• Tartalom

554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról1

2017.01.01.

A Kormány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. befogadó szervezet: az infrastruktúra-támogatást civil szervezet részére biztosító szervezet;

2. döntéshozó: az igénybejelentő alapcél szerinti tevékenységéhez illeszkedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) X. fejezete szerinti kollégium;

3. honlap: a Civil törvény szerinti Civil Információs Portál;

4. igénybejelentés: az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül benyújtott, szabad kapacitás igénybe vételére irányuló kérelem;

5. igénybejelentő: a Civil törvény szerinti civil szervezet, amely infrastruktúra-támogatás iránti igényét e rendelet szerint jelzi;

6. infrastruktúra-támogatás: a befogadó szervezet által a civil szervezet igénybejelentése alapján biztosított természetbeni támogatás;

7. internetes támogatáskezelő rendszer: a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak fogadására és feldolgozására rendszeresített felület;

8. kedvezményezett: az az igénybejelentő, amellyel a befogadó szervezet szerződést kötött az infrastruktúra-támogatás biztosítására;

9. nyilvántartó szerv: a Civil törvény 73. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kijelölt szerv;

10. regisztráció: a befogadó szervezetnek a honlapon keresztül történő adatszolgáltatása, valamint a hozzájárulása szabad kapacitásának felhasználására;

11.2 szabad kapacitás: a befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásai, amelyet a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.

(2) Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúra-támogatást biztosít:

a) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

b)3 az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központ;

c) az állami fenntartású sportlétesítmény;

d) az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;

e) a közművelődési intézmény;

f)4 a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium;

g) a fővárosi és megyei kormányhivatal;

h)5

i) a nemzeti park igazgatóság;

j) a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, az Integrált Közösségi Szolgáltató.

2. § (1) A befogadó szervezetek az 1. mellékletben előírt tartalommal, a civil szervezetek számára felhasználható szabad kapacitásaik kapcsán minden év január 31-ig regisztrálnak, amely regisztrációval egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a honlapon történő közzétételéhez az e rendelet szerinti infrastruktúra-támogatások nyújtásával összefüggésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációt és hozzájárulást az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül kell megtenni.

(3) Az (1) bekezdés alapján közzétett adatokban bekövetkező évközi változást az érintett befogadó szervezet a változást követő tizenöt napon belül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással azonos módon jelzi.

(4) A nyilvántartó szerv a honlapon közzétett adatok alapján a szabad kapacitások hasznosítására igénybejelentési felhívást tesz közzé az (1) bekezdés szerinti határidőt követő tizenöt napon belül, amely alapján a civil szervezetek az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül igénybejelentéssel élhetnek. Az igénybejelentési felhívásnak tartalmaznia kell az igénybejelentés határidejét, feltételeit, az infrastruktúra felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat és az egyéb lényeges információkat.

3. § (1) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a) igénybejelentő nevét, székhelyét, elsődleges alapcél szerinti tevékenységét, képviselője nevét, a szervezet nyilvántartási számát, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát és elérhetőségét;

b) az internetes támogatáskezelő rendszerben kiválasztott igénybe venni kívánt szabad kapacitás pontos megjelölését;

c) az igénybevétel adatait, különösen a szakmai tartalom leírását, a megvalósítani kívánt projekt vagy rendezvény társadalmi hatását, az igénybevétel anyagi költségét, az igénybevétel célját, az igénybevétel idejét, a megvalósítás helyét és az igénybevevők célcsoportját;

d) az infrastruktúra-támogatás keretében megvalósítani tervezett tevékenységeket;

e) a nyilvántartó szerv által az infrastruktúra felhasználással kapcsolatban megjelölt további adatokat;

f) az igénybejelentő nyilatkozatát – a kedvezményezettként történő kijelölése esetére – a szabad kapacitás tényleges igénybevételével kapcsolatos kötelezettségéről, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés tűréséről.

(2) Az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül a nyilvántartó szerv megvizsgálja annak tartalmát, és amennyiben

a) annak adatai nem egyeznek meg az igénybejelentő bírósági nyilvántartás szerinti adataival;

b) a szabad kapacitás a 2. § (3) bekezdése alapján már nem áll rendelkezésre;

c) az igénybejelentő nem az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül nyújtotta be igényét;

d) az igénybejelentő nem civil szervezet;

e) az igénybejelentő ellen jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás van folyamatban;

f) az igénybejelentés tartalma szerint az igény nem teljesíthető a 2. §-ban foglalt tájékoztatás alapján;

g) az igénybejelentő a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaival vagy az e rendelet szerinti infrastruktúra-támogatással kapcsolatosan kizárás hatálya alatt van;

az igénybejelentő egyidejű tájékoztatásával az igénybejelentést elutasítja.

(3) A (2) bekezdés szerint el nem utasított igénybejelentéseket a nyilvántartó szerv minden hónap tizenötödik napjáig a döntéshozó elé terjeszti tartalmi értékelés érdekében.

(4) A döntéshozó a kézhezvételt követő tizenöt napon belül dönt:

a) az igénybejelentések elfogadásáról: azok szakmai tartalma, az igénybejelentésben foglaltak által célzott társadalmi hatása, valamint az igénybejelentő anyagi helyzete alapján – a kevesebb forrással rendelkező szervezet előnyben részesítésével az utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható mérlegfőösszege alapján – sorrendet (a továbbiakban: rangsor) állít fel;

b) az igénybejelentés elutasításáról – amennyiben az nem felel meg az igénybejelentési felhívásban meghatározott feltételeknek –, amelyet részletes indoklással lát el.

(5) A nyilvántartó szerv a döntést követő öt napon belül tájékoztatja a rangsorról az illetékes befogadó szervezetet.

(6) A befogadó szervezet az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján tizenöt napon belül a rangsor szerinti sorrendben szerződést köt az igénybejelentővel az infrastruktúra-támogatás biztosítására.

(7) Amennyiben a befogadó szervezet és az igénybejelentő között, az utóbbinak felróható okból nem jön létre a szerződés a megadott határidőben, úgy a döntéshozó által felállított rangsorban a következő szervezet válik jogosulttá az infrastruktúra-támogatás igénybevételére. A szerződéskötés meghiúsulásától számított tizenöt napon belül a befogadó szervezet szerződést köt az infrastruktúra-támogatás igénybevételére jogosulttá vált igénybejelentővel.

(8) A befogadó szervezet a kedvezményezettel az igénybevétellel összefüggésben kötött szerződés létrejöttét – az azt követő öt napon belül – visszaigazolja a nyilvántartó szervnek. Az internetes támogatáskezelő rendszer tartalmazza a szerződés megkötésére és időtartamára vonatkozó adatokat és feltételeket.

4. § A befogadó szervezet köteles ellenőrizni a szabad kapacitás igénybevételét.

5. § (1) A szabad kapacitás igénybevételéről a kedvezményezett az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül szakmai beszámolót nyújt be a felhasználást követő harminc napon belül.

(2) A szakmai beszámoló benyújtásáról a nyilvántartó szerv öt napon belül tájékoztatja a döntéshozót és a befogadó szervezetet. A szakmai beszámoló kézhezvételét követő tizenöt napon belül a befogadó szervezet az internetes támogatáskezelő rendszer útján tájékoztatja a döntéshozót a szakmai beszámolóval kapcsolatos álláspontjáról.

(3) A döntéshozó a befogadó szervezet álláspontjának beérkezését, vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő harminc napon belül megvizsgálja a beszámolót és a befogadó szervezet álláspontjának figyelembevételével dönt:

a) a beszámoló elfogadásáról;

b) részletes indokolási kötelezettség mellett hiányosság megállapításáról; vagy

c) részletes indokolási kötelezettség mellett annak elutasításáról,

és erről haladéktalanul értesíti a nyilvántartó szervet.

(4) A beszámoló elutasítására kizárólag egyszeri hiánypótlási felszólítást követően van mód.

(5) A szakmai beszámolóval kapcsolatban a döntéshozó részletes indokolási kötelezettség mellett a kedvezményezettet egyszeri tizenöt napos határidő mellett hiánypótlásra szólíthatja fel, amelyről a nyilvántartó szerv az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül öt napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(6) A hiánypótlást, annak beérkezését követő tizenöt napon belül a döntéshozó megvizsgálja, és a (3) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott döntést hozza.

(7) A kedvezményezett kizárásra kerül, ha

a) a (6) bekezdésben foglalt vizsgálat eredményeként sem fogadható el a szakmai beszámoló;

b) a hiánypótlás a megjelölt határidőben nem érkezett meg; vagy

c) a kedvezményezett a szabad kapacitás igénybevételéről annak felhasználását követően nem nyújt be beszámolót.

(8) A kizárt szervezet egy évig nem részesülhet további infrastruktúra-támogatásban. Az infrastruktúra-támogatásból való kizárás a folyamatban lévő és megkötött szerződéseket nem érinti.

(9) Az infrastruktúra-támogatásból való kizárás kezdő időpontja

a) a (7) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a szakmai beszámolóról való döntés napja;

b) a (7) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az elmulasztott hiánypótlási határidőt követő nap;

c) a (7) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a beszámoló benyújtásának elmulasztott határidejét követő nap.

(10) A kizárással kapcsolatosan a nyilvántartó szerv öt napon belül tájékoztatja a kizárást eredményező szerződés részes feleit.

6. § (1) A nyilvántartó szerv 3. § (2) bekezdése alapján hozott, illetve a döntéshozó 3. § (4) bekezdés és 5. § (3) bekezdés szerinti elutasító döntése, valamint az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kizárás ellen az igénybejelentő, illetve a kedvezményezett a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) kifogást nyújthat be, ha az elutasításról, illetve kizárásról szóló döntéssel kapcsolatos eljárás vagy döntés véleménye szerint jogszabálysértő.

(2) A kifogás az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül nyújtható be, a megküldött kizárásról szóló döntés megismerésétől számított tizenöt napon belül.

(3) A kifogás tartalmazza

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét, a kifogást tevő képviselője nevét;

b) a kifogással érintett igénybejelentési felhívás, szerződés azonosításához szükséges adatokat;

c) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.

(4) A kifogást a miniszter annak kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemben elbírálja.

(5) Ha a kifogás alapos, a miniszter elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást tevőt és a nyilvántartó szervet írásban értesíti.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § A 2. §-t a 2014. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a regisztrációt 2014. február 1. napjától február 28. napjáig lehet megtenni.

1. melléklet az 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Befogadó szervezet
név, cím

Szabad kapacitás típusa
(Ingatlan/ingó/ szolgáltatás)

Kapacitás mérete/mennyisége/
jellemzői

Igénybevétel időbeli korlátja, feltételei
(rendelkezésre állási idő, szervezetre vagy létszámra vetítve)

Igénybevétel gyakorisága
(pl. heti/havi)

Kapacitás elérési adatai
(pontos cím, elektronikus elérés, kapcsolattartó személy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 73. §-a hatályon kívül helyezte 2017. szeptember 6. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 11. pontja a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 263. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés h) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére