• Tartalom

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről1

2018.01.01.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: kérelmező),

b)2 a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal),

c) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre.

2. § (1) A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedélyének kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az engedély

a) kiadására és módosítására irányuló,

aa) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 103 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,

ab) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint,

b) kiegészítésére irányuló,

ba) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,

bb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint.

(2) A díj mértéke

a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott felnőttképzést folytató intézményeknek a hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító – a honvédelemért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó – képzései vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén – a képzési körök és a mellékelt képzési programok számától függetlenül – 12 000 forint,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézménynek az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló, az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti képzési kört érintő kérelme benyújtása esetén 23 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj.

(3) Az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások bejelentésének díja bejelentésenként 5600 forint.

(4)3

(5)4 A díjat a kérelmezőnek a kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(6)5

(7)6 A kormányhivatal túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. §7

4. §8 (1) A díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A díj 2. § (1) bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői díj.

5. §9 A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság összegét a kormányhivatal 2. § (5) bekezdésében meghatározott számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.

6. §10 A díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken díjat kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

9. §11

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 167. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (5) bekezdése az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (7) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. §-t az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § nyitó szövegrésze az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére