• Tartalom

53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelet

53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2013.07.19.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 6. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § (1) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § (2) bekezdés és a 10. § (4) bekezdés, valamint a 4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. méretváltoztatás: a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár változatlansága mellett funkcionálisan egyenértékű, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereikben kifejezhető változtatása;”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

névváltozás: az ár változatlansága mellett)

a) egy eszköz azonosítási adataiban bekövetkezett változás, illetve”

(3) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. méretváltozat: azonos termékcsaládba tartozó, már támogatott, egyszer használatos gyógyászati segédeszköznek a metrikus paraméterekben eltérő változata.”

2. § (1) Az R. 2. § (4) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a (11) bekezdésben foglalt kivétellel csatolni kell]

m) a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel az aláírásra jogosult – közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott – címpéldányát;”

(2) Az R. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) E § szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méretváltoztatásra vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet, valamint a 7. számú mellékletben foglalt eszközöket. A 7. számú mellékletben foglalt 2., 7., 8., 9. és 10. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira vonatkozik. A 7. számú mellékletben foglalt 1., 3., 4., 5., 6. és 11–20. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik.”

(3) Az R. 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Ha az ügyfél nem csatolja a (4) bekezdés i), illetve m) pontja szerinti dokumentumokat, az OEP a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz. Ha az ügyfél cégjegyzékben nyilvántartott cég, az OEP a cégkivonatot, valamint – ha az ügyfél a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OEP a Gtv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban szakértőként kirendeli a GYEMSZI-t a kérelem költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelésének elvégzése céljából.”

4. § Az R. 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az OEP a felülvizsgálat eredményeként az eszköz más funkcionális csoportba történő átsorolásáról dönt, az eszközt – a Gtv. 32/A. § (4a) bekezdése szerinti eset kivételével – a közfinanszírozás alapjául szolgáló árának, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjának változatlansága mellett sorolja át.”

5. § Az R. 9/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 9–9/A. § szerinti fixesítési eljárásában az OEP kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz)

a) támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás naptári féléve második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt mennyiség tekintetében a 0,5%-ot nem érte el, és befogadására az ezt megelőző időszakban került sor, vagy”

6. § Az R. 10/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szállító-előminősítés során szerzett „Megfelelő” értékelés a forgalomba hozó szállítójegyzékbe való felvételét követő három évig hatályos, amely további hároméves időszakokra meghosszabbítható. A szállító-előminősítés hatályának lejáratát megelőzően legkésőbb 30 nappal az OEP hivatalból indított eljárás során felülvizsgálja a szállító-előminősítést az értékelésnél figyelembe vett szempontok szerint. Ha a forgalomba hozó a felülvizsgálat során „Nem megfelelő” értékelést kap, az OEP a forgalomba hozót törli a szállítójegyzékből.”

7. § Az R. 10/F. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az internetes eszközkatalógusba történő felvétel érdekében az OEP által erre a célra létrehozott internetes felületre a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója elektronikus úton feltölti legalább a következőket:
a) az eszköz magyar nyelvű használati útmutatóját letölthető formátumban,
b) az eszköz magyar nyelvű műszaki dokumentációját letölthető formátumban, ennek hiányában az eszköz műszaki leírását, anyagösszetételét és főbb műszaki-technológiai jellemzőit letölthető formátumban,
c) az eszköz azonosítására alkalmas fényképet és
d) az eszköz gyártójára, forgalomba hozójára vonatkozó információkat, így különösen címét, telefonszámát, e-mail címét.
(3) Az internetes eszközkatalógus tartalmazza
a) a (2) bekezdés szerint feltöltött adatokat, amennyiben azokat az OEP jóváhagyja,
c) a (2) bekezdés alapján feltöltött adatokon túl a forgalomba hozó által feltöltött további adatokat, amennyiben azokat az OEP közzététel céljára szükségesnek és megfelelőnek minősítette,
d) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételekre vonatkozó adatokat, amennyiben azokat a 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján figyelembe vették.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatokat az OEP teszi elérhetővé az internetes eszközkatalógusban.”

8. § (1) Az R. 12. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6b) A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem rendelhető a gyógyászati segédeszköz kihordási idejének letelte előtt társadalombiztosítási támogatással ismét az azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha az állapot változásának megfelelően az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz eredeti funkciója alkatrész cserével helyreállítható és ahhoz a biztosított az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján méltányosságból támogatásban részesült vagy méltányossági kérelmet nem nyújtott be.”

(2) Az R. 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A társadalombiztosítási támogatással javítható gyógyászati segédeszközök körét, továbbá a társadalombiztosítási támogatás alapját képező javítási díj számításánál figyelembe veendő rezsi óradíj összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.”

9. § Az R. a következő 18/B. §-sal egészül ki:

18/B. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 10. számú mellékletnek a Módr5. által megállapított 416/a. és 417. sorát 2013. október 1-jétől kell alkalmazni.”

10. § (1) Az R. 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 20. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 22. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. § (1) Az R.

a) 2. § (6) bekezdésében az „az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: EMKI)” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „az EMKI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az „Az ESKI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében az „az ESKI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az „ESKI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,

f) 8. § (4) bekezdésében az „ESKI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,

g) 21. számú mellékletében a „mentes eszközcsoportok köre” szövegrész helyébe a „mentes funkcionális csoportok” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

b) 5/A. § (3) bekezdésében a „méretváltoztatására vagy” szövegrész.

12. § (1) A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Csr.) 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 3. sorában az „olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési és oktatási intézményt önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül” szövegrész helyébe az „olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási intézményt – ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási intézmény esetét – önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül” szöveg lép.

(2) A Csr. 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sorában a „Különböző szakértői bizottságok gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosai” szövegrész helyébe a „Különböző szakértői bizottságok szakorvosai” szöveg lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelethez

Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai

1. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 03 12 03

Légzést segítő készülékek

3.

04 03 12 06

Légzést segítő készülékek tartozékai

 

 

 

2. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 12 09 09

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített sérvkötők

3.

04 12 09 15 09

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített
lágyéksérvkötők

4.

04 12 09 12

Haskötő-tartozékok

 

 

 

3. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 19 09 06

Tű nélküli, egyszer használatos fecskendők

3.

04 19 15 03

Egyszer használatos fecskendőtűk

 

 

 

4. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 19 15 06

Egyszer használatos pen tűk

3.

04 19 21 06

Adagoló penek

 

 

 

5. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 19 24 03 03

Inzulinpumpák

3.

04 19 24 03 06

Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék

4.

04 19 24 03 09

Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter

 

 

 

6. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

04 24 12 03

Vércukorszintmérők

3.

04 24 12 06

Tesztcsíkok

 

 

 

7. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

06 12 03 03 09

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek dongalábra

3.

06 12 03 06 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek diabeteses, neuropathias lábra

4.

06 12 03 09 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek
erősen deformált lábra

5.

06 12 06 09 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel

6.

06 12 06 09 06

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, patellaínra támaszkodó boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel

7.

06 12 09 09 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek merev térdízülettel

8.

06 12 09 09 06

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (gyermek)

9.

06 12 09 09 09

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített műanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (felnőtt)

10.

06 12 15 09 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
merev ízülettel

11.

06 12 15 09 06

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
szabad ízülettel

12.

06 12 18

Csípő-térd-boka-láb ortézisek

13.

06 12 30

Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez

 

 

 

8. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

06 18

FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

3.

06 18 24

Kiegészítők felsővégtag-protézisekhez

 

 

 

9. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

3.

06 24 54

Kiegészítők alsóvégtag-protézisekhez

 

 

 

10. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

06 33

ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK

3.

06 33 12

Tartozékok ortopéd cipőkhöz

 

 

 

11. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

09 15 03

Kanülök

3.

09 15 06

Tracheostoma-védők

 

 

 

12. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

09 18 05

Többrészes, zártvégű zsákok

3.

09 18 08

Többrészes, nyíltvégű zsákok, visszajutást gátló szeleppel

4.

09 18 42

Többrészes, nyíltvégű zsákok

5.

09 18 14 03

Alaplapok

 

 

 

13. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

09 18 24 03 03

Irrigációs készletek

3.

09 18 24 03 06

Tartozékok irrigációs készletekhez

 

 

 

14. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

09 27 05

Testen viselt vizeletgyűjtő zsákok

3.

09 27 13

Függesztő- és rögzítőeszközök vizeletgyűjtőkhöz

 

 

 

15. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

09 30 04 03

Egyszer használatos inkontinenciabetétek

3.

09 30 09

Függesztő- és rögzítőeszközök vizelet- és székletfelszívó
segédeszközökhöz

 

 

 

16. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

12 16

MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK

3.

12 21 27

Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített
kormányzással

4.

12 24 24

Elemek és akkumulátorok

 

 

 

17. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

12 21

KEREKESSZÉKEK

3.

18 09 27 03

Lábtartók kerekesszékekhez

4.

18 09 34 03

Háttámaszok kerekesszékekhez

5.

18 09 36 03

Kartámaszok kerekesszékekhez

 

 

 

18. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

21 42 12 03

Hangprotézisek

3.

09 15 03 03 09

Műanyag kanülök hangprotézishez

 

 

 

19. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

21 42 12 06 03

Műgége-készülék

3.

21 42 12 06 06

Tartozékok műgége-készülékhez

 

 

 

20. sorszámú csoport

 

 

A

B

1.

ISO kód

Osztály/csoport megnevezése

2.

21 45 03

Hallójárati készülékek

3.

21 45 06

Fül mögötti hallókészülékek

4.

21 45 09

Szemüvegszárba épített hallókészülékek

5.

21 45 12

Testen viselt, dobozos hallókészülékek

6.

21 45 24

Hallásjavító készülékek kiegészítői (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)

7.

21 45 27

Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai

8.

21 45 30

Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb
eszközei

2. melléklet az 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 374. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Kiegészítő
feltételek,
megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

374

 

04 39 03 03 03

Szemtakarók

normatív

 

 

 

 

80%

3

90

db

2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 416/a. sorral egészül ki:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

416/a

 

06 03 09 06

Adaptív
mellkas-
ágyék-
keresztcsont ortézisek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 417. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

417

 

06 03 09 06 03

Mobilis korrigáló fűzők

normatív

Háti és ágyéki strukturális deformitás, scoliosis

 

 

 

80%

12

1

db

4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 685. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

685

 

06 24 48

Ideiglenes protézisek a járástanítás korai lehetővé tétele céljából

 

 

1. Szövődmény-mentes esetben az ideiglenes protézisellátást (méretvételt) az amputációt követően a 10. és 14. nap között el kell indítani. Később induló protetizálás esetén a késedelem okát a betegdokumentá-
cióban fel kell tüntetni.
2. Amennyiben ideiglenes protézis rendelésére kerül sor, a beteg számára végleges protézis legkorábban az ideiglenes protézis rendelését követő 3 hónap elteltével lehetséges.
3. A 2. és 3. aktivitási szintű betegnek rendelt csővázas protézis rendelését megelőzően ideiglenes protézis rendelése és legalább 3 hónapos használata kötelező.

 

 

80%

3

90

db

5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 740. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

740

 

06 30 36

Műfogsorok

 

 

A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag allergológiai vizsgálattal igazolt akrilátallergia esetén rendelhetők

 

arc-állcsont-
szájsebészet, konzerváló fogászat és fogpótlástan, parodontológia, fogszabályozás, gyermekfogá-
szat, dentoalveoláris sebészet, fog- és szájbetegségek (fogorvos), fogorvos

 

 

 

 

6. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 780. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

780

 

06 30 37

Fogszabá-
lyozás segédeszközei

 

Arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességei, daganatos megbetegedései, maradandó baleseti (traumás) sérülése esetén; a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedései esetén; csontvelő-transzplantált beteg góckutatása miatt elvégzett fogextrahálást követően; kizárólag 18 éven aluli betegnek
a fogazat fejlődési és alaki rendellenességei esetén

 

 

arc-állcsont-
szájsebészet, konzerváló fogászat és fogpótlástan, parodontológia, fogszabályozás, gyermekfogászat, dentoalveoláris sebészet

 

 

 

 

7. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1252. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

 

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben
munkahelyi követelmény
nem kerül
meghatározásra, a
szakképesítési követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi-
málisan rendel-
hető mennyi-
ség

Meny-
nyiség-
egység]

1252

 

21 42 12 06 06

Tartozékok műgége-készülékhez

normatív

 

Az akkumulátor a kompatibilis készülék rendelését követő 12 hónap után rendelhető

 

 

98%

12

1

db

3. melléklet az 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelethez

Az egyes funkcionális csoportokban megállapítható támogatási technikák
A) Rendeltetés szerinti fixcsoportok

A

B

C

D

1.

Rendeltetés szerinti fixesítés alapjául szolgáló funkcionális (al)csoport

Rendeltetés szerinti fixesítés alá vont funkcionális (al)csoport

2.

ISO kód

Eszköz megnevezése

ISO kód

Eszköz megnevezése

3.

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

4.

12 03 03 06 03

Állítható járóbotok
funkcionális T-markolattal

12 03 03 06 06

Állítható, anatómiai fogantyús járóbotok

5.

12 06 03 06 03

Állítható, összecsukható

12 06 03 06 06

Lépegető járókeretek

6.

járókeretek

12 06 03 06 09

Lépcsőnjáró járókeretek

7.

18 12 18 03 03

Matracok

18 12 18 03 06

Matracok kézipumpával

B) Az A) részben megnevezésre nem került funkcionális csoportok, illetve alcsoportok esetében
a) a 21. számú mellékletben meghatározott funkcionális csoportok kivételével funkcionális elv szerinti fixcsoport, vagy
b) százalékos támogatás
állapítható meg.

4. melléklet az 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelethez

 

A

B

C

1.

ISO kód

Megnevezés

Rezsióradíjak nettó összege (Ft)

2.

04 03 06

Inhalátorok

3 100

3.

06 03 09 03

Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mellkas-
ágyék-keresztcsont ortézisek

5 330

4.

06 12 18

Csípő-térd-boka-láb ortézisek

5 330

5.

06 18

Felső végtagok protézisrendszerei

5 330

6.

06 24

Alsó végtagok protézisrendszerei

5 330

7.

06 30 36

Műfogsorok

3 100

8.

06 30 37

Fogszabályozás segédeszközei

3 100

9.

12 16

Mopedek és motorkerékpárok

4 550

10.

12 21

Kerekesszékek

4 550

11.

21 03 06

Szemüvegkeretek

3 100

12.

21 03 21

Távcsőszemüvegek

3 100

13.

21 42 12 06 03

Műgége-készülék

3 100

14.

21 45 03

Hallójárati készülékek

3 100

15.

21 45 06

Fül mögötti hallókészülékek

3 100

16.

21 45 09

Szemüvegszárba épített hallókészülékek

3 100

17.

21 45 12

Testen viselt, dobozos hallókészülékek

3 100

18.

 

Hallásjavító implantátumok beszédprocesszorai

3 100

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére