• Tartalom

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról1

2019.01.01.

A Kormány

az 1–2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25–26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(1a)2 A kormányablak a jogszabályban meghatározott hatáskörét a járási hivatal szerveként, annak nevében gyakorolja. Ahol e rendelet a kormányablak hatáskörét említi, azon a járási hivatal hatáskörét kell érteni.

(2) A kormányablak a 3–8. § szerinti eljárások során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos illetékességgel jár el.

(3)3

(4)4 Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

1/A. §5 (1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

(3) Az ügysegéd a 3–5. és 8. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.

(4)6 Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

2. § (1)7 Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott hatásköröket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4–5. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.

(2)8 A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével – látja el.

(3)9 A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

(4)10

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. § A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

5. §11 (1) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kapcsolódó hiányosságok pótlását – ideértve az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Ha az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(4) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmek esetén – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kormányablaknál is megfizetheti.

6. §12 (1) A kormányablak az 1. és 2. melléklet szerinti ügyekben a 3. és 4. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) A tudástárban meghatározott ügyekben a kormányablak az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

7. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – az 5. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

8. §13 (1) A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

(2) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

9. § (1) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(2a)14 A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit – a kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – egy példányban kell benyújtani. A kormányablak által hitelesített másolatként továbbított iratot a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság az eljárásához köteles elfogadni akkor is, ha kormányrendelet az irat eredeti példányban történő benyújtásáról rendelkezik. Jogszabály úgy is rendelkezhet, hogy a kormányablak az irat eredeti példányát is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

(3)15 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról, vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papír alapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(4)16 Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papíralapú iratok tárolásáról, illetve az 5. § szerinti kérelmek tekintetében azon papíralapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz kizárólag a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(4a)17 A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

(4b)18 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(5)19 A kormányablak 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

9/A. §20 (1) A telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen a kormányzati telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

(2) A kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

10. § A 3. és 4. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a kormányablak kezdeményezésére az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a kormányablakkal együttműködni, és a kormányablak részére az e rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a felvilágosítást haladéktalanul megadni a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.

11. §21 A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

11/A. §22 Az illeték eljárás megindítását megelőzően történő megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosítószám.

3. A kormányablak-tudástár

12–14. §23

3/A. 24 Az eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakokra vonatkozó szabályok

14/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy mely kormányablakok tesznek eleget az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben a kormányablak a feltételeknek nem tesz eleget, eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen alcím szabályait kell alkalmazni.

14/B. § (1) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el.

(2) A kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje.

14/C. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek.

(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel összefüggő ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében.

14/D. § (1) A 7. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5)25 A kormányablak az (1) és (3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(6)26 A kormányablak a 14/C. § és 14/D. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában közreműködő hatóságként jár el. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kormányablaknál is megfizetheti.

14/E. § (1) A kormányablak a 7. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

(2)27 A kormányablak az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a 7. melléklet 3. pontjában meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak.

(3) A kormányablak biztosítja a 7. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét.

14/F. § (1) A kormányablak a 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2)28 A kormányablak a 14/C–14/E. § szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal – a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével – köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(4) Ha a kormányablak a (3) bekezdés alá nem tartozó papír alapú iratokról készít hiteles elektronikus másolatot, az eredeti papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

14/G. § A kormányablak 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver- és szoftverinfrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

4. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4)29

(5)30 Amennyiben jogszabály kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.

(6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.

(7) E rendelet 27. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8)31

5. Módosuló rendelkezések

16. § (1)32

(2)33

17–34. §34

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §35

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez36


A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12.37
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
39.38 az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
40.39 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása
41.40 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
42.41 Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
43.42 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
44.43 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése
45.44 A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése
46.45 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása
47.46 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése
48.47 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem
49.48 Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
50.49 Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
51.50 Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)
52.51 Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
53.52 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
54.53 Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
4.54
5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
6.55
7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
8.56
9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18.57
19.58
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26–27.59
28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30–31.60
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43.61 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
44.62 Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
45.63 Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
46.64 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
47.65 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
48.66 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez67

4. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez68

5. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
11.69 Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
12.70 Ügyintézési rendelkezés tétele
13.71 Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
14.72 Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához
15.73 Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához
16.74 Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása
17.75 Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása
18.76 Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
19.77 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
20.78 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
21.79 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása
22.80 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

6. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8.81 Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez82
Az eltérő eljárásrendben működő kormányablakokra meghatározott ügykörök

1. A kormányablakban is előterjeszthetők a következő kérelmek, és megtehetők a következő bejelentések:
1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,
1.2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,
1.3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,
1.4. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,
1.5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,
1.6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,
1.7. TAJ kártya igénylés befogadása,
1.8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,
1.9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,
1.10. a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
1.11. méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,
1.12. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,
1.13. családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,
1.14. családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,
1.15. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,
1.16. fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,
1.17. természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,
1.18. természetes fürdőhely kijelölési eljárás,
1.19. gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,
1.20. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,
1.21. veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,
1.22. bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,
1.23. műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,
1.24. polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,
1.25. biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,
1.26. utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,
1.27. egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,
1.28. illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,
1.29. gyermekgondozást segítő ellátás igénylése,
1.30. anyasági támogatás igénylése,
1.31. családi pótlék igénylése,
1.32. gyermeknevelési támogatás igénylése,
1.33. fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,
1.34. építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának (névjegyzéki) bejelentése, és az adatok változásának bejelentése, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,
1.35. otthonteremtési támogatás iránti kérelem,
1.36. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem,
1.37. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem,
1.38. a származási per megindításához történő hozzájárulás iránti kérelem,
1.39. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem,
1.40. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem,
1.41. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,
1.42. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem,
1.43. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem,
1.44. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek,
1.45. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme,
1.46. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,
1.47. aktív korúak ellátása iránti kérelem,
1.48. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem,
1.49. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése,
1.50. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről,
1.51. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.52. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,
1.53. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,
1.54. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása,
1.55. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása,
1.56. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása,
1.57. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,
1.58. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni,
1.59. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
1.60. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem,
1.61. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.62. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.63. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.64. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem,
1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,
1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,
1.67. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem,
1.68. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.69. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.70. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.71. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.72. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.73. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése,
1.74. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.87. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.88. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.89. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.90. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.91. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.92. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentése,
1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,
1.95. építésügyi hatósági engedély iránti kérelem:
1.95.1. építési engedély iránti kérelem,
1.95.2. összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,
1.95.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,
1.95.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,
1.95.5. bontási engedély iránti kérelem,
1.95.6. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,
1.95.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,
1.95.8. összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,
1.96. építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:
1.96.1. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem,
1.96.2. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem,
1.96.3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem,
1.97. építésügyi hatósághoz benyújtható egyéb kérelem:
1.97.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.97.2. előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem,
1.97.3. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,
1.98. építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.99.
1.100. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR),
1.101. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból.

2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:
2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,
2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
2.5. csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,
2.7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,
2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2.10. a házassági névviselési forma módosítása,
2.11. születés anyakönyvezése,
2.12. haláleset anyakönyvezése,
2.13. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,
2.14. tájékoztatás arról, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,
2.15. tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,
2.16. tájékoztatás az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,
2.17. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.

3.
3.1. A kormányablak az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt
a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez,
b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez,
c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez,
d) egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez.
3.2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről.
3.3. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába.
3.4. A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához.

4.
4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik, és amely iratra iratbetekintési joga van.

8. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez83


Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.
1

A rendeletet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 64. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2019. április 24. napjával.

2

Az 1. § (1a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 482. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.[A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az 1. § (4) bekezdésében hatályát veszti a „törzshivatal” szövegrész, nem vezethető át.]

6

Az 1/A. § (4) bekezdését a 348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (1) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § 1. pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 481. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

8

A 2. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 790. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 791. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 6. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

14

A 9. § (2a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

15

A 9. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

17

A 9. § (4a) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 9. § (4b) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 9. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

23

A 12–14. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 3/A. alcímet (14/A–14/G. §)a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (5) bekezdése iktatta be.

25

A 14/D. § (5) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

26

A 14/D. § (6) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 480. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

27

A 14/E. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 481. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

28

A 14/F. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 481. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

29

A 15. § (4) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 15. § (5) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 482. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

31

A 15. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 1. melléklet a 15. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 1. melléklet 12. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

38

Az 1. melléklet 39. pontját a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 75. §-a iktatta be.

39

Az 1. melléklet 40. pontját a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 75. §-a iktatta be.

40

Az 1. melléklet 41. pontját a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 75. §-a iktatta be, szövege a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet 42. pontját a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

42

Az 1. melléklet 43. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

43

Az 1. melléklet 44. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

44

Az 1. melléklet 45. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

45

Az 1. melléklet 46. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

46

Az 1. melléklet 47. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

47

Az 1. melléklet 48. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

48

Az 1. melléklet 49. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

49

Az 1. melléklet 50. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

50

Az 1. melléklet 51. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

51

Az 1. melléklet 52. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

52

Az 1. melléklet 53. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (3) bekezdése iktatta be.

53

Az 1. melléklet 54. pontját a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

54

A 2. melléklet 4. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 2. melléklet 6. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 2. melléklet 8. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 2. melléklet 18. pontját az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 2. melléklet 19. pontját az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 2. melléklet 26–27. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 2. melléklet 30–31. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 2. melléklet 43. pontját a 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (4) bekezdése iktatta be.

62

A 2. melléklet 44. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (4) bekezdése iktatta be.

63

A 2. melléklet 45. pontját a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

64

A 2. melléklet 46. pontját az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

65

A 2. melléklet 47. pontját az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

66

A 2. melléklet 48. pontját az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

67

A 3. mellékletet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 482. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

68

A 4. mellékletet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 482. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

69

Az 5. melléklet 11. pontját a 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

70

Az 5. melléklet 12. pontját a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

71

Az 5. melléklet 13. pontját a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

72

Az 5. melléklet 14. pontját a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

73

Az 5. melléklet 15. pontját a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

74

Az 5. melléklet 16. pontját a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

75

Az 5. melléklet 17. pontját a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

76

Az 5. melléklet 18. pontját a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

77

Az 5. melléklet 19. pontját a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

78

Az 5. melléklet 20. pontját a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

79

Az 5. melléklet 21. pontját a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

80

Az 5. melléklet 22. pontját a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

81

A 6. melléklet 8. pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 258. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére