• Tartalom

55/2013. (II. 26.) Korm. rendelet

55/2013. (II. 26.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.27.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás, valamint a távhőszolgáltatást háztartási célra igénybe vevő, támogatásra nem jogosult fogyasztó számára a 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig, valamint a 2009. október 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időtartamokban felhasznált hőmennyiségre tekintettel jóváírt távhődíj-juttatás pénzügyi forrását a minisztérium fejezetében a „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” elnevezésű előirányzat 2013. január 1-jétől a 10. § (2) bekezdés szerinti legkésőbbi igényléssel történő elszámolásig – legalább 441 millió forint összegben – biztosítja. Az előirányzat felhasználására az államháztartásról szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendelet szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére