• Tartalom

511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről1

2015.12.09.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/A. § a)–c) pontjában,

a 7. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező kéményseprő-ipari közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) a honlapján folyamatosan közzéteszi – a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezése céljából – a következő adatokat:

a) a közszolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,

b) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellátási területet,

c) a rendelkezésére álló eszközök jegyzékét.

2. § (1) A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáért felelős települési önkormányzat (a továbbiakban: ellátásért felelős önkormányzat) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátását (a továbbiakban: átmeneti ellátás) megelőzően a településen működő közszolgáltató által átadott, az átmeneti ellátáshoz kapcsolódó, a közérdekű közszolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatokat – a személyes adatok kivételével – a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

3. § (1) A katasztrófavédelmi szerv az átmeneti ellátásra elsődlegesen az önkéntesen kötelezettséget vállaló, más településen működő közszolgáltatót jelöl ki, ha az megfelel az Ekt. 1. § (6) bekezdésében foglalt szempontoknak.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a közérdekű szolgáltató kijelölésekor az átmeneti ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek mérlegelése során figyelembe veszi az átmeneti ellátással érintett és a kijelölendő közérdekű közszolgáltató által – az átmeneti ellátással egyidejűleg vagy azt közvetlenül megelőzően – ellátott település közötti földrajzi távolságot.

(3) Ha nincs olyan más településen működő közszolgáltató, amely az átmeneti ellátás végzését az (1) bekezdés szerint önkéntesen vállalná, és a (2) bekezdésben meghatározott szempontok másként nem biztosíthatóak, akkor az átmeneti ellátásra kijelölhető az a közszolgáltató, amely az adott településen az átmeneti ellátást megalapozó körülmény bekövetkezését megelőzően a kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosította.

(4) Az átmeneti ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a közérdekű közszolgáltató adatait (név, cím, statisztikai számjel),

b) az átmeneti ellátással érintett települések megnevezését, valamint

c) az átmeneti ellátás megkezdésének időpontját és az átmeneti ellátás időtartamát.

(5) Az átmeneti ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) a kijelölt közérdekű közszolgáltatóval,

b) az ellátásért felelős önkormányzattal,

c) az átmeneti ellátással érintett települési önkormányzattal és

d) az átmeneti ellátással érintett települések szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal.

(6) Az átmeneti ellátás során a közszolgáltatási díj megállapításánál figyelembe kell venni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/A. §-ában foglaltakat.

3/A. §2 Az átmeneti ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet.

4. § (1) Az átmeneti ellátás során a közszolgáltatási díjat az ingatlan használója a közérdekű közszolgáltató részére fizeti meg.

(2) A közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

(3) Az indokolt költségek megállapítása során az átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból meg nem térülő,

a) a megnövekedett feladatellátáshoz szükséges, és jogszabályban sormunka esetére megállapított minimális szakmai létszámhoz kapcsolódó munkabér és

b) a megnövekedett ellátási területből adódó dologi kiadások

vehetők figyelembe.

(4) A közérdekű közszolgáltató az átmeneti ellátás teljes idejére számított indokolt költségei iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz nyújtja be a közérdekű közszolgáltató kijelölését követő 10. napig.

(5) Az ellátásért felelős önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott igényt, annak ellenőrzését követően, véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére.

(6) A MEKH meghatározza és honlapján közzéteszi a (4) bekezdés szerinti igény elbírálásához szükséges benyújtandó adatokat. A MEKH a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

(7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő 20 napon belül

a) ellenőrzi annak indokoltságát és a (3) bekezdésnek való megfelelőségét,

b)3 megállapítja a kijelölés teljes időtartamára, évenkénti bontásban az indokolt költség összegét és

c)4 az indokolt költségnek a kijelölés teljes idejére vonatkozó, évenkénti bontásban megállapított összegéről tájékoztatja a belügyminisztert.

(8)5 A MEKH a (7) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához szükséges tájékoztatást, adatot kérhet a katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és az ellátásért felelős önkormányzattól.

5. §6 (1) A belügyminiszter a MEKH 4. § (7) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatásának figyelembevételével megállapított, tárgyévre számított összeget – a (6) bekezdésben meghatározott feltétellel – támogatási előlegként egy összegben folyósítja az ellátásért felelős önkormányzat útján a közérdekű közszolgáltató részére a közérdekű közszolgáltató kijelölésének megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig.

(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a közérdekű közszolgáltatóval az átmeneti ellátásra történő kijelölés időtartamára támogatási szerződést köt az indokolt költségek összegéről, a támogatási előlegről, annak folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásáról a belügyminiszter támogatói okiratának kézhezvételét követő öt munkanapon belül. Az ellátásért felelős önkormányzat a részére a belügyminiszter által folyósított támogatási előleget a banki folyószámláján történő jóváírást követő öt munkanapon belül egy összegben a közérdekű közszolgáltató részére az indokolt költségek fedezeteként átutalja.

(3) A támogatási előleg felhasználásáról a közérdekű közszolgáltató

a) a támogatás tárgyévi összegére vonatkozóan a tárgyévet követő év 15. napjáig elszámol az ellátásért felelős önkormányzatnak, amely az elszámolást a tárgyévre vonatkozó éves költségvetési beszámolóban a Kincstárnak az államháztartásról szóló jogszabályok alapján teljesíti,

b) a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a MEKH útján terjeszt elő a belügyminiszternek a támogatási szerződés lejártát követő tizenöt napon belül.

(4) A MEKH a (3) bekezdés szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül

a) ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,

b) tájékoztatja a belügyminisztert

ba) az elfogadottan elszámolt költség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt költség, valamint a támogatási előleggel nem fedezett költség összegét, vagy

bb) az elfogadottan elszámolt költség, valamint a megalapozatlanul igénybevett támogatás összegéről és javaslatot tesz a közérdekű közszolgáltató által visszafizetendő összegre, vagy

c) a beszámoló hiányossága miatt a beszámoló elfogadását nem javasolja és javaslatot tesz a támogatási előleg közérdekű közszolgáltató általi visszafizetésére.

(5) A belügyminiszter a MEKH javaslatát követően

a) dönt és – az ellátásért felelős önkormányzat útján, a (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását vagy a közérdekű közszolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – gondoskodik a támogatási előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel a MEKH által elfogadott elszámolt költség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, vagy

b) intézkedik az ellátásért felelős önkormányzat útján a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének a közérdekű közszolgáltató általi visszafizetése érdekében.

(6) A belügyminiszter a támogatási előleget a kijelölés ideje alatt ismételten akkor folyósítja, ha az ellátásért felelős önkormányzat a (3) bekezdés a) pontja szerinti, előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési beszámolójában teljesítette. A támogatási előleg következő évi összegét a MEKH 4. § (7) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatásának és az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja szerinti elszámolásában foglaltak együttes figyelembevételével kell megállapítani. A Kincstár az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja szerinti elszámolásának elfogadásáról, valamint az elszámolt összegről a belügyminisztert a támogatási előleg következő évi összegének megállapítása céljából tájékoztatja.

6. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti költségvetési finanszírozás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(2) Ha a közérdekű közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni.

(3) A közérdekű közszolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. §7 (1) A közérdekű közszolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt költségek első alkalommal (támogatási előlegként) történő folyósításáig is köteles az átmeneti ellátás folyamatos biztosítására.

(2) Ha az indokolt költségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt a MEKH a 4. § (7) bekezdésben foglaltak szerint bírálja el. Az igény érvényesítésére a 4. és 5. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és a 9. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 5. § (2) bekezdését.

3

A 4. § (7) bekezdés b) pontja a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (7) bekezdés c) pontja a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (8) bekezdését a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére