• Tartalom

544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.15.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–15. §1

16. § (1)2

(2) A KR. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.”

(3)–(4)3

17–20. §4

21. § A KR. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja
a) öröklés,
b) gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
c) a közös tulajdon megszüntetése, ha a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
d) a pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű tulajdonjogát megszerzi,
e) állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
f) a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.”

22–33. §5

34. § A KR. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

94. § Tehergépkocsinak személyszállító járművé történő engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a jármű kategóriájának megváltoztatása a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor jegyezhető be, ha a vám és nem közösségi adók, díjak különbözetét megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült és az erre vonatkozó okmányokat, valamint átalakítás esetén az ügyfél a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot bemutatta és a közlekedési igazgatási hatóság a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a vámhatóság adatbázisában ellenőrizte.”

35–40. §6

41. § (1)–(2)7

(3) A KR. 19. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

42. § A KR.

a)8

b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában az „akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését” szövegrész helyébe az „akinek kényszergyógykezelését” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a „cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság” szöveg,

d)–f)9

g) 108. § (1) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó” szöveg,

h)–j)10

lép.

43. § Hatályát veszti a KR.

a)–c)11

d) 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontjának c) alpontja,

e) 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontjának c) alpontja,

f) 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontjának d) alpontja,

g)12

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

45. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez13

2. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez14

3. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A KR. 19. mellékletének módosítása
1. A KR. 19. melléklet I. fejezet 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:)
e) jogi személy esetében
ea) ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.”
2. A KR. 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”
3. A KR. 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”
4. A KR. 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
g) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”
5. A KR. 19. melléklet III. fejezet 1. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”
6. A KR. 19. melléklet III. fejezet 2. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”
7. A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pontja a következő 10. ponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„10. Az opciós jog vagy a tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba vétele vagy törlése esetén a bejegyzés vagy a törlés alapjául szolgáló okirat eredeti példányát.”
1

Az 1–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 35–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 41. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 42. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 42. § d)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 42. § h)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 42. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 42. § g) pontja 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére