• Tartalom

522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.1. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására és a tűzvédelmi tervezők továbbképzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Aki a területi szakmai kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vesz az országos szakmai kamara által szervezett tűzvédelmi tervezői tanfolyamon, az eredményes vizsgát követően 2016. december 31-ig végezhet tűzvédelmi tervezői tevékenységet.
(2) A tanfolyamon való részvételhez 5 évnél régebbi tervezői jogosultság szükséges.
(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt követelményeket teljesítette és igazolja, hogy a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig megszerzi, tűzvédelmi tervező tevékenységet a szakirányú végzettség megszerzéséig korlátozás nélkül végezhet.
(4) Aki a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig nem szerzi meg, tűzvédelmi tervezői tevékenységet 2018. január 1-jétől a szakirányú végzettség megszerzéséig nem végezhet.”

4. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az R. 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „szakirányos végzettség,” szövegrész helyébe a „szakirányú végzettség, és” szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. §2

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. § és a 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszere”
2. Az R. 1. melléklet első mondatában, a „jogosultsági követelmények” szövegrész helyébe a „beszámoló követelményei” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére