• Tartalom

54/2013. (IX. 13.) BM rendelet

54/2013. (IX. 13.) BM rendelet

a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009–2012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról

2013.09.21.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009–2012. évi munkálatairól című, 2013. május 30-án kelt Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

2. § A Zárójegyzőkönyvet és a Kiegészítő határokmányt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 54/2013. (IX. 13.) BM rendelethez


ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének
és karbantartásának 2009–2012. évi munkálatairól

Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar–szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a közös államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2009–2012. évi hatodik időszakos ellenőrzését.
A Vegyesbizottság az 1. számú melléklet szerinti összetételben, Körmenden, 2013. május 27–30. között megtartott huszonegyedik ülésszakán a következő Zárójegyzőkönyvet fogadta el.

I.     Bevezető

Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973–1979. között végrehajtott új felmérés alapján ellenőrizték. E munkálatok eredményeit határszakaszonként, a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok tartalmazzák, amelyek határtérképekből és határleírásból állnak.
Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.
A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első időszakos ellenőrzését és felújítását 1983–1984. között, a másodikat 1988–1989. között, a harmadikat 1993-ban, a negyediket 1999–2003. között, az ötödiket 2004–2005. között és a hatodikat 2009–2012. között végezte el.

II.     A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság a hatodik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő ülésszakokon hozta meg:
– tizenhatodik ülésszakán Ljutomerben, 2008. november 4–6. között,
– tizenhetedik ülésszakán Budapesten, 2009. november 10–11. között,
– tizennyolcadik ülésszakán Ljubljanában, 2010. november 9–11. között,
– tizenkilencedik ülésszakán Budapesten, 2011. november 8–10. között,
– huszadik ülésszakán Ljubljanában, 2012. június 19–21. között.
Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.
A Vegyesbizottság a tizenhatodik ülésszakán megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.
A vegyes munkacsoport a munkálatokat egy magyar és egy szlovén földmérő szakember vezetésével végezte el.
A munkaerőt, anyagokat, járműveket és műszereket a Szerződő Felek biztosították.
A vegyes munkacsoport a határjelek hatodik időszakos ellenőrzését az „Utasítás a magyar–szlovén államhatár megjelöléséhez, a határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához” című okmányban foglaltak szerint végezte el (a Vegyesbizottság nyolcadik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete).
Az államhatáron a vegyes munkacsoport a határvonal megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatos terepmunkálatokat az alábbi időszakokban végezte el:
– 2009. március 9. és augusztus 28. között,
– 2010. április 19. és augusztus 28. között,
– 2011. május 23. és szeptember 30. között,
– 2012. március 26. és június 15. között.
A 2589 ellenőrzött határjellel kapcsolatban az alábbi jelentősebb munkákat végezte el:
– 1765 határjelet rendben lévőnek talált,
– 1 határjel helyzetét geodéziailag meghatározta (A101M),
– 599 enyhén sérült határjelet kijavított,
– 63 erősen sérült határjelet újjal pótolt,
– 7 hiányzó határjelet újjal pótolt,
– 481 kidőlt, ferde, túlzottan kiálló vagy süllyedt határjelet megfelelő helyzetbe állított,
– 1 veszélyeztetett határjelet biztonságos helyre helyezett át (A199M),
– 1 közbeiktatott határjelet helyezett el (A432.1/a),
– 1 határjel közvetlen jelölését közvetettre változtatta (A433RS),
– 11 határjel típusát megváltoztatta,
– 175 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,
– 2589 határjelet fehérre festett és a feliratokat fekete színnel kifestette,
– az államhatárt keresztező aszfaltutakon felfestette az államhatárt jelölő 20 cm széles piros sávot.
A magyar Fél a 2012. évben Magyarország elnevezésének változása miatt valamennyi határjelen helyesbítette az „MK” felségjelzést „M” felségjelzésre.
A magyar–szlovén államhatár A1–A644 számú határjelek közötti szakaszának hossza 100 km.
A határjelek hatodik időszakos ellenőrzését követőn a magyar–szlovén államhatár A1–A644 számú határjelek közötti szakaszát 2589 db határjel jelöli. A Szentistvánlaki (Jošavski)-patak mentén az A429–A440 számú határjelek között megszüntette a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében felsorolt 68 határjelet.

III.     A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkálatokról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a megjelölést érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése szerepel. A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, és azokat az ülésszakokról készült jegyzőkönyveihez csatolta.
A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében és a jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján elrendelt változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz és a határtérképekhez 2013” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2013.) című határokmányban tartja nyilván.
A Kiegészítés és módosítás 2013. tartalmazza a határokmányban megállapított hibák helyesbítését, valamint a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését, amelyek a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2005.) történtek.
A Vegyesbizottság felülvizsgálatát és jóváhagyását követően a küldöttségek elnökei a kétnyelvű Kiegészítés és módosítás 2013. két példányát aláírta.
A Kiegészítés és módosítás 2013. jelen Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.
A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar–szlovén államhatár A1–A644 számú határjelek közötti szakaszáról (2013)” című okmányt, amely jelen Zárójegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

IV.     A Vegyesbizottság megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően – figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat – a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.
A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének befejezése után a magyar–szlovén államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.
A Vegyesbizottság küldöttségei, valamint a vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek hatodik időszakos ellenőrzése során feladataikat kölcsönösen jó együttműködésben hajtották végre.
Mivel az 1973–1979. években végrehajtott új felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki követelményeknek, ezért a Vegyesbizottság megbízta a vegyes szakértői csoportot az új típusú, korszerű technológiával kidolgozott határokmányok elkészítésével, úgy hogy a műszaki adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak.
Jelen Zárójegyzőkönyv az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján a Szerződő Felek illetékes szerveinek jóváhagyására szorul.
Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és szlovén nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Mellékletek száma: 3 db.

Körmend, 2013. évi május hó 30.

    a Vegyesbizottság magyar    a Vegyesbizottság szlovén
    küldöttségének elnöke    küldöttségének elnöke1. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

(A Zárójegyzőkönyv 1. melléklete, a résztvevők névsorát tartalmazza.)


2. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

A magyar–szlovén államhatáron az A429 és A440 számú határjelek között, az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében megszüntetett határjelek jegyzéke

Seznam mejnikov, ki so bili opuščeni zaradi poenostavitve označitve državne meje med mejnikoma A429 in A440 na slovensko-madžarski meji

Magyar oldali határjelek:

Szlovén oldali határjelek:

Na madžarski strani:

Na slovenski strani:

 

A429.2M

A429.6M

A429.6RS

A429.12M

A429.12RS

A429.14M

A429.14RS

A430.5M

A430.5RS

A430.7M

A430.7RS

A430.9M

A430.9RS

A431.13M

A431.13RS

A431.15M

A431.15RS

A434.6M

A434.6RS

A434.8M

A434.8RS

A434.11M

A434.11RS

A434.13M

A434.13RS

A434.16M

A434.16RS

A434.19M

A434.19RS

A435.1M

A435.1RS

A435.3M

A435.3RS

A435.4M

A435.4RS

A435.5M

A435.5RS

A435.7M

A435.7RS

A435.8 M

A435.8RS

A435.11M

A435.11RS

A435.13M

A435.13RS

A435.14RS

A436.5M

A436.5RS

A437.1M

A437.1RS

A437.2M

A437.2RS

A437.3M

A437.3RS

A437.4M

A437.4RS

A438.1M

A438.1RS

A438.2M

A438.2RS

A438.3M

A438.3RS

A438.5M

A438.5RS

A438.6M

A438.6RS

A439.1M

A439.1RS

A megszüntetett határjelek darabszáma összesen: 68 db
Skupno število opuščenih mejnih znakov je 68.


3. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a magyar–szlovén államhatár A1–A644 számú határjelek közötti szakaszáról
(2013.)


3K66734_2

 

Határszakasz

Összesen

 

A határvonal hossza

Szárazföldön

87 368.12

Vízben

12 553.67

Összesen

99 921.79

 

A határ-
vonalon

„A” típusú határoszlop

528

„B” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)

15
(2)

„C” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)

1643
(30)

„D” típusú határoszlop

28

Hármashatárjel

1

Fémcsap („E” típusú határjel)

6

Határtábla („F” típusú határjel)

2

Meg nem jelölt töréspont

759

 

Szlovén
területen

„A” típusú határoszlop

64

„B” típusú határoszlop

125

„D” típusú határoszlop

2

 

Magyar
területen

„A” típusú határoszlop

51

„B” típusú határoszlop

110

„D” típusú határoszlop

16

Háromszögelési pont

69

 

ÖSSZESEN

„A” típusú határoszlop

643

„B” típusú határoszlop

250

„C” típusú határoszlop

1643

„D” típusú határoszlop

46

Hármashatárjel

1

Fémcsap („E” típusú határjel)

6

Határtábla („F” típusú határjel)

2

Háromszögelési pont

69

Meg nem jelölt töréspont

759

 

HATÁRJEL ÖSSZESEN

2589

 

HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN

69

 

TÖRÉSPONT ÖSSZESEN

2947


Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmány

MAGYAR–SZLOVÉN ÁLLAMHATÁR

KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS A HATÁRVONAL LEÍRÁSÁHOZ ÉS TÉRKÉPEIHEZ

A
HATÁRSZAKASZ

BEVEZETŐ

A Magyar–Szlovén Államhatár Megjelölésére, a Határjelek Ellenőrzésére, Felújítására és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság a közös államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény 9. cikke alapján megszervezte a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2009–2012. évi hatodik időszakos ellenőrzését.
A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében kidolgozta a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését, valamint a határvonal megjelölésének változásait és módosításait tartalmazó „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és határtérképeihez” című határokmányban.
Jelen határokmány valamennyi olyan változást és kiegészítést tartalmazza, amelyek a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2005.) bekövetkeztek.
Jelen határokmány a 2013. május 30-án elfogadott Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.
Jelen határokmány két eredeti példányban készült. Mindkét Fél egy-egy példánnyal rendelkezik.

Körmend, 2013. évi május hó 30.

    Vájlok László    Tomaž Petek
    alezredes    okleveles mérnök

 

a Vegyesbizottság magyar küldöttségének elnöke

a Vegyesbizottság szlovén küldöttségének elnöke


3K66734_4

MAGYAR–SZLOVÉN ÁLLAMHATÁR

 

HATÁRSZAKASZ:

A

 

 

 

 

OLDAL

SLOVENSKO–MADŽARSKA DRŽAVNA MEJA

 

MEJNI SEKTOR:

 

 

 

 

 

STRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT
TOČKA

TÁVOLSÁG
RAZDALJA

TÖRÉSSZÖG
LOMNI KOT

Magasság

Višina

KOORDINÁTÁK

Határ-
térkép száma

Št. mejn. načrta

A HATÁRVONAL HÚZÓDÁSÁNAK SZÖVEGES LEÍRÁSA, VÁZLATOK ÉS MEGJEGYZÉSEK

OPIS POTEKA MEJNE ČRTE, SKICE IN OPOMBE

KOORDINATE

Száma

Številka

Helye
Položaj

M

határ-vonalon

mejna črta

RS

M

határvonalon
mejna črta

RS

Y

X

M

M

határvonalon
mejna črta

M RS

határvonalon mejna črta

RS

RS

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A126.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Az A126.3 számú határjel megszüntetve. Mejni znak A126.3 opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A198.14

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Az A199M számú határjel biztonságos helyre áthelyezve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A198.15

B

 

 

 

 

 

152°08´49˝

 

132°30´08˝

 

 

 

33,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A198.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A199

A

 

 

 

 

 

 

 

 

206451,95

29796,46

 

15,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A199.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A199.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestavitev mejnega znaka A199M na varno mesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A429.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

A429.2M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.2M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A429.6
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

A429.6M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.6M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A429.6RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.6RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A429.12
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

A429.12M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.12M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A429.12RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.12RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A429.14
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

A429.14M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.14M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A429.14RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A429.14RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66734_5

M
A430.5
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

A430.5M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.5M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A430.5RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.5RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A430.7
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

A430.7M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.7M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A430.7RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.7RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A430.9
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

A430.9M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.9M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A430.9RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A430.9RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A431.13
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

A431.13M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A431.13M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A431.13RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A431.13RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A431.15
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

A431.15M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A431.15M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A431.15RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A431.15RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A432.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Az A433RS számú határjel biztonságos helyre áthelyezve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A432.1a

 

 

 

 

 

 

 

180°00´43˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

203332,19

53616,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A433

 

 

 

 

 

 

 

106°39´15˝

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203333,55

53628,76

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

203334,66

53638,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A433.1

 

 

 

 

 

 

 

155°11´04˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A433.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestavitev mejnega znaka A433RS na varno mesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.6
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

A434.6M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.6M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.6RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.6RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.8
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A434.8M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.8M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.8RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.8RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.11
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A434.11M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.11M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.11RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.11RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.13
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A434.13M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.13M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.13RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.13RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.16
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A434.16M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.16M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.16RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.16RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A434.19
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A434.19M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.19M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A434.19RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A434.19RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.1
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.1M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.1M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.1RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.1RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.3
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.3M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.3M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.3RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.3RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.4
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.4M számú határjel megszünteve. Mejni znak A435.4M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.4RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.4RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.5
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.5M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.5M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.5RS számú határjel megszünteve. Mejni znak A435.5RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.7
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.7M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.7M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.7RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.7RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.8
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.8M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.8M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.8RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.8RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.11
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.11M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.11M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.11RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.11RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A435.13
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A435.13M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.13M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.13RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.13RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.14
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A435.14RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A435.14RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A436.5
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

A436.5M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A436.5M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A436.5RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A436.5RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A437.1
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A437.1M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.1M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A437.1RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.1RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A437.2
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A437.2M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.2M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A437.2RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.2RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A437.3
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A437.3M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.3M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A437.3RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.3RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A437.4
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A437.4M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A437.4M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A437.4RS számú határjel megszünteve. Mejni znak A437.4RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A438.1
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A438.1M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.1M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A438.1RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.1RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A438.2
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A438.2M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.2M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A438.2RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.2RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A438.3
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A438.3M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.3M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A438.3RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.3RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A438.5
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A438.5M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.5M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A438.5RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.5RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A438.6
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A438.6M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.6M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A438.6RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A438.6RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A439.1
RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

A439.1M számú határjel megszüntetve. Mejni znak A439.1M opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A439.1RS számú határjel megszüntetve. Mejni znak A439.1RS opuščen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére