• Tartalom

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2023.07.01.

A Kormány

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosítása, kijelölése és védelme

1. § (1)1 A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem) meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként

a)2 az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve,

b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei vonatkozásában az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve

jár el.

(2)3 Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság dönt abban a szakkérdésben, hogy a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott horizontális kritériumok teljesülésének a lehetősége fennáll-e.

(3) A létfontosságú rendszerelem meghatározása során ágazati javaslattevő hatóságként jár el a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Rendőr-főkapitányság azon rendvédelmi rendszer, létesítmény vonatkozásában, melynek üzemeltetőjét irányítja, felügyeli.

(4)4 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában nem gyakorolja a Vhr. 3. §-a szerinti javaslattételi hatáskörét.

(5)5 Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ létfontosságú rendszerelemei meghatározása során, e szervek tekintetében a kijelölő hatóság kizárólag az üzemeltetői azonosítási jelentés tartalma, valamint a 2. § szerinti ágazati kritériumok és a Vhr. szerinti horizontális kritériumok alapján dönt a kijelölésről.

2. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki az a rendvédelmi rendszer, létesítmény:

a) amelynek kiesése esetén az érintett rendvédelmi szerv az Alaptörvényben, valamint az adott rendvédelmi szerv jogállásáról szóló törvényben meghatározott feladatai (a továbbiakban: alapfeladat) közül legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény 12 órán belül nem helyettesíthető,

b) amely az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egység működését biztosítja, és kiesése 48 órán belül sem pótolható, vagy

c) amely az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek működését garantálja, és kiesése 8 órán belül sem pótolható.

3. §6 A közbiztonság-védelem ágazat létfontosságú rendszerei vonatkozásában a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 8. §-a szerinti ellenőrzést koordináló és a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, aki az általa kijelölt, ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével látja el a feladatot.

4. §7 A létfontosságú rendszerelem üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

5. §8 Közbiztonság-védelem ágazatban rendkívüli eseménynek minősül

a) a kijelölt rendvédelmi rendszer, létesítmény épületeiben történt tűzeset vagy műszaki mentés,

b) olyan infrastruktúrában bekövetkezett zavar vagy kiesés, amely esetén az érintett rendvédelmi szerv a törvényben meghatározott feladatai közül legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény várhatóan 12 órán belül nem helyettesíthető,

c) az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egységének olyan kiesése, amely várhatóan 48 órán belül sem pótolható, vagy

d) az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek olyan kiesése, amely várhatóan 8 órán belül nem pótolható

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 478. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 55. § a) pontja, a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 478. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 4. § a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére