• Tartalom

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdés szerinti ellátások esetén a 21. számú mellékletet az e rendelet, valamint az OEP által kiadott tájékoztató szerinti előírásoknak megfelelően kell kitölteni. Ha a szolgáltató a 21. számú melléklet adathibáját nem javította, az adathiányt nem pótolta, annak okairól az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben írásban nyilatkoznia kell az OEP felé.”

2. § A Kr. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel, akkor az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.
(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, akkor a tárgyhónapot követő hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.
(8) Az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az (1)–(7) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

3. § A Kr. 6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/E. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat az OEP részére a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, ha a beteg a külföldön történő gyógykezelést a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.
(2) A magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátást az egészségügyi szolgáltató „W” térítési kategóriában jelenti. Az így jelentett ellátások fedezetéül az Egészségbiztosítási Alap „Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése” előirányzata szolgál.”

4. § A Kr. 27. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő)

e) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások,”

(kivételével történik.)

5. § A Kr. 28. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:

[Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye – ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt az OEP]

a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos”

(alapdíjjal számolja el.)

6. § A Kr. 37. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4d) A (4a)–(4c) bekezdésben foglaltakat az Eftv. vhr. szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás hatálya alá nem tartozó esetekben lehet alkalmazni.”

7. § A Kr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél a normatív ápolási időt követően 5 napon belül, a 8. számú melléklet szerinti 00017, 00023, 00025 kódszámú ellátást nyújtó osztályra áthelyezett esetnél 3 napon, illetve ha ez kevesebb, a felső határnapon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás.”

8. § A Kr. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

44/A. § Az 1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Az R. szerinti egészségügyi szolgáltató TVK-ja megegyezik a 2013. finanszírozási évre az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által részére megállapított TVK-val, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el.”

9. § A Kr. a következő 76/C. §-sal egészül ki:

76/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28. § (1a) bekezdését a 2014. január havi kifizetéseknél kell első ízben alkalmazni.
(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. számú melléklet alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható.”

10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kr. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

11. § A Kr.

a) 4. § (8) bekezdésében az „az ellátások igénybevételére jogosító igazolások mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi” szövegrész helyébe az „az ellátások igénybevételére jogosító igazolások kötelezően alkalmazandó mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi” szöveg,

b) 5/A. § (5) bekezdésében a „tárgyhavi elszámolási összegét” szövegrész helyébe a „tárgyhavi elszámolási összegét – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –” szöveg,

c) 27. § (3) és (4) bekezdésében a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,

d) 30/A. § (3) bekezdésében a „3. napjáig” szövegrész helyébe a „20. napjáig” szöveg,

e) 30/A. § (4) bekezdésében a „8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését,” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján” szöveg,

f) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az „a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció szakmákban” szövegrész helyébe az „az ellátásoknak megfelelő szakmákban” szöveg,

g)–i)2

lép.

12. § Hatályát veszti a Kr.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, a 11. § a)–f) pontja, a 12. §, valamint az 1–8. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 

 

 

millió forint

 

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

 

 

Praxisfinanszírozás

90 292,0

 

 

Eseti ellátás díjazása

649,3

 

 

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

101 047,5

 

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

2 217,1

 

 

Védőnői ellátás

17 779,8

 

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

 

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

 

 

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

20 698,2

3.

Fogászati ellátás

24 446,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 046,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

9.

Otthoni szakápolás

4 479,8

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

 

Célelőirányzatok

 

 

 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás

8,9

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

5 611,3

 

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

3 160,8

 

 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

100,0

 

 

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

53 486,9

 

 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

12 800,0

13.

Célelőirányzatok összesen

75 167,9

15.

Mentés

28 738,3

17.

Laboratóriumi ellátás

21 118,5

 

Összevont szakellátás

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás

121 454,2

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás

420 355,7

 

 

- aktív fekvőbeteg-szakellátás

356 709,4

 

 

- krónikus fekvőbeteg-szakellátás

62 646,3

 

 

- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 000,0

 

 

Extrafinanszírozás

500,0

 

 

Speciális finanszírozású szakellátás

72 645,3

18.

Összevont szakellátás összesen

614 955,2

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

10 000,0

Összesen

931 870,2

2. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. pontja az „Y” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás”

3. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú melléklet „Térítési kategóriák:” része az „Y” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás”

4. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 00028 megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kódja

Megnevezése

Szorzója)

 

 

 

Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás

1,8

 

Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint***

1,2

 

Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint****

1,4

 

Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint*****

1,8

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki:
„*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.”
3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00025” megjelölésű sorában a „tartós gépi lélegeztetést” szövegrész helyébe az „intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést” szöveg lép.

5. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontja az „Y.” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„W. magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás”
2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontja az „M.” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R. rehabilitációt igénylő diagnózis”
3. Hatályát veszti a Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontjában az „N.” megjelölésű sort követő „R.” megjelölésű sor.

6. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

2014. évre vonatkozó TVK
1.    A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 074 371 379 pontszám.
Ebből:
1.1.    a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 27 853 639 pontszám,
1.2.    a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a következők szerint:

Intézmény

Éves TVK többlet pontszám

4013

Autizmus Alapítvány, Bp.

13 784 103

4977

Nemzetközi Pető András Közalapítvány

1 106 808

5087

Dévény Anna Alapítvány

6 780 421

7990

Vadaskert Alapítvány, Budapest

6 887 628

B944

Gézengúz Alapítvány, III. ker.

13 866 876

H058

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

1 353 858

 

ÖSSZESEN

43 779 694

2.    Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 066 252 súlyszám.
Ebből:
2.1.    a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 667 súlyszám,
2.2.    a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 617 súlyszám.
3.    Az egyes ellátási formák 2014. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

A

B

C

1.

Hónap

Aktív fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

2.

november

1/12

1/12

3.

december

1/12

1/12

4.

január

1/12

1/12

5.

február

1/12

1/12

6.

március

1/12

1/12

7.

április

1/12

1/12

8.

május

1/12

1/12

9.

június

1/12

1/12

10.

július

1/12

1/12

11.

augusztus

1/12

1/12

12.

szeptember

1/12

1/12

13.

október

1/12

1/12

7. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2014. évre vonatkozó TVK mennyisége
(a súlyszám értékek az egynapos szolgáltatásvolument is tartalmazzák)

 

A

B

C

1.

Intézményi kód

Egészségügyi szolgáltató

2014. évi súlyszám*

2.

1052

Mohácsi Kórház

7 244,7

3.

2912

Pécsi Tudományegyetem

94 835,5

4.

A316

Siklósi Kh. Hum. Eü. Nonprofit Kft.

345,3

5.

C353

Uro Clin Kft., Pécs

840,0

6.

N591

Szigetvári Kórház

4 981,5

7.

N584

Komlói Egészségcentrum

2 887,2

8.

1084

Bajai Szent Rókus Kórház

14 293,9

9.

1122

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

67 027,5

10.

N590

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

14 727,3

11.

1243

Orosházi Kórház

9 478,5

12.

1248

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

36 192,3

13.

1249

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

13 502,5

14.

1301

Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

3 991,3

15.

1345

Tiszaújváros, V. Ri.

773,0

16.

1349

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

76 162,4

17.

1400

Szerencs, ESZEI

485,0

18.

1407

Sátoraljaúhelyi Erzsébet Kórház

7 798,6

19.

M058

Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3 607,4

20.

N587

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

28 364,0

21.

N684

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

7 985,7

22.

1454

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

9 082,6

23.

1484

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

3 562,4

24.

1487

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

12 355,8

25.

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

93 752,0

26.

M226

Kisteleki Eü. Közp. Nonprofit Kft.

343,7

27.

1568

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

50 430,9

28.

C975

Napfény 2001 Kht.

668,6

29.

H059

Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft.

1 008,0

30.

M934

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros

18 018,3

31.

1601

Csornai Margit Kórház

253,0

32.

1630

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.-Ri.

376,2

33.

1640

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

50 982,6

34.

1644

Karolina Kórház-Rendelőintézet

5 311,1

35.

1663

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

15 013,8

36.

1683

Gróf Tisza István Kórház

8 601,8

37.

2894

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

104 028,0

38.

N600

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

40 503,9

39.

1899

Mátrai Gyógyintézet

3 354,1

40.

N682

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

7 455,2

41.

N585

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

27 620,0

42.

N581

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

7 421,9

43.

1865

Vaszary Kolos Kórház

12 864,1

44.

1871

Selye János Kórház, Komárom

1 296,0

45.

1876

Szent Borbála Kórháza

27 834,1

46.

K404

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.

2 301,2

47.

1903

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

9 522,6

48.

1928

Szent Lázár Megyei Kórház

18 908,2

49.

1945

Pásztó, Margit Kórház

378,3

50.

1980

Dr. Halász G. Szakorvosi Rendelőintézet Dabas

343,0

51.

2010

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

25 650,4

52.

2049

Bp. Szent Rókus Kórház és Intézményei

2 176,1

53.

2052

Szentendre, Egészségügyi Int.

435,0

54.

2057

Szigetszentmiklós, Szakorvosi Rendelőintézet

498,0

55.

2073

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

7 769,8

56.

2090

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

346,7

57.

2095

Jávorszky Ödön Kórház

15 371,9

58.

2103

Érd MJV Szakorvosi Rendelőintézet

1 034,0

59.

2911

Gálfi Béla Gyógyitó és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

757,9

60.

C613

Europ-Med Kft., Budaörs

1 743,5

61.

H199

Men For Care Kft.

680,3

62.

N593

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

16 541,7

63.

N588

Misszió Egészségügyi Központ

345,1

64.

2137

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

45 138,4

65.

2162

Siófoki Kórház-Rendelőintézet

10 664,5

66.

3205

Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ

416,7

67.

H275

Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum

5 350,8

68.

N683

Nagyatádi Kórház

4 233,9

69.

2230

Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda

14 014,1

70.

N599

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

86 019,4

71.

2324

Hetényi Géza Megyei Kórház Rendelőintézet

36 566,5

72.

2378

Kátai Gábor Kórház Karcag

8 126,4

73.

8002

MÁV Kórház és Rendelőint., Szolnok

3 632,9

74.

N586

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

2 161,0

75.

N596

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

6 651,2

76.

2392

Bonyhád, V. Kh. Ri.

429,1

77.

2425

Tolna Megyei Balassa János Kórház

26 985,5

78.

2436

Paks, Rendelőintézet

370,2

79.

N582

Dombóvári Szent Lukács Kórház

5 354,5

80.

2524

Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk

303,0

81.

2531

Sárvár, V. Kh. Ri.

456,7

82.

N595

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

46 868,0

83.

2535

Magyar Imre Kórház Ajka

9 682,2

84.

2586

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

5 748,5

85.

2601

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű

2 774,5

86.

2611

Zirc Városi Erzsébet Kh.-Ri.

343,6

87.

2893

Állami Szívkórház Balatonfüred

4 157,7

88.

C149

Pannon Reprodukciós Intézet

982,6

89.

H505

Palotahosp KFT., Várpalota

578,6

90.

N594

Csolnoky Ferenc Kórház

30 195,2

91.

N592

Deák Jenő Kórház

365,0

92.

2703

Keszthelyi Kórház

5 150,3

93.

2734

Zala Megyei Kórház

37 203,2

94.

2747

Kanizsai Dorottya Kórház

14 972,2

95.

N597

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

876,6

96.

0765

HT MEDICAL CENTER KFT.

679,0

97.

2872

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

6 497,8

98.

2873

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

27 064,2

99.

2877

Heim Pál Gyermekkórház

17 240,7

100.

2878

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

46 132,4

101.

2879

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

26 657,6

102.

2880

Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak

30 787,5

103.

2886

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

45 510,8

104.

2887

Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

6 841,3

105.

2889

Szent Imre Kórház

26 349,9

106.

2890

Károlyi Sándor Kórház

6 151,1

107.

2891

Uzsoki Utcai Kórház

40 446,1

108.

2896

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

26 722,9

109.

2897

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

14 476,0

110.

2903

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

12 631,8

111.

2906

Országos Onkológiai Intézet

51 999,0

112.

2907

Országos Reumatológiai és Fizikóterápiás Intézet

4 781,7

113.

2910

Országos Sportegészségügyi Intézet

1 823,3

114.

2913

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 683,6

115.

2915

Semmelweis Egyetem

122 701,1

116.

4026

Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza

851,9

117.

7610

BLESZ

407,7

118.

7990

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

1 611,2

119.

8714

„Kaáli” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

5 575,3

120.

A275

Budavári Önk. Eü. Szolgálat

339,2

121.

C030

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

639,3

122.

C247

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

571,7

123.

C278

Kelen Kórház Kft.

349,5

124.

H025

Bp. XVI. ker. Kertvárosi Eü. Sz.

382,7

125.

H043

Óbuda-Békásmegyer Eü. Szolg. Kft.

533,0

126.

H915

Budai Egészségközpont Kft.

10 805,1

127.

K358

Ars Medica Lézerklinika Kft.

387,2

128.

K403

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

65 141,3

129.

K405

PREMED PHARMA KFT.

347,9

130.

K409

Istenhegyi Magánklinika Zrt.

343,2

131.

K413

Pszl-Pszi Kft.

343,7

132.

K558

Bp. XIII. k. Eü. Szolg. Kh. Np. Kft.

580,4

133.

K620

Bp. IX. ker. Szakrendelő Kft.

342,6

134.

M915

Betegápoló Irgalmas Rend

13 958,7

135.

N511

Szent Margit Kórház

11 990,6

* Tartalmazza az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 27. § (7) bekezdése szerinti TVK-mentesítés miatti TVK-csökkentést.

8. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A TVK megállapítása alóli kivételek

HBCs

Feltétel

05P 2081

AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)

 

05P 2082

AMI PCI-vel, stent nélkül

 

01M 015D

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel

 

01P 001A

Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt

Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése beavatkozás esetén

01P 029A

Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein

01P 029C

Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei

Az 5387A Intracranialis érmalformatiok endovasc. műtéte beavatkozás esetén

01P 029D

Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel

Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése vagy az 5387A Intracranialis érmalformatiok endovasc. műtéte beavatkozás esetén

01P 029E

Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein

06M 290D

Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (injektálás)

06M 290E

Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (kivéve injektálás)

22P 8810

Kiterjedt égés műtéttel

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás; az égés kiterjedésének és mélységének egyértelmű dokumentálása

22M 8820

Kiterjedt égés műtét nélkül

22M 8850

Légzőrendszer égése légzéstámogatással

22P 8870

Kiterjedt fagyás műtéttel

22M 8880

Kiterjedt fagyás műtét nélkül

15M 7110

Újszülött, születési súly 999 g alatt

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás

15P 7120

Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtéttel

15M 7130

Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét nélkül

15P 7140

Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel

15P 7180

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel

15P 7230

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel

15P 7330

Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban

15P 7331

Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel

15P 7332

Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával

15M 735Z

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel

15M 715Z

Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, súlyos problémával

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás, illetve 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés

15M 719Z

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül súlyos problémával

17M 7720

Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával és legalább 25 E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt

17M 773E

Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

17M 773F

Akut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

17M 773G

Akut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

17M 773H

Akut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

17M 780A

Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegséggel

17M 780B

Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegség nélkül

17M 782A

Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegséggel

17M 782B

Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegség nélkül

99M 941U

Szívátültetés előtti kivizsgálás

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 11. § g)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére