• Tartalom

534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.12.31.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2. § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Csomagolásnak kell tekinteni továbbá
a) az árucikket, ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelel, kivéve, ha az adott árucikk a termék szerves részét képezi, és erre az árucikkre a termék tartásához vagy megőrzéséhez a termék teljes élettartama alatt szükség van, valamint az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, és
b) az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikkeket, továbbá az értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) árucikkeket, ha azok csomagolási funkciót látnak el.
(3) A csomagolásba beépülő egyes alkotóelemeket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelybe azokat beépítették. Az egy termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemeket csomagolásnak kell tekinteni, kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden alkotóelemet együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szántak.
(4) A csomagolásnak minősülő, illetve a csomagolásnak nem minősülő tételeket (szemléltető példákat) az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) A Cskr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. §-a szerinti átvételi és visszavételi kötelezettség alapján el kell érni, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének – legalább 55% anyagában történő hasznosítása mellett – legalább 60%-át hasznosítsák úgy, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a hasznosítási aránya a következő legyen:
a) üveg esetében 60%,
b) papír és karton esetében 60%,
c) fém esetében 50%,
d) fa esetében 15%,
e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.”

2. § A Cskr. 17. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. február 7-i 2013/2/EU bizottsági irányelvnek“

(való megfelelést szolgálja.)

3. § A Cskr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A Cskr. 2. § (1) bekezdés 1. pontjában a „minden terméket” szövegrész helyébe a „minden árut” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

7. § Ez a rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. február 7-i 2013/2/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Szemléltető példák
1.    Szemléltető példák a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kritériumra:
1.1.    Csomagolás
1.1.1.    Édességet tartalmazó dobozok
1.1.2.    CD-tokot borító fóliaburkolat
1.1.3.    Katalógusok és magazinok borítékjai (magazinnal együtt)
1.1.4.    Süteménnyel együtt árult süteményalátétek
1.1.5.    Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag (pl. műanyag fólia, alumínium, papír) van feltekerve, kivéve azon rudakat, csöveket és hengereket, amelyeket egy gyártóberendezés részeiként kívánnak használni, nem pedig valamely termék értékesítési egységként való bemutatására
1.1.6.    Olyan virágcserepek, amelyek csak a növény árusítására és szállítására szolgálnak, huzamos tartására nem alkalmasak
1.1.7.    Injekciós oldatok üvegcséi
1.1.8.    CD-k csomagolására használt (a CD-kkel együtt értékesített, tárolásra nem szolgáló) hengerek
1.1.9.    Vállfák (ruhával együtt értékesítve)
1.1.10.    Gyufásdobozok
1.1.11.    Steril csomagolóanyagok (zacskók, tálcák és az áru sterilitását őrző egyéb anyagok)
1.1.12.    Italos kapszulák (pl. kávé-, kakaó- vagy tejkapszulák), melyek használat során kiürülnek
1.1.13.    Gázok tárolására szolgáló újratölthető acélpalackok, kivéve a porraloltókat
1.2.    Nem csomagolás
1.2.1.    A növény huzamos tartására alkalmas virágcserepek
1.2.2.    Szerszámosládák
1.2.3.    Teafilterek
1.2.4.    Sajtot bevonó viaszréteg
1.2.5.    Kolbászbél
1.2.6.    Vállfák (külön értékesítve)
1.2.7.    Olyan italos kapszulák (pl. kávékapszulák, kávétasakok és filterpapír borítású kávépárnák), amelyek a használat során nem ürülnek ki
1.2.8.    Nyomtatópatronok
1.2.9.    CD-, DVD- és videokazetta-tokok (CD-vel, DVD-vel vagy videokazettával együtt értékesítve)
1.2.10.    CD-hengerek (tároláshoz, üresen értékesítve)
1.2.11.    Mosószerek vízben oldódó csomagolása
1.2.12.    Kegyeleti célra használt gyertyatartók
1.2.13.    Mechanikus darálók (újratölthető tartályba építve, pl. újratölthető borsdaráló)
2.    Szemléltetők példák a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kritériumra:
2.1.    Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták
2.1.1.    Papírból vagy műanyagból készült hordtasakok
2.1.2.    Eldobható tányérok és poharak
2.1.3.    Háztartási fólia
2.1.4.    Szendvicses zacskók
2.1.5.    Alufólia
2.1.6.    Ruhatisztítókban a tiszta ruha csomagolására használt műanyag fólia
2.2.    Nem csomagolás
2.2.1.    Keverőpálcák
2.2.2.    Eldobható evőeszközök
2.2.3.    Csomagolópapír (külön értékesítve)
2.2.4.    Papírból készült sütőformák (üresen értékesítve)
2.2.5.     ütemény nélkül árult süteményalátétek
3.    Szemléltető példák a 2. § (3) bekezdés szerinti kritériumra:
3.1.    Csomagolás
    Közvetlenül a termékre akasztott vagy rögzített címkék
3.2.    Csomagolás része
3.2.1.    Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záróelemének része
3.2.2.    Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekre ragasztottak
3.2.3.    Tűzőkapcsok
3.2.4.    Műanyag védőtokok
3.2.5.    Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely a mosó- és tisztítószerek flakonját záró elem része
3.2.6.    Mechanikus darálók (újra nem tölthető, termékkel töltött tartályba építve, pl. borssal teli borsdaráló)
3.3.    Nem csomagolás
Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére