• Tartalom

552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről1

2014.09.05.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a 342. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) az Információs Hivatal hivatásos állományának tagja: az Információs Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján – létesített szolgálati jogviszony alanya (a továbbiakban: a hivatásos állomány tagja);

b) értékelés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor – mérhető mutatók hiányában – az értékelő vezető megítélésén alapul a teljesítmény megállapítása;

c) értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek teljesítményértékelésével kapcsolatos jogkört átruházza;

d) értékelt személy: a hivatásos állományának tagja, akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell értékelni, illetve mérni;

e) fejlesztési célok: az egyén fejlődését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek munkavégzéshez kötődőek és a munkavégzésen kívüliek;

f) kompetencia: a polgári hírszerzési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, szociális szerep vagy érték, az én-kép, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese;

g) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

h) kontrollvezető: az értékelő vezető legalább osztályvezetői besorolású szolgálati elöljárója;

i) mérés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámokon alapul a teljesítmény megállapítása;

j) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

k) munkavégzésen kívüli fejlesztési cél: az intézményes keretek között zajló iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzések (például továbbképzés, vezetőképzés, önképzés) eredményeként elérendő cél;

l) munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az értékelő vezető által irányított, támogatott, a munkavégzéshez kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés;

m) stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény: a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat, amelynek teljesítésével a hivatásos állomány, vezető beosztású tagja a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet eredményes és hatékony munkáját;

n) szervezeti egység: a Hivatal szervezeti rendszerében elhelyezkedő, különböző szervezeti elemekből álló, az állományilletékes parancsnok által vezetett szervezet;

o) szervezeti működés teljesítménymutatói: a szervezeti egység működése szakszerűségének, jogszerűségének, eredményességének, hatékonyságának, és minősége szintjének értékelésére szolgáló jellemzők;

p) szervezeti teljesítménycélok: a Hivatal egyes kiemelten fontos területen elérni kívánt, és az adott évre megállapított célmeghatározás;

q) teljesítményértékelés kötelező elemei: a Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények, valamint a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők;

r) vezető besorolású értékelt személy: osztályvezető, vagy annál magasabb besorolású vezető.

AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS AJÁNLOTT ELEMEI ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. Az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemei

2. § A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja esetében a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek és az értékelő vezető meghatározása, továbbá az eljárás rendje tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 49/B–49/G. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

3. § A hivatásos állomány tagja vonatkozásában az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelés ajánlott elemeit évente egy alkalommal, a teljesítményértékelés kötelező elemeinek egész tárgyévre vonatkozó értékelésével, mérésével egyidejűleg, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell értékelnie.

4. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott kötelező elemeken túl:

a) kompetenciákat

b) fejlesztési célokat,

c) vezető besorolású értékelt személy részére stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket lehet meghatározni.

(2) Az értékelt személy részére meg lehet határozni év közbeni többletfeladatokat is, amelyek ajánlott elemnek minősülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ajánlott elemek tárgyévi alkalmazásáról vagy mellőzéséről a Hivatal főigazgatója a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

(4) Az ajánlott elemek alkalmazásáról szóló döntés esetén a főigazgató rendelkezik arról, hogy mely ajánlott elemek alkalmazása kötelező.

2. Az ajánlott elemek meghatározása

5. § (1) Ha a 4. § (3) bekezdése alapján a Hivatal főigazgatója a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az alkalmazásáról döntött, azokat e § rendelkezései szerint kell meghatározni.

(2) Az ajánlott elemeket az értékelő vezető – az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – a teljesítményértékelés kötelező elemeinek meghatározásával egyidejűleg, tárgyév január 31-ig határozza meg és tájékoztatja azokról az értékelt személyt.

(3) Az értékelő vezető a hivatásos állomány tagja teljesítményértékelésében az 1. mellékletben meghatározott, a besorolásának megfelelő kompetencia csoportba tartozó kompetencia-elemek közül legalább három, legfeljebb hat, a beosztása ellátása szempontjából leginkább releváns értékelendő kompetenciát határoz meg.

(4) Az értékelő vezető a vezetői és az értékelt személy részére évente egy, de legfeljebb kettő egyéni fejlesztési célt határoz meg.

(5) Az értékelő vezető a vezető besorolású értékelt személy részére évente legalább egy, legfeljebb három, a szervezeti teljesítménycél meghatározásból levezetett stratégiai egyéni teljesítménykövetelményt határoz meg.

(6) Év közbeni többletfeladatot tárgyév július 15-éig lehet meghatározni.

(7) Az év elején meghatározott ajánlott elemek az értékelt személy egyetértésével tárgyév július 15-ig módosíthatóak.

3. Ajánlott elemek értékelése, értékelő lap, értékelő vezető, kontrollvezető

6. § (1) Az ajánlott elemek értékelése a (2) bekezdés kivételével a kötelező elemekkel egységes értékelő lapon, a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtását szolgáló informatikai rendszer felhasználásával történik.

(2) Az ajánlott elemeken belül a kompetencia megfelelés értékelési szempontjait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A hivatásos állomány tagja teljesítményértékelését egy irattári példányban ki kell nyomtatni és az érintettel az értékelő megbeszélés keretében kell ismertetni. A hivatásos állomány tagja számára az értékelést elektronikus formában kell hozzáférhetővé tenni, kérésére számára az irattári példányból másolatot kell biztosítani.

7. § (1) Az értékelő vezetőt a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell kijelölni.

(2)2 A Hivatal főigazgatóját a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter értékeli.

8. § (1) A kontrollvezető jogosult az értékelő vezető által meghatározott teljesítményértékelési elemeket módosítani vagy kiegészíteni, továbbá indokolt esetben az értékelő vezető által elkészített teljesítményértékelést, az annak alapján javasolt munkáltatói intézkedéseket megváltoztatni.

(2) A kontrollvezető az értékelő megbeszélésen részt vehet, az értékelő vezető vagy az értékelt személy együttes kérésére köteles azon részt venni.

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT ELEMEINEK SÚLYOZÁSA

9. § (1) A teljesítményértékelés egyes elemei értékelésének, illetve mérésének az eredményeit a teljesítményszint meghatározásakor a (2)–(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 30%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 15%,

c) egyéni fejlesztési célok: 5%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: 15%,

f) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

(3) Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) egyéni fejlesztési célok: 10%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 15%.

(4) A II. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 30%,

c) egyéni fejlesztési célok: 10%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 5%.

(5) A hivatásos állomány fegyveres szerven kívül valamely más szervnél szolgálatot teljesítő tagja teljesítményértékelése során a szervezeti teljesítmény értékét súlyszám hiányában egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között, más fegyveres szervnél vezényléssel szolgálatot teljesítő esetében a vezénylés helye szerinti szervezeti teljesítményértékelés eredményét kell tekintetbe venni.

(6) Az év közbeni többletfeladatokat a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények körében kell értékelni.

(7) Ha a teljesítményértékelés ajánlott elemei kötelező alkalmazását csak egyes elemek vonatkozásában rendelte el a Hivatal főigazgatója, akkor a mellőzött ajánlott elem súlyszámát egyenlő arányban el kell osztani az értékelt ajánlott elemek között.

10. § (1) Amennyiben a Hivatal főigazgatója az ajánlott elemek mellőzéséről döntött, a kötelező elemek és a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintet az egyéni teljesítményszint meghatározásakor a (2)–(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 40%.

(3) Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 35%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 25%.

(4) A II. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 40%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

A MINŐSÍTÉS

11. § (1) Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozó minősítési javaslatát az éves teljesítményértékelés eredményére figyelemmel készíti el a 3. melléklet szerinti minősítő lapon, egy példányban. A minősítési javaslatot a kontrollvezető felülvizsgálja és amennyiben ő a minősített személy állományilletékes parancsnoka is, a tárgyévet követő év február 28-áig jóváhagyja. Amennyiben a kontrollvezető nem az állományilletékes parancsnok, a felülvizsgálatot követően egyetértése esetén a minősítést az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszti jóváhagyásra.

(2) Amennyiben a minősítés a 12. § (2) bekezdése szerinti javaslatot tartalmaz és annak elbírálása nem tartozik az állományilletékes parancsnok hatáskörébe, felterjeszti a minősítést a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró részére.

12. § (1) A minősítés – a teljesítményértékelés eredményére figyelemmel – az alábbi elemekre kiterjedő szöveges értékelést tartalmazza:

a) a minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelését a kompetencia megfelelés és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők eredményeire figyelemmel;

b) a minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelését a kompetencia megfelelés és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők, továbbá a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények eredményeire figyelemmel;

c) a minősített fejleszthetőségre és előmenetelére vonatkozó következtetéseket, elsősorban az egyéni fejlesztési célok eredményére, továbbá a teljesítményértékelés összeredményére tekintettel.

(2) A megállapítások alapján az értékelő vezető az állományilletékes parancsnok felé

a Hszt. 82. § (5) bekezdésén túlmenően a következő javaslatokat teheti:

a) a minősített jutalmazására vonatkozó javaslatot;

b) a minősített képzésére vonatkozó javaslatot;

c) a minősített illetményének eltérítésére vonatkozó javaslatot.

(3) A minősítő lapot két példányban kell elkészíteni, az állományilletékes parancsnok aláírását követően a minősítettel ismertetni kell.

(4) A minősítő lap egy példányát a minősített személyi anyagában kell irattárazni, egy példányát a minősítettnek át kell adni.

A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS RENDJE

13. § (1) A szervezeti teljesítményértékelés célja, hogy elősegítse a Hivatal professzionális, jogszerű és szakszerű működését, javítsa tevékenysége hatékonyságát és eredményességét, támogassa a vezetői döntés-előkészítést és döntéshozatalt.

(2) A Hivatal teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának, továbbá a funkcionális és szakmai alaptevékenység szervezeti működés teljesítmény indikátorainak értékelése alapján kell megállapítani.

4. A szervezeti teljesítménycélok meghatározása

14. § (1) A főigazgató, a Hivatal számára a tárgyévre meghatározott célkitűzések alapul vételével, legalább négy, legfeljebb hat szervezeti teljesítménycélt határoz meg a szervezeti egységek részére az előző év szervezeti teljesítményértékelésének eredményére és megállapításaira figyelemmel.

(2) A szervezeti teljesítménycélokat az egyes szervezeti egység szervezeti és működési állapotára, az eltérő körülményekre és feltételekre, a rendelkezésre álló erőforrásokra figyelemmel úgy kell meghatározni, hogy reális, teljesíthető követelményrendszert jelentsenek, és a szervezeti egység fejlődését, fejlesztését is célozzák.

(3) A szervezeti teljesítménycélokat szövegesen kell meghatározni a 4. melléklet szerinti értékelő lapon.

(4) Az értékelő lapon az (3) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni – ha ez meghatározható – a teljesítménykövetelmény végrehajtásának elvárt eredményét, elvárt határidejét, elvárt mérőpontját, indikátorait.

(5) A Hivatal főigazgatója a szervezeti teljesítményértékelés teljesítmény indikátorait belső szabályzatban állapítja meg.

5. A szervezeti teljesítmény értékelése

15. § (1) Az értékelt szervezeti egység teljesítménycéljainak elérését, továbbá a szervezeti egység működését 0–100%-ig terjedő, öt teljesítményfokozatú mérőskálán kell értékelni. A százalékos értéksávok, a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatok és teljesítményszintek megegyeznek az egyéni teljesítményértékelésnek a Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott szintjeivel.

(2) Az egyéni teljesítményértékelés során szervezeti teljesítményszintként a főosztályok teljesítményszintjét kell tekintetbe venni.

(3) A főosztályok éves teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának és a vezetési, funkcionális és szakmai tevékenységnek a szervezeti működés teljesítménymutatói alapján történő értékelésével az állományilletékes parancsnok állapítja meg.

(4) A főosztály alaptevékenységének megfelelő teljesítménymutatókat elsősorban a szakmai, irányítási, ellenőrzési és szervezési tevékenység vonatkozásában kell értékelni.

6. A szervezeti teljesítményértékelés eljárási szabályai

16. § (1) A szervezeti egység vezetője tárgyév november 30-ig önértékelést végez a szervezeti egység teljesítményéről.

(2) A főigazgató tárgyévet követő év január 8-ig értékeli a Hivatal szervezeti egységeinek teljesítményét.

(3)3 A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a főigazgató előterjesztése alapján január 15-ig értékeli a Hivatal tevékenységét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § (1) A szervezeti teljesítménycélokat először a 2014. évre vonatkozóan kell megállapítani, a szervezeti teljesítmény értékelését első alkalommal 2014. év végén, a 13–16. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(2) A teljesítményértékelés ajánlott elemeinek 2014. első félévre irányadó bevezetéséről a Hivatal főigazgatója a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik.

19–20. §4

1. melléklet az 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

I. Ajánlott vezetői kompetenciák
1. etikus magatartás/megbízhatóság
2. felelősségtudat
3. szakmai ismeretek alkalmazásának szintje
4. döntésképesség
5. csoportok irányítása
6. konfliktuskezelés
7. mások motiválása
8. változások irányítása
9. változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség
10. rendszergondolkodás
II. Ajánlott munkatársi kompetenciák
1. etikus magatartás/ megbízhatóság
2. felelősségtudat
3. szabálytudat és fegyelmezettség
4. szakmai ismeretek alkalmazásának szintje
5. kapcsolattartás, kapcsolatteremtő- és fenntartó készség
6. változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség
7. szervezet iránti lojalitás

2. melléklet az 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Kompetencia

Teljesítményfokozatok

VEZETŐI KOMPETENCIÁK

ETIKUS MAGATARTÁS/MEGBÍZHATÓSÁG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 10%

FELELŐSSÉGTUDAT

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

100% ‹ 10%

az értékelő vezető értékelése

SZAKMAI ISMERETEK ALKALMAZÁSÁNAK SZINTJE

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

DÖNTÉSKÉPESSÉG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOOPORTOK IRÁNYÍTÁSA

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFLIKTUSKEZELÉS

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSOK MOTIVÁLÁSA

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOK IRÁNYÍTÁSA,

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOKRA VALÓ NYITOTTSÁG/KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDSZERGONDOLKODÁS

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOSZTOTTI KOMPETENCIÁK

ETIKUS MAGATARTÁS/ MEGBÍZHATÓSÁG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELELŐSSÉGTUDAT

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYTUDAT/FEGYELMEZETTSÉG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI ISMERETEK ALKALMZÁSÁNAK SZINTJE

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLATTARTÁS KAPCSOLATTEREMTŐ, -FENNTARTÓ KÉSZSÉG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOKRA VALÓ NYITOTTSÁG/KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő vezető értékelése

100% ‹ 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZET IRÁNTI LOJALITÁS

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

az értékelő vezető értékelése

100% ‹ 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN:

 

kompetenciák elérésének minősítése

kivételes teljesítmény
100-91%

jó teljesítmény
90-71%

megfelelő
teljesítmény
70-51%/

átlag alatti teljesítmény
50-41%

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0%

100% ‹ 10%

az értékelő vezető értékelése

100
-
99

98
-
97

96
-
95

94
-
93

92
-
91

90
-
87

86
-
83

82
-
79

78
-
75

74
-
71

70
-
67

66
-
63

62
-
59

58
-
55

50
-
49

48
-
47

46
-
45

44
-
43

42
-
41

40
-
33

32
-
25

24
-
17

16
-
9

8-0

3. melléklet az 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
………. évre
Név:............................................................
szolgálati hely: ...........................................
beosztás: ...................................................
I. Éves teljesítményértékelés eredménye:
- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények:............................................
- kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: …………….…
- egyéni fejlesztési célok: ...............................................................................
- kompetencia megfelelés:...............................................................................
- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: ………………………….....
- szervezeti teljesítményértékelés eredménye: …………………………...…
II. Minősítés
1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése:
2. A minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése:
3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések:
Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére:
(a megfelelő aláhúzandó!)
a) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem
b) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem
c) a minősített jutalmazására: igen/nem
d) a minősített képzésére: igen/nem
e) a minősített illetményének eltérítésére: igen/nem
Tájékoztatom, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (3) bekezdése alapján a minősítéssel szemben szolgálati panasszal élhet.
A minősítés jóváhagyását javasolom:
dátum, értékelő vezető aláírása
A minősítéssel egyetértek:
dátum, kontrollvezető aláírása        dátum, állományilletékes parancsnok aláírása
_________________________________________________________________________
Záradék:
A minősítésben foglaltakat megismertem.
dátum, minősített aláírása

4. melléklet az 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELŐ LAP

 

Teljesítménykövetelmények

Teljesítményfokozatok

1.

a szervezeti teljesítménycélok szöveges meghatározása

 

 

 

100% ‹ 0%

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő vezető értékelése

n.

 

2.

a szervezeti működés teljesítmény indikátorainak meghatározása

 

 

100% ‹ 0%értékelő vezető értékelése

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

2.

a részértékelések összesítése

kivételes teljesítmény
100-91%

jó teljesítmény
90-71%

megfelelő teljesítmény
70-51%

átlag alatti teljesítmény
50-41%

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0%

100-
99

98
-
97

96
-
95

94
-
93

92
-
91

90
-
87

86
-
83

82
-
79

78
-
75

74
-
71

70
-
67

66
-
63

62
-
59

58
-
55

54
-
51

50
-
49

48
-
47

46
-
45

44
-
43

42
-
41

40
-
33

32
-
25

24
-
17

16
-
9

8-0

Kelt, ................ év ........... hó ....... nap
1

A rendeletet a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 44. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 796. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 16. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 796. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére