pont a 31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított, a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont b)–c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 21. pont a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont c)–d) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 22. pont a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított, a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 23. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 87. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 24. pont a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított, a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 25. pontot a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 7. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 26. pont a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 27. pont a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 29. pont a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított, nyitó szövegrésze a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 29. pont b) alpontja a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 32. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 5. pontja, a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 3. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. mellékletet a 9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás 7. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére