• Tartalom

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2013.08.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5–6. § és 8–14. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 15–16. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g), i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt támogatott lakhatást kell érteni.”

2. § Az Ir. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Az alapszolgáltatást igénylő személy – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
(2) Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről.”

3. § Az Ir. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.”

4. § Az Ir.

a) 3. § (4) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátás és támogatott lakhatás” szöveg,

b) 21. § (3) bekezdésében az „és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.]” szövegrész helyébe a „bizottság” szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak rendelkeznie kell
a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal,
b) házirenddel, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal közösen alakít ki, és amelyben meg kell határozni
ba) az együttélés szabályait,
bb) a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását,
bc) a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását,
bd) az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait,
c) az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja esetében az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, ide nem értve az 1. számú melléklet I. pontja szerinti szabályzatokat,
d) az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások biztosítása esetében az 1. számú melléklet I. 1. alpontjában, II. és III. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.”

6. § Az R. a következő 12/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az egyéni szolgáltatási terv
12/A. § (1) A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.
(2) Az egyéni szolgáltatási terv a 110/B–110/C. § szerinti komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul.
(3) Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza
a) az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások formáit és felelőseit,
b) a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését,
c) az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket,
d) a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét,
e) az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket,
f) a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,
g) az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.
(4) Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, és szükség esetén – a komplex szükségletfelmérés eredményére és tartalmára figyelemmel – módosítani kell.
(5) Az egyéni szolgáltatási tervet és a (4) bekezdés szerinti módosításait az intézményvezető, a támogatott lakhatást igénybevevő személy, valamint az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt személy írja alá.”

7. § Az R. a következő 14. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj
14. § A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként
a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint,
b) szociális intézmény esetén 24 000 forint,
c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg.”

8. § Az R. 40. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A támogatott lakhatásra
a) a 6. § (1)–(5) bekezdésében és (12) bekezdésében, valamint a 40–58. §-ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni,
b) a 60–61. § szerinti rendelkezéseket csak az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell alkalmazni,
c) a 100. §-ban, a 101. §-ban, továbbá a 101/A. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek lakóotthona, a lakóotthon, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.”

9. § (1) Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.”

(2) Az R. 81. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik
a) a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására,
b) arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy fejlesztő nevelésben részesül,
c) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti esetre.”

10. § Az R. III. Fejezete a 110. §-t követően a következő 8. Címmel egészül ki:

„8. CÍM
TÁMOGATOTT LAKHATÁS
110/A. § (1) A támogatott lakhatás
a) az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,
b) személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában,
c) az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.
(2) A támogatott lakhatás – az engedélyezett férőhelyszámon felül – biztosíthatja az ellátást igénybevevőről gondoskodó szülő, egyéb hozzátartozó, illetve az ellátást igénybevevő kiskorú gyermekének elhelyezését. Az elhelyezés alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.
Komplex szükségletfelmérés
110/B. § (1) A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni.
(2) A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki.
(3) A komplex szükségletfelmérés
a) szakmai módszereit a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi,
b) eredményét a 14. számú melléklet szerint kell dokumentálni.
(4) Amennyiben az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérés elvégzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető a (2) bekezdés szerint képzettséggel rendelkező olyan munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást igénybevevő komplex szükségletfelmérésében.
110/C. § (1) A komplex szükségletfelmérés kiterjed
a) az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban,
b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,
c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,
d) a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre,
e) a képzettségre, munkatapasztalatra,
f) az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,
g) a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre,
h) annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,
i) a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére,
j) a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,
k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére,
l) az egyén együttműködési szándékának felmérésére.
(2) A komplex szükségletfelmérést célcsoport-specifikus, fogyatékosság esetén fogyatékosság-specifikus módszerekkel kell elvégezni.
A támogatott lakhatás szakmai feladatai
110/D. § (1) A szolgáltatás során biztosítani kell
a) a lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének szétválasztását,
b) a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,
c) a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában,
d) a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,
e) az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést.
(2) A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani:
a) a munkavégzés, a szabadidő eltöltése,
b) a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,
c) a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,
d) a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.
(3) A támogatott lakhatást biztosító intézmény szakmai munkájának értékelésére a 13. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
(4) A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős.
A támogatott lakhatás tárgyi követelményei
110/E. § A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely használatbavételi engedéllyel rendelkezik, azzal, hogy az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.
110/F. § (1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatással összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.
(2) Az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre.
(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét.
A támogatott lakhatás szolgáltatásai és személyi feltételei
110/G. § (1) Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt és a kísérő támogatást az intézményvezető is elláthatja.
(2) Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős).
(3) Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott tartozhat.
(4) Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.
(5) A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciájának ki kell terjednie az egyéni szolgáltatási tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre.
110/H. § (1) Ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásban biztosítja, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont
a) da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre,
b) db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra, a házi segítségnyújtásra,
c) dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra,
d) dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra
irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásában biztosítja,
a) a 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell,
b) az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti dokumentációt nem kell vezetni.
(3) A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a szolgáltatást nyújtóval együttműködhet.
110/I. § (1) A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az 50. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kezeléshez való hozzájutásról, valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján.
(2) A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény viseli.
(3) A 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján kell kitölteni az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén.”

11. § Az R. a következő 116. §-sal egészül ki:

116. § A komplex szükségletfelmérés időpontjában lakóotthoni ellátásban részesülő személyek esetében a komplex szükségletfelmérés eredménye a fennálló intézményi jogviszonyt nem érinti, határozott idejű megállapodás esetén a jogviszony a határozott idő lejártáig fennmarad.”

12. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Az R.

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyt” szövegrész helyébe a „személyt és a támogatott lakhatást igénybevevő személyt” szöveg,

b) 39/H. § (1) bekezdésében a „járási, fővárosi kerületi hivatal munkaügyi kirendeltsége” szövegrész helyébe a „rehabilitációs közigazgatási szerv, illetve a kormányhivatal megyei munkaügyi központja” szöveg,

c) 52. § (1) bekezdésében a „beszerzéséről és tárolásáról” szövegrész helyébe az „ellátottak részére történő beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről” szöveg; a „figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is” szövegrész helyébe a „figyelembe kell venni az ellátást igénybevevők egészségi állapotát” szöveg,

d) 2. számú melléklet II. 1. E) pontjában a „tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma” szövegrészek helyébe a „tárgyévre tervezett napi átlagforgalom” szöveg, a „minden 50 megforduló ellátottanként” és a „minden 50 ellátottanként” szövegrész helyébe az „50 ellátottra vetítve” szöveg,

e) 2. számú melléklet II. 2. C) pontjában az „50 férőhelyenként” szövegrészek helyébe az „50 férőhelyre vetítve” szöveg,

f) 2. számú melléklet II. 2. F) pontjában a „szociális segítő” szövegrész helyébe a „szociális segítő (50 férőhelyre vetítve)” szöveg,

g) 6. számú melléklet Betétlap részének 2. pontjában az „Ápolási terv” szövegrész helyébe az „Ápolási feladatok” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R.

b) 27. § (1) bekezdésében az „Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.” szövegrész,

e) 111. §-ában a „ , valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész.

3. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

15. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. § Hatályát veszti az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

b) 17. §-a és az azt megelőző alcím.

4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet.

5. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosítása

18. § Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet II. 2. pontja a következő G) ponttal egészül ki:
G) Támogatott lakhatás
– intézményvezető     1 fő
– esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el)    1 fő
– kísérő támogatást biztosító munkatárs    1 fő
(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)”
2. Az R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok része a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban a II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. A személyi feltételekben történő változást – a bentlakásos intézményekre a 10. pontban meghatározottak szerint – a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni.”

2. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: .......................................
KLENS NEVE:
SZÜLETÉSI IDŐ:
LAKÓHELYE:

Szolgáltatási elem

Szolgáltatás intenzitása

Szolgáltatás időtartama

Szolgáltatást biztosítja

Szolgáltatás biztosításához szükséges kompetencia

Szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám/létszám

Kijelölt szerződött szolgáltató

(név, cím, kapcsolattartó)

Lakhatási szolgáltatás

 

 

 

 

 

 

Esetvitel

 

 

 

 

 

 

Kísérés

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés

 

 

 

 

 

 

Gyógypedagógus asszisztens/szociális munkás által nyújtott támogatás

 

 

 

 

 

 

Nappali ellátás

 

 

 

 

 

 

Szállítási szolgáltatás

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

II. KÖZÖSSÉGI ÉLET, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

III. OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

IV. MUNKA, FOGLALKOZTATÁS

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

V. ÉRDEKKÉPVISELET, BIZTONSÁG

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

VI. OTTHONI ÉLET

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

VII. EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

VIII. LAKHATÁS

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):


SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása:”
Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult
Indoklás:
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása
3. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsSM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A képzések közül az alábbira jelentkezem*:
□ adósságkezelési tanácsadó képzés
□ támogató szolgálat-vezető képzés
□ személyi segítő képzés
□ személyszállító képzés
□ falu- és tanyagondnoki képzés
□ közösségi koordinátor képzés
□ közösségi gondozó képzés
* A Jelentkezési laphoz mellékelni kell a választott képzésnek megfelelő munkakör a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt képesítési előírásainak teljesítését igazoló dokumentumok másolatát.”

4. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

1. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 58. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye helyébe a következő rendelkezés lép:
Az 58. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1    A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01
1.2    Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
1.3    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560
2.    EGYÉB ADATOK
2.1    A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2    Bemeneti kompetenciák: -
2.2    Szakmai előképzettség: -
2.3    Előírt gyakorlat: -
2.4    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
2.5    Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6    Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7    Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8    Szintvizsga: -
2.9    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3.     PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekvédelmi asszisztens

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Szakgondozó (hivatásos)

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekfelügyelő

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
−    a szociális problémák felismerésére, feltárására,
−    a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
−    általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
−    rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
−    információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
−    különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
−    adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
−    olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
−    a gyermekek motiválására,
−    segítőkész kapcsolatteremtésre,
−    konfliktusmegoldásra,
−    érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
−    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
−    gyermekjátékok és sportszerek használatára,
−    informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
−    különböző rendezvények, akciók szervezésére.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

részszakképesítés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító száma

megnevezése

 

4.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

 

4.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

 

4.5.

10522-12

Gyermekellátási alapfeladatok

 

4.6.

10523-12

Gyermekfelügyelői feladatok

 

4.7.

10524-12

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

 

4.8.

10526-12

Gyermekotthoni tevékenységek

 

4.9.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 

4.10.

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

4.11.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
-    Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
-    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-    Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
-    A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
-    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”.
-    A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-    Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű képzés esetén:
-    Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
-    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-    Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
-    A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
-    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”.
-    A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-    A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, előzetes szakmai bírálattal ellátott dokumentumokat a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

gyakorlati

5.2.5.

10522-12

Gyermekellátási alapfeladatok

gyakorlati

5.2.6.

10523-12

Gyermekfelügyelői feladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.7.

10524-12

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

gyakorlati

5.2.8.

10526-12

Gyermekotthoni tevékenységek

írásbeli, gyakorlati

5.2.9.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.10.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.11.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1    Gyakorlati vizsgatevékenység
A)
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegélynyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.3.2    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érintik, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:     A központilag összeállított szóbeli tételsor a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
–    A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermekellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
–    Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6.    ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.1

Állóeszközök

6.1.1.

3 db gyermekágy

6.1.2.

3 db matrac - gyermekágyba

6.1.3.

3 db ágyasztal

6.1.4.

1 db vizsgálóasztal

6.1.5.

4 db ruhásszekrény

6.1.6.

2 db cipős szekrény

6.1.7.

4 db nyitott játékpolc

6.1.8.

2 db térelválasztó polc

6.1.9.

2 db gyógyszerszekrény

6.1.10.

2 db tálalószekrény

6.1.11.

3 db éjjeliszekrény

6.1.12.

3 db faliszekrény

6.1.13.

2 db gyermekasztal

6.1.14.

4 db gyermekszék

6.1.15.

2 db íróasztal

6.1.16.

2 db íróasztal szék

6.1.17.

3 db karosszék

6.1.18.

1 db asztal

6.1.19.

2 db előkészítő asztal

6.1.20.

3 db mérleg

6.1.21.

3 db mérlegasztal

6.1.22.

1 db személymérleg

6.1.23.

3 db mérővályú

6.1.24.

1 db magasságmérő

6.1.25.

1 db spanyolfal

6.1.26.

3 db zsámoly

6.1.27.

3 db szennyeszsák-állvány

6.1.28.

3 db egészalakos tükör

6.2

Textíliák

 

Gyermekágyhoz:

6.2.1.

12 db matrachuzat

6.2.2.

12 db lepedő

6.2.3.

12 db harántlepedő

6.2.4.

3 db nagypárna

6.2.5.

12 db nagypárnahuzat

6.2.6.

3 db kispárna

6.2.7.

12 db kispárnahuzat

6.2.8.

3 db paplan

6.2.9.

12 db paplanhuzat

6.2.10.

3 db pléd

 

Egyéb textília:

6.2.11.

15 db trikó

6.2.12.

15 db ingblúz

6.2.13.

15 db pulóver

6.2.14.

15 db nadrág

6.2.15.

15 pár zokni

6.2.16.

15 db harisnya

6.2.17.

15 db bugyi

6.2.18.

12 db sapka

6.2.19.

9 db sál, kesztyű

6.2.20.

3 db overál

6.2.21.

6 pár lábbeli

6.2.22.

9 db pizsama

6.2.23.

9 db hálóing

6.2.24.

3 db köntös

6.2.25.

12 db törölköző

6.2.26.

6 db fürdőlepedő

6.2.27.

24 db fürdőkesztyű

6.2.28.

60 db textilpelenka

6.2.29.

5 db nadrágpelenka (különböző méretben)

6.2.30.

15 db előke (textil, nylon)

6.2.31.

3 db terítő

6.3

Ápolási-gondozási eszközök és szerek

6.3.1.

6 db mosdótál kicsi

6.3.2.

6 db mosdótál nagy

6.3.3.

6 db vödör + fedő

6.3.4.

6 db badella (lengőfedeles)

6.3.5.

6 db badella (pedálos)

6.3.6.

6 db kancsó, mércézett

6.3.7.

6 db szappantartó

6.3.8.

6 db fogmosó pohár

6.3.9.

6 db fogkefe

6.3.10.

6 db fésű

6.3.11.

3 db hajkefe

6.3.12.

3 db hajszárító

6.3.13.

3 db körömkefe

6.3.14.

6 db körömvágó olló

6.3.15.

3 db talkum szóró

6.3.16.

6 db szobahőmérő

6.3.17.

6 db vízhőmérő

6.3.18.

6 db vatta tartó

6.3.19.

24 db tálca

6.3.20.

szappan

6.3.21.

sampon

6.3.22.

kamilla

6.4

Az étkezés eszközei

6.4.1.

24 db tápszeres üveg

6.4.2.

24 db üvegpohár

6.4.3.

12 db mércés pohár

6.4.4.

12 db kancsó

6.4.5.

24 db mokkáskanál

6.4.6.

24 db kávéskanál

6.4.7.

24 db gyermekkanál

6.4.8.

24 db evőkanál

6.4.9.

3 db merőkanál

6.4.10.

24 db bögre

6.4.11.

6 db tisztító kés

6.4.12.

3 db étkészlet (gyermek)

6.4.13.

12 db gyermek kompótos tálka

6.4.14.

6 db csőrös csésze

6.4.15.

12 db porcelán tálka

6.4.16.

12 db műanyag tálka

6.4.17.

6 db lábas+fedő

6.4.18.

3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)

6.4.19.

6 db tálca

6.4.20.

3 db szalvétatartó

6.4.21.

3 db almareszelő

6.4.22.

3 db citrusprés

6.4.23.

1-1 db robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó

6.4.24.

1 db konyhamérleg

6.4.25.

12 db konyharuha

6.4.26.

6 db kötény

6.5

Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök

6.5.1.

12 db vesetál

6.5.2.

3 db éjjeliedény fedővel

6.5.3.

3 db köpőcsésze fedővel

6.5.4.

3 db mércézett vizeletes pohár

6.6

Gumi eszközök

6.6.1.

15 db gumikesztyű

6.6.2.

gumiujj

6.6.3.

15 db gumilepedő

6.6.4.

3 db termofor

6.6.5.

3 db jégtömlő

6.6.6.

12 db gumikötény

6.7

Egyszer használatos eszközök

6.7.1.

fecskendők (1, 2, 5, 10, 20 ml)

6.7.2.

inzulin-fecskendő

6.7.3.

egyszer-használatos tűk

6.7.4.

szájmaszk

6.7.5.

spatula

6.7.6.

nylon kötény

6.8

Gyógyszerek, vegyszerek

6.8.1.

gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)

6.8.2.

fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez

6.8.3.

alkohol

6.8.4.

vazelin

6.8.5.

parafinolaj

6.8.6.

jódtinktúra

6.8.7.

Neomagnol – illetve helyettesítő vegyszer

6.9

Kötözés eszközei

6.9.1.

3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)

6.9.2.

vatta

6.9.3.

papírvatta

6.9.4.

gézpólya különböző méretben

6.9.5.

gyorskötöző pólya

6.9.6.

Ramofix

6.9.7.

steril mull-lap különböző méretben

6.9.8.

speciális kötszerek

6.9.9.

leukoplaszt

6.9.10.

centerplaszt

6.10

Laboratóriumi eszközök

6.10.1.

2 db vércukorszint-mérő készülék

6.10.2.

tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz

6.11

Egyéb műszerek, eszközök

6.11.1.

12 db hőmérő

6.11.2.

4 db hőmérő-tartó

6.11.3.

3 db vérnyomásmérő – 2 db hagyományos, 1 db automatizált

6.11.4.

24 db fém spatula

6.11.5.

3 db stopperóra

6.11.6.

1 db Sollux lámpa

6.11.7.

1 db inhaláló készülék

6.11.8.

1 db beöntő készülék szerelékkel

6.11.9.

1 db ujjvédő

6.11.10.

12 db mérőszalag

6.11.11.

24 db szemcseppentő

6.11.12.

12 db dörzscsésze

6.11.13.

6 db horgas csipesz

6.11.14.

1 db orrszívó

6.12

Az elsősegélynyújtás eszközei

6.12.1.

3 db mentőláda, felszereléssel

6.12.2.

3 db pléd

6.12.3.

12 db lepedő

6.12.4.

1 db sebimitációs készlet

6.12.5.

steril mullpólya különböző méretben

6.12.6.

steril mull-lap különböző méretben

6.12.7.

vatta

6.12.8.

papírvatta

6.12.9.

bőrfertőtlenítő szer többféle

6.12.10.

ragtapasz

6.12.11.

Ramofix csőháló kötszer különböző méretben

6.12.12.

steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben

6.12.13.

12 db rugalmas pólya

6.12.14.

kötszerkapocs

6.12.15.

biztosítótű

6.12.16.

6 db kötszerolló

6.12.17.

6 db olló

6.12.18.

6 db anatómiai csipesz

6.12.19.

6 db ledobó tál

6.12.20.

6 db tálka

6.12.21.

fólia kesztyű

6.12.22.

kézfertőtlenítő

6.12.23.

papírtörölköző

6.12.24.

12 db törölköző

6.12.25.

3 db pneumatikus sín

6.12.26.

3 db nyakrögzítő gallér

6.12.27.

12 db háromszögletű kendő

6.12.28.

Alutaex fólia

6.12.29.

1 db reanimációs fantom

6.12.30.

1 db lélegeztető ballon + arcmaszk

6.12.31.

1 db hordágy

6.13

Eszközök a foglalkozás és aktivizálás szervezéséhez

6.13.1.

a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok

6.13.2.

játékok finommozgások fejlesztéséhez

6.13.3.

játékok nagymozgások fejlesztéséhez

6.13.4.

a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek

6.13.5.

ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek

6.13.6.

bábok, paraván

6.13.7.

1 db TV

6.13.8.

1 db videó

6.13.9.

1 db videokamera

6.13.10.

1-1 db CD-, DVD lejátszó

6.13.11.

1 db rádió

6.13.12.

társasjátékok (sakk, stb.)

6.13.13.

kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)

6.13.14.

eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)

6.13.15.

eszközök kerti munkához

6.13.16.

eszközök házi- és háztartási munkákhoz

6.13.17.

sporteszközök

6.13.18.

10 db számítógép internet eléréssel

6.14

Egyéb eszközök

6.14.1.

védőruhák

6.14.2.

védőcipők

6.14.3.

2 db tűzoltó készülék

7.    EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 80 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
- a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt alábbi munkák és
- a leírt alábbi feladatok

Modulszáma

A modul megnevezése

Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)

 

 

„Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott elsősegélynyújtási feladat megoldása.

10522-12

Gyermekellátási alapfeladatok

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladat megoldása.

10523-12

Gyermekfelügyelői feladatok

Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló leadása.

10524-12

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.

10526-12

Gyermekotthoni tevékenységek

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, valamint a kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezése, szervezési feladatai.

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért, 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
2. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye helyébe a következő rendelkezés lép:
Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1    A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02
1.2    Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő
1.3    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560
2.    EGYÉB ADATOK
2.1    A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2    Bemeneti kompetenciák: -
2.2    Szakmai előképzettség: -
2.3    Előírt gyakorlat: -
2.4    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
2.5    Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6    Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7    Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8    Szintvizsga: -
2.9    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3.     PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

kisgyermeknevelő- bölcsődében

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

bölcsődei szaktanácsadó

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

kisgyermeknevelő- családi napköziben

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

családi napközi koordinátor

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

házi gyermekfelügyelő

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona

 

2432

gyermekfelügyelő

gyermekek átmeneti otthona

 

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő

gyermekotthoni kisgyermeknevelő
0-3 éves korosztály ellátására

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
-    átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,
-    a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
-    szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
-    alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
-    mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,
-    közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
-     a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
-    a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző,
-    alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
-    segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
-    enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
-    a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
-    felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével,
-    felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,
-    a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
-    munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,
-    a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
-    ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó

részszakképesítés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

4.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

4.5.

10522-12

Gyermekellátási alapfeladatok

4.6.

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

4.7.

10529-12

A napközbeni gyermekellátás feladatai

4.8.

10530-12

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

4.9.

11498-12

Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)

4.10.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.11.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
-    Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
-    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
-    Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
-    A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
-    A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-    Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
-    Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
-    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
-    Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
-    A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
-    A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-    A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

írásbeli, gyakorlati

 

5.2.4.

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

gyakorlati

 

5.2.5.

10522-12

Gyermekellátási alapfeladatok

gyakorlati

 

5.2.6.

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

írásbeli

 

5.2.7.

10529-12

A napközbeni gyermekellátás feladatai

írásbeli, szóbeli

 

5.2.8.

10530-12

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

gyakorlati

 

5.2.9.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

 

5.2.10.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

 

5.2.11.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1    Gyakorlati vizsgatevékenység:
A)    A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.2    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érinti, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele: az összefoglaló jellemzés elkészítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal. Az előzetes szakmai bírálattal együtt, a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsőben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6.    ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A munkahelyen folytatott gyakorlati képzés során alkalmazandó eszközök jegyzéke megegyezik a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz-és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos állományával.

 

A

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.1

Állóeszközök

6.1.1.

2 db csecsemőágy-matraccal

6.1.2.

2 db gyermekágy-matraccal

6.1.3.

2 db pólyázó

6.1.4.

1 db vizsgálóasztal

6.1.5.

2 db nyitott játékpolc

6.1.6.

1 db gyógyszerszekrény

6.1.7.

1 db tálalószekrény

6.1.8.

2 db gyermekasztal

6.1.9.

8 db gyermekszék

6.1.10.

1 db karosszék

6.1.11.

1 db asztal

6.1.12.

1 db csecsemő mérleg

6.1.13.

1 db mérlegasztal

6.1.14.

1 db személymérleg

6.1.15.

1 db mérővályú

6.1.16.

1 db magasságmérő

6.1.17.

2 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal

6.2

Textíliák

 

Textíliák - csecsemőágyhoz:

6.2.1.

4 db matrachuzat

6.2.2.

4 db lepedő

6.2.3.

4 db gyapjútakaró

6.2.4.

8 db takaróhuzat

6.2.5.

4 db pléd

 

Egyéb textília:

6.2.6.

4 db angol pólya

6.2.7.

4 db hálózsák

6.2.8.

8 db kising

6.2.9.

8 db body

6.2.10.

8 db rékli

6.2.11.

8 db atlétatrikó

6.2.12.

8 db ingblúz

6.2.13.

8 db rugdalózó

6.2.14.

8 db sapka (vékony)

6.2.15.

8 db sapka (vastag)

6.2.16.

3 db kocsikabát

6.2.17.

3 db levegőztető zsák

6.2.18.

8 db kesztyű, sál

6.2.19.

6 db kötött cipő

6.2.20.

8 pár zokni

6.2.21.

8 db bugyi

6.2.22.

8 db játszónadrág

6.2.23.

8 db napozó bugyi

6.2.24.

30 db textilpelenka

6.2.25.

8 db fürdőlepedő

6.2.26.

10 db fürdőkesztyű

6.2.27.

12 db törölköző

6.2.28.

15 db előke (nylon és textil)

6.2.29.

4 db asztalterítő

 

Gyermekágyhoz:

6.2.30.

4 db matrachuzat

6.2.31.

4 db lepedő

6.2.32.

4 db pléd

6.2.33.

8 db huzat

 

Egyéb textília:

6.2.34.

8 db trikó

6.2.35.

8 db ingblúz

6.2.36.

8 db pulóver

6.2.37.

8 db nadrág

6.2.38.

8 pár zokni

6.2.39.

8 db harisnyanadrág

6.2.40.

8 db bugyi

6.2.41.

8 db sapka

6.2.42.

8 db sál, kesztyű

6.2.43.

2 db anorák

6.2.44.

6 pár lábbeli

6.2.45.

8 db napozó bugyi

6.2.46.

8 db törölköző

6.2.47.

4 db fürdőlepedő

6.2.48.

8 db fürdőkesztyű

6.3

Tisztálkodási-gondozási eszközök és szerek

6.3.1.

2 db badella (lengőfedeles)

6.3.2.

2 db badella (pedálos)

6.3.3.

4 db kancsó, mércézett

6.3.4.

2 db szappantartó

6.3.5.

4 db fésű

6.3.6.

2 db hajkefe

6.3.7.

2 db körömvágó olló

6.3.8.

2 db talkum szóró

6.3.9.

2 db szobahőmérő

6.3.10.

2 db vízhőmérő

6.3.11.

2 db vatta tartó

6.3.12.

12 db tálca

6.3.13.

szappan

6.3.14.

sampon

6.3.15.

kamilla

6.4

Az étkezés eszközei

6.4.1.

4 db tápszeres üveg

6.4.2.

8 db mércés üvegpohár

6.4.3.

4 db kancsó

6.4.4.

8 db mokkáskanál

6.4.5.

8 db kávéskanál

6.4.6.

8 db gyermekkanál

6.4.7.

8 db evőkanál

6.4.8.

3 db merőkanál

6.4.9.

8 db bögre

6.4.10.

2 db szeletelő kés

6.4.11.

8 db étkészlet (gyermek)

6.4.12.

8 db gyermek kompótos tálka

6.4.13.

8 db porcelán tálka

6.4.14.

3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)

6.4.15.

6 db tálca

6.4.16.

2 db szalvétatartó

6.5

Gyógyszerek, vegyszerek

6.5.1.

gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)

6.5.2.

fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez

6.5.3.

alkohol

6.5.4.

vazelin

6.5.5.

parafinolaj

6.5.6.

jódtinktúra

6.5.7.

Neomagnol

6.6

Kötözés eszközei

6.6.1.

3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)

6.6.2.

vatta

6.6.3.

papírvatta

6.6.4.

gézpólya különböző méretben

6.6.5.

gyorskötöző pólya

6.6.6.

Ramofix

6.6.7.

steril mull-lap különböző méretben

6.6.8.

speciális kötszerek

6.6.9.

leukoplaszt

6.6.10.

centerplaszt

6.7

Az elsősegélynyújtás eszközei

6.7.1.

4 db hőmérő

6.7.2.

2 db mentőláda, felszereléssel

6.7.3.

2 db pléd

6.7.4.

4 db lepedő

6.7.5.

1 db sebimitációs készlet

6.7.6.

steril mullpólya különböző méretben

6.7.7.

steril mull-lap különböző méretben

6.7.8.

vatta

6.7.9.

papírvatta

6.7.10.

bőrfertőtlenítő szer többféle

6.7.11.

ragtapasz

6.7.12.

Ramofix csőháló kötszer különböző méretben

6.7.13.

steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben

6.7.14.

12 db rugalmas pólya

6.7.15.

kötszerkapocs

6.7.16.

biztosítótű

6.7.17.

6 db kötszerolló

6.7.18.

6 db olló

6.7.19.

6 db anatómiai csipesz

6.7.20.

6 db ledobó tál

6.7.21.

6 db tálka

6.7.22.

fólia kesztyű

6.7.23.

kézfertőtlenítő

6.7.24.

papírtörölköző

6.7.25.

12 db törölköző

6.7.26.

3 db pneumatikus sín

6.7.27.

3 db nyakrögzítő gallér

6.7.28.

12 db háromszögletű kendő

6.7.29.

Alutaex fólia

6.7.30.

1 db reanimációs fantom

6.7.31.

1 db lélegeztető ballon + arcmaszk

6.7.32.

1 db hordágy

6.8

Játék eszközök

6.8.1.

a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok

6.8.2.

játékok finommozgások fejlesztéséhez

6.8.3.

játékok nagymozgások fejlesztéséhez

6.8.4.

utánzó játék eszközei

6.8.5.

a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek

6.8.6.

ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek

6.8.7.

bábok, paraván

6.8.8.

társasjátékok

6.8.9.

kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)

6.8.10.

eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)

6.8.11.

sporteszközök

6.9

Egyéb eszközök

6.9.1.

védőruhák

6.9.2.

védőcipők

6.9.3.

2 db tűzoltó készülék

6.9.4.

Tanterem elmozdítható asztalokkal

6.9.5.

Tankönyvlista szerinti tankönyvek

6.9.6.

Felszerelt számítástechnika terem

6.9.7.

Internet hozzáférés

6.9.8.

Projektor

6.9.9.

TV

6.9.10.

DVD

6.9.11.

Video

7.    EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely csak olyan, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg, mellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban!
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bölcsődék Egyesülete (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)
3. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye helyébe a következő rendelkezés lép:
A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 02
1.2    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerontológiai gondozó
1.3    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720
2.    EGYÉB ADATOK
2.1    A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2    Bemeneti kompetenciák: -
2.2    Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó
2.3    Előírt gyakorlat: -
2.4    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
2.5    Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6    Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8    Szintvizsga: -
2.9    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra
3.     PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

Betölthető munkakör

3513

3513

3513

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

szociális gondozó, szakgondozó

gerontológiai gondozó

szociális gondozó, szervező

szociális gondozó és ápoló

3.2 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása
A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-    olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
-    köznyelvi és szakmai szöveget írni,
-    információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
-    a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
-    érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,
-    segítőkész kapcsolatteremtésre,
-    adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
-    konfliktusmegoldásra,
-    konszenzusok keresésére,
-    klienseit és munkatársait motiválni,
-    nyitott hozzáállásra,
-    általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
-    a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra,
-    a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
-    a feladatmegoldási folyamat tervezésére,
-    módszeres munkavégzésre,
-    info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára,
-    rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
-    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
-    különböző rendezvények, akciók szervezésére,
-    játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,
-    sportszerek használatára.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 

 

A

B

C

 

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

 

3.3.3.

54 762 03

Szociális szakgondozó

szakképesítés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.

azonosító száma

megnevezése

 

4.3.

10581-12

Időskorúak támogatási feladatai

 

4.4.

10582-12

A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
-    Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
-    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-    A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.
-    „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.
-     „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”.
-    Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
-    60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
-    Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra idősek klubjában, demens személyek klubjában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
-    Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
-    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-    A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.
-     „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.
-     „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”.
-    Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
-    60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
-    A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

 

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 

5.2.3.

10581-12

Időskorúak támogatási feladatai

szóbeli

 

5.2.4.

10582-12

A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
5.3.1    Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Napi gerontológiai gondozási feladatok elvégzése.
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gerontológiai gondozási feladatok ellátása idősek bentlakásos szociális intézményében.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült - előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 20%)
5.3.2    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
5.3.3    Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása központi szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6.    ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.1

A demonstrációs terem felszerelése

6.1.1.

funkcionális betegágy

6.1.2.

betegemelő

6.1.3.

kapaszkodó

6.1.4.

védőrács

6.1.5.

lábtámasz

6.1.6.

kombinált éjjeliszekrény

6.1.7.

fehér támlás szék

6.1.8.

ülőke

6.1.9.

zsámoly

6.1.10.

spanyolfal

6.1.11.

előkészítő kocsi

6.1.12.

ágyazó kocsi

6.1.13.

szennyes ledobó kocsi

6.1.14.

gyógyszerszekrény

6.1.15.

fehérnemű szekrény

6.1.16.

gördülő WC-szék

6.1.17.

személymérleg magasság-mérővel

6.1.18.

badella pedálos

6.2

Ágynemű és egyéb fehérnemű

6.2.1.

nagylepedő

6.2.2.

haránt lepedő

6.2.3.

takaróhuzat

6.2.4.

párnahuzat

6.2.5.

kispárna huzat

6.2.6.

matracvédő

6.2.7.

ágymatrac

6.2.8.

kispárna

6.2.9.

párna

6.2.10.

takaró

6.2.11.

pléd

6.2.12.

törölköző

6.2.13.

hálóing

6.2.14.

pizsama

6.2.15.

köntös

6.2.16.

papucs

6.2.17.

borogató ruha

6.2.18.

mosdókesztyű

6.2.19.

konyharuha

6.2.20.

szennyeszsák

6.2.21.

gyopár párnacsalád sorozat

6.3

Az ápolás-gondozás eszközei

6.3.1.

műanyag tálca

6.3.2.

evőeszköz készlet

6.3.3.

étkészlet (tányérok)

6.3.4.

pohárkészlet

6.3.5.

csésze (készlet)

6.3.6.

csőrös csésze

6.3.7.

kancsó

6.3.8.

üvegmosó

6.3.9.

mosdótál (kicsi és nagy)

6.3.10.

vödör

6.3.11.

vízhőmérő

6.3.12.

hőmérő

6.3.13.

szappantartó

6.3.14.

sampon, szappan, stb.

6.3.15.

fésű, hajkefe

6.3.16.

hajszárító

6.3.17.

tükör

6.3.18.

fogkefe

6.3.19.

fogkrém

6.3.20.

fogmosó pohár

6.3.21.

körömkefe

6.3.22.

körömcsipesz

6.3.23.

körömolló

6.3.24.

hintőporos doboz

6.3.25.

egyszer használatos borotva

6.3.26.

nylon köpeny

6.4

Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök

6.4.1.

vesetál

6.4.2.

köpőcsésze

6.4.3.

ágytál

6.4.4.

ágytálmosó kefe

6.4.5.

vizelő edény, férfi, női

6.4.6.

vizelőüveg mosókefe

6.4.7.

Petri csésze

6.4.8.

széklettartály

6.4.9.

mérőhenger

6.5

Gumi eszközök

6.5.1.

gumikesztyű

6.5.2.

gumiujj

6.5.3.

gumilepedő

6.5.4.

katéterek

6.5.5.

termofor

6.5.6.

jégtömlő

6.5.7.

sarok és könyökgyűrű

6.6

Egyszer használatos eszközök

6.6.1.

fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)

6.6.2.

inzulin fecskendő

6.6.3.

egyszer használatos tűk

6.6.4.

szájmaszk

6.6.5.

decubitus alátét

6.6.6.

inkontinencia betét

6.6.7.

vizeletgyűjtő zsák

6.6.8.

anus-prea tartály

6.6.9.

spatula

6.7

Laboratóriumi eszközök

6.7.1.

vércukorszint-mérő készülék

6.7.2.

tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz

6.7.3.

tesztcsík vizelet meghatározáshoz

6.7.4.

kémcsövek

6.8

Gyógyszerek, vegyszerek

6.8.1.

gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)

6.8.2.

fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez

6.8.3.

alkohol

6.8.4.

vazelin

6.8.5.

parafinolaj

6.8.6.

jódtinktúra

6.8.7.

háztartási tisztító- és fertőtlenítőszerek

6.9

Kötszerek

6.9.1.

vatta

6.9.2.

papírvatta

6.9.3.

gézpólya különböző méretben

6.9.4.

gyorskötöző pólya

6.9.5.

Ramofix

6.9.6.

steril mullap különböző méretben

6.9.7.

rugalmas pólya

6.9.8.

Alutex fólia

6.9.9.

speciális kötszerek

6.10

Egyéb eszközök

6.10.1.

vérnyomásmérő

6.10.2.

fonendoszkóp

6.10.3.

PEN

6.10.4.

lázmérő

6.10.5.

mérőszalag

6.10.6.

horgas csipesz

6.10.7.

anatómiai csipesz

6.10.8.

vatta tartó

6.10.9.

szemcseppentő

6.10.10.

veszélyes hulladéktároló

6.10.11.

inhaláló készülék

6.10.12.

nyomtatványok

6.11

Az elsősegélynyújtás eszközei

6.11.1.

mentőláda, felszereléssel

6.11.2.

pléd

6.11.3.

lepedő

6.11.4.

sebimitációs készlet

6.11.5.

steril mullpólya különböző méretben

6.11.6.

steril mullap különböző méretben

6.11.7.

vatta

6.11.8.

papírvatta

6.11.9.

bőrfertőtlenítő szer többféle

6.11.10.

ragtapasz

6.11.11.

Ramofix csőháló kötszer különböző méretben

6.11.12.

steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben

6.11.13.

rugalmas pólya

6.11.14.

kötszerkapocs

6.11.15.

biztosítótű

6.11.16.

kötszerolló

6.11.17.

olló

6.11.18.

anatómiai csipesz

6.11.19.

ledobó-tál

6.11.20.

tálka

6.11.21.

kesztyű

6.11.22.

kézfertőtlenítő

6.11.23.

papírtörölköző

6.11.24.

törölköző

6.11.25.

pneumatikus sín

6.11.26.

nyakrögzítő gallér

6.11.27.

háromszögletű kendő

6.11.28.

Alutex fólia

6.11.29.

reanimációs fantom

6.11.30.

lélegeztető ballon + arcmaszk

6.11.31.

hordágy

6.12

Szemléltető eszközök

6.12.1.

csontváz

6.12.2.

szív falitábla

6.12.3.

vérkeringés falitábla

6.12.4.

emésztőrendszer falitábla

6.12.5.

agy falitábla

6.12.6.

egész test izomrendszer falitábla

6.12.7.

vese falitábla

6.12.8.

idegrendszer falitábla

6.12.9.

nemi szervek falitábla

6.12.10.

nyirokkeringés falitábla

6.12.11.

szétszedhető törzs moulage

6.12.12.

szív moulage

6.12.13.

fül moulage

6.12.14.

szem moulage

6.12.15.

agy moulage

6.12.16.

légúti moulage

 

A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

6.13

Háztartási- és konyhatechnikai eszközök

6.13.1.

konyhaszekrény

6.13.2.

konyha asztal

6.13.3.

szék

6.13.4.

hűtőgép

6.13.5.

hűtőhőmérő

6.13.6.

tűzhely

6.13.7.

mikrohullámú sütő

6.13.8.

edény készlet

6.13.9.

étkészlet

6.13.10.

tálkészlet

6.13.11.

szalvétatartó

6.13.12.

evőeszközkészlet

6.13.13.

tálca

6.13.14.

kancsó

6.13.15.

mércézett pohár

6.13.16.

pohárkészlet

6.13.17.

robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó

6.13.18.

konyhamérleg

6.13.19.

asztalterítő

6.13.20.

konyharuha

6.13.21.

kötény

6.13.22.

háztartási tisztítószerek

6.13.23.

badella pedálos

6.13.24.

méregszekrény

6.13.25.

takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő stb.)

6.13.26.

porszívó

6.13.27.

mosógép

6.13.28.

ruhaszárító

6.13.29.

vasaló

6.13.30.

vasalódeszka

6.13.31.

szobahőmérő

6.14

Gyógyászati segédeszközök

6.14.1.

bot

6.14.2.

támbot

6.14.3.

járókeret

6.14.4.

kerekesszék

6.14.5.

hallókészülék

6.15

Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez

6.15.1.

TV

6.15.2.

Videó lejátszó

6.15.3.

videokamera

6.15.4.

CD-, DVD lejátszó

6.15.5.

rádió

6.15.6.

társasjátékok (sakk, stb.)

6.15.7.

kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál stb.)

6.15.8.

eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)

6.15.9.

sporteszközök

6.16

Egyéb eszközök

6.16.1.

védőruhák

6.16.2.

védőcipők

6.16.3.

tűzoltó készülék

7.    EGYEBEK
Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban - egyrészt a gerontológiai gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a gerontológiai adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)
Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs, Jókai u.1.
Szociális Intézmények Országos Szövetsége (SZIOSZ) 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére