• Tartalom

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztói csoportokról

2017.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A 2012. január 1-jét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportot (a továbbiakban: fogyasztói csoport) működtető vállalkozás köteles tevékenységének folytatását a fogyasztóvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – 2014. január 31. napjáig bejelenteni.

2. § (1) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az 1. § szerinti bejelentéssel egyidejűleg a hatóság részére elektronikus úton megküldi

a) a fogyasztói csoportnak a fogyasztói csoportban való részvételre irányuló szerződésben (a továbbiakban: szerződés) meghatározott működési időtartamát,

b) a szerződések számát,

c) az egyes szerződések szerint rendszeres időközönként – a fogyasztói csoportot működtető vállalkozással szerződést kötő fogyasztó (a továbbiakban: tag) által – teljesítendő befizetések összegét, külön megjelölve a szerződés szerint a fogyasztói csoportot működtető vállalkozást megillető díjat, valamint a tag által meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítható összeget,

d) a fogyasztói csoport megalakulása óta a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerzett és a ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát,

e) a fogyasztói csoport megalakulása óta a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordított összeget és

f) a szerződés megszüntetésére irányuló felmondások számát.

(2) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokról a változást követő harminc napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot.

3. § (1) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozásnak a tag szerződés szerint, rendszeres időközönként teljesített, meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítandó befizetéseit fogyasztói csoportonként, saját pénzeszközeitől elkülönített számlán kell tartania. Az elkülönített számla a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti pénzforgalmi számla nem lehet.

(2) A számlán elhelyezett összeg és annak jóváírt kamatai felhasználásig – befizetéseik arányában – a tagokat illetik meg. Ettől eltérően a szerződés felmondása esetén, ha a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a taggal való elszámolás érdekében a 6. § (2) bekezdése vagy a 6. § (4) és (5) bekezdése alapján saját pénzeszközei terhére visszafizetést teljesített, a szerződésben rögzített időtartam végén – valamennyi taggal való elszámolást követően – az elkülönített számlán maradó összeg a fogyasztói csoportot működtető vállalkozást illeti meg.

(3) Az elkülönített számlán elhelyezett, a tagokat megillető befizetésekkel a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a (4) bekezdés kivételével nem rendelkezhet.

(4) Az elkülönített számlán elhelyezett összeg kizárólag

a) a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére a 4. § szerint lehetőséget szerző tag vagy a meghatározott dolog tulajdonosa (eladó) részére történő kifizetés érdekében a szerződésben foglalt összeg erejéig, vagy

b) a szerződés felmondása esetén a taggal való elszámolás érdekében a tag által a szerződés alapján a felmondásig teljesített befizetések együttes összege erejéig, a szerződésben rögzített időtartam végén

használható fel.

(5) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a (4) bekezdés szerinti kifizetésről a kifizetés időpontjától számított nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot.

(6) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás minden év január 31. napjáig írásban tájékoztatja a tagot a megelőző év december 31. napjáig teljesített valamennyi befizetéséről, valamint az elkülönített számla terhére a megelőző évben teljesített kifizetésekről. A tájékoztatást tértivevényes postai küldeményként vagy a tag kérésére elektronikus úton kell megküldeni a tag részére.

(7) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a tagot kérésére – a kérés közlésétől számított – tizenöt napon belül írásban tájékoztatja az elkülönített számlán elhelyezett összegről és annak jóváírt kamatairól. Az írásbeliség követelményének levél útján vagy bármely egyéb olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a tagok részvételével a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerző tag kijelölése érdekében nyilvános kiválasztást tart.

(2) A fogyasztói csoport tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére – a nyilvános kiválasztás keretében – sorsolás útján vagy a szerződésben meghatározott többletfeltétel vállalása esetén szerezhet lehetőséget.

(3) A nyilvános kiválasztásról – a helyszín és az időpont pontos megjelölésével –, valamint annak (2) bekezdés szerinti módjáról a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a fogyasztói csoport valamennyi tagját írásban értesíti. Az értesítést tértivevényes postai küldeményként vagy a tag kérésére elektronikus úton úgy kell megküldeni, hogy azt a tag a nyilvános kiválasztást legalább nyolc nappal megelőzően megkapja.

(4) A meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére csak olyan tag szerezhet lehetőséget, aki a nyilvános kiválasztás megkezdésének időpontjáig a szerződés szerint esedékes valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

5. § (1) A nyilvános kiválasztásról a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a fogyasztói csoport jelenlévő tagjai közül – egyszerű többséggel – választott két tag hitelesíti.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza

a) a kiválasztás helyét,

b) a kiválasztás időpontját,

c) a fogyasztói csoport jelenlévő tagjainak számát és

d) a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerző tag által előre meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére – a szerződés szerint – fordítandó összeget.

(3) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a nyilvános kiválasztást követő tizenöt napon belül megküldi a hatóságnak.

6. § (1) Az a tag, aki meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerzett, a szerződést rendes felmondással nem szüntetheti meg mindaddig, amíg a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tett.

(2) A szerződés rendes felmondása esetén a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a tag által a szerződés alapján – a meghatározott dolog megszerzése érdekében – a felmondásig teljesített befizetések összegét a szerződésben meghatározott időtartam lejártát megelőzően a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően és kizárólag a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás saját pénzeszközei terhére fizetheti vissza. Ha a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás visszafizetést saját pénzeszköze terhére nem teljesít, a taggal való elszámolásra a szerződésben rögzített időtartam végén kerül sor.

(3) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a szerződést rendes felmondással nem szüntetheti meg.

(4) A tag a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az e rendeletben foglalt – taggal szembeni – kötelezettségét megszegi. A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a tag által az azonnali hatályú felmondásig teljesített befizetések összegét köteles a saját pénzeszközei terhére a felmondás közlésétől számított hatvan napon belül visszafizetni.

(5) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a tag a szerződésben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi, így különösen, ha ismételt felszólítás ellenére legalább három alkalommal határidőben nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének. A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a taggal való elszámolásra – a felmondástól függetlenül – a szerződésben rögzített időtartam végén kerül sor, a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás azonban jogosult a (2) bekezdés szerinti visszafizetési lehetőséggel élni.

(6) Ha a szerződés azonnali hatályú felmondására olyan taggal szemben kerül sor, aki a meghatározott dolog tulajdonjogát már megszerezte, a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás jogosult arra, hogy a még hátralévő részletek teljes összegét azonnal lejárttá tegye, és a követelést a taggal szemben érvényesítse.

(7) Ha a tag a szerződésben megjelölt valamennyi fizetési kötelezettségét esedékesség előtt teljesíti, valamint a meghatározott dolog tulajdonjogát megszerezte, a szerződés teljesítettnek tekintendő, a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás további befizetéseket a tagtól nem követelhet.

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését megelőzően a fogyasztói csoportba felvett fogyasztók tekintetében is alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

Az 1. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 260. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére