• Tartalom

536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól

2014.01.01.

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 290. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozásra (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.

2. § (1) A Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező létesítő okiratát,

b) a kérelmező bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést – ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság átvette –, bejegyzett cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az alapításban részt vevő személynek, már működő cég esetén a kérelmezőnek az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs,

d) a tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot,

e) a kérelmező szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket a létesítő okirat részletesen nem tartalmazza,

f) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda lehet,

g) annak igazolását, hogy a kérelmező rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

h) az induló tőke teljes összegének befizetésére vonatkozó igazolást,

i) a h) pontban szereplő összeg teljes vagy részleges felhasználása esetén igazolást és nyilatkozatot arról, hogy a felhasználás milyen mértékben történt az alapítás és a működés megkezdése érdekében,

j) a középtávú – az első három évre vonatkozó – üzleti tervet,

k) a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,

l) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatási tevékenységét mikor kívánja megkezdeni,

m) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott, és jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.

(2) A Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező létesítő okiratát,

b) a kérelmező bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést – ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság átvette –, bejegyzett cég esetében harminc napnál nem régebbi cégkivonatot,

c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az alapításban részt vevő személynek, már működő cég esetén a kérelmezőnek az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs,

d) a tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot,

e) a kérelmező szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket a létesítő okirat részletesen nem tartalmazza,

f) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda lehet,

g) annak igazolását, hogy a kérelmező rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

h) az induló tőke teljes összegének befizetésére vonatkozó igazolást,

i) a h) pontban szereplő összeg teljes vagy részleges felhasználása esetén igazolást és nyilatkozatot arról, hogy a felhasználás milyen mértékben történt az alapítás és a működés megkezdése érdekében,

j) a középtávú – az első három évre vonatkozó – üzleti tervet,

k) a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,

l) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatási tevékenységét mikor kívánja megkezdeni,

m) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott, és jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült,

n) annak igazolását, hogy a kérelmező rendelkezik a feldolgozni tervezett készpénz mennyiségének megfelelő kapacitású, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által sikeresen bevizsgált típusú bankjegyvizsgáló géppel.

(3) Az állami adóhatóságtól beszerezhető (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolással egyenértékű, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) A hitelintézetnek nem kell igazolnia a szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban az (1) bekezdés a)–f) és h)–i) pontjában és a (2) bekezdés a)–f) és h)–i) említett feltételek meglétét.

(5) Ha külföldi vállalkozás fióktelepe útján kíván a Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végezni, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdés d)–m) pontjában foglaltakat és

a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát,

b) a külföldi vállalkozás három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozást a vállalati (gazdasági) nyilvántartásba bejegyezték,

c) a külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóságtól származó engedélyének másolatát,

d) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a külföldi vállalkozásnak a magyarországi és a székhelye szerinti államban lévő adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs,

e) a külföldi vállalkozás előző gazdasági évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredmény-kimutatását,

f) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak,

g) a külföldi vállalkozás tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek miatt a külföldi vállalkozás kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító vállalat előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett,

h) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

i) a kérelmező által folytatott, a székhely szerinti felügyeleti hatóság által engedélyezett tevékenységek megjelölését, valamint azokat a helységeket, ahol ezeket a tevékenységeket végzi,

j) a fióktelep vezető állású személyének döntési jogkörét, valamint a kérelmező azon testületeit, amelyek hozzájárulása nélkül bizonyos döntések nem érvényesek, valamint

k) a székhely szerinti felügyeleti hatóság nyilatkozatát arról, hogy a nem magyar állampolgárságú vezető állású személlyel szemben nem állnak fenn kizáró okok e munkakör betöltésével, és ellátásával kapcsolatban.

(6) Ha külföldi vállalkozás fióktelepe útján kíván a Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végezni, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés d)–n) pontjában foglaltakat és

a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát,

b) a külföldi vállalkozás három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozást a vállalati (gazdasági) nyilvántartásba bejegyezték,

c) a külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóságtól származó engedélyének másolatát,

d) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a külföldi vállalkozásnak a magyarországi és a székhelye szerinti államban lévő adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs,

e) a külföldi vállalkozás előző gazdasági évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredmény-kimutatását,

f) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak,

g) a külföldi vállalkozás tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek miatt a külföldi vállalkozás kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító vállalat előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett,

h) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

i) a kérelmező által folytatott, a székhely szerinti felügyeleti hatóság által engedélyezett tevékenységek megjelölését, valamint azokat a helyiségeket, ahol ezeket a tevékenységeket végzi,

j) a fióktelep vezető állású személyének döntési jogkörét, valamint a kérelmező azon testületeit, amelyek hozzájárulása nélkül bizonyos döntések nem érvényesek, valamint

k) a székhely szerinti felügyeleti hatóság nyilatkozatát arról, hogy a nem magyar állampolgárságú vezető állású személlyel szemben nem állnak fenn kizáró okok e munkakör betöltésével, és ellátásával kapcsolatban.

(7) A szolgáltatásnak fióktelep által történő folytatásához a Felügyelet az engedélyt abban az esetben adja meg, ha

a) – külföldi pénzügyi intézmény kérelmező esetén – érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a kérelmező külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,

b) a kérelmező külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírásokkal,

c) a kérelmező külföldi vállalkozás rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelési szabályzattal,

d) a kérelmező külföldi vállalkozás nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért,

e) a kérelmező külföldi vállalkozás benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, és hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét, valamint

f) külföldi pénzügyi intézmény kérelmező esetén a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a pénzügyi intézmény prudens, biztonságos működését.

(8) Már működő fióktelep esetén az engedélyezés iránti kérelemhez – az (5) és (6) bekezdésben felsoroltak helyett, ha azokat a Felügyelet előtt korábban folyt engedélyezési eljárásban már bemutatták – a külföldi vállalkozás alapító okiratát és a fióktelep bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést, ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság átvette, bejegyzett fióktelep esetében harminc napnál nem régebbi cégkivonatot kell becsatolni. A Felügyelet a kérelmezőt bármikor felhívhatja a (5) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására.

(9) Ha a kérelmező az (1) bekezdés c) pontjában, a (2) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés d) pontjában, illetve a (6) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamely magyarországi köztartozására vonatkozó adatot nem igazolja, a Felügyelet megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A nyilvántartást vezető szerv a lejárt, meg nem fizetett köztartozás fennállásáról vagy annak hiányáról tájékoztatja a Felügyeletet.

3. § A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a 2. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül – mellékelni kell

a) a vezető állású személy, a pénzfeldolgozási tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezető, valamint a pénzfeldolgozási tevékenységet közvetlenül végző személy esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított – büntetlen előéletet igazoló – hatósági bizonyítványt, vagy a személyes joga szerinti ennek megfelelő okiratot,

b) az a) pont alatti személyek tekintetében a vámhatóság szabálysértési hivatalának igazolását a Hpt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek igazolását,

c) a vezető állású személy iskolai végzettségét igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

d) a felelősségbiztosítás megkötését igazoló okmány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát,

e) nyilatkozatot arról, hogy az engedélyt kérő működése során megtartja a pénzfeldolgozási tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályban foglaltakat,

f) a tevékenység végzésére vonatkozó belső ügyviteli szabályzatot és biztonsági szabályzatot, valamint

g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályzatot.

4. § A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – mellékelni kell:

a) a vezető állású személy esetén a Hpt. 77. §-ában meghatározott feltételek igazolását,

b) a klíringtagokkal kötendő elszámolásforgalmi szerződés tervezetét,

c) az elszámolásforgalom lebonyolítását végző átutalási rendszer, valamint a biztonsági és informatikai rendszer működtetésére vonatkozó belső szabályzatokat és ügyviteli utasításokat,

d) a pénzforgalmi elszámolóház üzletszabályzatát és szabályzatait,

e) az adattovábbító és kommunikációs rendszerek (hálózatok) részletes leírását, valamint

f) üzletmenet folytonossági tervet.

5. § A Felügyelet az engedélyt meghatározott időre, feltételhez kötötten, valamint korlátozott tevékenységi körrel, területi korlátozással, a szolgáltatási tevékenységen belül pedig üzletági vagy termékkorlátozással is megadhatja.

6. § Ha a kérelmező a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat nem mellékeli, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

7. § (1) A Hpt. 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmező

a) az engedélyezési eljárásban megtévesztő vagy valótlan adatot közöl,

b) nem felel meg a jegyzett tőkére, a társasági formára, a tulajdonlásra vonatkozó törvényi követelményeknek,

c) külföldi székhelyű, nincs kézbesítési megbízottja vagy a 2. § (7) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

(2) A Felügyelet az engedély iránti kérelmet elutasíthatja, ha a kérelmező

a) a jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik,

b) üzleti terve, az engedély iránti kérelemhez mellékelt egyéb irat, továbbá a Felügyelet rendelkezésére álló bármely okirat, adat vagy információ alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem tud megfelelni a működésre vonatkozó jogszabályok előírásainak.

8. § (1) A Felügyelet a Hpt. 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) azt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabályt sértő módon szerezték meg,

b) a szolgáltató törvény által tiltott tevékenységet folytat,

c) a szolgáltató már nem felel meg a tevékenységre vonatkozó jogszabály előírásainak,

d) a szolgáltató tevékenységi engedélyét a Hpt. 32. § (2) bekezdésének megfelelően visszaadja,

e) a székhely szerinti felügyeleti hatóság a külföldi vállalkozás engedélyét visszavonta,

f) a szolgáltató nem tud eleget tenni kötelezettségeinek.

(2) A Felügyelet a szolgáltató engedélyét visszavonhatja, ha

a) a szolgáltató súlyosan megsértette a számvitelre, illetve ellenőrzésre vonatkozó, továbbá a tevékenységre vonatkozó jogszabály vagy a Felügyelet határozataiban foglalt előírásokat,

b) olyan körülmény áll fenn, amely miatt a szolgáltató e rendelet hatálya alá tartozó működése súlyosan veszélyezteti vagy sérti az ügyfelek érdekeit, akadályozhatja a pénzforgalmat,

c) a szolgáltató az engedély kézhezvételétől számított egy hónapon belül a tevékenységét nem kezdi meg,

d) a szolgáltató három hónapon keresztül nem folytat szolgáltatási tevékenységet,

e) fennáll a veszélye annak, hogy a szolgáltató nem tud eleget tenni kötelezettségeinek,

f) a szolgáltató ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

g) fióktelep esetén a 2. § (5) bekezdés a) és b), d)–k) pontjában, 2. § (6) bekezdés a) és b), d)–k) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike már nem teljesül.

9. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére