• Tartalom

543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében, valamint

az 1. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) a mezőgazdasági őstermelőre és a mezőgazdasági kistermelőre (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági őstermelő),
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH),
c) a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságára,
d) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a továbbiakban: NAK), valamint
e) a mezőgazdasági őstermelői igazolványba (a továbbiakban: igazolvány) bejegyzésre jogosult más személyre
terjed ki.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állandó lakóhely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezete az igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal és a hitelesített adatnyilvántartó lap másolatával együtt állítja ki. A NAK megyei ügyintéző szervezete az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki. Az igazolvány kiadásával egyidejűleg legfeljebb három adóévre szóló értékesítési betétlap adható ki.”

(3) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az igazolvány elvesztését, megsemmisülését az igazolványt kiadó NAK megyei ügyintéző szervezetéhez haladéktalanul be kell jelenteni. A talált igazolványt a NAK megyei ügyintéző szervezetéhez kell eljuttatni.
(2) Az elveszett, megsemmisült, illetőleg megrongálódott igazolvány helyett a NAK megyei ügyintéző szervezete újat ad ki.
(3) Az 1. számú melléklet 9. pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni az igazolványt kiadó NAK megyei ügyintéző szervezetéhez az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon.”

(4) Az R1. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) az árusító helyen az áru származását ellenőrizni,
b) az őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját elkérni, abba betekinteni, annak adatait rögzíteni,
c) az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltérése esetén az őstermelő igazolványt és értékesítési betétlapot visszatartani, visszavonni,
d) ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása az őstermelői igazolványt visszavonni.”

(5) Az R1. 11. és 12. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11. § (1) Az igazolvány kiállításának, érvényesítésének és visszavonásának, az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartási és az adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a NAK látja el.
(2) Az igazolványokkal kapcsolatos adatokat a NAK megyei ügyintéző szervezete a (3) bekezdés szerinti információs rendszerben az igazolvány kiadásával egyidejűleg rögzíti.
(3) Az igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a NAK megyei ügyintéző szervezeteinek adatszolgáltatásai alapján a NÉBIH vezet nyilvántartást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben.
(4) Az Szja. tv. 81/B. §-ában meghatározott ellenőrzési feladatok tekintetében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.
(5) A (3) bekezdés szerinti információs rendszer használatának ellenőrzésére a NÉBIH jogosult.
(6) A NÉBIH a (3) bekezdés szerinti információs rendszerhez a NAK számára, valamint – a 8/A. §-ban foglalt feladatai ellátásához – a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára hozzáférést biztosít.
12. § (1) Az e rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges nyomtatványok adattartalmát az 1–3. számú mellékletek tartalmazzák. Az adatnyilvántartó lapot a NÉBIH teszi közzé a honlapján.
(2) Az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget – a NAK megyei ügyintéző szervezete által a 11. § (3) bekezdés szerinti információs rendszerben rögzített adatok alapján – a NÉBIH teljesíti.
(3) A NAK a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságai számára a 8/A. §-ban foglalt feladatai ellátásához megkeresésre, az őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjain szereplő, az ellenőrzéshez szükséges adatokról adatot szolgáltat.
(4) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjait 2014. január 31-ig átadja a NAK részére.”

(6) Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének” szövegrész helyébe „NAK megyei ügyintéző szervezetének” szöveg,

b) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdés a)–b) pontjaiban, a 7. § (1) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdés c) pontjában, és a 8. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „NAK megyei ügyintéző szervezete” szöveg,

lép.

(7) Hatályát veszti az R1. 10. §-a.

2. § Hatályát veszti a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében az „és a falugazdász” szövegrész.

3. § (1) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A földművelésügyi hatóság a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által is szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a földművelésügyi hatóság szükség esetén a NAK bevonásával végzi.”

(2) Az R2. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földművelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére.”

4. § Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az MVH az ügyfél részére az elektronikus szolgáltatás használatához a szakmai segítséget, illetve a technikai feltételeket a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötött megállapodás alapján is biztosíthatja térítésmentes szolgáltatásként, a falugazdász-hálózat mint technikai közreműködő útján.”

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal járási hivatalának szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) működnek. A járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv vezetőjének jogait a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának vezetője (a továbbiakban: megyei igazgató főállatorvos) gyakorolja.”

(2) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága jár el. A járási állat-egészségügyi hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el.”

(3) Az R3. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19/A. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/B. §-ban foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

(4) Az R3. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal – ellenőrzési jogkörrel jogszabály szerint rendelkező – élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, a növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a megyei földművelésügyi igazgatóságot, valamint a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

(5) Hatályát veszti az R3. 19. §-a és 26. §-a.

6. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):]

d) a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat-egészségügyi feladatok ellátására,”

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére