• Tartalom

516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

az 1. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 2., a 4–8. és a 12. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 9–10. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 11. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,

a 13. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 29. §-ában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 67/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapították, hogy az ellenőrzött szerv a jogszabályban foglalt előírásokat megsértette, az ellenőrző felhívja a szerv figyelmét a jogszabálysértésre és határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja annak megszüntetésére.”

(2) Az R1. 67/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben az ellenőrzött szerv az ellenőrző által az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított határidőn belül nem szünteti meg a jogszabálysértést, az ellenőrző
a) felhívhatja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a jogszabálysértésre,
b) megkeresheti az intézkedésre hatáskörrel rendelkező szervet,
c) fegyelmi vagy egyéb eljárást kezdeményezhet.”

(3) Az R1. 50. § (4) bekezdésében a „41. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „41. § (4) bekezdésében” szöveg lép.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai irányító szerv vezetője írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat
a) a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről és a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól,
b) a szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg az e szervek vezetői részére tartandó szakmai értekezletekről,
c) a szakigazgatási szerveknél foglalkoztatott meghívottak részvételével tartandó értekezletekről és szakmai továbbképzésekről.”

3. § (1) Az R2. 8/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott)

a) minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;”

(2) Az R2. 8/A. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott)

d) minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.”

4. § Az R2. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a kormánymegbízott nem ért egyet a szakmai irányító szerv vezetőjének javaslattal kapcsolatos álláspontjával, a javaslatot felterjesztheti döntésre a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.”

5. § Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig – a (4) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve részére.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve minden év április 30. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatalok működéséről országos beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján az ágazati szakmai irányító miniszter részére megküldi az országos beszámolóban szereplő, az ágazatot érintő adatokat.
(4) A beszámolási kötelezettség kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén működő, illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá az államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően.
(5) A (4) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a beszámolási feladatok teljesítésében.
(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak érvényesülését,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a humánerőforrást, az ingatlan állományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,
c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,
e) a fővárosi és megyei kormányhivatal, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, a szakigazgatási szervek, valamint a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységét, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalatait, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait,
f) a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatainak (a továbbiakban: kormányablak), valamint más ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,
g) a (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait,
h) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésének, tevékenységének tapasztalatait,
i) a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait, valamint
j) egyéb, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által meghatározott szempontokat.”

6. § Az R2. „8. Ellenőrzés” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala ellenőrzi a szakigazgatási szervek, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek tevékenységében a Ket. hatályosulását.”

7. § (1) Az R2. 1. melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.5. Szakmai irányító: a törzshivatal és a szakigazgatási szervek szakmai irányítását gyakorló központi államigazgatási szervek, valamint a törzshivatal és a szakigazgatási szervek által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszterek.”

(2) Az R2. 1. melléklet 1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.7. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó éves terv.”

(3) Az R2. 1. melléklet 3.8. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrzési program tartalmazza:)

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, a feladat megosztását,”

(4) Az R2. 1. melléklet 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő 15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és – a Központi Hivatal közreműködésével – az államtitkár a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a Központi Hivatal részére is megküldi. A végleges összefoglaló jelentést a szakmai irányító – a Központi Hivatal útján – tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.”

(5) Az R2. 1. melléklet 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott ellenőrzésekről – az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével – részjelentést készítenek, amelyet a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a Központi Hivatal részére.”

8. § Az R2.

a) 1. § (4) bekezdésében a „fejlesztési” szövegrészek helyébe a „térségi fejlesztési” szöveg;

b) 6. § (5) bekezdésében a „fővárosi, megyei” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei” szöveg;

c) 7. § (6) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve” szöveg;

d) 11. § (1) bekezdésében a „törzshivatal és a szakigazgatási szervek” szövegrész helyébe a „törzshivatal, a szakigazgatási szervek, a járási (fővárosi kerületi) hivatal, és a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek” szöveg;

e) 20. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése, továbbképzése” szövegrész helyébe a „képzési, továbbképzési feladatai” szöveg;

f) 20. § (1) bekezdés c) pontjában a „gondoskodik szakvizsgák,” szövegrész helyébe a „gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák,” szöveg, az „állampolgársági” szövegrész helyébe az „alkotmányos alapismeretek” szöveg;

g) 21. § (1) bekezdésében az „integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak)” szövegrész helyébe a „kormányablakot” szöveg;

h) 1. melléklet 2.7. pont c) alpontjában az „ellenőrzés tervezett időszakát” szövegrész helyébe az „ellenőrizendő időszakot” szöveg;

i) 1. melléklet 2.8. pontjában az „irányító” szövegrész helyébe az „irányító, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg;

j) 1. melléklet 2.10. pontjában a „szakigazgatási” szövegrész helyébe a „törzshivatal és a szakigazgatási” szöveg;

k) 1. melléklet 3.6. pontjában az „Az ellenőrzés” szövegrész helyébe az „Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés” szöveg;

l) 1. melléklet 4.6. pontjában az „el nem fogadott” szövegrész helyébe az „el nem fogadott érdemi” szöveg;

m) 1. melléklet 11.3. pontjában az „elkészíteni” szövegrész helyébe az „elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni,” szöveg;

n) 1. melléklet 11.3. pont a) alpontjában az „esetén az államtitkárhoz” szövegrész helyébe az „esetén – a Központi Hivatal útján – az államtitkárhoz” szöveg;

o) 1. melléklet 11.5. pont a) alpontjában az „esetén az államtitkárnak” szövegrész helyébe az „esetén – a Központi Hivatal útján – az államtitkárnak” szöveg

lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha nincs a (2) bekezdés szerint felkérhető vizsgálóbiztos, akkor a vizsgálóbiztost az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott jelöli ki a kormányhivatal 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő kormánytisztviselői közül.”

(2) Az R3. 13. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a helyi önkormányzatnál indult fegyelmi eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben áll fenn a 6. § (5) bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok, a polgármester a képviselő-testület tagjai közül kéri fel a fegyelmi tanács elnökét.
(3b) Ha nincs elegendő, a (3) bekezdés szerint a fegyelmi tanácsba felkérhető tag, illetve, ha nincs a (3a) bekezdés szerint felkérhető elnök, akkor a fegyelmi tanács valamennyi tagját – ideértve a fegyelmi tanács elnökét is – az illetékes kormányhivatalt vezető kormánymegbízott jelöli ki saját vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül.”

(3) Az R3. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit – függetlenül a kötelezettségszegés elkövetésének időpontjától – a Módr. hatálybalépését követően indult fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.”

10. § Az R3.

a) 13. § (2) bekezdésében a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg, az „is felkérhet” szövegrész helyébe a „kér fel” szöveg;

b) 13. § (3) bekezdésében a „kérhet” szövegrész helyébe a „kér” szöveg

lép.

4. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § E rendelet 15. § (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb 2014. március 31-ig a közigazgatási szerv szervezeti adatairól, a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, nemek szerinti megoszlásáról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, valamint a szolgálati jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről.”

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések

12. § Hatályát veszti az R2.

a) 6. § (5) bekezdésében a „ , valamint a tervezett szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót” szövegrész;

c) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „– illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint –” szövegrész;

d) 32. § (2) bekezdésében az „és a körjegyzőt” szövegrész;

g) 1. melléklet 1.2. pont c) alpontjában az „– egyéves, féléves illetve negyedéves ellenőrzési időegységben” szövegrész;

h) 1. melléklet 1.2 . pont d) alpontjában az „indokolt a” szövegrész;

i) 1. melléklet 2.7. pont d) alpontjában az „és jelentősebb határidőit” szövegrész;

j) 1. melléklet 2.11. pontjában az „és választásokért” szövegrész;

k) 1. melléklet 4.7. pont k) alpontjában a „felügyeleti” szövegrész;

13. § Hatályát veszti a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése.

6. Hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére