• Tartalom

54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet

54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet

az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról1

2013.12.24.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás megállapításának és folyósításának feltételei

1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 35. § (1) bekezdése szerinti köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásokra jogosult.

(2) A fenntartó a 2012/2013. nevelési év, tanév 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-éig tartó időszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatást (a továbbiakban: kiegészítő illetmény) igényelhet.

(3) A kiegészítő támogatást és a kiegészítő illetményt (a továbbiakban együtt: támogatás) az a fenntartó igényelheti a 2012/2013-as nevelési év, tanév feladatainak ellátására, aki a 2012. évben a 2012/2013. nevelési év, tanév 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra támogatásban részesült.

(4) A támogatás akkor igényelhető, ha a fenntartott intézmény a támogatási időszakban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171–173. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott integrációs pedagógiai program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztő program szerinti foglalkozást biztosít.

2. § (1) A kiegészítő támogatás az oktatásért felelős miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására az 5. melléklet szerinti mértékben használható fel.

(2) A kiegészítő támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét a kiegészítő illetmény biztosítja.

3. § (1) A kiegészítő támogatás összege képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő program esetén legfeljebb 20 000 Ft/fő.

(2) A kiegészítő illetmény összege

a) általános iskolai pedagógus esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya

aa) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként legfeljebb 9000 forint,

ab) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként legfeljebb 12 500 forint,

ac) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként legfeljebb 15 000 forint, vagy

ad) a 60%-ot meghaladja, tanulónként legfeljebb 19 000 forint,

b) óvodapedagógusok esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya

ba) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként legfeljebb 12 500 forint, vagy

bb) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként legfeljebb 15 000 forint.

(3) A kiegészítő illetmény összegét

a) általános iskola esetében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 30%-át meg nem haladó mértékű, integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű tanulók,

b) óvoda esetén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 15%-át meg nem haladó mértékű, óvodai integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű gyermekek

2012. október havi statisztikai létszámadatai alapján, a programban résztvevők létszámának megfelelően kell meghatározni. A százalékos arány kiszámításánál törtszám esetén a százalékos érték egész számra történő felfelé kerekítésével kell az arányokat megállapítani.

4. § (1) A támogatás igénylésének lebonyolításában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító) vesz részt.

(2) A kiegészítő támogatás igényléséhez az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, a kiegészítő illetmény igényléséhez a 4. melléklet szerinti adatlapokat kell benyújtani.

(3) Az adatlapok kinyomtatott példányát a lebonyolítónak 2013. augusztus 15-ig kell postai úton megküldeni.

(4) A támogatásra jogosult fenntartó adatait nyomtatott és elektronikus formában a lebonyolító a 6. melléklet szerinti összesítő jelentés benyújtásával 2013. szeptember 2-áig küldi meg a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter részére, aki intézkedik a támogatás folyósításáról.

(5) A támogatás megállapított összegéről a lebonyolító tájékoztatja a fenntartót.

5. § (1) A kiegészítő illetmény pedagógusoknak történő kifizetéséről a fenntartó gondoskodik.

(2) A fenntartó az általa fenntartott egyes intézmények között nem csoportosíthatja át a kiegészítő támogatást és a kiegészítő illetményt.

6. § A fenntartó és az általa fenntartott intézmény a lebonyolítóval a támogatás vonatkozásában 2013. szeptember 20-áig támogatási szerződést köt.

2. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás elszámolásának és ellenőrzésének rendje

7. § (1)2 A fenntartónak és az általa fenntartott olyan nevelési-oktatási intézménynek, tagintézménynek, amelyre tekintettel a fenntartó támogatásban részesült 2014. május 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania a lebonyolító részére az elektronikus rendszeren keresztül, valamint ezek nyomtatott és a fenntartó által aláírt eredeti példányának postai úton történő megküldésével.

(2)3 A 2014. május 31-én éjfélig rögzített szakmai beszámoló legkésőbb az ezt követő munkanapon való postára adás esetén tekinthető határidőben megküldöttnek.

(3) A lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat megvizsgálja és a szakmai beszámoló beérkezésétől számított nyolc napon belül szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a fenntartót. A lebonyolító által működtetett elektronikus rendszerben a fenntartó által feltöltött, de nyomtatott formában meg nem érkezett szakmai beszámolók megküldése érdekében a lebonyolító öt napos határidő kitűzésével felhívja a fenntartót a szakmai beszámoló benyújtására.

8. § (1) A fenntartó köteles a lebonyolítónak bejelenteni, ha a fenntartásában levő, támogatásban részesült nevelési-oktatási intézmény vagy tagintézmény esetében a támogatási kérelem benyújtását követően a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti jogutódlás, átalakulás, fenntartóváltozás, intézményi átszervezés, megszüntetés vagy tevékenységi kör módosítása (a továbbiakban együtt: intézmény jogállapot-változása) következik be. A bejelentést a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kell megtenni.

(2) Ha fenntartó az intézmény jogállapot-változása miatt nem jogosult a támogatás felhasználására, köteles a támogatást a jogutód fenntartónak átadni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának további módját.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.
FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

 

Címe:

 

Megye:

 

Képviselő neve:

 

Adószám:

 

KSH-kód:

 

A számlavezető bank neve:

 

Bankszámlaszám:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail cím:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Dátum:


P. H.


.........................................................
fenntartó képviselője

2. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Iskolai intézményi, tagintézményi adatbejelentő a 2012. október havi statisztikai létszám alapján
Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!

Intézmény megnevezése:

 

Intézmény OM azonosítója:

 

Intézmény címe:

 

Telefon:

 

E-mail cím:

 

Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:

 

Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:

 

Össz. létszámadat (2012. október havi statisztikai létszám szerint):

 

Halmozottan hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HHH) tanulók száma (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint):

 

A programban részt vevő HHH tanulók száma az adott székhelyen, tagintézményben (a 2012. október havi statisztikai létszám alapján kell megadni):

 

A programban részt vevő hátrányos helyzetű tanulók száma az adott székhelyen, tagintézményben (nem lehet több, mint az osztályonként meghatározott HHH tanulók 30%-a):

 

A 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján igényelt támogatás:

 

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.

        .....................................................
        intézményvezető

P. H.

        .....................................................
        fenntartó

3. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Óvodai intézményi, tagintézményi adatbejelentő a 2012. október havi statisztikai létszám alapján
Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!

Intézmény megnevezése:

 

Intézmény OM azonosítója:

 

Intézmény címe:

 

Telefon:

 

E-mail cím:

 

Támogatásban részesült tagintézmény neve:

 

Támogatásban részesült tagintézmény címe:

 

Össz. létszámadat (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint):

 

HHH gyermekek száma (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):

 

A programban részt vevő HHH gyermekek száma az adott székhelyen, tagintézményben (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):

 

A programban részt vevő hátrányos helyzetű gyermekek száma az adott székhelyen, tagintézményben (nem lehet több, mint a csoportonként meghatározott HHH gyermekek 15%-a):

 

A 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján igényelt támogatás:

 

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.

        .....................................................
        intézményvezető

P. H.

        .....................................................
        fenntartó

4. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a kiegészítő illetmény felhasználásának tervezéséhez
Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
Támogatási szerződés száma:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:

Oktatási forma (Ó: óvoda esetén; I: általános iskola esetén)

Összes gyermek, tanuló létszám a 2012. októberi statisztikai adatok alapján

HHH gyermekek, tanulók létszáma a 2012. októberi statisztikai adatok alapján

HHH gyermekek, tanulók, tanulók aránya a székhely- intézményben, illetve a tagintézményben

Gyermekenkénti, tanulónkénti támogatás összege a 3. §
(2)–(3) bekezdésben meghatározott sávok alapján

Gyermekek, tanulók létszáma, amelyre igényli a támogatást*

Maximális keretösszeg az adott intézményre, tagintézményre vonatkozóan

Ft

Ft

* A 2012. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni,
· általános iskola esetén a hátrányos helyzetű tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 30%-a,
· óvoda esetén a hátrányos helyzetű tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint a csoportonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 15%-a.
A kiegészítő illetmény felhasználásának tervezése:

Sorszám

Pedagógus neve

A HHH tanulók fejlesztése érdekében ellátandó tevékenységek havi óraszáma

A HHH tanulók fejlesztése érdekében ellátandó tevékenységek (legalább három)*

A pedagógus részére kifizetendő kiegészítő illetmény havi összege**

A pedagógus részére kifizetendő, 8 hónapra számított kiegészítő illetmény összege

A pedagógus részére kifizetendő, 8 hónapra számított kiegészítő illetmény munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összege

1.

Ft

Ft

Ft

2.

Ft

Ft

Ft

A kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt intézményi, tagintézményi összeg: Ft***

* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.
** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésben meghatározott összegek szerint.
*** A pedagógusoknak kifizetni tervezett összesen összeg nem lehet magasabb, mint az intézmény/tagintézmény által a fenti táblázatban kiszámított felhasználható maximális keret összege.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.

        .....................................................
        intézményvezető

P. H.

        .....................................................
        fenntartó

5. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

A kiegészítő támogatás felhasználási területei
A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, tréning, illetőleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás (továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréning (módszertani költség; megbízási díj; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Óvoda iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási díj; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek és kísérőik részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel biztosítása (belépők, utazási költség, autóbusz bérleti díj).

3. Együttműködések – partneri kapcsolatok erősítése
– Az iskolai IPR alkalmazását támogató, az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az iskola érdekeltségébe tartozó – nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, (például sportegyesület), helyi muzeális intézmény vagy könyvtár, stb. bevonásával, valamint a felkészítésbe bevont tanulók szüleinek/gondviselőinek részvételével, illetve a helyi szülői munkaközösséggel együttműködve (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések költsége, reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).

5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elősegítő tevékenységek
– Elsősorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külső szakértőket is bevonó, patrónusi, mentori, tutori rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építő rendszeres programok támogatása (mentori díj, megbízási díj, tutori díj szakértői díj, tanácsadói díj).

6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A felkészítésben részt vevő tanulók számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztő pedagógus és egyéb szakember biztosítása stb.) biztosítása. Kapcsolattartás a helyi családsegítő intézménnyel, valamint Nevelési Tanácsadóval (tanácsadói díj, megbízási díj, szakértői díj).

7. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.)
– Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, térlátást fejlesztő és segítő eszközök stb.).

8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Nem használható fel elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.

10. Projektnap
– Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

B) Óvodai fejlesztő program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Óvodai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, (továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréning, óvoda iskola átmenet tréning, (módszertani költség; megbízási díj; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele, (továbbképzési költség; megbízási díj; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más, a programban résztvevő óvodában, iskolában (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő gyermekek részére az óvodai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat sporteszközök egyéni használatra; óvodai kirándulás, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel, biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz-bérleti díj.)

3. Együttműködések – partneri kapcsolatok erősítése
– Az óvodai IPR alkalmazását támogató, az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erősítése óvodai foglalkozáson kívüli, szabadidős tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az óvoda érdekeltségébe tartozó – nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, (például sportegyesület), helyi muzeális intézmény vagy könyvtár, stb. bevonásával, valamint a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek/gondviselőinek részvételével, illetve a helyi szülői munkaközösséggel együttműködve (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések költsége, reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)

5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói díj).

6. Eszközök beszerzése
– A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök beszerzése. A fejlesztést segítő eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, nagymozgást, térlátást fejlesztő, segítő eszközök stb.).
– A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodai program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.

7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlanberuházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.

9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése, (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai székhely, tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Minimum 80%-ot erre a célra kell fordítani.

1. A programmal kapcsolatos kiegészítő pedagógiai tevékenység, humánerőforrás biztosítása, IPR menedzsment működtetése
– IPR menedzsment működtetése, IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, kapcsolattartás (megbízási díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevő tanulók vonatkozásában, egyéni tanulási útvonalak megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének értékelése (megbízási szerződések költsége az adott intézményben dolgozó szakemberek részére).
– Módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése. A módszertani elemek (kiemelten az integrációt segítő módszertani elemek, pl. differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia, drámapedagógia – valamint a multikulturális oktatás horizontális bevezetése) adaptációját elősegítő munkacsoport működtetése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj).

2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
– Iskolai IPR fejlesztéséhez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, tréning, mentorálás.
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktuskezelő tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning, szupervízió igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; szupervízori költség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség, megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási díj, hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz-bérleti díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Maximum 20%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)

5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói díj).

6. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése). A Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, térlátást fejlesztő és segítő eszközök stb.).

7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.).

9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

6. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Összesítő jelentés a lebonyolító számára a 4. § (4) bekezdésében foglalt feladat teljesítéséhez
Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítő program 2012/2013. tanév*

Fenntartó név

Fenntartó cím

Intézmény név

OM azonosító

Intézmény cím

Tagintézmény név

Tagintézmény cím

Feladatellátás típusa

Támogatott létszám

Támogatási összeg
(képes-
ségkibon-
takoztató, integrációs felkészítés)

Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatási összeg

Óvodai fejlesztő program 2012/2013. nevelési év*

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Intézmény
név

OM
azonosító

Intézmény
cím

Tagintézmény név

Tagintézmény cím

Támogatott létszám

Támogatási összeg
(óvodai fejlesztő program)

Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatási összeg

* A mellékletet a lebonyolító tölti ki!
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2014. június 30. napjával.

2

A 7. § (1) bekezdése a 81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése a 81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére