• Tartalom

555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról1

2018.06.12.

A Kormány ösztöndíjprogram létrehozása céljából a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Ösztöndíjprogram célja, időtartama

1. § (1) A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény fogyatékos hallgatójának (a továbbiakban: hallgató) munkatapasztalat szerzését támogató ösztöndíjat (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) alapít, melynek célja a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező hallgató részére a leendő képzettségének megfelelő szakirányú munkatapasztalat szerzés biztosítása a 6. § szerinti befogadó intézménynél.

(2) Az Ösztöndíjprogram szempontjából fogyatékosnak az a hallgató minősül, aki megfelel az Nftv. 108. § 6. pontjában foglaltaknak.

(3) Az Ösztöndíjprogram időtartama 3 hónap, amelynek során a hallgató napi munkaideje 4 óra.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott napi munkaidő mértékét alapul véve a hallgató által teljesítendő munkaidőt a befogadó intézmény – a hallgató kérésére – a felsőfokú tanulmányaira figyelemmel munkaidőkeretben is meghatározhatja.

2. Az Ösztöndíjprogram szervezete és működtetése

2. § (1) Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős.

(2) A miniszternek (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik

a)2 az ösztöndíjprogram Operatív Testülete (a továbbiakban: Testület)

b)3

(3)4 A miniszter – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérését követően – hozza létre a Testületet.

(4) A miniszter jóváhagyja

a) az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b)5 a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolóját,

c) a pályázati felhívást.

(5) Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíj minőségbiztosítási rendjét,

b) a hallgatók elhelyezésének módszertanát,

c) a mentorálás módszertanát,

d) a befogadó intézményekkel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás, valamint a hallgatókkal megkötendő ösztöndíjas szerződés mintáját,

e) a hallgatók teljesítményének értékelési rendszerét.

3. § (1)6 A minisztérium

a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően közzéteszi a pályázati felhívást és az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Hivatalos Értesítőben,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) módszertani irányítást végez,

ca) az Ösztöndíjprogram hallgatók általi teljesítésével, és

cb) a mentorok tevékenységével

kapcsolatban,

d) működteti az Ösztöndíjprogram értékelési rendszerét,

e) megszervezi a mentorok felkészítését,

f) kapcsolatot tart az Ösztöndíjprogramban résztvevő befogadó intézményekkel,

g) évente beszámolót készít a miniszter számára az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

h) a hallgató részére az ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint a hallgató kérelmére igazolást állít ki az Ösztöndíjprogram teljesítéséről,

i) monitoring tevékenységet végez az Ösztöndíjprogram hallgató általi teljesítése és a mentori tevékenység területén,

j) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések megszervezéséről,

k)7 ellátja a hallgatók ösztöndíjas szerződésének megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

l)8 ellátja az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos pénzügyi-ügyviteli feladatokat,

m)9 ellátja az Ösztöndíjprogram megvalósítása kapcsán felmerülő rendezvényszervezési feladatokat.

(2)10 Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, az (1) bekezdés b), c) és e) pontjaiban foglalt feladatokban a minisztérium együttműködik a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervezettel.

(3)11

4. § (1) A Testület

a)12 a minisztérium által lefolytatott pályázati eljárás eredményeire figyelemmel javaslatot tesz a miniszternek az Ösztöndíjprogramba felvételre javasolt hallgatók személyére vonatkozóan,

b) meghatározza azt a befogadó intézményt, ahol a hallgató az Ösztöndíjprogramot teljesíti,

c) kijelöli a befogadó intézmény javaslata alapján a mentorokat,

d) jóváhagyja a mentorálás-, valamint a mentori felkészítő módszertanát.

(2)13 A Testület elnökét a miniszter jelöli ki a minisztérium vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül. A Testület tagjait a miniszter – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – arra figyelemmel kéri fel, hogy a befogadó intézmények megfelelően képviselve legyenek.

(3) A testület tagjainak számát a miniszter határozza meg.

(4) A Testület tagjának az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy kérhető fel, aki

a) legalább féléves pszichológiai, andragógiai vagy pedagógiai felsőfokú tanulmányokkal, vagy

b) felnőttképzési vagy szociális területen szerzett legalább két éves szakmai tapasztalattal, vagy

c) legalább két éves közigazgatási gyakorlattal

rendelkezik.

(5) A testület tagjai közül legalább egy tagnak rendelkeznie kell a fogyatékos személyek támogatása terén szerzett szakmai gyakorlattal.

(6) A miniszter felkérheti a Testület tagjának azt a – (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyt, akinek a szakmai tapasztalata hozzájárul az Ösztöndíjprogram eredményes megvalósításához.

(7) A Testület tagjává történő felkérés elfogadásáról a felkért személynek nyilatkoznia kell, a felkérés elfogadása esetén a miniszter nevezi ki a Testület tagját. A Testület tagjának megbízatása a kinevezésétől számított 2 évig érvényes.

(8) A Testület tagjának e megbízatása megszűnik

a) a tag lemondásával,

b) a tag felmentésével,

c) a tag halálával, vagy

d) a megbízatási idő lejártával.

(9) A Testület tagja a megbízatásáról a miniszterhez intézet egyoldalú írásbeli nyilatkozatával mondhat le, a megbízatás a lemondás kézbesítésétől számított tizenötödik napon szűnik meg.

(10) A Testület tagját a miniszter – a Testület elnöke véleményének kikérését követően – mentheti fel, ha

a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal indokolatlanul nem tett eleget a Testület működésével kapcsolatos személyes közreműködést igénylő kötelezettségének,

b) súlyosan megsérti a Testület működési rendjére vonatkozó szabályokat,

c) az a)–b) pontba nem tartozó, a tagnak felróható egyéb olyan esetekben, amikor kormányzati szolgálati jogviszony fennállása esetén a Kttv. 63. § (2) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti felmentés alkalmazásának lenne helye.

(11)14 A Testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata, aki ezt a feladatot – akadályoztatása esetén – a Testület egy írásban meghatalmazott tagjára átruházhatja. Az elnöki megbízatás a (9) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon kívül megszűnik akkor is, ha az elnök minisztériummal fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.

(12) A Testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(13)15 A Testület tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a Testület elnöke elektronikus úton történő levélszavazást is elrendelhet.

(14)16 A Testület titkársági feladatait, a levélszavazások lebonyolítását a minisztérium látja el.

3. Jelentkezés és kiválasztás az Ösztöndíjprogramba

5. § (1)17 A minisztérium az Ösztöndíjprogramra való jelentkezésre kiírt pályázatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a jelentkezés feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik

aa) magyar állampolgársággal,

ab) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félévvel,

ac) aktív hallgatói jogviszonnyal,

b)18 orvosi szakvéleménnyel igazolja, hogy megfelel az 1. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek,

c)19 vállalja, hogy a minisztérium által lefolytatott személyes interjún részt vesz,

d) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4)20 A Testület a benyújtott pályázatok alapján megvizsgálja, hogy mely hallgató felel meg a (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint a pályázati feltételeknek. A Testület a minisztérium tájékoztatása alapján megállapítja, hogy mely hallgató vett részt eredményesen a személyes interjún. A minden feltételnek megfelelt hallgatók esetében a Testület javaslatot tesz a miniszternek arra, hogy mely befogadó intézménynél teljesítsék a hallgatók az Ösztöndíjprogramot.

(5) A miniszter – az Ösztöndíjprogram megvalósítására rendelkezésre álló költségvetési források, a befogadó intézmények által biztosított férőhelyek számának figyelembevételével – dönt a hallgató Ösztöndíjprogramba történő felvételről.

4. A befogadó intézmény

6. §21 E rendelet alkalmazásában befogadó intézménynek a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda minősül.

7. § A befogadó intézmény köteles

a) az Ösztöndíjprogramban résztvevő hallgató részére a munkavégzési feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket biztosítani,

b) a hallgatót a felsőfokú tanulmányaihoz, képességeihez illeszkedő feladatokkal ellátni,

c) a mentor személyére javaslatot tenni a Testületnek,

d)22 együttműködési megállapodást kötni a minisztériummal az Ösztöndíjprogram lefolytatására,

e)23 ösztöndíjas szerződést kötni a hallgatóval és a minisztériummal.

5. A mentor

8. § (1)24 A befogadó intézménynél a mentori feladatok ellátására pályázat útján lehet jelentkezni. A pályázat közzétételével, annak folyamatával és a beérkezett pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium látja el.

(2)25 A beérkezett pályázatok elbírálását követően, a minisztérium javaslata alapján, a befogadó intézmény tisztviselőjét a Testület akkor jelölheti ki mentorrá, ha

a) felsőfokú iskolai végzettséggel, ezen felül

aa) legalább féléves pszichológiai, andragógiai vagy pedagógiai felsőfokú tanulmányokkal, vagy

ab) felnőttképzési vagy szociális területen szerzett legalább két éves szakmai tapasztalattal, vagy

ac) legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, és

b) rendelkezik magas fokú önismerettel, jó kommunikációs készséggel, magas szintű empátiával, valamint

c) részt vett a mentori felkészítésen.

(3) A mentort tevékenységéért a munkáltatói jogkör gyakorlója külön juttatásban részesítheti.

(4)26 A Testület által kijelölt mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen. A mentori felkészítés alól abban az esetben adható mentesség, ha a kijelölt mentor az ösztöndíjprogram korábbi részében már részt vett a mentori felkészítésen.

9. § A mentor köteles

a) a hallgató munkatapasztalat szerzésének részletes programtervét elkészíteni,

b) a hallgató feladatainak teljesítéséhez szükséges szakmai segítséget és ezen felüli támogatást megadni,

c) a hallgatót utasításokkal ellátni,

d) a hallgató tevékenységét szakmailag felügyelni,

e) a hallgató program közbeni és programvégi értékelését az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában foglaltak szerint elvégezni.

6. A hallgató jogai és kötelezettségei

10. § (1) A hallgató köteles

a) a befogadó intézmény által kiadott feladatokat a jogszabályoknak, a befogadó intézmény belső szabályzatainak, utasításainak megfelelően, valamint a mentor szakmai felügyelete mellett ellátni,

b) tevékenységéről az Ösztöndíjprogram lezárását követően tevékenység-beszámolót készíteni,

c)27 előzetesen jelezni a minisztérium részére, hogy milyen speciális igényekre van szüksége a munkafeltételek keretében.

(2) A hallgatót megillető havi ösztöndíj mértékét a miniszter határozza meg, amelyet a pályázati felhívásban kell közzétenni.

(3)28 A hallgató Ösztöndíjprogramba történő felvételét követően megköti a minisztériummal és a befogadó intézménnyel az ösztöndíjas szerződést, amelynek értelmében a Kttv. 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszonyt létesít.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait első alkalommal a 2013/2014-es tanév második félévében kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte 2018. december 7. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 797. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés k) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdés l) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (1) bekezdés m) pontját a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (11) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (13) bekezdését a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (14) bekezdését a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (4) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 7. § d) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § e) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 8. § (1) bekezdése a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 8. § (4) bekezdését a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése iktatta be.

27

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 10. § (3) bekezdése a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére